ORDIN nr. 1.225 din 13 mai 2013privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 15 mai 2013    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 197.540 din 29 aprilie 2013 al Direcţiei de management şi control al resurselor forestiere şi cinegetice,în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi al art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014, prevăzute în anexele nr. 1-6.  +  Articolul 2 (1) Pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii situaţiei epidemiologice a pestei porcine clasice se aprobă recoltarea la nivelul întregii ţări a unui număr de 3.120 de exemplare de purcei de mistreţ, cu vârsta până la un an, în afara cotelor de recoltă prevăzute în anexa nr. 2. (2) Recoltarea exemplarelor de purcei de mistreţ al căror număr este prevăzut la alin. (1) poate fi realizată de către gestionarii fondurilor cinegetice în orice perioadă a anului, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii. (3) Repartizarea exemplarelor prevăzute la alin. (1) este prezentată în anexa nr. 7, iar distribuirea acestora pe gestionari şi fonduri cinegetice se realizează de către structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice. (4) Probele biologice prelevate de la fiecare exemplar de purcel de mistreţ se vor transmite în mod obligatoriu, individualizate, structurilor de specialitate ale autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 3 (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic. (2) Cu respectarea cotelor de recoltă, fiecare vânător înscris în autorizaţia de vânătoare poate recolta într-o zi un număr maxim de 100 de exemplare din specia ciocârlie (Alauda arvensis) şi un număr maxim de 50 de exemplare din specia prepeliţă (Coturnix coturnix).  +  Articolul 4În vederea obţinerii de venituri necesare unei bune gestionări a faunei cinegetice, instituţiile de învăţământ care au discipline de studiu vânatul şi vânătoarea şi instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic pot realiza cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic, în proporţie de 50% şi cu vânători, pe lângă elevi şi studenţi, şi personalul tehnic de vânătoare angajat al acestor instituţii, cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii.  +  Articolul 5Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.  +  Articolul 6 (1) În cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânătoare 2013-2014, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură analizează şi aprobă, în baza documentelor de constatare, reaşezarea între fonduri cinegetice a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin. (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7 (1) În cazul efectuării, în cursul sezonului de vânătoare 2013-2014, a unor acţiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparţin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puţin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură analizează şi aprobă, după caz, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate iniţial pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acţiunilor de populare. (2) Anterior acţiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligaţia să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură delegarea de reprezentanţi care să participe la acţiunea de populare pe care urmează să o realizeze. (3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite cu cel puţin 10 zile calendaristice anterior acţiunii de populare, precizând data şi locul la care aceasta urmează să aibă loc. (4) După acţiunea de populare, participanţii vor întocmi, la faţa locului, un document privind modul de desfăşurare a acţiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienţa, numărul, structura pe sexe şi vârsta exemplarelor populate.  +  Articolul 8 (1) Exemplarele de mamifere din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, după cum urmează: a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată; b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată. (2) Aprobările prevăzute la alin. (1) se acordă, după verificarea în teren, de către personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, a pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 9Pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014, prin derogare de la prevederile art. 5 din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cotele de recoltă aprobate potrivit prezentului ordin se realizează de gestionarii fondurilor cinegetice fără alte avize sau aprobări din partea autorităţilor de protecţie a mediului.  +  Articolul 10Trofeele de vânat recoltate în baza prezentului ordin vor fi evaluate în prezenţa unui reprezentant al structurilor de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 11Controlul aplicării prevederilor prezentului ordin se asigură de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură prin structurile de specialitate ale acesteia.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.__________ Notă *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Ionuţ Ciprian Iuga,secretar de statBucureşti, 13 mai 2013.Nr. 1.225.________