HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007 (*actualizată*)privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor**)(actualizată până la data de 15 aprilie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 1.317 din 31 octombrie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.678 din 10 decembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 3 din 9 ianuarie 2009; HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.374 din 18 noiembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 732 din 21 iulie 2010; HOTĂRÂREA nr. 656 din 29 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 550 din 30 mai 2012; HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008 prevede că se înfiinţează Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 266 din 11 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 12 martie 2009, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul de Studii pentru Ordine Publică, structură specializată de învăţământ cu personalitate juridică, trece din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza".În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne are structura organizatorică stabilită potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. În cadrul fiecăreia dintre structurile prevăzute în organigramă, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa şi reorganiza birouri, servicii şi direcţii, după caz, în condiţiile prevăzute de lege. (2) În activitatea de conducere şi reprezentare, ministrul este ajutat de 4 secretari de stat, 4 subsecretari de stat şi secretarul general. (3) Secretarul general este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie în condiţiile legii. (4) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor din aparatul central şi a instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul ministerului se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. (5) În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministru, secretarii de stat şi secretarul general emit dispoziţii în domeniul de competenţă, obligatorii pentru toate instituţiile şi structurile ministerului, indiferent de subordonarea acestora, cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul secretarului de stat/secretarului general care coordonează structurile vizate.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 1^1Abrogat.--------------Art. 1^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 2Abrogat.--------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 3 (1) În subordinea, în coordonarea sau, după caz, în cadrul ministerului funcţionează unităţi, instituţii şi structuri, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Ministrul stabileşte structura organizatorică a unităţilor, instituţiilor şi structurilor din subordinea/din cadrul ministerului şi aparatului central, precum şi a organelor şi unităţilor centrale de specialitate, unităţilor teritoriale şi altor componente constituite în condiţiile legii ca instituţii civile ori militare, cu excepţia situaţiei când aceasta este prevăzută în acte normative de nivel superior. În cadrul acestor structuri organizatorice, prin ordin al ministrului, se pot înfiinţa, desfiinţa, reorganiza, disloca şi redisloca structuri, unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau de producţie similare, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie, direcţie operativă, direcţie generală, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii, aprobate.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 4Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 3 şi 4*)._______*) Anexele nr. 3 şi 4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013, anexele 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.-------*) Anexa nr. 3 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 mai 2007.Nr. 416.  +  Anexa 1 *Font 7*                              Structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne                                                     ┌────────────────┐                                                     │ MINISTRU │                                                     └────────┬───────┘                                                              │                 ┌--------------------------------┐ │ ┌─────────────────┐                 | CENTRUL NAŢIONAL DE CONDUCERE ├───────────┼─────────┤ CABINET │                 | A ACŢIUNILOR DE ORDINE PUBLICĂ | │ │ MINISTRU │                 └--------------------------------┘ │ └─────────────────┘                                                              │                 ┌--------------------------------┐ │                 | COLEGIUL MINISTERULUI ├──┐ │ ┌─────────────────┐                 └--------------------------------┘ │ │ │ DIRECŢIA │                 ┌────────────────────────────────┐ ├────────┼─────────┤ AUDIT PUBLIC │                 │CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI│ │ │ │ INTERN*) │                 │ (la nivel direcţie generală) ├──┘ │ └─────────────────┘                 └────────────────────────────────┘ │                                                              │           ┌─────────────────────┬───────────┬────────────────┼─────────────────────────┬───────────────────────┐           │ │ │ │ │ ┌-------------│-------------┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ │ ┌────────┴───────┐ | ┌──────────┴────────┐ | │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ ┌─────────┴────────────┐ │SECRETAR DE STAT│ | │SECRETAR DE STAT**)│ | └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘ │ │ SECRETAR GENERAL │ └────────┬───────┘ | └──────────┬────────┘ | ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ └─────────┬────────────┘ ┌──────┴─────┐ |┌────────────┴────────────┐| │ CABINET │ │ CABINET │ │ │ │ CABINET │ |│CABINET SECRETAR DE STAT│| │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ ┌────────┐ ┌──┴─────┐ ┌────────┐ │ SECRETAR │ |└────────────┬────────────┘| └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘ │ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │SECRETAR│ │ DE STAT │ | ┌──────┴──────┐ | ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ │GENERAL ├─┤GENERAL ├─┤GENERAL │ └────────────┘ |┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐| │SUBSECRETAR DE STAT│ │SUBSECRETAR DE STAT│ │ │ADJUNCT │ │ADJUNCT │ │ADJUNCT │ |│SUBSECRETAR│ │SUBSECRETAR│| └───────────────────┘ └───────────────────┘ │ └────────┘ └────────┘ └────────┘ |│ DE STAT │ │ DE STAT │|                                             │ |└───────────┘ └───────────┘|                                             │ └---------------------------┘                                             │ ┌────┬─────────┬───────────┬──────────┬─────┴┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬──────────┬──────────┐ │┌───┴────┐┌───┴────┐┌─────┴─────┐┌───┴──┐┌──┴───┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌──┴───┐┌───┴────┐┌───┴────┐┌────┴───┐┌─────┴────┐ ││DIRECŢIA││DIRECŢIA││ DIRECŢIA ││DIREC-││DIREC-││DIREC-││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIRECŢIA││DIREC-││DIRECŢIA││DIRECŢIA││UNITATEA││Centrul de│ ││GENERALĂ││GENERALĂ││ GENERALĂ ││ ŢIA ││ŢIA ││ŢIA ││ PENTRU ││AFACERI ││SCHENGEN││ŢIA ││SECRETA-││INFOR- ││ DE ││coordonare│ ││ MANA- ││ MANA- ││ PENTRU ││GENE- ││GENE- ││GENE- ││COMUNI- ││EUROPENE││ ││MEDI- ││ RIAT ││MARE ŞI ││POLITICI││a protec- │ ││ GEMENT ││ GEMENT ││ÎNDRUMAREA ││ RALĂ ││RALĂ ││RALĂ ││CAŢII ŞI││ ŞI ││ ││CALĂ ││GENERAL ││RELAŢII ││PUBLICE ││ ţiei în- │ ││ OPERA- ││RESURSE ││ ŞI ││LOGIS-││FINAN-││JURI- ││ TEHNO- ││RELAŢII ││ ││ ││ ŞI ││PUBLICE ││ (la ││frastruc- │ ││ ŢIONAL ││ UMANE ││ CONTROLUL ││ TICĂ ││CIARĂ ││DICĂ ││ LOGIA ││INTERNA-││ ││ ││PROTOCOL││ ││ nivel ││ turilor │ ││ ││ ││INSTITUŢIEI││ ││ ││ ││ INFOR- ││ŢIONALE ││ ││ ││ ││ ││ direc- ││ critice │ ││ ││ ││PREFECTULUI││ ││ ││ ││ MAŢIEI ││ ││ ││ ││ ││ ││ ţie) ││(la nivel │ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││serviciu) │ │└────────┘└────────┘└───────────┘└──────┘└──────┘└──────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────┘└────────┘└────────┘└────────┘└──────────┘┌┴-------------------------------------------------------┐| Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/ | *) Are în subordine structuri teritoriale.|în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne| **) Conduce Departamentul de Informaţie şi Protecţie Internă şi este| (Anexa nr. 2) | ordonator terţiar de credite în finanţarea directă a ordonatorului└--------------------------------------------------------┘ principal de credite.-------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul Ministerului Afacerilor InterneA. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne1. Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă2. Direcţia audit public intern - structuri teritoriale3. Direcţia Generală Anticorupţie4. Agenţia Naţională Antidrog - la nivel de direcţie5. Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane - la nivel de direcţie6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale7. Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale8. Instituţia Prefectului - 429. Direcţia Generală de Paşapoarte10. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor11. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă12. Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date13. Inspectoratul General pentru Imigrări14. Arhivele Naţionale15. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"16. Institutul de Studii pentru Ordine Publică17. Poliţia Română18. Jandarmeria Română19. Poliţia de Frontieră Română20. Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne21. Centrul Naţional SIS - la nivel de direcţie22. Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne - la nivel de direcţie23. Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne24. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti25. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Unităţi, instituţii şi structuri aflate în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne- Societatea Comercială COMICEX - S.A.-------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 156 din 10 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 15 aprilie 2013, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ._________