HOTĂRÂRE nr. 185 din 16 aprilie 2013 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale(actualizată până la data de 6 octombrie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi prin preluarea activităţii şi structurilor specializate de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice şi inovării. (3) Sediul principal al Ministerul Educaţiei Naţionale este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. (4) Sediul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare este în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale conduce sistemul naţional de învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, are în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele responsabilităţi: a) de a defini obiectivele strategice; b) de a defini, a aplica, a monitoriza şi de a evalua politicile necesare în vederea realizării acestor obiective; c) de a asigura planificarea activităţilor, conform obiectivelor stabilite; d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar în vederea aplicării politicilor; e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale; f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii; g) de a defini, a finanţa, a aplica, a monitoriza şi de a evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor; h) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei Naţionale îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice şi inovării; b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate; c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării, tehnologiei, dezvoltării tehnologice şi inovării; d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate; e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; f) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri; i) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.  +  Articolul 5Ministerul Educaţiei Naţionale exercită în domeniul educaţiei şi învăţământului următoarele atribuţii principale:1. realizează Programul de guvernare şi strategiile în domeniul educaţiei şi învăţământului;2. îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;3. elaborează, aplică, monitorizează, controlează şi evaluează politicile educaţionale naţionale;4. monitorizează activitatea de evaluare externă;5. coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;6. avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar;7. propune spre aprobare Guvernului României cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi învăţământul superior de stat;8. coordonează elaborarea şi aprobă curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare;9. evaluează, aprobă şi achiziţionează manualele şcolare şi asigură finanţarea potrivit legii;10. aprobă, potrivit legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor subordonate şi a unităţilor conexe;11. elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului;12. analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune Guvernului României şi autorităţilor administraţiei publice locale abilitate măsuri corespunzătoare;13. coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naţional;14. elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane din educaţie şi cercetare;15. răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;16. stabileşte structura anului şcolar;17. elaborează metodologii, instrucţiuni şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaţionale naţionale;18. elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;19. dă publicităţii şi prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului în România;20. coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia;21. propune politicile şi strategiile naţionale pentru învăţământ;22. monitorizează şi verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului şi a furnizorilor de educaţie;23. gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a programelor de studii ale acestora;24. controlează gestionarea Registrului matricol unic din România;25. organizează recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi certificatelor potrivit normelor interne şi în conformitate cu normele europene;25^1. gestionează formularele tipizate ale actelor de studii, asigură controlul periodic al modului de utilizare a acestora, avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi;---------Pct. 25^1 al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 595 din 16 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014.25^2. gestionează formularele documentelor şcolare şi asigură controlul periodic al modului de utilizare a acestora;---------Pct. 25^2 al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 595 din 16 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014.26. elaborează şi propune proiectul de buget, potrivit legii;27. verifică şi gestionează sistemul de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior şi bazele de date corespunzătoare, în vederea monitorizării şi prognozării evoluţiei învăţământului în raport cu piaţa muncii;28. elaborează, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice, politicile în domeniul educaţiei nonprofesionale a adulţilor şi vârstnicilor;29. controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;30. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate;31. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;32. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;33. îndeplineşte funcţia de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" şi Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", în baza acordurilor de delegare încheiate cu autorităţile de management;34. primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;35. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;36. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;37. exercită alături de ministerul de resort controlul asupra modului în care se realizează, se desfăşoară şi se finalizează formarea profesională a adulţilor şi aplică, în condiţiile legii, sancţiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 6În vederea exercitării funcţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, are în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele atribuţii:1. fundamentează, elaborează şi actualizează, periodic, politicile şi strategiile sale în domeniu;2. diseminează informaţii în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;3. stimulează transferul tehnologic, valorificarea rezultatelor, inovarea, absorbţia şi difuzia acestora în rândul operatorilor economici şi în economie, în general;4. susţine brevetarea unor rezultate ca primă formă de valorificare;5. participă la cofinanţarea temelor care asigură parteneriate între unităţi de cercetare şi operatori economici;6. organizează acţiuni promoţionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi altele asemenea în domeniul său de activitate;7. stimulează şi, după caz, asigură editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea;8. urmăreşte armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii;9. elaborează propuneri de acte normative şi de reglementări în domeniu şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent;10. avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul său de competenţă, iniţiate de alte autorităţi ale administraţiei publice;11. monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare;12. elaborează politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru şi prin cercetare;13. stimulează şi monitorizează participarea României la programe şi la proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu;14. asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă;15. stimulează dezvoltarea regională şi locală, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin înfiinţarea şi iniţierea înfiinţării, în condiţiile legii, de entităţi de inovare şi transfer tehnologic şi de parcuri ştiinţifice şi tehnologice;16. sprijină transferul tehnologic al rezultatelor cercetării către întreprinderile mici şi mijlocii, în colaborare cu ministerele de resort, în baza unor programe aprobate de Guvern;17. stimulează şi susţine dialogul dintre comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile;18. defineşte procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;19. elaborează Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pe perioade multianuale, pe baza evaluării resurselor necesare;20. realizează studii, analize şi monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, pentru monitorizarea şi evaluarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, şi în acest scop poate să contracteze servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi altele asemenea;21. stabileşte şi actualizează obiectivele strategiei urmărite prin Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului;22. evaluează programele cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi detalierea lor anuală;23. aprobă prevederile anuale ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi informează Guvernul asupra realizării acestora;24. conduce, finanţează şi monitorizează programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică şi de stimulare a inovării;25. atribuie proiecte prioritare operatorilor economici, instituţiilor publice, instituţiilor şi unităţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi inovare, organizaţiilor neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competiţional sau în mod direct, potrivit reglementărilor în vigoare;26. prognozează, planifică şi programează, după caz, bugetul aferent cercetării cuprins în bugetul de stat, şi resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă;27. stabileşte fondurile destinate finanţării din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi programele de finanţare instituţională;28. coordonează activităţile de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific;29. elaborează planul sectorial de cercetare-dezvoltare propriu şi avizează planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi;30. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, privind funcţionarea unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea sa;31. monitorizează şi evaluează unităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 7În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale este autorizat: a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente; c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii; e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate; g) să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei Naţionale acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective: a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional; b) stimularea creativităţii studenţilor; c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european; d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.  +  Articolul 9 (1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister. (3) Ministerul Educaţiei Naţionale poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene.  +  Articolul 10În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale se organizează şi funcţionează: a) Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane"; b) Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" (POSCCE), axa prioritară 2 - Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare tehnologică şi inovare.  +  Articolul 11 (1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite. (3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.  +  Articolul 12 (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale se sprijină pe organisme de nivel naţional în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării: consilii, comisii şi colegii care sunt prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b. (2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii. (4) Activitatea organismelor naţionale, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor, este coordonată de către ministrul educaţiei naţionale.  +  Articolul 13 (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, trec în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare prevăzute în anexele nr. 6b şi 6c şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei Naţionale exercită atribuţiile specifice ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale în coordonarea sau sub autoritatea cărora s-au aflat institutele naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7, respectiv instituţiile prevăzute în anexele nr. 6b şi 6c, ce decurg din actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea acestora. (3) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, în condiţiile legii, regulamentele de organizare şi funcţionare ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7, respectiv ale instituţiilor prevăzute în anexele nr. 6b şi 6c. (4) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se inventariază şi se actualizează datele de patrimoniu ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 7, respectiv ale instituţiilor prevăzute în anexele nr. 6b şi 6c.  +  Articolul 14 (1) Conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale se exercită de către ministrul educaţiei naţionale. (2) Ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat, în domeniile în care a fost învestit, reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate. (3) Ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat, în domeniile pentru care a fost învestit, îndeplinesc atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În exercitarea atribuţiilor lor, ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat, în domeniile pentru care a fost învestit, emit ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (5) Ministrul educaţiei naţionale are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului. (6) Ministrul educaţiei naţionale poate delega calitatea de ordonator principal de credite, pentru domeniul pentru care a fost învestit, ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop.---------Alin. (6) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 285 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014. (7) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale îşi desfăşoară activitatea 4 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.---------Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 285 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014.(7^1) Subsecretarul de stat are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi: a) coordonarea evaluărilor de la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a, a evaluării naţionale obligatorii de la finalul clasei a VIII-a, a examenului naţional de bacalaureat; b) coordonarea elaborării Curriculumului naţional; c) coordonarea evaluării, aprobării şi achiziţionării manualelor şcolare.---------Alin. (7^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 285 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014. (8) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat, ale subsecretarului de stat, ale secretarului general şi ale secretarilor generali adjuncţi se stabilesc prin ordin al ministrului.---------Alin. (8) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 285 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014. (9) Prin ordin al ministrului se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului.  +  Articolul 16 (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale este de 548, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor ministrului şi ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.---------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 557 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013. (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei Naţionale sunt aprobate prin ordin al ministrului. (3) Ministerul Educaţiei Naţionale preia personalul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, care se desfiinţează la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal. (5) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat. (6) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului. (7) Ministrul educaţiei naţionale numeşte personalul unităţilor de management în condiţiile legii şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 16^1 (1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale funcţionează un birou care are ca obiect activitatea de gestionare, comanda pentru tipărire şi controlul modului de utilizare a formularelor tipizate ale actelor de studii, precum şi activitatea de gestionare şi controlul periodic al modului de utilizare a formularelor documentelor şcolare. Asigurarea personalului care funcţionează în cadrul biroului se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. (2) Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează: a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale; b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea. (3) Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile biroului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.---------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 595 din 16 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 550 din 25 iulie 2014.  +  Articolul 17 (1) În condiţiile legii, în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii. (2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Ministrul educaţiei naţionale numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului.  +  Articolul 18Personalul Ministerului Educaţiei Naţionale, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 19 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în coordonarea şi subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (2) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.---------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 557 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013.(2^1) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.---------Alin. (2^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 557 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013. (3) Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale sunt prevăzute în anexa nr. 6a, cele aflate în coordonarea ministerului, în anexa nr. 6b, iar cele aflate sub autoritatea ministerului, în anexa nr. 6c. (4) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt individualizate prin ordin al ministrului, în condiţiile legii. (5) Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere ale unităţilor din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi, după caz, adjuncţii acestora se numesc şi se eliberează din funcţie în condiţiile legii, prin ordin al ministrului.  +  Articolul 20 (1) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare sunt prevăzute în anexa nr. 7. (2) Consiliile de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare sunt formate din 5 membri, 3 de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi 2 de la ministerele de linie.  +  Articolul 21 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 8. (2) Ministerul Educaţiei Naţionale preia, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe, precum şi autovehiculele cedate în condiţii legale de către instituţii sau autorităţi publice, regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat.  +  Articolul 22Patrimoniul Ministerului Educaţiei Naţionale se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului fostului Minister al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi prin preluarea integrală a patrimoniului Autorităţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică.  +  Articolul 23 (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată pe lângă inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din venituri proprii. (2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, a tipări şi a difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei Naţionale în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, a tipări şi a difuza manualele şcolare. (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2). (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 24Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3-5, 6a-6c, 7 şi 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare; c) litera C din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2013; d) litera D punctele 61-70 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013; e) litera C punctul 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;--------Lit. e) a art. 25 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 185 din 16 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 23 mai 2013. f) punctul 2 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare; g) punctul III numerele curente 3 şi 4 din anexa nr. 2 şi anexa nr. 3^1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentru învăţământ superior,cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,mediul de afaceri şi turism,Maria GrapiniMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăMinistrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul pentru societatea informaţională,Dan Nicap. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 16 aprilie 2013.Nr. 185.  +  Anexa 1*Font 8*                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                       a Ministerului Educaţiei Naţionale              ┌──────────┐ ┌──────────────────┐              │ MINISTRU ├────────────────────────┬───────┤ MINISTRU delegat │              └────┬─────┘ │ └─────────┬────────┘                   │ │ │ Numărul total de                   │ .-.-.-.-.-.-.. │ ┌────────┴───────┐ posturi 548,         ┌─────────┴──────┐ | Colegiul | │ │Cabinet ministru│ exclusiv demnitarii         │Cabinet ministru│ .ministerului.-.-.-│ │ delegat │ şi posturile aferente         └────────────────┘ └.-.-.-.-.-.-┘ │ └────────────────┘ cabinetelor                      ┌──────────────────────┐ │ ┌───────────────────┐ ministrului şi                      │Audit public intern**)├────┼────┤Corpul de control*)│ ministrului delegat                      └──────────────────────┘ │ └───────────────────┘                                                  │                     ┌────────────────────────┐ │                     │Unitatea de strategii şi├───┤                     │ politici publice*) │ │                     └────────────────────────┘ │          ┌─────────┬──────────┬──────────────────┼───────────────────┬──────────────────┐ ┌────────┴───────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌────────┴───────┐ │SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR GENERAL│ │SECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE STAT│ └────────────────┘ │ └────────────────┘ └───────┬────────┘ └────────────────┘ └────────────────┘        ┌───────────┴───────┐ ┌─────────┼──────────┐        │SUBSECRETAR DE STAT│ ┌────────┴───────┐ │ ┌────────┴───────┐        └───────────────────┘ │Secretar general│ │ │Secretar general│                               │ adjunct │ │ │ adjunct │                               └────────────────┘ │ └────────────────┘   ┌────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬────┴─┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┬───┬───┬────┐  ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐  │A│ │B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│ │P│ │R│ │S│  └─┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └─┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘        │ │ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │ ┌┴──┐      ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐      │B1│ │C1│ │D1│ │D2│ │F1│ │F2││G1││G2│ │H1││I1││I2│      └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘└──┘└──┘ └──┘└──┘└──┘    A. Direcţia generală relaţii internaţionale şi europene    B. Direcţia generală juridic       B1. Direcţia relaţia cu Parlamentul şi partenerii sociali    C. Direcţia generală învăţământ superior       C1. Direcţia management universitar    D. Direcţia generală programe, cercetare, dezvoltare       D1. Direcţia programe CDI pentru priorităţi naţionale       D2. Direcţia programe CDI pentru priorităţi europene şi internaţionale    E. Direcţia dezvoltare şi performanţă instituţională    F. Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii       F1. Direcţia monitorizare şi evaluare educaţională       F2. Direcţia programe şi învăţare pe tot parcursul vieţii    G. Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională       G1. Direcţia formare continuă       G2. Direcţia reţeaua şcolară naţională    H. Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor       H1. Direcţia minorităţi    I. Direcţia generală buget-finanţe şi resurse umane       I1. Direcţia buget-finanţe       I2. Direcţia resurse umane şi salarizare    J. Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi       universitare    K. Direcţia administrativ şi achiziţii    L. Centrul Naţional de Echivalare şi Recunoaştere a Diplomelor (la nivel de       direcţie)    M. OIPOSDRU (la nivel de direcţie)    N. OIPOSCCE (la nivel de direcţie generală)    O. Unitatea de management a proiectelor cu finanţare externă (la nivel de       direcţie)***)    P. Unitatea de management a proiectelor pentru modernizarea reţelei şcolare       şi universitare (la nivel de direcţie)***)    R. Unitatea de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale       (la nivel de direcţie)    S. Unitatea de analiză, programare şi coordonare a proiectelor europene       (la nivel de direcţie)---------    *) Funcţionează la nivel de direcţie    **) Funcţionează la nivel de serviciu    ***) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat---------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 285 din 16 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 17 aprilie 2014, potrivit pct. 3 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2aCONSILII CONSULTATIVE LA NIVEL NAŢIONALale Ministerului Educaţiei Naţionale┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │ Sursa de ││crt.│ Denumirea consiliului consultativ │ finanţare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a │ ││ │Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.) │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor │ ││ │şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi │ ││ │Inovare (C.C.C.D.I.) │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului │ ││ │Superior (C.N.F.I.S.) │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare │ ││ │(C.N.B.U.) │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Consiliul de Etică şi Management Universitar (C.E.M.U.) │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, │ ││ │Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) │Bugetul de stat │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 2bCONSILII CONSULTATIVE LA NIVEL NAŢIONALpartenere ale Ministerului Educaţiei Naţionale┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │ Sursa de ││crt.│ Denumirea consiliului consultativ │ finanţare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului │ ││ │Preuniversitar (C.N.F.P.I.) │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.) │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) │Bugetul de stat │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 3INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIORcare funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │ Sursa de ││crt.│ Denumirea unităţii │ finanţare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Universitatea "Politehnica" din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" │ ││ │din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină │ ││ │Veterinară din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Universitatea din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" │ ││ │din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Academia de Studii Economice din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 10.│Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi │ ││ │Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 11.│Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din │ ││ │Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 12.│Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative │ ││ │din Bucureşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 13.│Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 14.│Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 15.│Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 16.│Universitatea "Transilvania" din Braşov │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 17.│Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 18.│Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ ││ │Veterinară din Cluj-Napoca │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 19.│Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 20.│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" │ ││ │din Cluj-Napoca │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 21.│Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 22.│Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 23.│Universitatea "Ovidius" din Constanţa │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 24.│Universitatea Maritimă din Constanţa │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 25.│Universitatea din Craiova │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 26.│Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 27.│Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 28.│Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 29.│Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ ││ │Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 30.│Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 31.│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" │ ││ │din Iaşi │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 32.│Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 33.│Universitatea din Oradea │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 34.│Universitatea din Petroşani │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 35.│Universitatea din Piteşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 36.│Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 37.│Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 38.│Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 39.│Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 40.│Universitatea "Valahia" din Târgovişte │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 41.│Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 42.│Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 43.│Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 44.│Universitatea de Arte din Târgu Mureş │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 45.│Universitatea "Politehnica" din Timişoara │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 46.│Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină │ ││ │Veterinară a Banatului din Timişoara │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 47.│Universitatea de Vest din Timişoara │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 48.│Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" │ ││ │din Timişoara │Venituri proprii│└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 4INSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEcare funcţionează în subordinea sau în coordonareaMinisterului Educaţiei NaţionaleA. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│ Nr. │ │ Sursa de ││ crt.│ Denumirea unităţii │ finanţare │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ I.│Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar │ ││ │al Municipiului Bucureşti - servicii publice │ ││ │deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale în a│ ││ │căror subordine funcţionează unităţi conexe, unităţi │ ││ │pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive │ ││ │şcolare │Bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ II.│Comisia Naţională a României pentru UNESCO │Bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ III.│Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului │Venituri proprii││ │Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ IV.│Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ V.│Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în │Venituri proprii││ │Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ VI.│Agenţia de Credite şi Burse de Studii │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ VII.│Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului │Venituri proprii││ │Profesional şi Tehnic │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│VIII.│Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar │Bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ IX.│Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ X.│Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor│Venituri proprii││ │de la Marea Neagră │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ XI.│Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul│Venituri proprii││ │Preuniversitar │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ XII.│Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│XIII.│Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti │Bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ XIV.│Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" │ ││ │din Iaşi │Bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ XV.│ Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din │ ││ │Cluj-Napoca │Bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ XVI.│Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din │ ││ │Timişoara │Bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│XVII.│ Biblioteca Pedagogică Naţională "I. C. Petrescu" din │ ││ │Bucureşti │Bugetul de stat │├─────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│XVIII│Casa de Cultură a Studenţilor din municipiul Suceava │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │└─────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘---------Litera A "Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale" din anexa 4 a fost modificată de art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 365 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 8 mai 2014.B. Unităţi/Structuri aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │ Sursa de ││crt.│ Denumirea unităţii │ finanţare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Regia Autonomă "Editura Didactică şi Pedagogică" │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Autoritatea Naţională pentru Calificări │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Oficiul român pentru ştiinţă şi tehnologie pe lângă │ ││ │Uniunea Europeană │Bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de │Venituri proprii││ │Informatică pentru Educaţie şi Cercetare │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 5Cluburi sportive studenţeşti---------Titlul anexei 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 557 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013.┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │ Sursa de ││crt.│ Denumirea unităţii │ finanţare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Clubul "Sportul Studenţesc" din Bucureşti │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Clubul Sportiv "Universitatea Naţională de Educaţie │Venituri proprii││ │Fizică şi Sport" din Bucureşti │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Clubul Sportiv "Universitatea" din Timişoara │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Clubul Sportiv "Universitatea" din Galaţi │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 7.│Clubul Sportiv "Universitatea" din Braşov │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 8.│Clubul Sportiv "Politehnica" din Iaşi │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 9.│Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Bacău │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 10.│Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Petroşani │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 11.│Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Constanţa │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 12.│Clubul Sportiv "Ştiinţa" din Baia Mare │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 13.│Clubul Sportiv Universitar din Sibiu │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 14.│Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 15.│Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 16.│Clubul Sportiv Universitar din Oradea │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 17.│ Clubul Sportiv Universitar din Piteşti │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 18.│Clubul Sportiv Studenţesc "Medicina" din Timişoara │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 19.│Clubul Sportiv Universitar din Suceava │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 20.│Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 21.│Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 22.│Clubul Sportiv Universitar din Arad │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 23.│Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 24.│Clubul Sportiv Universitar "Ştiinţa" Bucureşti │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 25.│Clubul Sportiv Universitar Politehnica Cluj-Napoca │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 26.│Clubul Sportiv Universitar "Neptun" Constanţa │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘NOTĂ: a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ şi cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.262. b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.478.---------Nota din subsol de la anexa 5 a fost modificată de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 557 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013.  +  Anexa 6aINSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovarecare funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │ Sursa de ││crt.│ Denumirea unităţii │ finanţare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior │Venituri proprii││ │(CEPES) │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 3.│Institutul Limbii Române │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 4.│Centrul de Cercetări Biologice din Jibou │Venituri proprii││ │ │şi subvenţii ││ │ │acordate de la ││ │ │bugetul de stat │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 5.│Agenţia Spaţială Română │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 6.│Institutul de Fizică Atomică │Venituri proprii│└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 6bINSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovarecare funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │ Sursa de ││crt.│ Denumirea unităţii │ finanţare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice │Venituri proprii│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 2.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │ ││ │Protecţia Plantelor Bucureşti │Venituri proprii│└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 6cINSTITUŢIILE ŞI UNITĂŢILEde cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovarecare funcţionează sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ │ Sursa de ││crt.│ Denumirea unităţii │ finanţare │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤│ 1.│Institutul de Cercetări în Transporturi │ ││ │S.C. INCERTRANS - S.A. │Venituri proprii│└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘  +  Anexa 7INSTITUTELE NAŢIONALE DE CERCETARE-DEZVOLTAREcare funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale,în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică,dezvoltare tehnologică şi inovare*Font 9*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│Nr. │ │ Sursa de ││crt.│ Denumirea unităţii │ finanţare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Optoelectronică - INOE 2000 Bucureşti │nr. 57/2002 privind cercetarea ││ │ │ştiinţifică şi dezvoltarea ││ │ │tehnologică, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Turbomotoare - COMOTI Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │Teledetecţiei - IGR Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 4.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 5.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 6.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │IFIN HH Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 7.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 8.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Fizică Tehnică - IFT Iaşi │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 9.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 10.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Fizica Pământului - INCDFP Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 11.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Chimico-Farmaceutică - ICCF Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 12.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Electrochimie şi Materie Condensată- INCEMC Timişoara│nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 13.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 14.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Ştiinţe Biologice - INCDSB Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 15.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Microtehnologie - IMT Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 16.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │Vâlcea │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 17.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │Cluj-Napoca │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 18.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 19.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Aerospaţială "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 20.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Mecatronică şi Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 21.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 22.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Ecologie Industrială - ECOIND Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 23.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Utilaj Petrolier - IPCUP Ploieşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 24.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură│conform Ordonanţei Guvernului ││ │şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 25.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 26.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 27.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Metale Neferoase şi Rare - INMR Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 28.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │INSEMEX - S.A. Petroşani │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 29.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Energie - ICEMENERG Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 30.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │Durabilă - URBAN - ÎNCERC Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 31.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Comunicaţii - Bucureşti - INSCC Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 32.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Protecţia Muncii "Alexandru Darabont" - INCDPM │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 33.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - INCSMPS │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 34.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Protecţia Mediului - Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 35.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │"Victor Babeş" Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 36.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 37.│ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului - ICPA │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │Bucureşti │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 38.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă │Venituri proprii şi subvenţii ││ │- Fundulea │acordate de la bugetul de stat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 39.│ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Venituri proprii şi subvenţii ││ │Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti, Argeş │acordate de la bugetul de stat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 40.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Venituri proprii şi subvenţii ││ │Biologie şi Nutriţie Animală - IBNA Baloteşti │acordate de la bugetul de stat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 41.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Venituri proprii şi subvenţii ││ │Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov │acordate de la bugetul de stat │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 42.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în │conform Ordonanţei Guvernului ││ │Turism - INCDT │nr. 57/2002, aprobată cu ││ │ │modificări şi completări prin ││ │ │Legea nr. 324/2003, cu modifi- ││ │ │cările şi completările ││ │ │ulterioare │├────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 43.│Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru │Conform Ordonanţei Guvernului ││ │Microbiologic şi Imunologie «Cantacuzino» │nr. 57/2002, aprobată cu modi- ││ │ │ficări şi completări prin Legea││ │ │nr. 324/2003, cu modificările ││ │ │şi ulterioare │└────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘-----------Anexa 7 a fost modificată de art. I din HOTĂRÂREA nr. 844 din 1 octombrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 6 octombrie 2014, prin introducerea punctului 43.  +  Anexa 8PARCUL AUTOal Ministerului Educaţiei Naţionale pentru activităţi specifice┌────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬────────┬─────────────┐│Nr. │ │ Tipul mijlocului │Numărul │ Consumul ││crt.│ Activitatea │ de transport │maxim de│ maxim de ││ │ │ │ bucăţi │carburanţi/ ││ │ │ │ │autovehicul ││ │ │ │ │-litri/lună- │├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────────┤│ 1.│Proiectul privind │- Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │învăţământul rural│ centrală │ 2 │ 200 ││ │ │- Autoturism de teren │ 3 │ 200 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────────┤│ 2.│Proiectul privind │- Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │reabilitarea │ centrală │ 2 │ 200 ││ │infrastructurii │- Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │şcolare │ teritorială │ 7 │ 200 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────────┤│ 3.│Monitorizare şi │- Autoturism │ 15 │ 200 ││ │inspecţie │- Microbuz │ 6 │ 200 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────────┤│ 4.│OI POSDRU │- Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │ │ centrală │ 2 │ 200 ││ │ │- Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │ │ teritorială │ 8 │ 200 │├────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────────┤│ 5.│OI POSCCE │- Autoturism pentru unitatea │ │ ││ │ │ centrală │ 1 │ 200 │└────┴──────────────────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────────┘-------