ORDIN nr. 39 din 17 aprilie 2013privind constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 22 aprilie 2013



    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) şi art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 pct. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 373/2008 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă constituirea, organizarea şi funcţionarea la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., a Comitetului pentru coordonarea elaborării Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020, denumit în continuare Comitet.  +  Articolul 2 (1) Comitetul are în compunere secretarii de stat din M.A.I. - în calitate de coordonatori şi şefii direcţiilor generale/direcţiilor din aparatul central al M.A.I., respectiv şefii structurilor/unităţilor din subordinea/coordonarea M.A.I. - în calitate de membri. (2) Conducerea şedinţelor Comitetului este asigurată de către secretarul de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică. În lipsa acestuia, şedinţele sunt conduse de secretarul general.  +  Articolul 3Principalele sarcini ale Comitetului sunt: a) asigurarea viziunii Strategiei naţionale de ordine publică 2014-2020, denumită în continuare Strategie; b) coordonarea întregului proces de elaborare a Strategiei; c) constituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea Strategiei, denumit în continuare Grup, şi numirea persoanelor care coordonează activitatea acestuia - prin dispoziţie a secretarului de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică; d) stabilirea obiectivelor generale ale Strategiei şi a direcţiilor de acţiune pentru realizarea acestora; e) adoptarea variantei finale, care urmează a fi prezentată spre analiză şi avizare Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică.  +  Articolul 4 (1) În prima şedinţă de lucru Comitetul aprobă Calendarul privind elaborarea Strategiei, denumit în continuare Calendar. (2) Structurile din cadrul M.A.I. răspund pentru realizarea activităţilor/măsurilor din aria de competenţă.  +  Articolul 5 (1) Şedinţele Comitetului se desfăşoară conform datelor stabilite în Calendar sau ori de câte ori situaţia o impune, la solicitarea secretarului de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică/secretarului general. (2) Prezenţa membrilor la şedinţele Comitetului se asigură în funcţie de problematica aflată pe ordinea de zi. (3) La şedinţele Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi cu funcţii de conducere din instituţiile ce fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, respectiv din alte instituţii, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor patronale, sindicale reprezentative la nivelul M.A.I. şi neguvernamentale, al căror obiect de activitate este incident domeniului ordinii publice.  +  Articolul 6 (1) Grupul se constituie din persoane cu funcţie de conducere şi specialişti din structurile M.A.I. prevăzute la art. 2 alin. (1). (2) Activitatea Grupului vizează elaborarea proiectului Strategiei, consultarea intra- şi interinstituţională şi prezentarea acestuia spre însuşire Comitetului. (3) Coordonarea Grupului se asigură de adjunctul secretarului de stat ce coordonează activitatea structurilor de ordine publică şi de directorul general al Direcţiei generale management operaţional. (4) Componenţa nominală a Grupului se stabileşte de către şefii structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1). (5) În funcţie de domeniile gestionate, şedinţele Grupului se pot organiza pe subgrupuri de specialitate, ale căror analize şi concluzii se prezintă în şedinţele Grupului.  +  Articolul 7Secretariatul tehnic al Comitetului, respectiv al Grupului se asigură prin Direcţia generală management operaţional şi are următoarele atribuţii: a) tehnoredactează proiectul Calendarului, potrivit propunerilor formulate de către Grup; b) asigură elaborarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor Comitetului/Grupului, propune data, ora şi locul de întrunire a acestora, pe care le supune aprobării coordonatorilor Comitetului/Grupului; c) asigură convocarea şi buna desfăşurare a şedinţelor Comitetului/Grupului; d) elaborează, din dispoziţia coordonatorilor Comitetului/ Grupului, proiectele informărilor privind stadiul îndeplinirii etapelor cuprinse în Calendar; e) asigură schimbul de date şi informaţii în cadrul procesului de consultare a proiectului Strategiei; f) răspunde de păstrarea documentelor create până la momentul predării la arhivă.  +  Articolul 8Convocările Comitetului/Grupului, ordinea de zi şi materialele de studiu se transmit tuturor membrilor acestora, în vederea formulării de propuneri în cadrul întâlnirilor de lucru.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.  +  Articolul 10Prezentul ordin se aplică până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului pentru aprobarea Strategiei.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 17 aprilie 2013.Nr. 39.----