ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 (*actualizată*)privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice(actualizată până la data de 4 aprilie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorLuând în considerare faptul că în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 octombrie 2009 (Cauza 2009/2.288) Comisia Europeană atrage atenţia asupra încălcării prevederilor art. 3 alin. (2) din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directivă-cadru), prin faptul că autorităţile române nu asigură separarea structurală efectivă a funcţiilor de reglementare conform art. 9 alin. (1), pe de o parte, de activităţile legate de proprietate sau de control, pe de altă parte,ţinând seama de acţiunile demarate la nivelul Comisiei Europene în vederea asigurării acestei separări funcţionale,având în vedere faptul că Guvernul României, în răspunsul la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul acţiunii declanşate în data de 29 octombrie 2009, şi-a asumat modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010,luând în considerare faptul că Guvernul României, în acelaşi răspuns la punerea în întârziere incidentă, şi-a asumat şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere faptul că, în cursul lunii noiembrie 2010, Comisia Europeană a adresat o cerere oficială României care îmbracă forma avizului motivat din cadrul procedurii de infringement -, prin care îi solicită să se conformeze prevederilor Directivei 2002/21/CE în termen de două luni, în caz contrar urmând să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,luând în considerare faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri ar putea avea ca efect negativ deschiderea procedurii contencioase în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care s-ar putea finaliza în următoarele luni şi ar duce la plata unei amenzi,deoarece singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului Uniunii Europene o reprezintă modificarea, în regim de urgenţă, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de faptul că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare şi de urgenţă, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAbrogat.-------------Art. I a fost abrogat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013.  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2009, aprobată prin Legea nr. 113/2010. se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, literele a), d), e) şi g) vor avea următorul cuprins:"a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale elaborate de Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor poştale;............................................................................................... d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale; e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale şi de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice;................................................................................................ g) de organ de decizie, în condiţiile legii, în soluţionarea de litigii între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor pe pieţele acestor servicii;"2. La articolul 10 alineatul (1), punctele 2, 4, 6, 7, 9, 11, şi 12 vor avea următorul cuprins:"2. asigură, în calitate de autoritate de reglementare, reprezentarea în instituţii şi în organizaţii internaţionale din domeniul reglementării comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, susţinând, în cadrul acestora, politica şi strategia naţională în domeniu, şi poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaţionale cu caracter tehnic;................................................................................................4. pune în aplicare, în condiţiile legii, acorduri internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale;................................................................................................6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice, precum şi în domeniul serviciilor poştale, pe care le înaintează Ministerului pentru Societatea Informaţională, precum şi propuneri de acte normative în domeniul alocării şi atribuirii frecvenţelor radio, pe care le înaintează Secretariatului General al Guvernului;7. avizează proiectele de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea şi gestionarea frecvenţelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea şi funcţionarea ANCOM, precum şi alte proiecte de acte normative, la solicitarea Ministerului pentru Societatea Informaţională;................................................................................................9. implementează programe de asistenţă financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, care vizează capacitatea instituţională a ANCOM;.................................................................................................11. urmăreşte şi controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaţionale în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenţelor stabilite prin acestea;12. soluţionează litigii, în condiţiile legii, între furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, în scopul asigurării liberei concurenţe şi al protecţiei intereselor utilizatorilor finali."3. La articolul 10 alineatul (2), punctele 4, 11, 12, 14 şi 20^1 vor avea următorul cuprins:"4. adoptă PNN şi orice modificări ale acestuia, sub rezerva restricţiilor impuse din motive de securitate naţională; înainte de adoptarea PNN, ANCOM are obligaţia de a informa Ministerul pentru Societatea Informaţională în legătură cu modificările aduse;.................................................................................................11. propune Guvernului spre adoptare TNABF, după obţinerea avizului conform al Comisiei Interdepartamentale de Radiocomunicaţii pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvenţe radio cu utilizare guvernamentală sau a acelor aflate în partaj guvernamental/neguvernamental;12. acordă licenţele de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi licenţele de emisie şi stabileşte şi încasează tariful de utilizare a spectrului;..................................................................................................14. acordă autorizaţiile de asigurare a frecvenţelor radio şi autorizaţiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;................................................................................................20^1. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligaţii în domeniul comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, compatibilităţii electromagnetice şi serviciilor poştale, precum şi pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicaţiilor electronice."-------------Art. II a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013.  +  Articolul IIILegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:"1. Articolul 19 se abrogă."-------------Pct. 1 al art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, care abrogă art. 19 din LEGEA nr. 504 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 22 iulie 2002, a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013.1^1. La articolul 52, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Termenul de valabilitate a licenţei de emisie acordate pentru difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem analogic în condiţiile alin. (5) va fi reînnoit, temporar, până la data stabilită pentru încetarea emisiilor în sistem analogic determinată prin Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional."-------------Pct. 1^1 al art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică art. 52 din LEGEA nr. 504 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 22 iulie 2002, a fost introdus de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013.2. La articolul 59, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Modul de desfăşurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi cuantumul taxei de licenţă prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii."-------------Alin. (6) al art. 59 din LEGEA nr. 504 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 22 iulie 2002, modificat de pct. 2 al art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013.2^1. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu următorul cuprins:"Art. 59^1. - În perioada de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, aşa cum este definită de Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, frecvenţele radio pot fi utilizate în sistem digital terestru şi în baza unui acord eliberat de ANCOM."-------------Pct. 2^1 al art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică art. 59 din LEGEA nr. 504 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 22 iulie 2002, a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013.3. La articolul 65, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Licenţa de emisie se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin decizie a preşedintelui, în următoarele situaţii:".3^1. La articolul 65, literele c) şi f) vor avea următorul cuprins:"c) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în licenţa de emisie:................................................................................................. f) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului."-------------Pct. 3^1 al art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică art. 65 din LEGEA nr. 504 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 22 iulie 2002, a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013.4. La articolul 65^1, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 65^1. - Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin decizie a preşedintelui, în următoarele situaţii:".4^1. La articolul 65^1, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) pentru încălcarea gravă sau repetată a obligaţiilor prevăzute în licenţă; b) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului;"-------------Pct. 4^1 al art. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, care modifică art. 65^1 din LEGEA nr. 504 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 22 iulie 2002, a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013.5. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 73. - (1) Utilizarea staţiilor de emisie de radiodifuziune sonoră terestră şi televiziune terestră aflate sub jurisdicţia României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai după obţinerea autorizaţiei tehnice de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pe baza procedurii stabilite de aceasta."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul comunicaţiilor şisocietăţii informaţionale,Valerian VremeSecretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta Andreescup. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,Vasile Timiş,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 23 februarie 2011.Nr. 19.-------