LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*actualizată*)a Arhivelor Nationale(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1*)Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, de către persoane fizice autorizate, profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale şi persoane fizice. Acestor documente statul le asigură protecţie specială, în condiţiile prezentei legi.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 2*)Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, in sensul prezentei legi, se intelege: acte oficiale si particulare, diplomatice si consulare, memorii, manuscrise, proclamatii, chemari, afise, planuri, schite, harti, pelicule cinematografice si alte asemenea marturii, matrice sigilare, precum si inregistrari foto, video, audio si informatice, cu valoare istorica, realizate in tara sau de catre creatori romani in strainatate.  +  Articolul 3Administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează de către Arhivele Naţionale, care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------Alin. 1 al art. 3 a fost modificat de art. 60, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.Arhivele Nationale isi exercita atributiile prin compartimentele sale specializate si prin directiile judetene ale Arhivelor Nationale.Protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza in conditii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar in caz de razboi sau de calamitati naturale, de catre creatori si detinatori, cu sprijinul organelor desemnate cu atributii speciale in asemenea situatii si cu asistenta de specialitate a Arhivelor Nationale.  +  Articolul 4Persoanele fizice si persoanele juridice, creatoare si detinatoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, denumite in continuare creatori si detinatori de documente, raspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor in conditiile prevederilor prezentei legi.  +  Capitolul II Atributiile Arhivelor Nationale in administrarea si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei  +  Articolul 5Arhivele Nationale acorda asistenta de specialitate si asigura desfasurarea unitara a operatiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor si detinatorilor de documente, indeplinind urmatoarele atributii: a) elaboreaza, in conformitate cu prevederile prezentei legi, norme si metodologii de lucru pentru organizarea si desfasurarea intregii activitati arhivistice, inclusiv pentru clasificarea si includerea in Fondul Arhivistic National al Romaniei a documentelor prevazute la art. 2, care se dau publicitatii, dupa caz; b) controleaza aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare pe linia muncii de arhiva si stabileste masurile ce se impun potrivit legii; c) preia de la creatorii si detinatorii de arhiva documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, in conditiile si la termenele prevazute in prezenta lege; d) asigura evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea documentelor pe care le detine; e) asigura documentele pe baza de microfilme si alte forme de reproducere adecvate; f) constituie si dezvolta banca de date a Arhivelor Nationale si reteaua automatizata de informare si documentare arhivistica, stabileste masuri pentru corelarea tehnica si metodologica si pentru colaborarea serviciilor de informare si documentare arhivistica si a compartimentelor similare din cadrul Sistemului national de informare si documentare; g) elaboreaza si editeaza "Revista Arhivelor" si alte publicatii de specialitate, destinate informarii si sprijinirii cercetarii stiintifice, precum si punerii in valoare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei; h) asigura, prin Facultatea de Arhivistica si Scoala Nationala de Perfectionare Arhivistica, pregatirea si specializarea personalului necesar desfasurarii activitatilor arhivistice; i) la cerere sau din oficiu atesta daca un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei; j) autorizeaza scoaterea temporara peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, in scopul expunerii sau documentarii cu ocazia unor manifestari stiintifice sau culturale internationale; k) intretine si dezvolta relatii cu organele si institutiile similare din strainatate, in vederea informarii reciproce in domeniul arhivistic si al schimbului de documente si de reproduceri de pe acestea; asigura aplicarea conventiilor si acordurilor internationale privind domeniul arhivistic si participa la congrese, conferinte, reuniuni si consfatuiri arhivistice internationale; l) asigura aplicarea prevederilor legislatiei in vigoare in realizarea protectiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, respectiv in apararea secretului de stat, paza si conservarea acestor documente, atit in timp de pace, cit si la mobilizare sau razboi.  +  Articolul 6In cadrul Arhivelor Nationale functioneaza un consiliu stiintific, format din specialisti ai Arhivelor Nationale, cercetatori, cadre didactice universitare si specialisti din ministerele interesate, care analizeaza, dezbate si face propuneri in probleme privind normele si metodologiile specifice de lucru, publicatiile de specialitate, precum si dezvoltarea intregii activitati arhivistice.Modul de organizare si functionare, precum si componenta consiliului stiintific se stabilesc prin regulament de organizare si functionare, aprobat de directorul general al Arhivelor Nationale.  +  Capitolul III Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documenteSectiunea IEvidenta documentelor  +  Articolul 7Creatorii si detinatorii de documente sint obligati sa inregistreze si sa tina evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum si a celor iesite, potrivit legii.  +  Articolul 8Anual, documentele se grupeaza in unitati arhivistice, potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor de arhiva, care se intocmeste de catre fiecare creator pentru documentele proprii.Nomenclatoarele intocmite de creatori la nivel central se aproba de catre Arhivele Nationale, iar cele ale celorlalti creatori, de catre directiile judetene ale Arhivelor Nationale, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 9Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente in al doilea an de la constituire, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, intocmite potrivit anexelor nr. 2 si 3.Evidenta tuturor intrarilor si iesirilor de unitati arhivistice din depozit se tine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4.Scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau detinatorilor de documente si cu avizul Arhivelor Nationale sau al directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, in functie de creatorii la nivel central sau local, in urma selectionarii, transferului in alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil si de neinlaturat.Sectiunea a II-aSelectionarea documentelor  +  Articolul 10In cadrul Arhivelor Nationale functioneaza comisia centrala de selectionare a documentelor, care coordoneaza activitatea de selectionare a documentelor intocmite si detinute de creatorii la nivel central, iar in cadrul directiilor judetene ale Arhivelor Nationale functioneaza cite o comisie de selectionare a documentelor, care coordoneaza activitatea de selectionare a documentelor intocmite si detinute de ceilalti creatori.Modul de organizare si atributiile comisiilor prevazute la alin. 1 se stabilesc prin norme privind activitatea arhivistica, aprobate de directorul general al Arhivelor Nationale.  +  Articolul 11In cadrul fiecarei unitati creatoare si detinatoare de documente functioneaza cite o comisie de selectionare, numita prin decizia sau ordinul conducatorului unitatii respective, fiind compusa din: un presedinte, un secretar si un numar impar de membri numiti din rindul specialistilor proprii. Aceasta comisie se intruneste anual sau ori de cite ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistica in parte, stabilindu-i valoarea practica sau istorica; hotarirea luata se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit potrivit anexei nr. 5.Procesul-verbal de selectionare, insotit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum si de inventarele documentelor ce se pastreaza permanent, se inainteaza spre aprobare Comisiei centrale de selectionare, in cazul creatorilor si detinatorilor de documente la nivel central, sau comisiilor din cadrul directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, in cazul celorlalti creatori si detinatori de documente.Documentele se scot din evidentele arhivelor si se pot elimina numai in baza proceselor-verbale ale comisiilor prevazute la alin. 2.In cazul administratorului unic, acesta poarta raspunderea pentru selectionarea documentelor ce urmeaza a fi arhivate.Sectiunea a III-aPastrarea documentelor  +  Articolul 12Creatorii si detinatorii de documente sint obligati sa pastreze documentele create sau detinute in conditii corespunzatoare, asigurindu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori comercializarii in alte conditii decit cele prevazute de lege.Persoanele juridice creatoare si detinatoare de documente sint obligate sa le pastreze in spatii special amenajate pentru arhiva. Noile constructii ale creatorilor si detinatorilor de arhiva vor fi avizate de catre Arhivele Nationale sau directiile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, numai daca au spatii prevazute pentru pastrarea documentelor.Arhivele Nationale si directiile judetene ale Arhivelor Nationale pot prelungi termenul de pastrare a documentelor la detinatori pina la asigurarea spatiilor necesare preluarii lor.Depozitele de arhiva vor fi dotate, in functie de formatul si de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de pastrare si de protejare a acestora, precum si cu mijloace, instalatii si sisteme de prevenire si stingere a incendiilor.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate prelua toate sau o parte din documentele aflate in arhiva societatilor comerciale la care detine cel putin 50% plus o actiune din capitalul social.--------------Alin. 5 al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 474 din 12 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006.Sectiunea a IV-aDepunerea documentelor la Arhivele Nationale  +  Articolul 13Persoanele juridice creatoare si detinatoare de documente depun spre pastrare permanenta la Arhivele Nationale si la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa cum urmeaza: a) documentele fotografice, precum si peliculele cinematografice, dupa 20 de ani de la crearea lor; b) documentele scrise, cu exceptia actelor de stare civila si a documentelor tehnice, dupa 30 de ani de la crearea lor; c) documentele tehnice, dupa 50 de ani de la crearea lor; d) actele de stare civila, dupa 100 de ani de la intocmirea lor; e) matricele sigilare confectionate din metal, avind inscrise toate insemnele legale si denumirea completa a unitatii, dupa scoaterea lor din uz.Documentele create si detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului pot fi duse spre pastrare permanenta la Arhivele Nationale din momentul in care, prin ordin al presedintelui Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, se constata ca nu mai sunt necesare pentru desfasurarea activitatii curente.--------------Alin. 2 al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 474 din 12 decembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 14Creatorii si detinatorii de arhiva pot detine documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei si dupa expirarea termenului de depunere, daca sint necesare in desfasurarea activitatii lor, pe baza aprobarii directorului general al Arhivelor Nationale, in cazul creatorilor si detinatorilor la nivel central, si a directorilor directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, pentru ceilalti creatori si detinatori, in conditiile respectarii prevederilor prezentei legi.Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, alte organe cu atributii in domeniul sigurantei nationale, precum si Academia Romana isi pastreaza documentele proprii in conditiile prezentei legi si dupa expirarea termenelor prevazute la art. 13.  +  Articolul 15Organizatiile particulare si persoanele fizice care detin documente din Fondul Arhivistic National al Romaniei le pot depune la Arhivele Nationale sub forma de custodie sau donatie, scutite de taxe si impozite.Detinatorul care doreste sa vinda documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei este obligat sa comunice aceasta Arhivelor Nationale sau, dupa caz, directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, care au prioritate la cumpararea oricaror documente care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei si care trebuie sa se pronunte in termen de 60 de zile de la data inregistrarii comunicarii.  +  Articolul 16Documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile individuale ale cetatenilor, vor fi pastrate de catre creatorii si detinatorii de documente.  +  Articolul 17Creatorii si detinatorii de documente, prevazuti la art. 14 si 15, sint obligati sa depuna la Arhivele Nationale sau la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, cite un exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le detin, la expirarea termenelor de depunere a acestora.  +  Articolul 18 (1) În cazul declarării falimentului, în condiţiile legii, a unui creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, iar documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor, se predau, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice. (2) În cazul încetării, în condiţiile legii, a activităţii unei persoane fizice autorizate sau a activităţii unui profesionist care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau în cazul în care aceştia solicită, în mod expres, preluarea arhivei deja create, documentele care alcătuiesc arhiva se pot prelua de către persoana fizică asociată, de către profesionistul asociat sau de către organizaţia profesională din care aceştia fac parte, la solicitarea expresă a acestora. (3) Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul unitar de pensii publice, aflate la casele teritoriale de pensii, se predau cu prioritate, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice, la cererea acestora. (4) În cazul persoanelor juridice pentru care s-a declarat falimentul, finanţarea transferului arhivei către un operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice se va face, cu prioritate, de către lichidator, din fondul de lichidare, în condiţiile art. 4 din Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, din averea debitorului. (5) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1)-(4) se instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale sau, după caz, a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după cum urmează: a) de către lichidatori: cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător de documente şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi; b) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a), cu respectarea termenului de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1) cu privire la documentele preluate în baza contractelor prevăzute la alin. (1); c) de către persoane fizice sau juridice, inclusiv casele teritoriale de pensii, ce au în păstrare sau custodie arhivele creatorilor de documente desfiinţaţi cu privire la predarea arhivei şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi*). (6) În scopul informării publice se instituie obligaţia de a publica informaţii relevante privind situaţia documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi, astfel: a) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului; b) pentru Arhivele Naţionale, ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), prin pagina proprie de internet*).-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^1*) (1) Operatorii economici pot presta servicii de păstrare, conservare, restaurare, legătorie, prelucrare arhivistică şi utilizare a documentelor cu valoare practică pe care le deţin, denumite în continuare servicii arhivistice, numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare din partea Arhivelor Naţionale sau a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz. (2) Autorizaţia de funcţionare se eliberează, contra cost, conform prevederilor legale, pentru unul sau mai multe servicii arhivistice, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile referitoare la: a) competenţa profesională - operatorul economic dispune de personal angajat cu contract de muncă, având pregătirea profesională necesară prestării serviciilor arhivistice; b) baza materială - operatorul economic dispune de resurse materiale suficiente, precum: echipamente, spaţii, dotări pentru personal în vederea începerii şi desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1); c) existenţa unor reglementări interne de practică arhivistică, în conformitate cu prevederile legii. (3) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru o perioadă de 3 ani şi poate fi reînnoită pentru aceeaşi perioadă. (4) Autorizaţia de funcţionare se reînnoieşte obligatoriu, înainte de împlinirea perioadei prevăzute la alin. (3), în cazul schimbării sediului principal, fuziunii sau divizării operatorului economic autorizat să presteze servicii arhivistice. (5) Pentru reînnoirea autorizaţiei de funcţionare, operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice depune la Arhivele Naţionale sau la serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, documentaţia actualizată care face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).-------------Art. 18^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^2 (1) Autorizaţia de funcţionare se suspendă de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, pentru o perioadă care nu va putea depăşi 3 luni, în următoarele situaţii: a) când se constată că operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia, conform art. 18^1 alin. (2); b) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice desfăşoară alte servicii arhivistice decât cele pentru care s-a eliberat autorizaţia de funcţionare; c) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a fost sancţionat contravenţional de cel puţin 3 ori într-un an, pentru fapte prevăzute de prezenta lege. (2) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare intră în vigoare în termen de 5 zile de la data notificării de către Arhivele Naţionale sau serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz. (3) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare constă în interzicerea dreptului operatorului economic care prestează servicii arhivistice de a încheia contracte privind prestarea de servicii arhivistice. Pe perioada suspendării şi până la data stabilită în notificarea prevăzută la alin. (2), operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice are obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru înlăturarea sau încetarea situaţiilor care au stat la baza suspendării. (4) Contractele prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada suspendării, sunt lovite de nulitate absolută.-------------Art. 18^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^3 (1) Autorizaţia de funcţionare se retrage de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, în următoarele situaţii: a) la cererea operatorului economic autorizat să presteze servicii arhivistice; b) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării/reînnoirii autorizaţiei de funcţionare; c) când, la împlinirea perioadei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare dispuse potrivit art. 18^2 alin. (1) lit. a), operatorul economic nu îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; d) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu respectă interdicţia stabilită la art. 18^2 alin. (3) sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin până la data stabilită în notificarea comunicată de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz; e) în cazul suspendării autorizaţiei de funcţionare, de două ori într-un interval de un an; f) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu a desfăşurat servicii arhivistice timp de 2 ani de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare. (2) Autorizaţia de funcţionare se retrage: a) de la data solicitată de operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice; b) în termen de 30 de zile de la data notificării de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f).-------------Art. 18^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^4 (1) Contractele având ca obiect prestarea de servicii arhivistice trebuie să conţină clauze exprese referitoare la transferul documentelor preluate de operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice, în cazul încetării activităţii acestuia, către un alt operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice. (2) Contractele încheiate cu nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.-------------Art. 18^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^5*)Procedura de notificare şi conţinutul notificării prevăzute la art. 18 alin. (5), datele care se introduc în registrul prevăzut la art. 18^7 alin. (1) şi condiţiile privind gestionarea acestuia, precum şi procedurile de eliberare, reînnoire, suspendare sau retragere a autorizaţiei se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 18^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^6 (1) Creatorii şi/sau deţinătorii de documente, persoane juridice, care îşi schimbă regimul de proprietate sau îşi modifică obiectul de activitate, precum şi noii deţinători care preiau patrimoniul au obligaţia să dispună măsuri pentru păstrarea, conservarea şi evidenţa arhivei, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Creatorii şi/sau deţinătorii de documente prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice sunt obligaţi să ia măsuri împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării fără drept a documentelor din arhivă. (3) Depozitarea documentelor prevăzute la alin. (2) se face în spaţii şi în condiţii corespunzătoare, avizate de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz. (4) Carnetele de muncă se predau titularilor de drept ori succesorilor legali ai acestora, după caz.-------------Art. 18^6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^7 (1) Arhivele Naţionale asigură evidenţa generală a operatorilor economici autorizaţi să presteze servicii arhivistice, prin Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice. (2) Registrul prevăzut la alin. (1) are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public.-------------Art. 18^7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^8 (1) Prin excepţie de la prevederile prezentei legi, birourile notariale, camerele notarilor publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, după caz, sunt singurele entităţi care deţin, administrează, conservă şi protejează arhivele notariale. Aceste entităţi îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul alineat, fără îndeplinirea vreunei condiţii prealabile de autorizare. (2) Birourile notariale, camerele notarilor publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici, după caz, pot deţine, administra, conserva şi proteja şi alte arhive decât cele notariale, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta lege.-------------Art. 18^8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 19Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei o data intrate, potrivit legii, in depozitele Arhivelor Nationale si/sau ale directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu exceptia celor predate in custodie.  +  Capitolul IV Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei  +  Articolul 20Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei pot fi folosite pentru: cercetare stiintifica, rezolvarea unor lucrari administrative, informari, actiuni educative, elaborarea de publicatii si eliberarea de copii, extrase si certificate.Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei pot fi consultate, la cerere, de catre cetateni romani si straini, dupa 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a implinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unitatii creatoare sau detinatoare.Documentele de valoare deosebita nu se expun public, in original, ci sub forma de reproduceri.  +  Articolul 21 (1) Creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant. (2) Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin. (1) de către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite maxime sunt stabilite de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, cu avizul Arhivelor Naţionale.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 22Documentele a caror cercetare poate afecta interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor, prin datele si informatiile pe care le contin, sau cele a caror integritate fizica este in pericol nu se dau in cercetare.Fac parte din aceasta categorie documentele care: a) privesc siguranta, integritatea teritoriala si independenta statului roman, potrivit prevederilor constitutionale si ale legislatiei in vigoare; b) pot leza drepturile si libertatile individuale ale cetateanului; c) sint intr-o stare necorespunzatoare de conservare, situatie stabilita de comisia de specialitate si consemnata intr-un proces-verbal; d) nu sint prelucrate arhivistic.Stabilirea documentelor respective se face de catre detinatorul legal al acestora, potrivit anexei nr. 6.  +  Capitolul V Personalul arhivelor  +  Articolul 23Creatorii si detinatorii de documente, prevazuti la art. 2, persoane juridice, au obligatia de a infiinta compartimente de arhiva sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhiva, in functie de valoarea si cantitatea acestora.Desemnarea personalului insarcinat cu activitatea de arhiva, structura si competenta acestor compartimente de arhiva vor fi stabilite de catre conducerea unitatii creatoare si detinatoare de documente, cu avizul Arhivelor Nationale sau, dupa caz, al directiilor judetene ale Arhivelor Nationale.  +  Articolul 24Formarea, atestarea si perfectionarea personalului de specialitate din Arhivele Nationale, cit si din celelalte unitati creatoare si detinatoare de documente de arhiva se realizeaza prin Facultatea de Arhivistica si prin Scoala Nationala de Perfectionare Arhivistica.  +  Articolul 25Personalul de specialitate din cadrul Arhivelor Nationale va fi dimensionat in functie de calitatea si specificul materialului documentar aflat in administrare si face parte din categoria functionarilor publici.  +  Capitolul VI Raspunderi si sanctiuni  +  Articolul 26Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea contraventionala, civila sau penala.  +  Articolul 27Abrogat.------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 1 al art. 55, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.  +  Articolul 28Scoaterea peste graniţă, fără drept, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă.Înstrăinarea, fără drept, a documentelor prevăzute la alin. 1 către persoane fizice sau juridice străine constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.Tentativa se pedepseşte.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. 55, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 29Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni: a) neinventarierea documentelor sau neintocmirea de catre creatorii acestora, persoane juridice, a nomenclatoarelor arhivistice pentru documentele proprii, potrivit art. 8 alin. 2; b) nepredarea de catre compartimentele unitatii creatoare, la arhiva proprie, a documentelor cu termen de pastrare permanent, pe baza de inventar si proces-verbal de predare-primire, conform prevederilor art. 9; c) neselectionarea documentelor create si detinute de catre persoane juridice, la termenele prevazute in nomenclatorul propriu, de catre comisia de selectionare a documentelor, in conditiile prevazute la art. 11; d) neasigurarea conditiilor corespunzatoare de pastrare si protejare a documentelor create si detinute de catre creatorii si detinatorii de arhiva, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit art. 12; e) nepredarea, la Arhivele Nationale si, dupa caz, la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei de catre creatorii si detinatorii de documente de arhiva, la expirarea termenelor prevazute la art. 13; f) oferta de vinzare sau vinzarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei de catre persoane fizice sau persoane juridice, fara respectarea prioritatii Arhivelor Nationale de a le cumpara, potrivit prevederilor art. 15 alin. 2; g) nedepunerea la Arhivele Nationale sau la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa caz, de catre creatorii si detinatorii de documente de arhiva, a inventarelor pe care le detin la expirarea termenelor de depunere, in conditiile prevazute la art. 17. h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (4) şi alin. (5) lit. a), art. 18^1 alin. (1) şi (4), art. 18^6 şi art. 21 alin. (1), precum şi practicarea de servicii arhivistice cu depăşirea limitelor maxime stabilite potrivit art. 21 alin. (3);-------------Litera h) a art. 29 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013. i) nerespectarea de către toţi creatorii şi deţinătorii de documente a condiţiilor de păstrare, conservare, punere în valoare, publicitate, precum şi a celor de acces la documente, în condiţiile legii.-------------Litera i) a art. 29 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 30Contraventiile prevazute la art. 29 se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON).----------------Alin. 1 al art. 30 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 31 mai 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006.Amenda se aplica si persoanei juridice.In cazul contraventiilor prevazute la art. 29 lit. f), Arhivele Nationale pot solicita instantei judecatoresti anularea actului de vinzare, chiar si dupa expirarea termenului de prescriptie a raspunderii contraventionale, in conditiile legii civile.  +  Articolul 31Constatarea contraventiilor prevazute la art. 29 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre imputernicitii Arhivelor Nationale si, dupa caz, ai directiilor judetene ale Arhivelor Nationale.  +  Articolul 32Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.  +  Articolul 33Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.--------------Art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002.  +  Capitolul VII Dispozitii finale si tranzitorii  +  Articolul 34Creatorii si/sau detinatorii de documente sunt obligati sa comunice in scris, in termen de 30 de zile, Arhivelor Nationale sau, dupa caz, directiilor judetene ale Arhivelor Nationale documentele care le atesta infiintarea, reorganizarea sau desfiintarea, in conditiile legii, precum si masurile dispuse in vederea arhivarii documentelor create sau detinute de acestia.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002.  +  Articolul 35Denumirile Directia Generala a Arhivelor Statului si Arhivele Statului, folosite in actele normative in vigoare, se inlocuiesc cu denumirea Arhivele Nationale.  +  Articolul 36Dispozitiile din prezenta lege referitoare la directiile judetene ale Arhivelor Nationale se aplica, in mod corespunzator, si Directiei Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta lege.  +  Articolul 38Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic National al Republicii Socialiste Romania, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi se abroga.Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 4 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASE  +  Anexa 1            AprobPresedintele Consiliului de administratie           (director)                                                      Se confirma                                               Directorul general al Arhivelor                                               Nationale (Directorul Directiei                                               Judetene ........... a Arhivelor                                               Nationale)                 NOMENCLATORUL ARHIVISTIC NATIONALaprobat prin Ordinul (Decizia) nr. ............ din ....................-------------------------------------------------------------------------------                                   Denumirea dosarului                                   (continutul pe scurt Termenul de Obser-  Directia Serviciile al problemelor la pastrare vatii                                   care se refera)-------------------------------------------------------------------------------Directia A. Serviciul 1. ................ Permanentsecretariat secretariat 2. ................ 10 anisi administra- 3. ................ 5 anitiva                B. Serviciul 1. ................ Permanent                   administrativ 2. ................ 10 ani                                   3. ................ 5 ani-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2.............................. INVENTARUL PE ANUL ......   (denumirea creatorului) pentru documentele care se pastreaza.............................. permanent sau temporar (denumirea compartimentului)------------------------------------------------------------------------------- Nr. Indicativul dosarului Continutul pe scurt Datele Numarul Obser-crt. dupa nomenclator al dosarului, externe filelor vatii                              registrului etc.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Prezentul inventar format din ........... file contine ............ dosare, registre, condici, cartoteci etc.    Numerele ............... au fost lasate la ...................., nefiind incheiate.    La preluare au lipsit dosarele de la nr. ...............    Astazi .................... s-au preluat ........... dosare.           Am predat, Am primit,                                                            Format A4  +  Anexa 3    Institutia ......................(regie autonoma, societate comerciala)                       PROCES-VERBAL             de predare-primire a documentelor    Astazi, .........., subsemnatii .........................................., delegati ai compartimentului ........................., si ..................., arhivarul institutiei .........................., am procedat primul la predarea si al doilea la preluarea documentelor create in perioada ................ de catre serviciul mentionat, in cantitate de .......... dosare.    Predarea-primirea s-a facut pe baza inventarelor anexate, cuprinzind ............. pagini dactilografiate, conform dispozitiilor legale.           Am predat, Am primit,  +  Anexa 4                         REGISTRU DE EVIDENTA             a intrarilor-iesirilor unitatilor arhivistice-------------------------------------------------------------------------------                                                Numarul de dosare Iesiri dinNr. Preluari Denumirea Datele extreme -------------------- arhivacrt. Data comparti- ale documen- Dupa Primite                  mentului telor inventar efectiv------------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 5   ..........................    (denumirea creatorului)   ..........................   ..........................         (sediul)                   PROCES-VERBAL Nr. ............    Comisia de selectionare, numita prin Ordinul nr. ...... din ........., selectionind in sedintele din ........ documentele din anii*) .................. avizeaza ca dosarele din inventarele anexate sa fie inlaturate ca nefolositoare, expirindu-le termenele de pastrare prevazute in nomenclatorul unitatii.           Presedinte, Membri, Secretar,       .................... .................... ....................       (numele si prenumele) (numele si prenumele) (numele si prenumele)           Semnatura Semnatura Semnatura       ..................... ..................... .....................       ..................... ..................... .....................                                 .....................                                 .....................---------------    *) Anii extremi.                                                        Format A5  +  Anexa 6LISTAtermenelor dupa care pot fi date in cercetare documentele privind interesele nationale, drepturile si libertatile cetatenilor- documentele medicale, dupa 100 de ani de la crearea lor;- registrele de stare civila, dupa 100 de ani de la crearea lor;- dosarele personale, dupa 75 de ani de la crearea lor;- documentele privind viata privata a unei persoane, dupa 40 de ani de la moartea acesteia;- documentele referitoare la siguranta si integritatea nationala, dupa 100 de ani de la crearea lor;- documentele privind afacerile criminale, dupa 90 de ani de la crearea lor;- documentele privind politica externa, dupa 50 de ani de la crearea lor;- documente ale societatilor comerciale cu capital privat, dupa 50 de ani de la crearea lor;- documentele fiscale, dupa 50 de ani de la creare;- documentele notariale si judiciare, dupa 90 de ani de la crearea lor.--------