HOTĂRÂRE nr. 652 din 27 mai 2009 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei**)(actualizată până la data de 14 decembrie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ministerul Justiţiei, denumit în continuare Ministerul, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Ministerul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2Ministerul contribuite la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.  +  Articolul 3În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul cooperează instituţional cu celelalte ministere, cu Administraţia Prezidenţială şi Parlamentul, cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), cu organizaţiile neguvernamentale, cu Ministerul Public (MP) şi exercită autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată.  +  Capitolul II Funcţiile şi atribuţiile principale  +  Articolul 4În realizarea scopurilor sale fundamentale prevăzute la art. 2, Ministerul are funcţiile şi îndeplineşte atribuţiile principale prevăzute de prezenta hotărâre sau de alte reglementări.  +  Articolul 5Ministerul are următoarele funcţii principale: a) elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de acţiune în domeniul justiţiei, al prevenirii şi combaterii corupţiei şi formelor grave de criminalitate, inclusiv în concordanţă cu obiectivele programului de guvernare;----------Litera a) a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. b) abrogată;----------Litera b) a art. 5 a fost abrogată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. c) reglementează cadrul normativ şi instituţional al sistemului judiciar şi al înfăptuirii justiţiei ca serviciu public; d) coordonează şi controlează aplicarea unitară şi respectarea normelor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa; e) asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public; f) veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile puse la dispoziţie prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări; g) reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate şi competenţă specifice stabilite prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări; h) este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit tratatelor la care România este parte şi instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene; i) coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referinţă specifice din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 şi integrează informaţiile solicitate autorităţilor în virtutea acestei funcţii; reprezintă statul şi guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare.  +  Articolul 6Ministerul are următoarele atribuţii principale:I. în domeniul planificării strategice şi al funcţionării sistemului judiciar şi a justiţiei ca serviciu public:1. formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;2. elaborează, coordonează şi evaluează aplicarea strategiilor şi programelor şi asigură promovarea acestora;3. negociază, implementează, monitorizează şi evaluează programele internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru sistemul justiţiei şi pentru prevenirea criminalităţii şi a corupţiei, indiferent de instituţia beneficiară sau care le implementează;4. exercită competenţele prevăzute de Constituţie şi de alte reglementări cu privire la organizarea sistemului judiciar şi buna funcţionare a justiţiei ca serviciu public;5. exercită competenţele şi procedurile prevăzute de legi sau alte reglementări pentru asigurarea exercitării autorităţii prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată;6. elaborează proiectele de reglementări în sfera sa de competenţă şi participă la susţinerea acestora în Parlament;II. în domeniul reglementării cadrului normativ şi al îmbunătăţirii acestuia:1. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei, fiind autorizat, în exclusivitate, să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale acestora;2. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate; participă la susţinerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere;3. evaluează legislaţia, în sfera de competenţă, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al tehnicii legislative şi al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar şi tratatele şi convenţiile internaţionale, ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi propune Guvernului, altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;4. formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;5. participă, de la caz la caz şi potrivit sferei sale de competenţă, în temeiul sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative din domeniul de activitate al altor ministere sau autorităţi publice;----------Subpct. 5 de la pct. II al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.6. analizează şi avizează, după caz, exclusiv din punctul de vedere al constituţionalităţii, legalităţii şi tehnicii legislative, proiectele de acte normative elaborate de alte ministere;7. participă, de la caz la caz, în condiţiile legii şi potrivit sferei sale de competenţă, în temeiul sarcinilor încredinţate de Guvern, la consilierea şi asistenţa juridică generală a Guvernului, inclusiv în situaţiile de conflict constituţional ori de altă natură şi la negocieri ale unor acorduri internaţionale;----------Subpct. 7 de la pct. II al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.8. editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate, fiind autorizat în exclusivitate să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative complexe;9. distribuie, cu titlu gratuit, codurile şi alte acte normative complexe, pe care este autorizat în exclusivitate să le editeze şi să le publice în ediţii oficiale, instituţiilor publice pentru care Ministerul Justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, precum şi, în limita fondurilor disponibile, instituţiilor cu care cooperează şi colaborează instituţional; în limita fondurilor disponibile poate distribui materiale informative către justiţiabili.----------Pct. 9 al pct. II al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011.III. în domeniul internaţional, al drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti:1. exercită competenţele de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, precum şi cele prevăzute de tratatele şi acordurile internaţionale interesând domeniul justiţiei;2. îndeplineşte formalităţile pentru negocierea şi semnarea tratatelor internaţionale interesând domeniul justiţiei;3. fundamentează, coordonează şi asigură, în domeniile sale de competenţă, stabilirea şi realizarea obiectivelor României ca stat membru al Uniunii Europene, participarea la procedurile decizionale ale Uniunii Europene şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia;4. sprijină, la solicitarea instituţiilor publice implicate, pregătirea reprezentării României în cadrul procedurilor desfăşurate în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauzele care privesc domeniile sale de competenţă;----------Subpct. 4 de la pct. III al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.5. participă la Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne şi la alte reuniuni internaţionale în domeniul de competenţă;6. formulează propuneri privind cererile de graţiere;7. abrogat;---------Subpct. 7 de la pct. III al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.IV. în domeniul supravegherii executării pedepselor:1. organizează, coordonează şi controlează serviciile de probaţiune, inclusiv selecţia, recrutarea şi pregătirea profesională a personalului;----------Subpct. 1 de la pct. IV al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.2. coordonează executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnaţilor şi a măsurilor educative aplicate minorilor şi asigură condiţiile pentru respectarea drepturilor acestora;3. abrogat;-----------Subpct. 3 de la pct. IV al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.4. întocmeşte lucrările pregătitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de graţiere şi comutare a pedepselor;V. în domeniul organizării, coordonării şi controlului unor profesii şi servicii juridice conexe:1. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt încredinţate prin lege cu privire la notarii publici, executorii judecătoreşti, executorii bancari şi executorii organizaţiilor cooperatiste de credit, instituţiilor financiare nebancare şi ai societăţilor de microfinanţare;2. autorizează operatorii şi agenţii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;3. autorizează interpreţii şi traducătorii folosiţi în activitatea judiciară;4. coordonează, în condiţiile legii, activitatea de autorizare şi evidenţă a experţilor criminalişti;5. coordonează din punct de vedere administrativ şi metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară;6. coordonează activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;7. gestionează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial şi îndeplineşte atribuţiile privind verificarea disponibilităţii de denumire, în condiţiile legii;8. exercită atribuţiile prevăzute de lege în materia acordării ajutorului public judiciar, a asistenţei judiciare în materie penală şi a asistenţei juridice în cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie civilă şi penală;VI. abrogat.-------------Pct. VI al art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.VII. în domeniul gestionării resurselor:1. exercită atribuţiile ce îi revin privind recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a personalului propriu şi a altor categorii de personal care, potrivit legii, este numit prin ordin al ministrului justiţiei, precum şi privind gestionarea carierei acestora;2. exercită atribuţiile prevăzute de lege în legătură cu funcţionarii cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP);3. asigură fondurile necesare, fundamentează şi elaborează proiectul bugetului pentru activitatea proprie, a instituţiilor publice din sistemul justiţiei pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite şi a unităţilor subordonate Ministerului; repartizează creditele bugetare ordonatorilor secundari de credite şi urmăreşte modul de utilizare a acestora;4. coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii, de achiziţii şi administrativă a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate Ministerului, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale; normele şi instrucţiunile sunt obligatorii atât pentru ordonatorii secundari şi terţiari direcţi de credite, cât şi pentru ordonatorii terţiari de credite din subordinea ordonatorilor secundari de credite; rolul de coordonare şi îndrumare a activităţii economice, de investiţii, de achiziţii şi administrative a instanţelor judecătoreşti se va realiza în mod similar şi la nivelul ordonatorilor secundari de credite faţă de ordonatorii terţiari de credite subordonaţi;----------Subpct. 4 de la pct. VII al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.5. coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile sale de activitate şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte;6. elaborează Strategia de informatizare a sistemului judiciar; implementează strategia şi programele guvernamentale de informatizare în unităţile sistemului judiciar; coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea informatică a instanţelor şi unităţilor subordonate;7. organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern; coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea de audit intern a instanţelor judecătoreşti şi a unităţilor subordonate Ministerului;8. asigură controlul cu privire la tipărirea şi circulaţia timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;9. gestionează, în condiţiile legii, sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum şi din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti;10. asigură protecţia juridică a patrimoniului propriu şi a intereselor sale legitime în faţa instanţelor de judecată;11. asigură accesarea şi implementarea proiectelor şi a programelor cu finanţare internaţională în domeniul său de competenţă;12. coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale.-----------Subpct. 12 de la pct. VII al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012.VIII. alte atribuţii:1. asigură condiţiile necesare acordării asistenţei medicale personalului din sistemul justiţiei, potrivit legii;---------Subpct. 1 de la pct. VIII al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.2. ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu;3. asigură condiţiile de odihnă, tratament şi de recuperare a stării de sănătate a personalului din sistemul justiţiei; asigură, prin ANP, gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unităţi hoteliere şi alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întreţinere şi reparaţii;4. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare;4^1. cooperează cu oficiile de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile din celelalte state membre ale Uniunii Europene, prin schimbul de informaţii şi de bune practici, în scopul de a facilita urmărirea şi identificarea bunurilor rezultate din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile care ar putea face obiectul unei dispoziţii de confiscare sau de indisponibilizare. În îndeplinirea atribuţiilor rezultate din Decizia 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare din statele membre în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de infracţiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracţiunile, Ministerul Justiţiei va coopera, prin schimb de informaţii, cu instituţiile naţionale implicate în procedura de confiscare sau indisponibilizare a bunurilor, cum ar fi: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, parchetele şi instanţele, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi organele de poliţie, Ministerul Finanţelor Publice şi instituţiile publice deconcentrate, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, precum şi orice altă autoritate care ar putea furniza informaţiile necesare;-------------Pct. 4^1 de la pct. VIII al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinările încredinţate de Guvern sau de primul-ministru.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul va adopta o politică de colaborare instituţională cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu CSM, MP, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, precum şi cu alte autorităţi publice, cu asociaţiile judecătorilor şi procurorilor şi cu alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale, prezervând însă obiectivele şi politicile sale în domeniul de competenţă.  +  Capitolul III Conducerea Ministerului  +  Secţiunea 1 Ministrul justiţiei  +  Articolul 8Conducerea şi reprezentarea Ministerului se exercită de către ministrul justiţiei, denumit în continuare ministrul.  +  Articolul 9Ministrul îndeplineşte, în domeniile de competenţă ale Ministerului, atribuţiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Ministrul conduce activitatea Ministerului, îl reprezintă şi îl angajează în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 11 (1) Ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor pentru o perioadă determinată, dintre secretarii de stat. (2) Ministrul poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a Ministerului, în primul rând secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.  +  Articolul 12Ministrul controlează activitatea Ministerului, a tuturor unităţilor subordonate şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a acestuia şi de unităţile aflate în coordonarea acestuia.  +  Articolul 13În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul emite ordine şi instrucţiuni scrise.  +  Articolul 14Ministrul este ordonator principal de credite, preşedinţii curţilor de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar preşedinţii tribunalelor sunt ordonatori terţiari de credite.  +  Articolul 14^1Ministrul Justiţiei exercită atribuţiile prevăzute de lege în calitate de titular al acţiunii disciplinare în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi procurorilor, potrivit unei proceduri interne stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei.------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012.  +  Articolul 15 (1) Ministrul poate adresa mesaje publice pe teme generale de justiţie, de politică legislativă a statului, constituţionale sau de politică generală, din perspectiva funcţionării sistemului judiciar ca serviciu public şi a asigurării supremaţiei legii şi bunei funcţionări a statului de drept. (2) Ministrul poate acorda diplome, premii şi distincţii stabilite prin ordin, pentru merite în activitatea judiciară, în practicarea unei profesii juridice sau pentru orice altă performanţă profesională în domeniul juridic.  +  Secţiunea a 2-a Secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi colegiul de conducere al MinisteruluiSecretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct şi colegiul de conducere al Ministerului-----------Titlul secţiunii a 2-a a cap. III a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.  +  Articolul 16Ministrul este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a Ministerului de 3 secretari de stat, de secretarul general şi secretarul general adjunct.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.  +  Articolul 17 (1) Secretarii de stat sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi desfăşoară activităţile stabilite prin ordin sau instrucţiune de către ministru, realizând operaţiunile care decurg implicit din acestea.----------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. (2) Ministrul poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministru şi secretarii de stat, va coordona activitatea celorlalţi secretari de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului şi îi va îndruma în realizarea acestora.  +  Articolul 18 (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii. (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează buna funcţionare a compartimentelor administrative ale Ministerului şi a activităţilor cu caracter funcţional din cadrul acestuia, asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii compartimentelor administrative din Minister şi unităţile subordonate. De asemenea, îndeplinesc şi celelalte atribuţii prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale, este înlocuit de secretarul general adjunct sau ministrul poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 19Secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii şi rezoluţii scrise.-----------Art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.  +  Articolul 20 (1) Pe lângă ministru funcţionează colegiul Ministerului, format din secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri şi conducătorii compartimentelor administrative.----------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. (2) Ministrul poate dispune ca la lucrările colegiului să participe şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune. (3) Colegiul dezbate activitatea Ministerului şi politicile acestuia. (4) Convocarea şi agenda colegiului sunt stabilite de către ministru, lucrările se conduc de către acesta sau de un secretar de stat desemnat în acest scop. (5) Colegiul are un rol consultativ. (6) Componenţa şi regulamentul de desfăşurare a lucrărilor colegiului se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 21 (1) Pe lângă ministru funcţionează Corpul de control al ministrului, organizat la nivel de serviciu şi condus de un inspector-şef. (2) Componenţa şi atribuţiile Corpului de control al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Capitolul IV Organizarea Ministerului  +  Secţiunea 1 Aparatul propriu  +  Articolul 22 (1) Ministerul dispune de un aparat administrativ propriu, organizat la nivel de direcţii, servicii, birouri, denumite în continuare compartimente administrative, şi compus din 300 de posturi, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului şi cele ale Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE).----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012. (2) Structura organizatorică a Ministerului este prevăzută în anexa nr. 1. (3) Structura organizatorică la nivel de servicii şi birouri, numărul posturilor de conducere, precum şi alocarea personalului în direcţii, servicii, birouri şi compartimente administrative asimilate sunt stabilite prin ordin al ministrului, emis în temeiul şi pentru executarea prezentei hotărâri.-------------Alin. (3) al art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 23 (1) Compartimentele administrative ale Ministerului sunt direcţiile, serviciile şi birourile, precum şi alte compartimente organizate potrivit legii. (2) Modalitatea de constituire a acestora se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Organizarea, atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor administrative se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 24Prin ordin sau instrucţiune a ministrului se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale Ministerului.  +  Articolul 24^1Abrogat.-------------Art. 24^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 25Direcţia instanţelor militare se află în coordonarea metodologică a Ministerului. Numărul de posturi cu care este încadrată aceasta este cuprins în numărul total de posturi al Ministerului Apărării Naţionale, iar bugetul necesar funcţionării sale este cuprins în bugetul Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 26 (1) În structura Ministerului funcţionează DIPFIE, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale DIPFIE se stabilesc prin ordin al ministrului. (3) DIPFIE administrează şi gestionează bugetele alocate proiectelor implementate, ţine evidenţa financiar-contabilă, gestionează conturile contabile şi întocmeşte balanţa de verificare lunară pe care o înaintează Direcţiei financiar-contabile pentru a fi integrată în situaţiile financiare încheiate la nivelul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei.-----------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012.  +  Articolul 27 (1) În structura Ministerului funcţionează Unitatea de implementare a proiectelor (UIP), organizată în cadrul Serviciului programe europene (SPE), cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului. SPE asigură coordonarea programării, implementării tehnice, raportării şi monitorizării asistenţei financiare nerambursabile pre- şi postaderare acordate de Uniunea Europeană şi alte state, având ca beneficiar Ministerul şi instituţiile din subordinea sau coordonarea acestuia. (2) Structura organizatorică, numărul de personal, funcţiile şi atribuţiile UIP se stabilesc prin ordin al ministrului, potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 869/2002 pentru perfecţionarea activităţii unităţilor de implementare a programelor PHARE.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010.  +  Articolul 28 (1) În structura Ministerului funcţionează Unitatea de management public şi planificare strategică (UMPPS), organizată la nivel de birou.-------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. (2) Numărul de posturi, precum şi atribuţiile UMPPS se stabilesc prin ordin al ministrului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului.  +  Articolul 28^1 (1) În cadrul Ministerului, funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând aparatului propriu al Ministerului, unităţilor subordonate acestuia, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei finanţate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite. (2) Componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului.----------Art. 28^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.  +  Articolul 29Personalul Ministerului are obligaţia să urmeze programele de pregătire profesională continuă şi este evaluat profesional în condiţiile legilor speciale.  +  Articolul 30Instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.  +  Secţiunea a 2-a Unităţile subordonate şi cele aflate în coordonarea Ministerului  +  Articolul 31Unităţile aflate în subordinea Ministerului sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 32Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., cu modificările ulterioare.  +  Articolul 33 (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului. (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. (3) Repartizarea posturilor prevăzute pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile sale subordonate pe categorii, grade profesionale şi coeficienţi de ierarhizare se face prin ordin al ministrului.  +  Articolul 34 (1) Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" funcţionează în subordinea Ministerului ca unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii. (2) Pentru acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice şi tratamentului ambulatoriu, în subordinea Ministerului funcţionează Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii. (3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" şi ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din activităţile ce se desfăşoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului. (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare a Spitalului "Prof. dr. Constantin Angelescu" şi a Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului.  +  Articolul 35 (1) Serviciile de probaţiune funcţionează pe lângă fiecare tribunal, aflându-se în coordonarea Ministerului, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, şi al Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012. (2) Serviciile de probaţiune sunt finanţate din bugetul Ministerului, prin ordonatorii terţiari de credite, pe baza propunerilor formulate în acest sens de serviciile de probaţiune.  +  Articolul 36 (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcţionează în subordinea Ministerului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 36^1 (1) Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2010. (2) Organigrama şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.----------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri de reorganizare a Ministerului  +  Articolul 37Structura organizatorică a Ministerului se reduce cu 60 de posturi vacante, care se repartizează sistemului instanţelor judecătoreşti.  +  Articolul 38 (1) Structura organizatorică a Ministerului, prevăzută în anexa nr. 1, intră în vigoare la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3). (2) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va fi emis în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Ordinul ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3) va stabili noua structură a serviciilor şi birourilor Ministerului şi realocarea personalului în cadrul noilor direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri sau compartimente asimilate. (4) Până la data emiterii ordinului prevăzut la art. 22 alin. (3), Ministerul şi personalul acestuia vor funcţiona potrivit structurii organizatorice prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Ministrul poate lua orice alte măsuri necesare pentru realizarea reorganizării Ministerului potrivit prezentei hotărâri.  +  Articolul 39 (1) Ministerul Justiţiei coordonează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor privind statistica judiciară, la nivelul Ministerului Justiţiei se înfiinţează Biroul de statistică judiciară. (3) Ministerul, prin direcţiile de specialitate, ia măsurile necesare pentru buna funcţionare a Biroului de statistică judiciară, inclusiv prin recrutarea şi selecţia personalului, formarea profesională a specialiştilor, dotarea cu resurse materiale, precum şi pentru pregătirea metodologică a componentelor sistemului pentru coordonarea activităţii de statistică.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012.  +  Articolul 40În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul va înainta Guvernului un memorandum cu privire la măsurile de reorganizare şi transformare a Direcţiei cetăţenie în considerarea sarcinilor estimate ca urmare a aplicării în timp a noilor reglementări în materie.  +  Articolul 41 (1) În termen de 90 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va proceda la o evaluare a capacităţii administrative şi profesionale a aparatului Ministerului, cu excepţia demnitarilor şi consilierilor, potrivit criteriilor şi procedurilor stabilite prin ordin al ministrului, cu respectarea legilor speciale care guvernează regimul juridic al angajaţilor. (2) În funcţie de rezultatele evaluării şi de prevederile legale speciale care guvernează regimul juridic al angajaţilor Ministerului, se vor înainta Guvernului propunerile ministrului pentru optimizarea activităţii Ministerului, creşterea standardelor şi performanţelor profesionale ale personalului.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42Ministerul dispune de un parc auto propriu, precum şi de un parc auto pentru activităţile specifice, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 43Datele de la care vor începe să funcţioneze instanţele judecătoreşti care vor fi înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi localităţile în care acestea îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului, cu avizul conform al CSM.  +  Articolul 44Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 45La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 12 alin. (2) şi a anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 22 alin. (3), dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul justiţiei

  şi libertăţilor cetăţeneşti,

  Cătălin Marian Predoiu

  p. Ministrul muncii,

  familiei şi protecţiei sociale,

  Mariana Nedelcu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Gheorghe Pogea
  Bucureşti, 27 mai 2009.Nr. 652.  +  Anexa 1Numărul maxim de posturi: 300 (exclusiv demnitari, cabinet ministru, DIPFIE).NOTĂ:Pilonii instituiţi prin organigramă nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv de a structura, în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Justiţiei*Font 8*        ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐        │Colegiul Ministerului├───┐ ┌───┤ Cabinet ministru │        └─────────────────────┘ │ │ └───────────────────────┘        ┌─────────────────────┐ │ ┌───────────────┐ │ ┌───────────────────────┐        │Corpul de control al ├───┼────┤ MINISTRU ├───┼───┤ Corpul de consilieri │        │ ministrului │ │ └───────┬───────┘ │ │ al ministrului │        └─────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘        ┌─────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐        │ Serviciul de ├───┘ │ └───┤Compartiment mass-media│        │ audit public intern │ │ └───────────────────────┘        └─────────────────────┘ │      ┌──────────┬──────────────┬──────────────┼─────────────┬───────────────┬──────────┐      │ │ │ │ │ │ │      │ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ │ ┌────────┴───────┐ │      │ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │      │ └────────────────┘ │ └────────────────┘ │ └────────────────┘ │      │ │ │ │      │ ┌────────┴───────┐ ┌───────────┴────────────┐ │      │ │Secretar general│ │Secretar general adjunct│ │      │ └────────────────┘ └────────────────────────┘ │      └────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┘                                               │                        ┌──────────────────────┴──┬────────────────────────┬────────────────────────────┐                        │ │ │ │┌───────────────────┐ │ ┌────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ ││ Direcţia elaborare├─┐ │ │ Direcţia drept │ │ │ Direcţia ├─┐ │ │ Direcţia investiţii ├─┐ ││ acte normative │ │ │ │ internaţional şi ├─┐│ │ resurse umane │ │ │ └──────────────────────┘ │ │└───────────────────┘ │ │ │cooperare judiciară │ ││ └──────────────────┘ │ │ ┌──────────────────────┐ │ │┌───────────────────┐ │ │ └────────────────────┘ ││ ┌──────────────────┐ │ │ │ Direcţia │ │ ││ Direcţia avizare ├─┼─┘ ┌────────────────────┐ ││ │Serviciul profesii│ │ │ │ financiar - contabilă├─┤ ││ acte normative │ │ │ Direcţia ├─┼┘ │ juridice conexe ├─┼─┘ └──────────────────────┘ │ │└───────────────────┘ │ │ afaceri europene │ │ └──────────────────┘ │ ┌──────────────────────┐ ├─┘┌───────────────────┐ │ │şi drepturile omului│ │ ┌──────────────────┐ │ │Unitatea de management│ ││Direcţia contencios├─┘ └────────────────────┘ │ │ Direcţia de │ │ │public şi planificare ├─┤└───────────────────┘ ┌────────────────────┐ │ │ probaţiune ├─┤ │ strategică │ │                          │Oficiul naţional de │ │ └──────────────────┘ │ └──────────────────────┘ │                          │prevenire a crimina-├─┘ ┌──────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐ │                          │lităţii şi cooperare│ │ Biroul de sta- │ │ │ Direcţia tehnologia ├─┤                          │ pentru recuperarea │ │tistică judiciară ├─┘ │ informaţiei │ │                          │creanţelor provenite│ └──────────────────┘ └──────────────────────┘ │                          │ din infracţiuni*) │ ┌────────────────────────┐ │                          └────────────────────┘ │Direcţia de implementare│ │                                                                           │a proiectelor finanţate ├─┤                                                                           │din împrumuturi externe │ │                                                                           └────────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul programe ├─┤                                                                            │ europene │ │                                                                            └───────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul comunicare ├─┤                                                                            │ şi relaţii publice │ │                                                                            └───────────────────────┘ │                                                                            ┌───────────────────────┐ │                                                                            │ Serviciul informaţii ├─┘                                                                            │ clasificate │                                                                            └───────────────────────┘ ─────────────────── ──────────────────── ────────────────── ───────────────────────     PILONUL I PILONUL II PILONUL III PILONUL IV  Afaceri juridice Afaceri internaţionale Sistem judiciar Suport logistic---------    *) Organizat la nivel de birou----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.164 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 14 decembrie 2012, conform modificării aduse de pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2INSTITUŢIILE PUBLICEdin sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat,pentru care ministrul justiţieiare calitatea de ordonator principal de crediteA. Curţile de apel, circumscripţiile acestora şi localităţile de reşedinţă*)---------*) Ordonator secundar de credite.┌────┬────────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ │Tribunalele │ ││crt.│Curtea de apel │cuprinse în │ ││ │ │circumscripţia │ ││ │ │curţii de apel │Localitatea de reşedinţă│├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 1.│Curtea de Apel Alba Iulia │Alba │Municipiul Alba Iulia ││ │ │Sibiu │ ││ │ │Hunedoara │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 2.│Curtea de Apel Piteşti │Argeş │Municipiul Piteşti ││ │ │Vâlcea │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 3.│Curtea de Apel Bacău │Bacău │Municipiul Bacău ││ │ │Neamţ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 4.│Curtea de Apel Oradea │Bihor │Municipiul Oradea ││ │ │Satu Mare │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 5.│Curtea de Apel Suceava │Suceava │Municipiul Suceava ││ │ │Botoşani │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 6.│Curtea de Apel Braşov │Braşov │Municipiul Braşov ││ │ │Covasna │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 7.│Curtea de Apel Bucureşti │Bucureşti │Municipiul Bucureşti ││ │ │Călăraşi │ ││ │ │Giurgiu │ ││ │ │Ialomiţa │ ││ │ │Ilfov │ ││ │ │Teleorman │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 8.│Curtea de Apel Cluj-Napoca │Cluj │Municipiul Cluj-Napoca ││ │ │Bistriţa-Năsăud │ ││ │ │Maramureş │ ││ │ │Sălaj │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 9.│Curtea de Apel Constanţa │Constanţa │Municipiul Constanţa ││ │ │Tulcea │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 10.│Curtea de Apel Craiova │Dolj │Municipiul Craiova ││ │ │Gorj │ ││ │ │Mehedinţi │ ││ │ │Olt │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 11.│Curtea de Apel Galaţi │Galaţi │Municipiul Galaţi ││ │ │Brăila │ ││ │ │Vrancea │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 12.│Curtea de Apel Iaşi │Iaşi │Municipiul Iaşi ││ │ │Vaslui │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 13.│Curtea de Apel Târgu Mureş │Mureş │Municipiul Târgu Mureş ││ │ │Harghita │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 14.│Curtea de Apel Ploieşti │Prahova │Municipiul Ploieşti ││ │ │Buzău │ ││ │ │Dâmboviţa │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────┤│ 15.│Curtea de Apel Timişoara │Timiş │Municipiul Timişoara ││ │ │Arad │ ││ │ │Caraş-Severin │ │└────┴────────────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────┘B. Tribunalele şi localităţile de reşedinţă ale acestora**)------------**) Ordonator terţiar de credite.┌───────────────┬────────────────┬────────────────────────────────┐│ Judeţul │ Tribunalul │Localitatea de reşedinţă │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Alba │Alba │Municipiul Alba Iulia │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Arad │Arad │Municipiul Arad │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Argeş │Argeş │Municipiul Piteşti │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Bacău │Bacău │Municipiul Bacău │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Bihor │Bihor │Municipiul Oradea │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Bistriţa-Năsăud│Bistriţa-Năsăud │Municipiul Bistriţa │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Botoşani │Botoşani │Municipiul Botoşani │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Braşov │Braşov │Municipiul Braşov │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Brăila │Brăila │Municipiul Brăila │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Buzău │Buzău │Municipiul Buzău │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Caraş-Severin │Caraş-Severin │Municipiul Reşiţa │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Călăraşi │Călăraşi │Municipiul Călăraşi │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Cluj │Cluj │Municipiul Cluj-Napoca │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Constanţa │Constanţa │Municipiul Constanţa │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Covasna │Covasna │Municipiul Sfântu Gheorghe │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Dâmboviţa │Dâmboviţa │Municipiul Târgovişte │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Dolj │Dolj │Municipiul Craiova │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Galaţi │Galaţi │Municipiul Galaţi │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Gorj │Gorj │Municipiul Târgu Jiu │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Harghita │Harghita │Municipiul Miercurea-Ciuc │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Hunedoara │Hunedoara │Municipiul Deva │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Ialomiţa │Ialomiţa │Municipiul Slobozia │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Iaşi │Iaşi │Municipiul Iaşi │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Ilfov │Ilfov │Oraşul Buftea │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Maramureş │Maramureş │Municipiul Baia Mare │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Mehedinţi │Mehedinţi │Municipiul Drobeta-Turnu Severin│├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Mureş │Mureş │Municipiul Târgu Mureş │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Neamţ │Neamţ │Municipiul Piatra-Neamţ │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Olt │Olt │Municipiul Slatina │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Prahova │Prahova │Municipiul Ploieşti │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Satu Mare │Satu Mare │Municipiul Satu Mare │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Sălaj │Sălaj │Municipiul Zalău │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Sibiu │Sibiu │Municipiul Sibiu │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Suceava │Suceava │Municipiul Suceava │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Teleorman │Teleorman │Municipiul Alexandria │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Timiş │Timiş │Municipiul Timişoara │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Tulcea │Tulcea │Municipiul Tulcea │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Vaslui │Vaslui │Municipiul Vaslui │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Vâlcea │Vâlcea │Municipiul Râmnicu Vâlcea │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Vrancea │Vrancea │Municipiul Focşani │├───────────────┼────────────────┼────────────────────────────────┤│Bucureşti │Bucureşti │Municipiul Bucureşti │└───────────────┴────────────────┴────────────────────────────────┘C. Tribunalele specializate şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)--------***) Nu sunt ordonatori de credite.┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│ Tribunalul specializat │Localitatea de reşedinţă│├────┬──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 1.│Tribunalul Comercial Mureş │Municipiul Târgu Mureş │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 2.│Tribunalul Comercial Argeş │Municipiul Piteşti │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 3.│Tribunalul Comercial Cluj │Municipiul Cluj-Napoca │├────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 4.│Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov│Municipiul Braşov │└────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘D. Judecătoriile şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)--------***) Nu sunt ordonatori de credite.┌───────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────┐│ Judeţul │ Judecătoria │Localitatea de reşedinţă │├───────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────┤│Alba │Alba Iulia │Municipiul Alba Iulia ││ │Câmpeni │Oraşul Câmpeni ││ │Aiud │Municipiul Aiud ││ │Blaj │Municipiul Blaj ││ │Sebeş │Municipiul Sebeş ││Arad │Arad │Municipiul Arad ││ │Ineu │Oraşul Ineu ││ │Lipova │Oraşul Lipova ││ │Gurahonţ │Comuna Gurahonţ ││ │Chişineu-Criş │Oraşul Chişineu-Criş ││Argeş │Piteşti │Municipiul Piteşti ││ │Câmpulung │Municipiul Câmpulung ││ │Curtea de Argeş │Municipiul Curtea de Argeş ││ │Costeşti │Oraşul Costeşti ││ │Topoloveni │Oraşul Topoloveni ││Bacău │Bacău │Municipiul Bacău ││ │Oneşti │Municipiul Oneşti ││ │Moineşti │Municipiul Moineşti ││ │Podu Turcului │Comuna Podu Turcului ││ │Buhuşi │Oraşul Buhuşi ││Bihor │Oradea │Municipiul Oradea ││ │Beiuş │Municipiul Beiuş ││ │Marghita │Municipiul Marghita ││ │Aleşd │Oraşul Aleşd ││ │Salonta │Municipiul Salonta ││Bistriţa-Năsăud│Bistriţa │Municipiul Bistriţa ││ │Năsăud │Oraşul Năsăud ││ │Beclean │Oraşul Beclean ││Botoşani │Botoşani │Municipiul Botoşani ││ │Dorohoi │Municipiul Dorohoi ││ │Săveni │Oraşul Săveni ││ │Darabani │Oraşul Darabani ││Braşov │Braşov │Municipiul Braşov ││ │Făgăraş │Municipiul Făgăraş ││ │Rupea │Oraşul Rupea ││ │Zărneşti │Oraşul Zărneşti ││Brăila │Brăila │Municipiul Brăila ││ │Făurei │Oraşul Făurei ││ │Însurăţei │Oraşul Însurăţei ││Buzău │Buzău │Municipiul Buzău ││ │Râmnicu Sărat │Municipiul Râmnicu Sărat ││ │Pătârlagele │Oraşul Pătârlagele ││ │Pogoanele │Oraşul Pogoanele ││Caraş-Severin │Reşiţa │Municipiul Reşiţa ││ │Caransebeş │Municipiul Caransebeş ││ │Oraviţa │Oraşul Oraviţa ││ │Moldova Nouă │Oraşul Moldova Nouă ││Călăraşi │Călăraşi │Municipiul Călăraşi ││ │Olteniţa │Municipiul Olteniţa ││ │Lehliu-Gară │Oraşul Lehliu-Gară ││Cluj │Cluj-Napoca │Municipiul Cluj-Napoca ││ │Turda │Municipiul Turda ││ │Dej │Municipiul Dej ││ │Huedin │Oraşul Huedin ││ │Gherla │Municipiul Gherla ││Constanţa │Constanţa │Municipiul Constanţa ││ │Medgidia │Municipiul Medgidia ││ │Hârşova │Oraşul Hârşova ││ │Mangalia │Municipiul Mangalia ││Covasna │Sfântu Gheorghe │Municipiul Sfântu Gheorghe ││ │Târgu Secuiesc │Municipiul Târgu Secuiesc ││ │Întorsura Buzăului│Oraşul Întorsura Buzăului ││Dâmboviţa │Târgovişte │Municipiul Târgovişte ││ │Găeşti │Oraşul Găeşti ││ │Pucioasa │Oraşul Pucioasa ││ │Răcari │Oraşul Răcari ││ │Moreni │Municipiul Moreni ││Dolj │Craiova │Municipiul Craiova ││ │Băileşti │Municipiul Băileşti ││ │Filiaşi │Oraşul Filiaşi ││ │Segarcea │Oraşul Segarcea ││ │Calafat │Municipiul Calafat ││Galaţi │Galaţi │Municipiul Galaţi ││ │Tecuci │Municipiul Tecuci ││ │Târgu Bujor │Oraşul Târgu Bujor ││ │Lieşti │Comuna Lieşti ││Giurgiu │Giurgiu │Municipiul Giurgiu ││ │Bolintin-Vale │Oraşul Bolintin-Vale ││Gorj │Târgu Jiu │Municipiul Târgu Jiu ││ │Târgu Cărbuneşti │Oraşul Târgu Cărbuneşti ││ │Novaci │Oraşul Novaci ││ │Motru │Municipiul Motru ││Harghita │Miercurea-Ciuc │Municipiul Miercurea-Ciuc ││ │Odorheiu Secuiesc │Municipiul Odorheiu Secuiesc ││ │Topliţa │Municipiul Topliţa ││ │Gheorgheni │Municipiul Gheorgheni ││Hunedoara │Deva │Municipiul Deva ││ │Hunedoara │Municipiul Hunedoara ││ │Petroşani │Municipiul Petroşani ││ │Orăştie │Municipiul Orăştie ││ │Brad │Municipiul Brad ││ │Haţeg │Oraşul Haţeg ││Ialomiţa │Slobozia │Municipiul Slobozia ││ │Urziceni │Municipiul Urziceni ││ │Feteşti │Municipiul Feteşti ││Iaşi │Iaşi │Municipiul Iaşi ││ │Paşcani │Municipiul Paşcani ││ │Hârlău │Oraşul Hârlău ││ │Răducăneni │Comuna Răducăneni ││Ilfov │Buftea │Oraşul Buftea ││ │Cornetu │Comuna Cornetu ││Maramureş │Baia Mare │Municipiul Baia Mare ││ │Sighetu Marmaţiei │Municipiul Sighetu Marmaţiei ││ │Vişeu de Sus │Oraşul Vişeu de Sus ││ │Târgu Lăpuş │Oraşul Târgu Lăpuş ││ │Dragomireşti │Oraşul Dragomireşti ││Mehedinţi │Drobeta-Turnu │ ││ │Severin │Municipiul Drobeta-Turnu Severin││ │Strehaia │Oraşul Strehaia ││ │Orşova │Municipiul Orşova ││ │Vânju Mare │Oraşul Vânju Mare ││ │Baia de Aramă │Oraşul Baia de Aramă ││Mureş │Târgu Mureş │Municipiul Târgu Mureş ││ │Sighişoara │Municipiul Sighişoara ││ │Reghin │Municipiul Reghin ││ │Târnăveni │Municipiul Târnăveni ││ │Luduş │Oraşul Luduş ││Neamţ │Piatra-Neamţ │Municipiul Piatra-Neamţ ││ │Roman │Municipiul Roman ││ │Târgu-Neamţ │Oraşul Târgu-Neamţ ││ │Bicaz │Oraşul Bicaz ││Olt │Slatina │Municipiul Slatina ││ │Caracal │Municipiul Caracal ││ │Corabia │Oraşul Corabia ││ │Balş │Oraşul Balş ││Prahova │Ploieşti │Municipiul Ploieşti ││ │Câmpina │Municipiul Câmpina ││ │Vălenii de Munte │Oraşul Vălenii de Munte ││ │Mizil │Oraşul Mizil ││ │Sinaia │Oraşul Sinaia ││Satu Mare │Satu Mare │Municipiul Satu Mare ││ │Carei │Municipiul Carei ││ │Negreşti-Oaş │Oraşul Negreşti-Oaş ││Sălaj │Zalău │Municipiul Zalău ││ │Şimleu Silvaniei │Oraşul Şimleu Silvaniei ││ │Jibou │Oraşul Jibou ││Sibiu │Sibiu │Municipiul Sibiu ││ │Mediaş │Municipiul Mediaş ││ │Agnita │Oraşul Agnita ││ │Avrig │Oraşul Avrig ││ │Sălişte │Oraşul Sălişte ││Suceava │Suceava │Municipiul Suceava ││ │Câmpulung │ ││ │Moldovenesc │Municipiul Câmpulung Moldovenesc││ │Rădăuţi │Municipiul Rădăuţi ││ │Fălticeni │Municipiul Fălticeni ││ │Vatra Dornei │Municipiul Vatra Dornei ││ │Gura Humorului │Oraşul Gura Humorului ││Teleorman │Alexandria │Municipiul Alexandria ││ │Roşiori de Vede │Municipiul Roşiori de Vede ││ │Turnu Măgurele │Municipiul Turnu Măgurele ││ │Videle │Oraşul Videle ││ │Zimnicea │Oraşul Zimnicea ││Timiş │Timişoara │Municipiul Timişoara ││ │Lugoj │Municipiul Lugoj ││ │Deta │Oraşul Deta ││ │Sânnicolau Mare │Oraşul Sânnicolau Mare ││ │Făget │Oraşul Făget ││Tulcea │Tulcea │Municipiul Tulcea ││ │Babadag │Oraşul Babadag ││ │Măcin │Oraşul Măcin ││Vaslui │Vaslui │Municipiul Vaslui ││ │Bârlad │Municipiul Bârlad ││ │Huşi │Municipiul Huşi ││Vâlcea │Râmnicu Vâlcea │Municipiul Râmnicu Vâlcea ││ │Drăgăşani │Municipiul Drăgăşani ││ │Horezu │Oraşul Horezu ││ │Brezoi │Oraşul Brezoi ││ │Bălceşti │Oraşul Bălceşti ││Vrancea │Focşani │Municipiul Focşani ││ │Panciu │Oraşul Panciu ││ │Adjud │Municipiul Adjud ││Bucureşti │Judecătoria │ ││ │Sectorului 1 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 2 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 3 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 4 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 5 │Municipiul Bucureşti ││ │Judecătoria │ ││ │Sectorului 6 │Municipiul Bucureşti │└───────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────┘----------Litera D a anexei 2 a fost modificată de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.NOTĂ:Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 14.310 posturi-------------Nota din anexa 2 a fost modificată de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.056 din 30 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 5 noiembrie 2012.  +  Anexa 3UNITĂŢILEsubordonate Ministerului Justiţiei                                                                        Numărul                                                                        maxim de                                                                        posturi    I. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii       acordate de la bugetul de statA. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice:                          71a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureştib) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Clujc) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşid) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice TimişoaraB. Administraţia Naţională a Penitenciarelor: 15.613a) 33 de penitenciareb) un penitenciar pentru femeic) două penitenciare pentru minori şi tinerid) două centre de reeducare pentru minorie) Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare   Târgu Ocnaf) Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din   Administraţia Penitenciarăg) Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţiih) Subunitatea de Acces, Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţii) 6 penitenciare-spital*)-----------    *) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.j) Centrul de Pregătire Sovatak) Complexul "Flamingo" din Eforie SudII. Instituţii publice finanţate din venituri proprii prin sistemul    asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din    bugetul de stat, în condiţiile legii- Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" 219- Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 80III. Unităţi finanţate integral Număr maxim  de la bugetul de stat: de posturi  1. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 1.787  - 42 de oficii ale registrului comerţului  de pe lângă tribunale  2. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie 126------------Pct. III din anexa 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.563 din 9 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 22 decembrie 2009.Pct. III din anexa 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.172 din 25 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011.Litera A a pct. I din anexa 3 a fost modificată de pct. 21 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.Pct. III din anexa 3 a fost modificat de pct. 22 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 508 din 16 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2012.Lit. a) a lit. B de la pct. I al anexei 3 a fost modificată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.155 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012.Lit. d) a lit. B de la pct. I al anexei 3 a fost modificată de art. 4 din HOTĂRÂREA nr. 1.155 din 27 noiembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012.------