ORDIN nr. 50 din 7 mai 2013pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013    Având în vedere modificările intervenite în structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne, prin Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Direcţia generală are în structura organizatorică următoarele componente: a) conducerea direcţiei generale; b) Serviciul 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională; c) Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul; d) Serviciul 3 - Contencios; e) Serviciul 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor; f) Biroul drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului; g) Compartimentul secretariat şi evidenţă; h) Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (la nivel de compartiment)."2. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Întregul personal al direcţiei generale este subordonat direct directorului general, respectiv directorilor generali adjuncţi care îi coordonează activitatea şi, în mod nemijlocit, şefilor serviciilor/biroului din care fac parte."3. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Directorul general se află în subordinea directă a ministrului şi în subordinea nemijlocită a secretarului de stat coordonator. Directorii generali adjuncţi se află în subordinea nemijlocită a directorului general."4. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Directorul general răspunde în condiţiile legii, potrivit fişei postului prevăzute în anexa nr. 3, în faţa ministrului şi a secretarului de stat coordonator, de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală."5. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Articolul 13. - Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4 şi 5, în faţa directorului general de activitatea serviciilor, biroului şi, după caz, compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse sau delegate de către directorul general."6. Titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VAtribuţiile serviciilor, biroului şi compartimentelordirecţiei generale"7. La capitolul V, secţiunea a 2-a "Serviciul reglementări pentru administraţia publică" cuprinzând articolul 15 se abrogă.8. La capitolul V, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aServiciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul"9. La articolul 17, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Serviciul 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:".10. La articolul 17, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:"i^1) organizează şi coordonează activităţile circumscrise pregătirii documentelor necesare reprezentării ministerului în cadrul şedinţelor Guvernului şi reuniunilor de lucru pregătitoare ale şedinţelor Guvernului şi gestionează evidenţa ordinii de zi a acestora;".11. La articolul 17, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1 ), cu următorul cuprins:"k^1) din dispoziţia conducerii ministerului, informează structurile interesate cu privire la sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului;".12. La capitolul V, titlul secţiunii a 7-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 7-aCompartimentul secretariat şi evidenţă"13. La articolul 20, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Compartimentul secretariat şi evidenţă are următoarele atribuţii principale:".14. La articolul 20, literele a) şi b) se abrogă.15. La articolul 20, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:"r) înregistrează şi ţine evidenţa agendelor de lucru, a caietelor de pregătire de specialitate a personalului, a registrelor şi a materialelor cu regim special, precum şi a altor documente privind organizarea direcţiei generale;".16. La articolul 20, litera ş) se abrogă.17. Articolul 21^1 se abrogă.18. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.19. Anexa nr. 3a se abrogă.20. Anexele nr. 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIICu excepţia art. II care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 7 mai 2013.Nr. 50.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la regulament)ORGANIGRAMADirecţiei generale juridice*Font 8*                                         ░░░░░░░░░░░░░                                        ┌───────────┐░                                        │ DIRECTOR │░                                        │ GENERAL │░                                        └─────┬─────┘                                              │                          ┌───────────────────┴─────────────────────┐                          │ │                  ┌───────┴────────┐ ┌────────┴───────┐                  │DIRECTOR GENERAL│ │DIRECTOR GENERAL│                  │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │                  └───────┬────────┘ └────────┬───────┘                          │ │┌────────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ ┌───────────┐ │ ┌─────────────────────────┐│ Serviciul 1 │ │ │ Biroul │ │ │ │ │ Serviciul 4 ││Reglemetări pentru ├────┼───┤ Drept european, │ │Serviciul 3├───┼───┤ Contracte, coordonare, ││ ordine publică şi │ │ │ internaţional, │ │Contencios │ │ │ asistenţă juridică şi ││securitate naţională│ │ │ umanitar şi │ │ │ │ │jurisdicţia, imputaţiilor│└────────────────────┘ │ │drepturile omului│ │ │ │ └─────────────────────────┘                          │ └─────────────────┘ └───────────┘ │                          │ │                          │ │┌────────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ ┌─────────┴──────────────┐│ Serviciul 2 │ │ │Structura de/securitate │ │ Compartimentul ││Relaţia cu Guvernul ├────┴───┤Componenta de securitate│ │secretariat şi evidenţă ││ şi Parlamentul │ │pentru tehnologia infor-│ │ ││ │ │maţiilor şi securitate │ └────────────────────────┘└────────────────────┘ └────────────────────────┘  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la regulament)DIAGRAMA DE RELAŢIIa Direcţiei generale juridice*Font 8*                                          ┌──────────┐                                          │ │                                          │ MINISTRU │                                          │ │                                          └────┬─────┘                                               | ┌─────────────────────────────┐                                               ▼ │Structurile de profil ale │                                    ┌───────────────────────┐ ┌──►│Administraţiei Prezidenţiale,│                                    │ │ │ │Parlamentului şi Guvernului │                                    │ SECRETAR DE STAT │◄─────┤ └─────────────────────────────┘                                    │ │ │                                    └───────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ . │ │ Structurile de profil ale │ │ SECRETARI DE STAT, │ . ├──►│ altor autorităţi publice │ │ SECRETAR GENERAL │◄----┐ . │ │ centrale de specialitate │ └─────────────────────┘ | . │ └─────────────────────────────┘                             | . │                             | . │ ┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ | . │ │ Instituţiile prefectului │ │ CONSILIERI AI │ | . ├──►│ │ │ MINISTRULUI │◄----| . │ └─────────────────────────────┘ └─────────────────────┘ | . │                             | ▼ │ ┌─────────────────────────────┐                             | ┌──────────────────────────┐ └──►│ Instituţii şi organizaţii │ ┌─────────────────────┐ └- - ►│DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ│ │ nonguvernamentale │ │Unităţi şi structuri │◄--─-------│ │ └─────────────────────────────┘ │ ale aparatului │ └───────────────────────┬──┘ │ central │ . ▲ │ └─────────────────────┘ . │ │                                      . │ │                                      ▼ ▼ ▼               ┌────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐               │ DIRECŢII/DIRECŢII GENERALE/ │ │STRUCTURILE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ│               │INSPECTORATE GENERALE(SIMILARE),│ │ŞI CONSILIERII JURIDICI DIN │               │ STRUCTURI TERITORIALE │ │ STRUCTURILE M.A.I. │               └────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘    Legenda    ........► Relaţii de autoritate ierarhică    ────────► Relaţii de coordonare de specialitate    ◄-------► Relaţii de colaborare  +  Anexa 3 (Anexa nr. 3 la regulament)MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDirecţia generală juridicăAprob.───────Ministrul afacerilor interneFIŞA POSTULUIdirectorului general (funcţionar public)A. Informaţii generale privind postul1. Denumirea postului: director general2. Nivelul postului: conducere3. Scopul principal al postului: a) asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul managementului activităţii de asistenţă juridică în Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare minister; b) asigură consultanţă juridică, avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului; c) asigură reprezentarea ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a altor autorităţi jurisdicţionale.4. Poziţia postului în statul de organizare: 1B. Condiţii specifice pentru ocuparea postului:1. Studii de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul Ştiinţe juridice, specialitatea Drept2. Perfecţionări (specializări):- studii de masterat sau studii postuniversitare în unul dintre domeniile: juridic, administraţie publică, economic, psihologie, sociologie sau management;- cursuri de perfecţionare în cel puţin unul dintre domeniile: juridic, politici publice, management.3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel mediu operare MS Office sau certificat ECDL4. Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere): o limbă străină de circulaţie internaţională - nivel mediu5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: conform criteriilor de evaluare aplicabile funcţionarilor publici de conducere, precum şi următoarele aptitudini, atitudini şi abilităţi: lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, lucru în echipă, bun negociator, diplomaţie, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, spirit critic, consecvenţă6. Cerinţe specifice: autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivel strict secret; activitatea se desfăşoară în condiţii de expunere la radiaţii electromagnetice.7. Competenţă managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale): cunoştinţe manageriale, cursuri de specializare şi/sau master în domeniul managementului, necesită aptitudini manageriale (organizatorice, decizionale, de planificare, conducere, coordonare şi control) şi viziune strategicăC. Atribuţiile postului:1. organizează şi conduce întreaga activitate a Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţia generală, pentru îndeplinirea întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordonanţelor de urgenţă şi ordonanţelor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne;2. coordonează elaborarea strategiei, politicilor şi procedurilor privind acordarea asistenţei juridice în minister şi controlează modul de implementare şi aplicare a acestora;3. iniţiază măsuri pentru actualizarea strategiei ministerului în domeniul managementului juridic, în funcţie de evoluţia structurilor organizatorice, atribuţiile acestora şi calitatea personalului;4. analizează şi avizează pentru legalitate proiectele de acte normative, proiectele de ordine, instrucţiuni şi alte acte normative cu caracter intern, întocmite de unităţile aparatului central al ministerului, de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului, care se supun aprobării conducerii ministerului, precum şi proiectele întocmite de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, în măsura în care sunt aplicabile şi ministerului;5. semnează notele de prezentare la conducerea ministerului a proiectelor de acte normative de nivel superior, iniţiate de structurile ministerului sau transmise spre avizare către minister de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale;6. participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la susţinerea proiectelor de acte normative de nivel superior în cadrul comisiilor interinstituţionale, la Guvern, în cadrul comisiilor de specialitate ale Parlamentului sau la dezbaterea acestora în Plenul Camerei Deputaţilor sau al Senatului;7. avizează pentru legalitate şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de conducerea ministerului, precum şi, după caz, documentaţia întocmită pe linie de achiziţii publice de bunuri, servicii şi concesiune de lucrări;8. asigură consultanţă juridică, la cerere, conducerii ministerului;9. coordonează colectivele de specialişti care participă la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile aparatului central al ministerului şi de instituţiile şi structurile subordonate;10. participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale încheiate de minister în domeniile de competenţă;11. dispune măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care este citat ministerul, în vederea trimiterii la unităţile, instituţiile şi structurile interesate ale ministerului pentru punerea acestora în executare, potrivit legii;12. iniţiază şi dezvoltă, prin structura de profil din aparatul central al ministerului, relaţii de colaborare internaţională cu structuri similare din alte ţări, pe bază de reciprocitate, în cadrul acordurilor guvernamentale şi ministeriale;13. prezintă informări, în şedinţele conducerii şi Colegiului ministerului, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de asistenţă juridică şi face propuneri pentru eficientizarea muncii în acest domeniu;14. coordonează elaborarea proiectelor de răspunsuri la interpelările şi întrebările adresate de parlamentari ministrului administraţiei şi internelor;15. coordonează activitatea structurilor din domeniul drepturilor omului şi dreptului internaţional umanitar constituite la nivelul ministerului şi al structurilor subordonate;16. coordonează activitatea de întocmire a proiectului planului anual cu propuneri de proiecte de acte normative ce se vor elabora de către minister şi îl prezintă conducerii ministerului spre aprobare;17. coordonează, cu sprijinul structurii de resort, activitatea de pregătire continuă a consilierilor juridici din cadrul direcţiei generale şi din aparatul central, precum şi a şefilor compartimentelor juridice din inspectoratele generale sau similare;18. convoacă, ori de câte ori este nevoie, şefii structurilor juridice din unităţile centrale şi teritoriale, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate şi executarea unor ordine ale conducerii ministerului pe linie de asistenţă juridică;19. asigură desfăşurarea cu caracter permanent de către componentele din structură a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în unităţile centrale şi teritoriale în legătură cu acordarea asistenţei juridice în minister;20. participă la analizele ce au loc cu ocazia unor evaluări, bilanţuri, controale şi inspecţii efectuate de direcţia generală sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central;21. dispune măsuri pentru aplicarea în practică a planului de alarmare şi evacuare, precum şi pentru actualizarea documentelor specifice de lucru;22. desfăşoară nemijlocit activităţi de pregătire cu efectivele din subordine şi de verificare a modului în care cunoştinţele transmise sunt însuşite şi aplicate în activitate;23. dispune măsuri, potrivit competenţelor, pentru încadrarea posturilor din statul de organizare al direcţiei generale cu personal corespunzător cerinţelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt să dezvolte iniţiative şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă;24. semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile ministerului, cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice, potrivit competenţelor;25. organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor;26. analizează, ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi;27. răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;28. asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul direcţiei generale;29. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele posturilor directorilor generali adjuncţi;30. semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, orice act de procedură necesar pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală;31. supune spre aprobare ministrului afacerilor interne, anterior transmiterii către instanţa de judecată competentă, documentele întocmite, în numele şi pentru acesta, cu ocazia renunţării la declararea căilor de atac, a declarării şi motivării căilor extraordinare de atac, a formulării cererilor de intervenţie, de chemare în garanţie, reconvenţionale şi de recuzare, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală;32. execută activităţi de culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor în domeniile de competenţă ale direcţiei generale.D. Identificarea funcţiei publice corespunzătoare postului:1. Denumire - director general2. Clasa - I3. Gradul de salarizare - II4. Vechimea (în specialitate necesară): conform prevederilor legaleE. Sfera relaţională a titularului postului1. Sfera relaţională internă: a) relaţii ierarhice: se subordonează nemijlocit secretarului de stat care coordonează activitatea direcţiei generale şi are în subordine directă întregul personal al direcţiei generale; b) relaţii funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c) relaţii de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d) relaţii de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul ministerului şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e) relaţii de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.2. Sfera relaţională externă: a) cu autorităţi şi instituţii publice: conform atribuţiilor încredinţate; b) cu organizaţii internaţionale: potrivit mandatului şi în conformitate cu prevederile legale şi ale ordinelor ministrului afacerilor interne; c) cu persoane juridice private: în limita mandatului acordat, pentru îndeplinirea obiectivelor care decurg din obiectul de activitate al ministerului pentru domeniile aflate în competenţă.3. Limite de competenţă: conform atribuţiilor încredinţate.4. Delegarea de atribuţii şi competenţă - în cazul absenţei pentru o perioadă mai mare de 2 zile consecutive atribuţiile de coordonare, conducere şi modul de îndeplinire vor fi delegate în scris.Întocmit de:1. Numele şi prenumele: ...........................2. Funcţia: secretar de stat3. Semnătura ......................................4. Data întocmirii ................................Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului1. Numele şi prenumele:2. Semnătura ......................................3. Data ...........................................  +  Anexa 4 (Anexa nr. 4 la regulament)MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDirecţia generală juridicăFIŞA POSTULUIdirectorului general adjunctA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)3. Poziţia postului în statul de organizare: 24. Gradul corespunzător postului: chestor-şef5. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională, Serviciului 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul, Biroului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului şi a Structurii de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; îi are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; îndeplineşte atribuţiile specifice şefului structurii de securitate a direcţiei generale.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: licenţiat în ştiinţe juridice;3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare sau de masterat în domeniul ştiinţe juridice/administraţie publică/management;3.3. alte cunoştinţe în domeniile: teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept administrativ/drept european/tehnici de negociere/informatică/management instituţional;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat -strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalC. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducereD. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;4. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;5. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;6. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;7. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;8. analizează şi propune avizarea proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratate;9. coordonează colectivele de specialişti şi participă, la ordin, la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile şi structurile aparatului central al ministerului şi de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului;10. coordonează activităţile de elaborare a punctelor de vedere ale ministrului la propunerile legislative ale parlamentarilor;11. asistă prezentarea şi susţinerea de către cei în drept la comisiile parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează în domeniile ordinii publice şi securităţii naţionale, dreptului european, internaţional, umanitar şi drepturilor omului, iniţiate sau care au ca avizator ministerul;12. participă, la ordin, în delegaţiile de negociere a tratatelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente internaţionale;13. analizează şi propune avizarea proiectelor documentelor internaţionale care vizează competenţele ministerului;14. asigură prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care la coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;15. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;16. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;17. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale;18. organizează şi coordonează activităţile de pregătire a materialelor pentru şedinţele Guvernului;19. îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi: a) coordonează şi controlează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale; b) coordonează şi controlează activitatea structurii de securitate a direcţiei generale; c) monitorizează activitatea de aplicare a prevederilor legale din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, precum şi modalitatea de respectare a acestora în cadrul direcţiei generale; d) informează directorul general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente privind protecţia informaţiilor clasificate şi formulează propuneri de măsuri pentru eliminarea acestora; e) asigură relaţionarea cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă pe linia protecţiei informaţiilor clasificate; f) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare; g) pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul ministerului; h) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate.E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale.3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează.5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Secretarul de stat,.....................Directorul general alDirecţiei generale juridice,............................Avizat────────────────Secretar de stat,şef al Departamentului de informaţii şi protecţie internă,.........................................Titularul postului:Numele şi prenumele ........................Semnătura ..................................Data .......................................  +  Anexa 5 (Anexa nr. 5 la regulament)MINISTERUL AFACERILOR INTERNEDirecţia generală juridicăFIŞA POSTULUIdirectorului general adjunctA. Identificarea postului1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)3. Poziţia postului în statul de organizare: ?????????? 3 ????????????4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef5. Relaţii: a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 3 - Contencios, Serviciului 4 - Contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Compartimentului evidenţă şi secretariat; are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează; b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează; c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea; d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii; e) de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.B. Specificarea cerinţelor postului1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie3. Pregătire:3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă;3.2. pregătire de specialitate: studii de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/drept european/legislaţia muncii;3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret;3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 5 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţionalC. Condiţii specifice de muncă1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.4. Condiţii de muncă:- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;- condiţii speciale de muncă.5. Riscuri implicate de post:- afecţiuni ale coloanei vertebrale;- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;- afecţiuni ale vederii datorită solicitării intense (scris, citit, utilizare PC);- surmenaj, oboseală psihică;- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoareD. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;2. coordonează activitatea de reprezentare şi apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale;3. coordonează activităţile specifice desfăşurate în vederea acordării asistenţei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităţi, instituţii sau structuri care nu dispun de asistenţă juridică proprie;4. coordonează activităţile de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la unităţile, instituţiile şi structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice activităţii de asistenţă juridică;5. îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii;6. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;7. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;8. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;9. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;10. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;11. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;12. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;13. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;14. îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;15. îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale.E. Standarde de performanţă asociate postului1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale.3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează.5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.Secretar de stat,..................................Directorul general al Direcţiei generale juridice,..................................Titularul postului:Numele şi prenumele ...........................Semnătura .....................................Data .........................................._________