ACORD din 26 mai 2004 (*actualizat*)de asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Facilităţii Globale de Mediu (Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu**)(actualizat până la data de 31 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 31 ianuarie 2006 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎmprumut nr. 4736 ROAsistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FGM nr. TF 053472RO**) Traducere.Acord, datat 26 mai 2004, între România (Primitor) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca), acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu (FGM), pentru fondurile asistenţei financiare nerambursabile puse la dispoziţia Fondului Facilităţii Globale de Mediu de către anumiţi membri ai Băncii în calitate de participanţi ai FGMAvând în vedere că:(A) Banca, în urma Rezoluţiei nr. 91-5 din 14 martie 1991 a directorilor executivi ai Băncii, a creat FGM pentru a sprijini protejarea mediului global şi a promova prin aceasta o dezvoltare economică durabilă şi sănătoasă din punct de vedere al mediului;(B) în urma restructurării FGM astfel de aranjamente au rămas în vigoare în baza celor stabilite prin intermediul Rezoluţiei nr. 94-2 din 24 mai 1994 a directorilor executivi ai Băncii, care, printre altele, a înfiinţat un fond de custodie FGM, al cărui custode a fost numită Banca (Rezoluţia nr. 94-2);(C) a treia realimentare a Fondului FGM a fost aprobată în baza celor stabilite prin Rezoluţia nr. 2002-0005 din 19 decembrie 2002 a directorilor executivi ai Băncii (Rezoluţia nr. 2002-0005);(D) Primitorul, declarându-se satisfăcut în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat asistenţă din resursele Fondului FGM pentru finanţarea părţilor D şi E4 ale Proiectului şi respectiva solicitare fiind aprobată în conformitate cu prevederile Instrumentului pentru Crearea Facilităţii Globale de Mediu Restructurate, aprobat prin Rezoluţia 94-2, şi care urmează să fie finanţată din contribuţiile la Fondul FGM în baza Rezoluţiei nr. 2002-0005, care poate include fonduri reportate din cea de-a doua realimentare a sa în baza Rezoluţiei nr. 98-2;(E) printr-un acord din aceeaşi dată cu cel de faţă (Acordul de împrumut), Banca a acceptat să acorde un împrumut României în sumă de 150.000.000 dolari S.U.A. pentru a sprijini finanţarea Proiectului în termenii şi în condiţiile stabilite în acest acord de împrumut; şiavând în vedere că Banca a fost de acord ca pe baza, între altele, a celor de mai sus să acorde asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FGM Primitorului în termenii şi în condiţiile prevăzute în acest acord,părţile la acest acord convin după cum urmează:  +  Articolul ICondiţii generale. DefiniţiiSecţiunea 1.01. a) Următoarele prevederi din "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (după cum au fost amendate până la 6 octombrie 1999), cu modificările prezentate în paragraful b) al acestei secţiuni (Condiţii generale), constituie parte integrantă a acestui acord:(i) art. I;(îi) secţiunile 2.01 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (14), (15), (16), (18) şi (21); 2.02 şi 2.03;(iii) secţiunea 3.01;(iv) secţiunile 4.01 şi 4.06;(v) art. V;(vi) secţiunile 6.01; 6.02 (a), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (k), (m), (n), (o) şi (p); 6.03, 6.04 şi 6.06;(vii) secţiunea 8.01 (b);(viii) secţiunile 9.01 (a) şi (c), 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 şi 9.09;(ix) secţiunile 10.01, 10.03 şi 10.04;(x) art. XI; şi(xi) secţiunile 12.01 (c), 12.03 şi 12.04. b) Condiţiile generale vor fi modificate după cum urmează:(i) termenul Bancă, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, în afara secţiunilor 2.01 (6) şi 6.02 (f) şi a ultimei dăţi când este folosit în secţiunea 5.01, înseamnă Banca acţionând în calitate de agenţie de implementare a FGM, cu excepţia secţiunii 6.02, în care termenul Bancă include de asemenea Banca acţionând în propria sa calitate;(îi) termenul Împrumutat, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, înseamnă Primitorul;(iii) termenul acord de împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, înseamnă acest acord;(iv) termenul Împrumut şi împrumut, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, înseamnă asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM;(v) termenul contul împrumutului, ori de câte ori este utilizat în Condiţiile generale, înseamnă contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM;(vi) în secţiunea 6.02 din Condiţiile generale, după subparagraful (j) se adaugă un nou subparagraf, după cum urmează: "o situaţie extraordinară să fi apărut în care orice tragere viitoare din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM ar depăşi resursele disponibile pentru trageri din FGM";(vii) paragraful (c) al secţiunii 9.07 din Condiţiile generale se modifică şi va avea următorul conţinut: "(c) Cu cel puţin şase luni înainte de data limită de tragere sau la o altă dată care poate fi convenită în acest scop între Primitor şi Bancă, Primitorul va pregăti şi va transmite Băncii un raport, în scopul şi cuprinzând detaliile pe care Banca le va solicita în mod rezonabil, cu privire la execuţia şi funcţionarea iniţială a Proiectului, costurile acestuia şi avantajele derivate şi care vor deriva din acesta, îndeplinirea de către Primitor şi Bancă a obligaţiilor lor în cadrul Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă şi atingerea obiectivelor asistenţei financiare nerambursabile din FGM."Secţiunea 1.02. Ori de câte ori sunt utilizaţi în acest acord, în afara cazurilor în care contextul cere altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale, în Acordul de împrumut şi în preambulul acestui acord au înţelesurile definite în acestea.  +  Articolul IIAsistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGMSecţiunea 2.01. Banca este de acord să pună la dispoziţie Primitorului, în termenii şi în condiţiile prevăzute sau la care se face referire în acest acord, o sumă echivalentă cu şapte milioane (7.000.000) dolari S.U.A. sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FGM.Secţiunea 2.02. a) Suma asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM poate fi trasă din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi astfel de acord, care urmează a fi efectuate) cu privire la costurile rezonabile ale bunurilor, lucrărilor şi serviciilor din cadrul părţilor D şi E4 ale Proiectului şi care sunt necesare realizării părţilor D şi E4 ale Proiectului şi urmează a fi finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM. b) Primitorul poate, pentru scopurile Proiectului, deschide şi menţine în dolari S.U.A. un cont special de depozit într-o bancă comercială, în termeni şi în condiţii satisfăcătoare Băncii, incluzând protecţia corespunzătoare împotriva compensării, confiscării sau sechestrului. Depozitele în şi plăţile din contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acest acord.Secţiunea 2.03. Data limită de tragere va fi 31 decembrie 2009 sau o altă dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va notifica Primitorului cu promptitudine această dată ulterioară.  +  Articolul IIIRealizarea ProiectuluiSecţiunea 3.01. a) Primitorul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului prezentate în anexa nr. 2 la acest acord, în care scop, fără vreo restricţionare sau limitare a oricăreia dintre celelalte obligaţii ce îi revin prin acest acord, va realiza părţile D şi E4 ale Proiectului cu diligenţa şi eficienţa cuvenite şi în conformitate cu practicile financiare, administrative, tehnice şi de mediu corespunzătoare şi va lua sau va determina luarea tuturor măsurilor, inclusiv furnizarea de fonduri, facilităţi, servicii şi alte resurse, necesare sau corespunzătoare realizării părţilor D şi E4 ale Proiectului. b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi în afara cazului în care Primitorul şi Banca vor conveni altfel, Primitorul va realiza părţile D şi E4 ale Proiectului în conformitate cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 3 la acest acord.Secţiunea 3.02. Cu excepţia cazului în care Banca va conveni altfel, achiziţiile de bunuri, lucrări şi servicii necesare părţilor D şi E4 ale Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM vor fi guvernate de prevederile anexei nr. 4 la Acordul de împrumut.Secţiunea 3.03. Pentru scopurile secţiunii 9.08 din Condiţiile generale şi fără a limita prevederile acestora, Primitorul: a) va întocmi, pe baza unor reguli acceptabile Băncii, şi va transmite Băncii, cu cel puţin 6 luni înaintea datei limită de tragere sau la o dată ulterioară după cum poate fi convenită în acest scop între Primitor şi Bancă, un plan de realizare în continuare a obiectivelor Proiectului; şi b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă de a se consulta cu Primitorul asupra respectivului plan.  +  Articolul IVClauze financiareSecţiunea 4.01. a) Primitorul, prin ANRM, va menţine un sistem de management financiar, incluzând înregistrări şi conturi, şi va elabora situaţii financiare în conformitate cu standardele de contabilitate consecvent aplicate, acceptabile Băncii, adecvate reflectării operaţiunilor, resurselor şi cheltuielilor legate de Proiect. b) Primitorul, prin ANRM:(i) va avea, începând cu anul fiscal în care cade data intrării în vigoare până în şi incluzând anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM, situaţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit aplicate cu consecvenţă, acceptabile Băncii, aplicate consecvent de către auditori independenţi acceptabili Băncii;(îi) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecărui astfel de an fiscal sau a acelei alte perioade convenite cu Banca: (A) copii certificate ale situaţiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru un astfel de an sau o altă astfel de perioadă convenită cu Banca, care au fost astfel auditate; şi (B) o opinie a auditorilor menţionaţi asupra unor astfel de situaţii, în scopul şi cuprinzând detalii satisfăcătoare Băncii; şi(iii) va furniza Băncii orice alte astfel de informaţii referitoare la astfel de înregistrări şi conturi şi auditul unor astfel de situaţii financiare şi cu privire la auditorii menţionaţi, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil. c) Pentru toate cheltuielile pentru care s-au efectuat trageri din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM şi care s-au făcut pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Primitorul, prin ANRM:(i) va păstra, timp de cel puţin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru sau care acoperă anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitanţe, recipise sau alte documente) care evidenţiază aceste cheltuieli;(îi) va permite reprezentanţilor Băncii să analizeze aceste înregistrări; şi(iii) se va asigura că astfel de rapoarte şi declaraţii de cheltuieli sunt incluse în auditul pentru fiecare astfel de an fiscal sau o altă perioadă convenită de Bancă, la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni.Secţiunea 4.02. a) Fără a limita obligaţiile Primitorului de raportare a stadiului Proiectului, stabilite în anexa nr. 3 la acest acord, Primitorul, prin ANRM, va întocmi şi va transmite Băncii un raport de monitorizare financiară (RMF), satisfăcător pentru Bancă din punct de vedere al formei şi conţinutului, care:(i) precizează sursele şi modul de utilizare a fondurilor pentru Proiect, atât cumulat, cât şi pentru perioada acoperită de raportul menţionat, evidenţiind separat fondurile furnizate în cadrul asistenţei financiare nerambursabile din fondul FGM, şi explică diferenţele dintre utilizările actuale şi cele previzionate ale unor astfel de fonduri;(îi) descrie stadiul fizic al implementării Proiectului, atât cumulat, cât şi pentru perioada acoperită de raportul menţionat, şi explică diferenţele dintre stadiul actual şi cel planificat al implementării Proiectului; şi(iii) precizează stadiul achiziţiilor în cadrul Proiectului, la sfârşitul perioadei la care se referă raportul menţionat. b) Primul RMF va fi transmis Băncii în cel mult 45 de zile după sfârşitul primului trimestru calendaristic după data intrării în vigoare şi va acoperi perioada cuprinsă între data efectuării primei cheltuieli în cadrul Proiectului şi sfârşitul acestui prim trimestru calendaristic; în continuare, fiecare RMF va fi transmis Băncii în cel mult 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic ulterior şi va acoperi respectivul trimestru calendaristic.  +  Articolul VIntrarea în vigoare. TerminareaSecţiunea 5.01. Următorul eveniment este specificat ca o condiţie suplimentară pentru intrarea în vigoare a acestui acord, în sensul secţiunii 12.01 din Condiţiile generale, şi anume ca Acordul de împrumut să fi fost semnat şi transmis şi toate condiţiile premergătoare intrării sale în vigoare sau dreptului Primitorului de a efectua trageri din acesta să fi fost îndeplinite, cu excepţia intrării în vigoare a acestui acord de asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FGM.Secţiunea 5.02. Perioada de 120 de zile de la data semnării prezentului acord este specificată pentru scopurile secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.Secţiunea 5.03. Prezentul acord va rămâne în vigoare până la tragerea întregii sume a asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM şi îndeplinirea de către părţile la acest acord a obligaţiilor ce le revin.  +  Articolul VIReprezentantul Primitorului. AdreseSecţiunea 6.01. Ministrul finanţelor publice al Primitorului este desemnat ca reprezentant al Primitorului pentru scopurile secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 6.02. În scopurile secţiunii 11.01 din Condiţiile generale, se specifică următoarele adrese:Pentru Primitor:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17BucureştiRomâniaTelex: Fax:11239 4021 312 6792Pentru Bancă:Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiTelegraf: Telex: Fax:INTBAFRAD 248423 (MCI) (1-202) 477-6391Washington, D.C. sau64145 (MCI)Drept urmare, părţile la acest acord, acţionând prin reprezentanţii lor legal autorizaţi, au dispus ca acordul să fie semnat de către aceştia în numele lor la Bucureşti, România, în ziua şi anul indicate la început.Pentru România,Mihai Nicolae Tănăsescu,ministrul finanţelor publice,reprezentant autorizatPentru Banca Internaţionalăpentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,Owaise Saadat,director de ţară pentru România,reprezentant autorizat  +  Anexa 1 TRAGERI DIN ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ DIN FONDUL FGM1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de poziţii care urmează să fie finanţate din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM, alocarea sumelor din asistenţa financiară nerambursabilă pe fiecare categorie, precum şi procentul cheltuielilor pentru poziţiile care vor fi astfel finanţate din fiecare categorie.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                       Suma alocată                                       din asistenţa                                         financiară % din cheltuieli          Categoria nerambursabilă care urmează                                       din Fondul FGM a fi finanţat                                         (exprimată                                          în dolari                                           S.U.A.)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (1) Bunuri 900.000 100% din cheltuielile                                                       externe, 100% din                                                       cheltuielile locale                                                       (cost ex-factory) şi                                                       75% din cheltuielile                                                       locale pentru alte                                                       bunuri achiziţionate                                                       pe piaţa internă (2) Lucrări 3.150.000 100% din cheltuielile                                                       externe şi 78% din                                                       cheltuielile locale (3) Servicii de consultanţă, 1.400.000 85% din cheltuielile     inclusiv audit cu consultanţii străini                                                       şi 75% din cheltuielile                                                       cu consultanţii locali (4) Instruire, ateliere de lucru     şi vizite de studii 330.000 100% (5) Costuri curente de operare pentru:     a) partea D a Proiectului 250.000 75%     b) partea E a Proiectului 600.000 75% (6) Nealocate 370.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL: 7.000.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli efectuate în moneda oricărei alte ţări decât cea a Primitorului pentru bunurile şi serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei alte ţări decât cea a Primitorului; b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Primitorului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Primitorului; c) termenul consultanţi locali înseamnă persoane având cetăţenia Primitorului şi rezidenţa fiscală pe teritoriul Primitorului şi societăţile înregistrate ca persoane juridice române conform legilor aplicabile ale Primitorului; d) termenul consultanţi străini înseamnă consultanţi individuali şi firme de consultanţă care nu sunt consultanţi locali astfel cum au fost definiţi în subparagraful c) al acestui paragraf; e) termenul instruire, ateliere de lucru şi vizite de studii înseamnă cheltuieli efectuate de Primitor, legate de: (i) instruirea personalului ANRM şi UMP-ANRM; (îi) organizarea activităţilor de instruire şi a atelierelor de lucru, seminariilor, vizitelor de studii în cadrul părţilor D şi E4 ale Proiectului; şi (iii) participarea specialiştilor români la atelierele de lucru şi seminariile regionale pe teme relevante pentru partea D a Proiectului, cuprinzând: taxele de instruire, costul vizitelor de studii, atelierelor de lucru, seminariilor, precum şi cheltuielile legate de deplasare şi diurnele respective; închirierea de spaţii şi echipamente; materiale cu caracter instructiv, precum şi de difuzare şi informare publică şi costuri cu traducerea şi interpretarea; şi f) termenul costuri curente de operare înseamnă costuri de operare marginale ale Primitorului, generate de implementarea Proiectului, incluzând salariile personalului UMP-ANRM (exclusiv funcţionarii guvernamentali), diurne, costuri pentru deplasări în teritoriu legate de implementarea părţii D a Proiectului, onorariul experţilor angajaţi la cerere, costurile de exploatare şi întreţinere ale echipamentului de monitorizare a mediului şi sistemului de prealarmă, costul comunicaţiilor şi al traducerilor, costurile aferente achiziţionării consumabilelor de birou şi utilităţilor, costul de funcţionare şi întreţinere a vehiculelor (inclusiv combustibil şi service), echipament de birou şi mici unelte.3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru plata unor cheltuieli anterioare datei prezentului acord.4. Banca poate solicita ca tragerile din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM să fie efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru următoarele cheltuieli: a) contracte pentru bunuri cu valoare mai mică decât echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. fiecare; b) lucrări în cadrul contractelor cu valoare mai mică decât echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A.; c) servicii de consultanţă în cadrul contractelor cu firme de consultanţă, cu valoare mai mică decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. fiecare; d) servicii de consultanţă în cadrul contractelor încheiate cu consultanţi individuali, cu valoare mai mică decât echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. fiecare; e) instruire, ateliere de lucru şi vizite de studii şi costuri de operare, toate în termenii şi în condiţiile pe care Banca le va specifică prin notificarea Primitorului.5. Primitorul va rambursa Băncii cu promptitudine sumele disponibilizate de Bancă din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM, parţial sau integral, în funcţie de opţiunea Băncii, dacă: a) Banca va fi stabilit în orice moment că orice plată efectuată din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM (sau din venitul investiţiei generat de aceasta) a fost utilizată pentru orice cheltuială care nu corespunde prevederilor acestui acord; b) cheltuielile din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM (sau din venitul investiţiei generat de aceasta) au fost efectuate: (i) pe teritoriul oricărei ţări care nu este membră a Băncii sau pentru bunuri achiziţionate ori servicii furnizate de pe teritoriul unei astfel de ţări; sau (îi) în contul oricărei plăţi făcute unor persoane ori entităţi sau oricărui import de bunuri, dacă o astfel de plată sau un astfel de import este interzis printr-o hotărâre a Consiliului de Securitate ONU luată în baza prevederilor cap. VII al Cartei ONU; c) cheltuielile din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM (sau din venitul investiţiei generat de aceasta) au fost efectuate în cadrul unui contract în legătură cu care Banca constată implicarea în practici corupte sau frauduloase a reprezentanţilor Primitorului pe parcursul achiziţiei sau execuţiei contractului, fără ca Primitorul să fi luat măsuri corespunzătoare satisfăcătoare Băncii şi în timp util pentru îndreptarea situaţiei.6. Sumele rambursate Băncii din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM, conform paragrafului 5 din această anexă, vor fi creditate în contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, conform prevederilor acestui acord. Cu excepţia unor astfel de părţi din asistenţa financiară nerambursabilă pentru care, în termenii prezentului acord, se prevede rambursarea lor către Bancă, Primitorul poate ca, după data limită de tragere a acestui Proiect, să păstreze definitiv sumele trase din asistenţa financiară nerambursabilă, dar numai pentru a fi utilizate în scopurile părţii D a Proiectului.  +  Anexa 2 DESCRIEREA PROIECTULUIObiectivul Proiectului este de a sprijini Primitorul în reducerea vulnerabilităţii ecologice, sociale şi economice la calamităţile naturale şi accidente catastrofale generate de deversarea unor substanţe poluante provenite din activitatea minieră, prin: (i) întărirea capacităţii instituţionale şi tehnice de management al calamităţilor şi de reacţie în situaţii de urgenţă; (îi) aplicarea unor măsuri de reducere a riscului specific în cazul inundaţiilor, alunecărilor de teren şi al cutremurelor; (iii) îmbunătăţirea gradului de siguranţă al barajelor de retenţie a apei selectate; şi (iv) îmbunătăţirea managementului şi siguranţei sistemelor iazurilor de decantare şi haldelor miniere de steril.Proiectul constă în următoarele părţi, sub rezerva modificărilor acestora, pe care Primitorul şi Banca le vor conveni în mod periodic pentru realizarea obiectivelor sale:Partea A: Consolidarea capacităţii de finanţare şi management în situaţii de urgenţă:1. modernizarea sistemului de comunicaţii în caz de urgenţă la nivel naţional, regional şi local;2. dezvoltarea unui sistem de management informaţional pentru situaţiile de urgenţă;3. elaborarea unui scenariu seismic în Vrancea;4. derularea unui program de informare publică;5. pregătirea unui program de asigurare împotriva catastrofelor.Partea B: Reducerea riscului seismic:1. consolidarea clădirilor publice de importanţă vitală;2. elaborarea proiectelor antiseismice ale elementelor structurale şi nestructurale pentru clădirile ce urmează a fi consolidate, precum şi supervizarea lucrărilor de execuţie;3. realizarea unei evaluări a riscului în sectorul energetic;4. realizarea revizuirii Codului de proiectare antiseismică al Primitorului;5. asigurarea pregătirii profesionale în metode de consolidare eficiente sub aspectul costurilor.Partea C: Reducerea riscului de inundaţii şi alunecări de teren:1. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundaţii pe cursul râurilor interioare;2. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundaţii pe cursul Dunării;3. mărirea gradului de siguranţă al barajelor mari;4. mărirea gradului de siguranţă al barajelor mici;5. elaborarea unui model şi a unui manual pentru managementul alunecărilor de teren, pe baza unor studii-pilot şi monitorizării.Partea D: Reducerea riscului de producere a accidentelor miniere în bazinul Tisei:1. stabilirea unui sistem de parametri de referinţă şi monitorizare a impactului activităţilor miniere asupra mediului: cursuri de apă şi ecosisteme acvatice, aer şi sol;2. identificarea unui program de investiţii prioritare în bazinul de recepţie al Tisei, pe baza analizei de risc, şi implementarea unor măsuri eficiente şi rentabile de remediere şi de prevenire a riscului în anumite zone;3. elaborarea unor instrucţiuni tehnice şi de protecţie a mediului legate de sistemele de iazuri de decantare şi haldele de steril din sectorul minier, care să conducă la reducerea riscurilor pentru mediu atât în cursul exploatării, cât şi după închiderea minei;4. punerea la punct a unui sistem regional de reacţie în cazul deversării accidentale de substanţe poluante rezultate din activităţile miniere realizate de anumite companii miniere din bazinul Tisei;5. elaborarea unei politici regionale de cooperare în domeniul managementului sistemelor de iazuri de decantare şi halde de steril în bazinele Tisei şi Dunării.Partea E: Managementul Proiectului:1. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenţa tehnică, instruirea, echipamentul şi costurile de operare ale UMP-MAI;2. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenţa tehnică, instruirea, echipamentul şi costurile de operare ale UMP-MTCT;3. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând instruirea şi echipamentul pentru "Apele Române";4. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenţa tehnică, instruirea, echipamentul şi costurile de operare ale UMP-ANRM.** *Proiectul se prevede a fi finalizat până la data de 30 iunie 2009.  +  Anexa 3 PROGRAMUL DE IMPLEMENTAREPartea A: Managementul Proiectului1. Primitorul va atribui ANRM responsabilitatea realizării părţilor D şi E4 ale Proiectului.2. ANRM îşi va menţine UMP-ANRM pe perioada realizării Proiectului cu personal şi resurse corespunzătoare care să îi permită implementarea eficientă a activităţilor cuprinse în părţile D şi E4 ale Proiectului, care va răspunde de managementul financiar, achiziţiile, tragerea fondurilor şi întocmirea rapoartelor privind stadiul Proiectului şi a rapoartelor anuale referitoare la Proiect sau legate de acesta.3. Primitorul, prin ANRM, va lua toate măsurile necesare implementării părţilor D şi E4 ale Proiectului, în conformitate cu PIP, şi nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunţa la nici o prevedere a PIP fără aprobarea prealabilă a Băncii.4. Primitorul se va asigura ca toate măsurile necesare realizării PMM să fie luate la timp şi nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunţa la nici o prevedere a PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii.Partea B: Raportarea şi monitorizarea1. Primitorul, prin ANRM: a) va menţine politici şi proceduri corespunzătoare care să îi permită monitorizarea şi evaluarea continuă, conform unor indicatori acceptabili Băncii, a realizării părţilor D şi E4 ale Proiectului şi atingerii obiectivelor acestuia; b) va întocmi, pe baza unor termeni de referinţă satisfăcători pentru Bancă, şi va transmite Băncii la sau în jurul datei de 1 februarie 2007 un raport de evaluare la jumătatea perioadei, care să înglobeze rezultatele activităţilor de monitorizare şi evaluare întreprinse în baza prevederilor subparagrafului a) al prezentului paragraf cu privire la progresele realizate în implementarea Proiectului pe perioada ce precedă data amintitului raport şi să stabilească măsurile necesare implementării cu eficienţă a părţilor D şi E4 ale Proiectului şi îndeplinirii obiectivelor acestuia în perioada următoare; şi c) va analiza împreună cu Banca, până la data de 31 martie 2007 sau la o altă dată ulterioară pe care Banca o poate solicita, raportul de evaluare la jumătatea perioadei la care se face referire în subparagraful b) al acestui paragraf şi va lua apoi toate măsurile necesare asigurării finalizării cu eficienţă a părţilor D şi E4 ale Proiectului şi atingerii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandărilor raportului menţionat şi a opiniei Băncii asupra acestui subiect.  +  Anexa 4 CONTUL SPECIAL1. Pentru scopurile prezentei anexe: a) termenul categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2), (3), (4) şi (5) prevăzute în tabelul din paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord; b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli în legătură cu costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM, alocate periodic categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; şi c) termenul alocaţie autorizată înseamnă o sumă reprezentând echivalentul a 750.000 dolari S.U.A. ce urmează a fi trasă din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM şi depusă în contul special conform prevederilor paragrafului 3 a) al acestei anexe.2. Plăţile din contul special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile acestei anexe, incluzând plăţile în moneda locală făcute direct furnizorilor şi contractorilor prin conturi corespondente de transfer deschise la bănci comerciale, în conformitate cu regulile şi procedurile satisfăcătoare Băncii.3. După ce Banca a primit dovada satisfăcătoare în legătură cu deschiderea contului special, tragerile alocaţiei autorizate şi tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor efectua după cum urmează: a) Pentru tragerea alocaţiei autorizate Primitorul va trimite Băncii o cerere sau cereri pentru depozitare în contul special a unei sau a unor sume care să nu depăşească, cumulat, suma alocaţiei autorizate. Pe baza unei sau a unor astfel de cereri, Banca, în numele Primitorului, va trage din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM şi va depune în contul special suma sau sumele respective, astfel cum a solicitat Primitorul. b) (i) Pentru realimentarea contului special Primitorul va trimite Băncii cereri pentru transferul în contul special la acele intervale pe care Banca le va specifică.(îi) Înainte de sau la data fiecărei astfel de solicitări, Primitorul va transmite Băncii documentele şi alte evidenţe necesare, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau plăţile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca, în numele Primitorului, va trage din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM şi va depune în contul special acea sumă pe care Primitorul o va fi cerut şi o va fi probat cu acele documente şi alte dovezi că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depuneri vor fi efectuate de către Bancă din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM pentru respectivele categorii eligibile şi în sumele echivalente respective, după cum vor fi fost justificate cu documentele menţionate şi alte dovezi.4. Pentru fiecare plată efectuată de Primitor din contul special Primitorul va transmite Băncii, într-un astfel de interval de timp pe care Banca îl va solicita în mod rezonabil, acele documente şi alte dovezi care evidenţiază că plata respectivă a fost efectuată numai pentru cheltuieli eligibile.5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să efectueze alte depuneri în contul special: a) dacă în orice moment Banca va fi stabilit că toate tragerile care urmează ar trebui efectuate de către Primitor direct din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM, în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale şi ale paragrafului a) din secţiunea 2.02 a acestui acord; b) dacă Primitorul nu a transmis Băncii, în intervalul de timp menţionat în secţiunea 4.01 b) (îi) a acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi trimise Băncii, aşa cum specifică secţiunea amintită în legătură cu auditul înregistrărilor şi conturilor aferente contului special; c) dacă în orice moment Banca va fi notificat Primitorului intenţia sa de a suspenda total sau parţial dreptul Primitorului de a efectua trageri din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM, în baza prevederilor secţiunii 6.02 din Condiţiile generale; sau d) din momentul în care suma totală neutilizată din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM, alocată categoriilor eligibile, minus suma totală neutilizată din totalul angajamentelor speciale emise de Bancă în conformitate cu secţiunea 5.02 din Condiţiile generale în legătură cu Proiectul este egală cu dublul echivalentului sumei alocaţiei autorizate.După aceasta, tragerea din contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM a sumei neutilizate rămase din asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul FGM, alocată categoriilor eligibile, va urma procedurile pe care Banca le va specifică prin notificarea Primitorului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce şi în măsura în care Banca se va declara satisfăcută că toate astfel de sume rămase în respectivul cont special la data unei astfel de notificări vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.6. a) Dacă în orice moment Banca va constata că orice plată din contul special: (i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă care nu este eligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (îi) nu a fost justificată cu dovezile transmise Băncii, Primitorul, cu promptitudine, după primirea notificării din partea Băncii: (A) va transmite Băncii documentele justificative suplimentare pe care aceasta le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va returna Băncii) o sumă egală cu suma unei astfel de plăţi sau a părţii din aceasta care nu este eligibilă sau justificată. Numai dacă Banca nu va stabili altfel, nici o altă tragere în contul special nu va mai fi efectuată până când Primitorul nu va transmite documentele respective sau nu va depune suma respectivă ori nu va efectua un astfel de depozit sau returnare, după caz. b) Dacă în orice moment Banca va constata că orice sumă neutilizată din contul special nu va mai fi necesară pentru acoperirea unor cheltuieli eligibile ulterioare, Primitorul va returna Băncii suma respectivă neutilizată imediat după ce va fi primit notificarea din partea Băncii. c) Primitorul poate returna Băncii, după notificarea acesteia, toate sau orice parte din fondurile depozitate în contul special. d) Fondurile returnate Băncii în conformitate cu paragrafele 6 a), b) şi c) ale acestei anexe vor fi creditate în contul asistenţei financiare nerambursabile din Fondul FGM pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord, incluzând Condiţiile generale.----------