ORDIN nr. 40 din 19 aprilie 2013pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 25 aprilie 2013    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 290/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 şi 5 bis din 4 ianuarie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) Compartimentul subregistrul NATO/UE;".2. La articolul 4, literele k) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"k) Serviciul navigaţie şi informare aeronautică, format din: i) Compartimentul navigaţie aeriană şi informare aeronautică;îi) Compartimentul survol şi zboruri speciale; l) Serviciul metodică şi reglementări aeronautice, format din: i) Compartimentul licenţe şi calificări aeronautice;îi) Compartimentul metodică, instruire şi evaluare;iii) Compartimentul reglementări aeronautice;".3. La articolul 4, după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:"l^1) Centrul operaţional;".4. La articolul 4, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:"m) Serviciul management operaţional, format din: i) Compartimentul organizare şi management stări excepţionale;îi) Compartimentul management operaţional;iii) Compartimentul control acces;".5. La articolul 11 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Biroul administrativ;".6. La articolul 11 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:"e) Biroul marketing şi achiziţii."7. La articolul 22 punctul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) Compartimentul subregistrul NATO/UE;".8. La articolul 22 punctul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) Centrul operaţional;".9. La articolul 22 punctul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) Serviciul management operaţional;".10. La articolul 22 punctul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) Biroul administrativ;".11. La articolul 22 punctul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) Biroul marketing şi achiziţii."12. După articolul 26 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a "Compartimentul subregistrul NATO/UE", cuprinzând articolele 26^1 şi 26^2, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 2^1-aCompartimentul subregistrul NATO/UEArt. 26^1. - Compartimentul subregistrul NATO/UE este structura specializată subordonată nemijlocit inspectorului general, care are ca obiectiv specific protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ale Uniunii Europene în România, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.Art. 26^2. - Compartimentul subregistrul NATO/UE are următoarele atribuţii: a) aplică metodologii specifice elaborate de către Autoritatea Naţională de Securitate (ANS) în cadrul structurii proprii; b) gestionează informaţiile clasificate NATO/UE şi transmite către Registrul intern documentele naţionale; c) asigură organizarea şi funcţionarea arhivei proprii cu informaţii clasificate NATO/UE; d) efectuează inventarierea anuală a tuturor documentelor proprii; e) gestionează originalele certificatelor de securitate (tip B) eliberate de ANS pentru personalul din competenţă; f) întocmeşte şi actualizează lista cu persoanele autorizate să aibă acces la informaţiile clasificate NATO/UE din cadrul structurilor instituţionale deservite; g) pregăteşte şi instruieşte personalul propriu."13. La articolul 48 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) Compartimentul navigaţie aeriană şi informare aeronautică; b) Compartimentul survol şi zboruri speciale."14. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Compartimentul navigaţie aeriană şi informare aeronautică are următoarele atribuţii: a) desfăşoară activităţi în domeniul reglementării utilizării spaţiului aerian, prin: i) colaborarea cu structurile militare şi civile de aviaţie abilitate;îi) coordonarea pregătirii personalului din structurile inspectoratului general pentru utilizarea în comun cu ceilalţi operatori aerieni a spaţiului aerian naţional;iii) participarea la elaborarea cadrului normativ necesar; b) coordonează şi sprijină asigurarea de navigaţie a zborului din cadrul inspectoratului general; c) coordonează activitatea structurilor din inspectoratul general şi subordonate acestuia, cu responsabilităţi pe linia navigaţiei aeriene şi informării aeronautice; d) asigură sprijinul pentru pregătirea de navigaţie a zborurilor în afara spaţiului aerian naţional; e) solicită, atunci când este necesar, restricţionarea unor porţiuni de spaţiu aerian, pentru îndeplinirea misiunilor de zbor; f) asigură în mod oportun informarea aeronautică a structurilor specializate din inspectoratul general; g) actualizează şi distribuie elementele Pachetului integrat de informare aeronautică militară (publicaţia de informare aeronautică militară, amendamente, suplimente, circulare de informare aeronautică) furnizate de Statul Major al Forţelor Aeriene; h) actualizează şi distribuie structurilor de zbor din inspectoratul general şi subordonate acestuia documentele de informare aeronautică elaborate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (publicaţia de informare aeronautică România, amendamente, circulare de informare aeronautică); i) desfăşoară activităţi în scopul asigurării documentaţiei/manualelor de navigaţie aeriană şi informare aeronautică (Jeppesen) şi punerea acestora la dispoziţia structurilor de zbor din inspectoratul general şi subordonate acestuia, pentru pregătirea misiunilor de zbor în afara spaţiului aerian naţional; j) cooperează cu Statul Major al Forţelor Aeriene pentru actualizarea indicativelor radio ale piloţilor inspectoratului general; k) asigură sprijin de specialitate structurilor de aviaţie din ţări membre ale Uniunii Europene/partenere, pentru desfăşurarea misiunilor de zbor în spaţiul aerian al României, în cadrul unor operaţiuni sau exerciţii; l) participă la activităţi de cooperare cu autorităţi aeronautice şi operatori aerieni civili şi militari din state membre ale Uniunii Europene/partenere în legătură cu misiunile inspectoratului general; m) participă la elaborarea de proiecte de reglementări aeronautice, standarde, proceduri şi instrucţiuni; n) monitorizează implementarea standardelor şi actelor normative specifice domeniului managementului spaţiului aerian şi traficului aerian în cadrul inspectoratului general; o) participă la activităţile de reorganizare a spaţiului aerian, în domeniul tehnic, cu specialişti din Statul Major al Forţelor Aeriene, Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA, alte instituţii sau operatori economici care desfăşoară activităţi de zbor sau conexe acestora; p) cooperează cu Statul Major al Forţelor Aeriene, Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian pentru reglementarea coordonării zborurilor GAT/OAT (trafic aerian general/trafic aerian operaţional) între unităţile ATS (servicii de trafic aerian) civile şi militare, pentru creşterea eficienţei, flexibilităţii şi siguranţei utilizării spaţiului aerian; q) elaborează şi avizează proiecte de proceduri, planuri, protocoale şi instrucţiuni de aplicare a reglementărilor aeronautice în cadrul inspectoratului general, pe linie de specialitate; r) elaborează proiecte de protocoale, proceduri şi planuri de colaborare/cooperare pe linia utilizării platformelor şi a terenurilor de aterizare ale altor structuri/instituţii de către aeronavele inspectoratului general pentru îndeplinirea misiunilor; s) coordonează procesul de elaborare şi avizează normele privind desfăşurarea activităţii de zbor a structurilor subordonate pe aerodromurile/aeroporturile şi terenurile de aterizare unde operează, din punctul de vedere al navigaţiei aeriene;ş) colaborează cu autorităţile în domeniu şi structura logistică din inspectoratul general pentru amenajarea/certificarea terenurilor de zbor/platformelor de aterizare ale structurilor subordonate inspectoratului general; t) monitorizează modul de utilizare şi întreţinere a terenurilor de zbor/platformelor de aterizare aflate în administrarea structurilor inspectoratului general, pentru desfăşurarea activităţii de zbor în condiţii de siguranţă;ţ)analizează, propune şi întocmeşte cererile pentru achiziţionarea documentaţiilor, datelor, echipamentelor tehnice şi programelor, necesare bunei desfăşurări a activităţii inspectoratului general şi structurilor subordonate, pe linie de navigaţie aeriană; u) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale."15. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Compartimentul survol şi zboruri speciale are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea structurilor cu responsabilităţi pe linia zborurilor speciale şi privind survolurile, din cadrul structurilor subordonate; b) întocmeşte cererile pentru aprobările diplomatice de zbor, necesare executării misiunilor în afara spaţiului aerian naţional; c) întocmeşte solicitările pentru efectuarea formalităţilor de frontieră şi vamale pe aeroporturi, la intrarea şi ieşirea din ţară a aeronavelor inspectoratului general; d) întocmeşte cererile pentru obţinerea autorizărilor de survol în spaţiul aerian naţional pentru aeronavele inspectoratului general; e) cooperează cu Statul Major al Forţelor Aeriene şi Statul Major General pentru obţinerea autorizărilor diplomatice de zbor necesare executării misiunilor în afara spaţiului aerian naţional; f) coordonează activitatea structurilor inspectoratului general în domeniul zborurilor speciale, pentru organizarea, pregătirea şi desfăşurarea acestora conform reglementărilor; g) cooperează cu Serviciul de Pază şi Protecţie, precum şi cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii pe linia organizării, pregătirii şi desfăşurării zborurilor speciale; h) participă la elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor de aplicare a reglementărilor aeronautice în cadrul inspectoratului general, pe linie de specialitate; i) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale."16. La articolul 52 alineatul (3), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) Compartimentul licenţe şi calificări aeronautice; b) Compartimentul metodică, instruire şi evaluare;"17. La articolul 52 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) Compartimentul reglementări aeronautice."18. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Compartimentul licenţe şi calificări aeronautice are următoarele atribuţii: a) realizează interfaţa cu autorităţile aeronautice militare şi civile privind licenţele, calificările, clasificările şi specializările personalului aeronautic din inspectoratul general şi structurile subordonate; b) asigură autorizarea personalului aeronautic pentru executarea activităţilor aeronautice conform calificărilor şi specializărilor obţinute în urma instruirii; c) participă la controale şi examinări teoretice şi practice ale activităţilor aeronautice în structurile subordonate inspectoratului general; d) cooperează cu structuri de specialitate la organizarea şi desfăşurarea cursurilor şi programelor de pregătire aeronautică în ţară şi în străinătate; e) participă la instruirea teoretică şi practică în zbor a personalului navigant din inspectoratul general; f) asigură perfecţionarea pregătirii teoretice şi practice a personalului compartimentului; g) gestionează şi actualizează baza de date privind licenţierea, experienţa în zbor, calificările operaţionale şi clasificările personalului navigant; h) gestionează şi actualizează baza de date privind specializările/clasificările şi autorizările personalului aeronautic, altul decât cel navigant; i) elaborează sinteze şi informări cu principalele activităţi ale serviciului; j) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale."19. La articolul 54, litera g) se abrogă.20. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:"Art. 54^1. - Compartimentul reglementări aeronautice are următoarele atribuţii: a) elaborează şi actualizează, în colaborare cu Serviciul coordonare misiuni şi cooperare, Manualul operaţional al inspectoratului general; b) asigură, în cooperare cu specialişti din alte structuri, elaborarea reglementărilor aeronautice interne în concordanţă cu legislaţia naţională, cu standardele şi practicile recomandate de organismele internaţionale de aviaţie şi regulamentele specifice militare şi civile; c) analizează şi înaintează propuneri referitoare la proiectele de reglementări aeronautice elaborate de alte structuri şi autorităţi în domeniu; d) participă la organizarea şi desfăşurarea activităţilor operative, urmăreşte aplicarea standardelor şi procedurilor privind modul de desfăşurare a acestora; e) participă la elaborarea, în colaborare cu alte structuri, a documentelor instruirii aeronautice: manuale de instruire la sol şi în zbor, convocările şi programele de instruire teoretică şi practică a tuturor categoriilor de personal aeronautic; f) participă la controale şi examinări teoretice şi practice ale activităţilor aeronautice în structurile subordonate inspectoratului general; g) gestionează pregătirea pe domenii-suport a personalului serviciului; h) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale."21. După articolul 55 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 11^1-a "Centrul operaţional", cuprinzând articolul 55^1, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 11^1-aCentrul operaţionalArt. 55^1. - Centrul operaţional este structura specializată subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general, care are ca obiectiv specific coordonarea/dirijarea aeriană a zborurilor şi îndeplineşte următoarele atribuţii: a) controlează şi asigură meteorologic zborurile executate de către aeronavele structurilor proprii şi subordonate; b) elaborează, verifică şi actualizează documentele operative din domeniul de responsabilitate; c) monitorizează şi coordonează activitatea de zbor a inspectoratului general din punctul de vedere al traficului aerian operaţional; d) realizează coordonarea traficului aerian operaţional şi controlul zborurilor, la nivel teritorial; e) coordonează activitatea centrelor operaţionale ale unităţilor speciale de aviaţie pe linia traficului aerian operaţional şi a controlului zborurilor; f) cooperează cu structurile specializate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale pentru coordonarea zborului aeronavelor aparţinând structurilor inspectoratului general cu alte aeronave; g) cooperează cu structura de comunicaţii aeronautice şi tehnologia informaţiei pentru realizarea asigurării tehnice de comunicaţii aeronautice, informatică şi sisteme terestre de navigaţie, de supraveghere şi control al spaţiului aerian; h) cooperează cu structura tehnică de aviaţie şi structurile de zbor pentru cunoaşterea permanentă a disponibilităţii şi operativităţii tehnicii din dotare şi echipajelor de zbor; i) informează comanda inspectoratului general şi Centrul Operaţional de Comandă al Ministerului Afacerilor Interne despre starea de disponibilitate a aeronavelor structurilor subordonate, echipajelor de serviciu, precum şi despre misiunile de zbor şi situaţia aeriană; j) centralizează şi analizează cererile de zbor de la centrele operaţionale ale structurilor subordonate şi le prezintă adjunctului inspectorului general; k) cooperează cu Serviciul navigaţie şi informare aeronautică în vederea asigurării de navigaţie a zborului şi a informării aeronautice; l) cooperează cu Serviciul metodică şi reglementări aeronautice şi Serviciul navigaţie şi informare aeronautică la elaborarea reglementărilor interne privind coordonarea traficului aerian operaţional şi controlul zborurilor; m) cooperează cu Serviciul coordonare misiuni şi cooperare în scopul cunoaşterii şi evidenţei misiunilor de zbor operaţionale; n) centralizează zilnic şi ţine evidenţa datelor activităţii de zbor transmise de centrele operaţionale ale structurilor subordonate şi le raportează adjunctului inspectorului general; o) centralizează şi analizează datele privind situaţia meteorologică şi elaborează prognozele meteorologice; p) coordonează informarea meteorologică a echipajelor inspectoratului general aflate în zbor; q) informează comanda inspectoratului general, personalul cu atribuţii în conducerea zborului şi personalul navigant despre evoluţia condiţiilor meteorologice şi situaţia ornitologică, în vederea desfăşurării zborului în condiţii de securitate; r) coordonează şi controlează activitatea de asigurare meteorologică în structurile subordonate; s) colaborează cu serviciile meteorologice militare şi civile privind schimbul oportun de informaţii, previziuni şi avertizări;ş) informează, în cel mai scurt timp, conducerea inspectoratului general despre producerea unui eveniment de aviaţie cu aeronavele proprii şi orice alt eveniment de aviaţie; t) redactează jurnalul acţiunilor operative;ţ) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale."22. Titlul secţiunii a 12-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 12-aServiciul management operaţional"23. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Serviciul management operaţional este structura specializată subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general care are ca obiectiv specific asigurarea managementului operaţional integrat al misiunilor inspectoratului general, activitatea de analiză, studii şi planificare, gestionarea activităţii de planificare structurală, precum şi activitatea de control acces. (2) Serviciul management operaţional asigură managementul inspectoratului general la stările excepţionale şi este format din: a) Compartimentul organizare şi management stări excepţionale; b) Compartimentul management operaţional; c) Compartimentul control acces."24. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 57. - Compartimentul organizare şi management stări excepţionale are următoarele atribuţii: a) concepe, elaborează şi organizează, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, documentele operative ale inspectoratului general; b) elaborează proiectele organigramelor şi listelor cu numărul total de posturi pe tipuri şi categorii de funcţii la nivelul inspectoratului general şi al structurilor subordonate; c) elaborează anteproiectele ordinelor inspectorului general pentru aprobarea statelor de organizare ale structurilor subordonate; d) avizează şi înaintează spre aprobare inspectorului general propunerile de modificări structurale ale structurilor subordonate; e) elaborează anteproiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al inspectoratului general; f) elaborează proiectul Regulamentului de ordine interioară al inspectoratului general; g) verifică, îndrumă şi controlează compartimentele din structurile subordonate, care desfăşoară activităţi specifice domeniului de competenţă; h) elaborează proiectul normei şi al tabelelor de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare inspectoratului general şi structurilor subordonate; i) elaborează concepţia de organizare şi realizare a conducerii operaţionale, precum şi nevoile de legături la pace, în situaţii de criză, mobilizare şi război; j) asigură planificarea şi mobilizarea resurselor inspectoratului general la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi de război; k) întocmeşte planul de desfăşurare a exerciţiilor şi aplicaţiilor de mobilizare; l) instruieşte personalul cu atribuţii la mobilizare şi la ridicarea în trepte a capacităţii acţiunilor de luptă a inspectoratului general şi desfăşoară antrenamente pentru verificarea viabilităţii documentelor întocmite; m) analizează calitatea resurselor umane şi materiale repartizate în planurile de trecere de la starea de pace la starea de război, precum şi gradul de completare cu resurse umane şi materiale de către centrele militare; n) întocmeşte planul de alertare şi planificarea anuală a verificării capacităţii operaţionale, prin exerciţii de alertare a inspectoratului general şi structurilor subordonate; o) analizează anual stadiul pregătirii pentru alertă, iar concluziile rezultate le transmite structurii centrale de specialitate; p) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale."25. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Compartimentul management operaţional are următoarele atribuţii: a) concepe, elaborează şi organizează, în conformitate cu prevederile regulamentelor în vigoare, documentele operative ale inspectoratului general; b) întocmeşte planurile de măsuri pentru îndeplinirea misiunilor specifice; c) elaborează Planul unic anual cu principalele activităţi şi monitorizează modul de îndeplinire a acestora; d) elaborează Subprogramul bugetar anual al inspectoratului general şi monitorizează gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă proiectaţi; e) elaborează propunerile inspectoratului general pentru Planul anual de acţiuni al Ministerului Afacerilor Interne şi monitorizează modul de îndeplinire a sarcinilor asumate prin planul de acţiuni, pentru implementarea Planului strategic sectorial al Ministerului Afacerilor Interne; f) elaborează propunerile inspectoratului general pentru Planul de acţiuni al Programului de guvernare în domeniul ordine şi siguranţă publică şi monitorizează modul de îndeplinire a acestuia; g) monitorizează stadiul îndeplinirii activităţilor prevăzute în Planul de implementare a Strategiei dezvoltării aviaţiei Ministerului Afacerilor Interne 2010-2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 91/2010*);---------- Notă *) Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 91/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. h) analizează periodic modul de îndeplinire a activităţilor şi elaborează anual şi ori de câte ori este nevoie evaluarea activităţii inspectoratului general; i) centralizează şi transmite rapoarte şi informări privind activităţile planificate şi executate de către structurile inspectoratului general; j) planifică personalul şi ţine evidenţa serviciului de permanenţă; k) instruieşte şi verifică personalul pentru serviciul control acces; l) elaborează şi actualizează atribuţiile personalului din serviciul de permanenţă; m) analizează anual modul de organizare şi executare a serviciului de permanenţă şi accesul în inspectoratul general, iar concluziile rezultate le transmite structurii centrale de specialitate; n) elaborează planurile de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă; o) elaborează raportul de analiză anuală privind capacitatea de răspuns de protecţie civilă, pe care îl înaintează structurii centrale de specialitate; p) verifică, îndrumă şi controlează compartimentele din structurile subordonate, care desfăşoară activităţi specifice domeniului de competenţă; q) prelucrează date cu caracter personal pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale."26. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Personalul Serviciului management operaţional participă, în conformitate cu clasificările şi calificările aeronautice deţinute, la activităţile de zbor executate cu aeronavele din dotarea inspectoratului general şi structurilor subordonate."27. La articolul 63, alineatul (2) se abrogă.28. La articolul 73, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Structura de securitate este structura de specialitate subordonată nemijlocit adjunctului inspectorului general (pentru logistică) care are ca obiectiv specific implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate, precum şi a celor care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, la nivelul inspectoratului general şi al structurilor subordonate nemijlocit, precum şi urmărirea respectării reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate."29. La articolul 74, după litera r) se introduc nouă noi litere, literele s)-y), cu următorul cuprins:"s) asigură securitatea calculatoarelor (COMPUSEC);ş) asigură securitatea comunicaţiilor (COMSEC); t) dezvoltă un Sistem informatic şi de comunicaţii (SIC) pentru stocarea, procesarea şi transmiterea de informaţii clasificate;ţ) propune schimbări ale configuraţiei de sistem existente; u) propune conectarea cu un alt SIC; v) propune schimbări ale modului de operare protejată al SIC; w) propune modificarea sau înlocuirea software-ului pentru optimizarea securităţii SIC; x) iniţiază proceduri de modificare a clasei sau nivelului de secretizare ale SIC care au fost deja acreditate; y) planifică sau propune desfăşurarea oricărei altei activităţi în scopul îmbunătăţirii securităţii SIC care au fost deja acreditate."30. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.31. La anexa nr. 3 litera A punctul 4.1 liniuţa a 3-a, după "Compartimentul juridic" se introduce un nou compartiment cu următorul cuprins:"Compartimentul subregistrul NATO/UE".32. La anexa nr. 4 litera A punctul 4.1 liniuţa a 3-a, după "Serviciul metodică şi reglementări aeronautice" se introduce o nouă componentă cu următorul cuprins:"Centrul operaţional;".33. La anexa nr. 4 litera A punctul 4.1 liniuţa a 3-a, "Serviciul management operaţional şi trafic aerian" se înlocuieşte cu:"Serviciul management operaţional;".34. La anexa nr. 5 litera A punctul 4.1 liniuţa a 4-a, "Biroul administrativ, marketing şi achiziţii" se înlocuieşte cu:"Biroul administrativ;".35. La anexa nr. 5 litera A punctul 4.1 liniuţa a 4-a, după "Biroul administrativ" se introduce un nou birou cu următorul cuprins:"Biroul marketing şi achiziţii;".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 19 aprilie 2013.Nr. 40.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la regulament)ORGANIGRAMAInspectoratului General de Aviaţieal Ministerului Afacerilor Interne*Font 9*                     ┌───────────────────────────┐                     │ INSPECTOR GENERAL │                     └──────────────┬────────────┘                                    │      ┌─────────┬───────────┬───────┼─────┬────────┬─────────┬────────────┐┌─────┴────┐┌───┴───┐┌──────┴─────┐ │ ┌───┴───┐┌───┴───┐┌────┴────┐┌──────┴──────┐│ BIROU ││ ││SUBREGISTRUL│ │ │ ││CONTROL││ ││ SERVICIUL ││SECURITATE││JURIDIC││ NATO/UE │ │ │MEDICAL││INTERN ││FINANCIAR││ MANAGEMENT ││ ZBOR ││ ││ │ │ │ ││ ││ ││RESURSE UMANE│└──────────┘└───────┘└────────────┘ │ └───────┘└───────┘└─────────┘└─────────────┘                                    │    ┌────────────────────────────┐ │ ┌─────────────┐    │ SECRETARIAT DOCUMENTE │ │ │ ASIGURARE │    │CLASIFICATE, ARHIVĂ, RELAŢII├──┼──┤ PSIHOLOGICĂ │    │ PUBLICE ŞI PROTOCOL │ │ │ │    └────────────────────────────┘ │ └─────────────┘                                    │        ┌─────────────────────┐ │ ┌─────────────────────┐        │ ADJUNCT AL │ │ │ ADJUNCT AL │        │INSPECTORULUI GENERAL├─────┴────┤INSPECTORULUI GENERAL│        │ │ │ (pentru logistică) │        └──────────┬──────────┘ └──────────┬──────────┘                   │ │              ┌────┴──────────┬────────┐ ┌─────┴────────────────────────────┐┌──────────┐ │ ┌────────────┐│ ┌──────┴────┐ │ ┌─────────────────────┐ ┌────────┴─────────┐│SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL ││ │SERVICIUL │ │ │ BIROUL DEZVOLTARE, │ │BIROUL COMUNICAŢII││COORDONARE├──┼─┤NAVIGAŢIE ŞI││ │MANAGEMENT │ ├─┤REGLEMENTĂRI TEHNICE │ │ AERONAUTICE ŞI ││MISIUNI ŞI│ │ │ INFORMARE ││ │OPERAŢIONAL│ │ │ ŞI COORDONARE │ │ TEHNOLOGIA ││COOPERARE │ │ │AERONAUTICĂ ││ │ │ │ │ MENTENANŢĂ AERONAVE │ │ INFORMAŢIEI │└──────────┘ │ └────────────┘│ └───────────┘ │ └─────────────────────┘ └──────────────────┘              │ ┌───────┘ │ ┌─────────────────────┐┌────────────┐│ ┌─────┴─────┐ │ │ BIROUL PROGRAME, ││ SERVICIUL ││ │ CENTRUL │ │ │ NORME LOGISTICE, ││METODICĂ ŞI ├┘ │OPERAŢIONAL│ ├─┤PATRIMONIU IMOBILIAR ││REGLEMENTĂRI│ └───────────┘ │ │ŞI PROTECŢIA MEDIULUI││AERONAUTICE │ │ └─────────────────────┘└────────────┘ │ ┌─────────────────────┐                                              │ │ STRUCTURA DE │                                              └─┤ SECURITATE │                                                └─────────────────────┘----------