ORDIN nr. 3.418 din 19 martie 2013privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 10 mai 2013    În conformitate cu prevederile art. 64 şi 65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă lista programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a din învăţământul primar, specificate în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Se aprobă programele şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a din învăţământul primar, cuprinse în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.----- Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Programele şcolare pentru clasa pregătitoare şi clasa I, cuprinse în anexa nr. 2, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2013-2014.  +  Articolul 3Programele şcolare pentru clasa a II-a, cuprinse în anexa nr. 2, se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar 2014-2015.  +  Articolul 4Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 19 martie 2013.Nr. 3.418.-----