ORDONANŢĂ nr. 42 din 28 august 1997 (**republicată**)(*actualizată*)privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare***)(actualizată până la data de 18 aprilie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006; LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 iunie 2008; LEGEA nr. 83 din 6 iunie 2011; ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012; LEGEA nr. 103 din 12 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 601/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003. Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 11 iulie 2002, şi apoi modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 48/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 6 august 2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 601/2003.----------***) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007, în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, şi în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Transporturilor".Art. III din acelaşi act normativ prevede că în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 octombrie 2006, textul "ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului" se înlocuieşte cu textul "ordin al ministrului transporturilor".  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Transportul maritim şi pe căile navigabile interioare este reglementat prin prevederile prezentei ordonanţe şi ale altor acte normative, precum şi prin prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Prezenta ordonanţă stabileşte normele specifice aplicabile transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, modul de organizare a sistemului instituţional din acest domeniu şi organismele care fac parte din acest sistem, normele specifice privind desfăşurarea în siguranţă a navigaţiei, precum şi normele specifice aplicabile navelor, personalului acestora şi personalului care efectuează activităţi de transport naval, activităţi conexe şi activităţi auxiliare acestora.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe se aplică activităţilor de transport naval, activităţilor conexe şi activităţilor auxiliare acestora, care se desfăşoară în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, navelor care arborează pavilionul român, navelor care arborează pavilion străin şi navighează în apele naţionale navigabile ale României, precum şi personalului navigant român.  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică navelor militare, navelor din dotarea Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Române şi Autorităţii Naţionale a Vămilor, porturilor militare, precum şi în zonele în care se desfăşoară în exclusivitate activităţi militare, de ordine publică şi securitate naţională.----------Art. 3 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2008.  +  Capitolul IISistemul instituţional din domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare----------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea 1 Autoritatea de stat în domeniul transportului navalAutoritatea de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare----------Titlul Secţiunii 1 a Cap. II a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare este Ministerul Transporturilor, denumit în continuare minister, care elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice aplicabile transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, urmăreşte aplicarea acestora şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.---------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (2) Ministerul îşi exercită atribuţiile prevăzute la alin. (1) direct sau prin delegare de competenţă prin instituţiile publice, companiile naţionale, regiile autonome sau societăţile comerciale aflate în subordinea sau sub autoritatea sa.  +  Articolul 5Ministerul îşi exercită rolul de autoritate de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare privind activităţile de reglementare, autorizare, coordonare, inspecţie, control, supraveghere şi certificare a infrastructurii de transport maritim şi pe căi navigabile interioare, a navelor, a activităţilor de transport naval, a activităţilor conexe şi a activităţilor auxiliare acestora, precum şi a personalului care efectuează aceste activităţi, prin Direcţia generală transport naval din cadrul ministerului, denumită în continuare direcţie.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 6 (1) Direcţia exercită atribuţiile ministerului privind coordonarea, supravegherea şi controlul instituţiilor publice, companiilor naţionale, regiilor autonome şi societăţilor comerciale din domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, după caz, care funcţionează în subordinea sau sub autoritatea ministerului, în ceea ce priveşte activităţile prevăzute la art. 5.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (2) Organismele prevăzute la alin. (1) formează sistemul instituţional din domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare şi exercită, potrivit competenţelor atribuite: a) funcţia de autoritate de stat în domeniul siguranţei navigaţiei şi a securităţii navelor; b) funcţia de autoritate portuară şi/sau de căi navigabile interioare; c) alte funcţii specifice domeniului transportului maritim şi pe căile navigabile interioare.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Autoritatea Navală Română  +  Articolul 7Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea ministerului, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, având următoarele atribuţii:----------Partea introductivă a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. a) duce la îndeplinire obligaţiile ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte; b) elaborează normele tehnice naţionale privind construcţia, întreţinerea şi repararea navelor şi le supune spre aprobare ministerului; c) certifică şi monitorizează conformitatea navelor care arborează pavilionul român şi a echipamentelor cu normele tehnice naţionale şi cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte; d) certifică conformitatea companiilor care operează nave care arborează pavilionul român cu prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte; e) acordă şi emite brevete, certificate de capacitate pentru personalul navigant român, certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement, precum şi atestate de conformitate şi recunoaştere;----------Litera e) a art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. f) organizează sesiuni de examene pentru obţinerea brevetelor, a certificatelor de capacitate, precum şi a certificatelor de conducător de ambarcaţiune de agrement; g) monitorizează activitatea formelor de pregătire aprobate;---------Litera g) a art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. h) acordă dreptul de arborare a pavilionului român, suspendă sau retrage acest drept şi emite actele de naţionalitate navelor care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român; i) efectuează supravegherea navigaţiei şi managementul traficului de nave în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti;---------Lit. i) a art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. j) efectuează inspecţia şi controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, privind respectarea prevederilor legale naţionale în domeniu şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; k) efectuează controlul statului pavilionului la navele maritime care arborează pavilionul român; l) efectuează controlul statului portului la navele maritime care arborează pavilionul altor state şi care se află în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti; m) efectuează înmatricularea şi ţine evidenţa navelor care arborează pavilionul român, a navelor aflate în construcţie în România şi a personalului navigant român; n) coordonează activităţile de căutare şi salvare a vieţii omeneşti, a navelor şi aeronavelor aflate în pericol pe mare şi în apele naţionale navigabile ale României; o) coordonează activităţile de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în apele naţionale navigabile şi, împreună cu autorităţile de protecţie a mediului, coordonează intervenţia pentru depoluare; p) asigură supravegherea tehnică privind certificarea siguranţei construcţiei navelor care arborează pavilionul român, în conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcţie aprobate de minister sau ale organizaţiilor recunoscute, la solicitarea proprietarului navei;---------Litera p) a art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. q) efectuează supravegherea tehnică a lucrărilor de construcţie a navelor care urmează să arboreze pavilionul român şi efectuează certificarea materialelor şi a echipamentelor utilizate la construcţia acestora, la solicitarea proprietarului navei; r) efectuează supravegherea tehnică şi certificarea construcţiei containerelor, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte; s) eliberează certificate de tonaj navelor care arborează pavilionul român; t) cercetează, prin căpităniile de port, evenimentele şi accidentele de navigaţie; u) sancţionează contravenţional persoanele care încalcă prevederile legale privind navigaţia şi poluarea apelor naţionale navigabile de către nave, dacă faptele acestora nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni; v) transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul român, precum şi asupra navelor aflate în construcţie; x) reprezintă statul român în organismele internaţionale pe bază de mandat acordat în condiţiile legii; y) alte atribuţii stabilite prin actul normativ de organizare şi funcţionare a Autorităţii Navale Române.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea Navală Română se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică, cu finanţare extrabugetară, prin fuziunea Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. cu Regia Autonomă "Registrul Naval Român". (2) Autoritatea Navală Română preia toate drepturile şi obligaţiile celor două persoane juridice care se desfiinţează. (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Navale Române se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Sediul Autorităţii Navale Române este în municipiul Constanţa, incinta Port Constanţa, numărul 1, clădirea Autorităţii Navale Române.---------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 103 din 12 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 211 din 15 aprilie 2013, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea Navală Română este condusă de un consiliu de conducere compus din 7 membri, dintre care unul este preşedinte şi director general.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 83 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. (2) Membrii consiliului de conducere, precum şi preşedintele acestuia se numesc şi se revocă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (3) Salarizarea directorului general şi indemnizaţia membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.---------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (4) Personalul salariat din cadrul Inspectoratului Navigaţiei Civile - I.N.C. şi al Regiei Autonome "Registrul Naval Român" este considerat transferat în cadrul Autorităţii Navale Române începând cu data înfiinţării acesteia. (5) Salarizarea personalului Autorităţii Navale Române se face potrivit reglementărilor în vigoare pentru instituţiile publice cu finanţare extrabugetară. Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă. (6) Personalul transferat beneficiază de salariile şi drepturile avute anterior organizării Autorităţii Navale Române, până la încheierea contractului colectiv de muncă. (7) Pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea Autoritatea Navală Română percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.-----------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (8) Pentru activităţile pe care le efectuează în scopul îndeplinirii obligaţiilor ce revin statului în temeiul prevederilor unor convenţii şi acorduri internaţionale la care România este parte, Autoritatea Navală Română primeşte fondurile necesare acoperirii cheltuielilor, de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului. (9) Autoritatea Navală Română îşi exercită atribuţiile prin aparatul propriu, prin căpităniile de port şi prin inspectoratele tehnice, care sunt organe teritoriale operative ale acesteia. (10) Structura organizatorică a Autorităţii Navale Române se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.---------Alin. (10) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Secţiunea a 3-a Administraţii portuare şi/sau de căi navigabileAdministraţii portuare şi/sau de căi navigabile interioare----------Titlul Secţiunii a 3-a a Cap. II a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 10 (1) Funcţia de autoritate portuară şi/sau de căi navigabile interioare este îndeplinită de administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare, care au ca principal obiect de activitate aplicarea politicii portuare şi de căi navigabile interioare, elaborată de minister, coordonarea activităţilor care se desfăşoară în porturi şi pe căile navigabile interioare şi implementarea programelor de dezvoltare a infrastructurilor portuare şi de căi navigabile interioare. (2) Modul de organizare şi funcţionare a activităţilor în porturi şi pe căile navigabile interioare, de administrare a porturilor şi a căilor navigabile interioare, de utilizare a infrastructurii portuare şi de căi navigabile interioare, aparţinând domeniului public, se stabileşte prin lege.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea a 4-a Centre de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transportului navalSistemul de educare, pregătire profesională şi perfecţionare a personalului din domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare----------Titlul Secţiunii a 4-a a Cap. II a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 11 (1) Activităţile de educare, respectiv pregătirea profesională şi perfecţionarea personalului navigant român, se desfăşoară numai printr-o formă de pregătire aprobată. (2) Activităţile de educare privind pregătirea profesională şi perfecţionarea personalului navigant se desfăşoară prin furnizori de educaţie acreditaţi în condiţiile legii. (3) Activităţile de perfecţionare obligatorii în domeniu se desfăşoară prin Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturile Navale - CERONAV, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, denumit în continuare CERONAV. (4) Pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate, CERONAV percepe tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor. (5) Forma de pregătire aprobată pentru obţinerea şi menţinerea valabilităţii brevetelor şi certificatelor personalului navigant reprezintă totalitatea cursurilor organizate de un furnizor de educaţie, de formare profesională sau de perfecţionare, aprobate de Autoritatea Navală Română.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 12 (1) CERONAV îşi poate desfăşura activitatea de perfecţionare profesională şi prin intermediul unor furnizori de educaţie acreditaţi de Ministerul Transporturilor, conform legii. (2) Furnizorii de educaţie privind serviciile de pregătire şi perfecţionare a personalului din transportul maritim şi pe căile navigabile, care au fost acreditaţi sau supuşi unei proceduri similare în vederea desfăşurării acestor activităţi într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, sunt exceptaţi de la cerinţa acreditării prevăzute la alin. (1).-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Navală Română are obligaţia să monitorizeze permanent respectarea condiţiilor în baza cărora au fost aprobate formele de pregătire prevăzute la art. 11 alin. (5), modul de derulare a acestora, inclusiv calificarea şi experienţa personalului didactic şi ale instructorilor, precum şi baza tehnico-materială aferentă. (2) Dacă în cadrul procesului de monitorizare se constată nerespectarea criteriilor de acreditare în baza cărora cursurile organizate de un furnizor de educaţie au fost aprobate, Autoritatea Navală Română va notifica furnizorul de educaţie, pentru ca într-o perioadă limitată de timp să remedieze deficienţele constatate. (3) Dacă furnizorul de educaţie nu remediază deficienţele constatate de Autoritatea Navală Română, comisia de evaluare va propune suspendarea acreditării pe o perioadă de maximum 3 luni. (4) Dacă deficienţele constate nu au fost remediate după expirarea termenului de suspendare, Autoritatea Navală Română va decide anularea acreditării acordate furnizorului de educaţie pentru desfăşurarea unui anumit curs. (5) Toate cursurile sau programele de formare profesională aflate în desfăşurare în momentul emiterii unei decizii de suspendare ori anulare a acreditării vor fi finalizate sub supravegherea comisiei de evaluare acreditate. Pe perioada suspendării sau după anularea acreditării este interzisă începerea unor grupe noi de formare profesională în domeniu.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Capitolul III---------Cap. III a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 14---------Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Capitolul IVNave----------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 15Toate navele care fac obiectul prezentei ordonanţe, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pe timpul cât navighează sau staţionează în apele naţionale navigabile ale României şi în porturile româneşti, sunt obligate să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte."---------Art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 16 (1) Orice navă care navighează sau staţionează în apele naţionale navigabile, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie să fie conformă cu regulile de clasificare şi cu regulile tehnice, precum şi cu condiţiile de muncă şi viaţă la bordul navelor, prevăzute în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, astfel încât să nu constituie un pericol pentru siguranţa navigaţiei, a persoanelor şi a mărfurilor transportate, precum şi pentru mediu. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi navelor care navighează sau staţionează în apele naţionale, altele decât cele navigabile. (3) Normele tehnice obligatorii pentru navele care arborează pavilionul român privind proiectarea, construcţia, modificarea şi transformarea sunt cele aprobate de minister sau cele ale unor organizaţii recunoscute.----------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 16^1 (1) Conformitatea cu normele tehnice obligatorii de construcţie a navelor care arborează pavilionul român se dovedeşte cu certificate emise de Autoritatea Navală Română sau de o organizaţie recunoscută, prevăzută în lista redactată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, după caz.----------Alin. (1) al art. 16^1 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (2) Conformitatea navelor care arborează pavilionul român cu cerinţele tehnice prevăzute în acordurile şi convenţiile internaţionale aplicabile, la care România este parte, se dovedeşte cu certificate emise de Autoritatea Navală Română sau de o organizaţie recunoscută cu care Autoritatea Navală Română a încheiat contract de mandat special. (3) Orice navă care se construieşte în alt stat şi urmează, la finalizarea lucrărilor, să arboreze pavilionul român trebuie să fie supravegheată în timpul construcţiei de către Autoritatea Navală Română sau de către o organizaţie recunoscută, în funcţie de solicitarea proprietarului navei.---------Alin. (3) al art. 16^1 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.----------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 17Accesul navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, în porturile româneşti şi pe căile navigabile interioare este liber şi nediscriminatoriu.---------Art. 17 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 18 (1) Supravegherea navigaţiei şi managementul traficului în apele naţionale navigabile se exercită de Autoritatea Navală Română.---------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (2) Ministerul, prin Autoritatea Navală Română, îşi exercită autoritatea şi asupra navelor care arborează pavilionul român şi navighează în marea liberă sau în apele naţionale navigabile ale altor state.----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.----------Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 19 (1) Reglementările, supravegherea şi controlul navigaţiei în apele naţionale, altele decât cele navigabile, sunt de competenţa consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe teritoriul cărora se află aceste ape. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1), întocmite de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, se aprobă de către minister. (3) Activitatea de supraveghere şi control se organizează de consiliile judeţene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu avizul Autorităţii Navale Române.  +  Articolul 20Ministerul urmăreşte asigurarea condiţiilor tehnice minime de navigaţie în apele naţionale navigabile şi în porturi, în ceea ce priveşte adâncimile, semnalizarea, manevrarea şi acostarea navelor şi altele asemenea.  +  Articolul 21 (1) Apele naţionale navigabile ale României sunt formate din marea teritorială, apele interioare navigabile, radele şi acvatoriile portuare, precum şi din bazinele şantierelor navale. (2) Regimul şi întinderea mării teritoriale şi ale apelor maritime interioare se stabilesc prin lege. (3) Apele interioare navigabile sunt constituite din: a) fluviul Dunărea, râurile, canalele şi lacurile situate în interiorul teritoriului României, pe porţiunile lor navigabile; b) apele navigabile de frontieră, de la malul românesc până la linia de frontieră; c) apele maritime interioare. (4) Fluviul Dunărea, râurile, canalele şi lacurile situate în interiorul teritoriului României, pe porţiunile lor navigabile, precum şi apele navigabile de frontieră, de la malul românesc până la linia de frontieră, constituie căile navigabile interioare ale României, denumite în continuare căi navigabile. Căile navigabile, precum şi administratorii acestora, din punct de vedere al navigaţiei, sunt stabilite nominal şi pe porţiuni, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului. (5) Acvatoriile portuare sunt constituite din totalitatea suprafeţelor apelor incluse în limitele porturilor. (6) Radele sunt suprafeţe de apă destinate adăpostirii sau staţionării navelor şi, în cazuri speciale, operării navelor şi pot fi: a) rade interioare, care fac parte din acvatoriile portuare; b) rade exterioare, suprafeţe de apă în afară limitelor porturilor. (7) Bazinele şantierelor navale sunt suprafeţe de apă din incinta şantierelor navale, care, împreună cu cheiurile aferente, sunt destinate activităţilor de construcţii şi reparaţii de nave.----------Alin. (7) al art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.----------Alin. (8) al art. 21 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 22Regulile de siguranţă a navigaţiei în apele naţionale navigabile şi în porturi se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.-----------Art. 22 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Secţiunea a 2-a Nave-----------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. IV a fost abrogat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 23Sunt nave, în înţelesul prezentei ordonanţe: a) navele maritime şi de navigaţie interioară de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafaţă ori în imersie, destinate transportului de mărfuri şi/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori împingerii, precum şi altor activităţi pe apă;---------Lit. a) a art. 23 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. b) instalaţii plutitoare, cum ar fi: drage, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare şi altele asemenea, cu sau fără propulsie; c) construcţii plutitoare care, în mod normal, nu sunt destinate deplasării, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj, faruri plutitoare şi altele asemenea;---------Lit. c) a art. 23 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. d) ambarcaţiuni de agrement.---------Art. 23 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 24Fac parte din nave instalaţiile, maşinile şi motoarele care asigură propulsia navei sau produc o altă acţiune mecanică, împreună cu mecanismele şi mijloacele necesare transmiterii acestei acţiuni, toate echipamentele necesare navigaţiei, diferitelor manevre, siguranţei navei, salvării vieţii omeneşti, prevenirii poluării, comunicaţiilor, igienei şi exploatării potrivit destinaţiei navei, precum şi proviziile.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 25 (1) Conformitatea cu normele tehnice obligatorii de construcţie a navelor, prevăzute la art. 16 alin. (3), şi cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte se dovedeşte cu certificate emise de către Autoritatea Navală Română sau de către o organizaţie cu care ministerul a încheiat convenţii de lucru în acest sens. (2) Abrogat.---------Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 26 (1) Ministerul aprobă şi face publice normele tehnice naţionale obligatorii de construcţie a navelor. (2) Autoritatea Navală Română va face publică lista cuprinzând organizaţiile recunoscute cu care a încheiat contracte de mandat special.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 27----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 28----------Art. 28 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 29----------Art. 29 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Înscrierea navelor, constituirea, transmiterea şi stingerea drepturilor reale asupra navelor----------Secţiunea a 3-a a Cap. IV a fost abrogată de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 30----------Art. 30 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 31-----------Art. 31 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 32----------Art. 32 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 33-----------Art. 33 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 34----------Art. 34 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 35----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 36----------Art. 36 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 37----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 38----------Art. 38 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 39----------Art. 39 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 40----------Art. 40 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 41----------Art. 41 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 42----------Art. 42 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 43----------Art. 43 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea a 4-a Naţionalitatea navei şi dreptul de a arbora pavilionul românNaţionalitatea navei. Dreptul de a arbora pavilionul român. Înmatricularea, radierea şi evidenţa navelor-----------Titlul Secţiunii a 4-a a Cap. IV a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 44 (1) Orice navă care se află în apele naţionale navigabile ale României trebuie să arboreze pavilionul statului în care este înmatriculată. (2) Navele au naţionalitatea statului în care au fost înmatriculate şi al cărui pavilion sunt autorizate să îl arboreze.  +  Articolul 45 (1) În numele Guvernului, ministerul, prin Autoritatea Navală Română, acordă, suspendă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului român. (2) Dreptul de a arbora pavilionul român se acordă: a) navelor deţinute în proprietate de persoane juridice sau fizice române; b) navelor proprietate a persoanelor fizice care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European; c) navelor proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau reşedinţa în România ori a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menţionate la lit. b); d) navelor proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât cele române, închiriate prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori străine.---------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (3) În toate cazurile prevăzute la alin. (2) trebuie să se facă dovada că navele îndeplinesc prevederile art. 16^1 . (4) Navele menţionate la alin. (2) pierd dreptul de arborare a pavilionului român la încetarea contractului de închiriere de tip bare-boat sau leasing ori la solicitarea în scris a proprietarului sau a operatorului cu avizul proprietarului, după caz.----------Alin. (4) al art. 45 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.----------Art. 45 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 46Pentru a obţine dreptul de arborare a pavilionului român, în condiţiile art. 45, persoanele fizice sau juridice române/străine trebuie să prezinte: a) un document care atestă radierea ori scoaterea din evidenţă a navelor prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a)-c); b) un document care atestă suspendarea dreptului de arborare a pavilionului deţinut anterior, pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d), în cazul în care nava a fost înmatriculată anterior.---------Art. 46 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 46^1 (1) Dreptul de arborare a pavilionului român se acordă de Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port desemnate în conformitate cu prevederile art. 51^1 alin. (4). După acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, căpităniile de port înmatriculează nava în registrele matricole şi emit actul de naţionalitate a navei, care atestă acest drept. (2) După emiterea actului de naţionalitate căpitănia de port comunică Autorităţii Navale Române datele din registrul matricol pentru a fi centralizate în Registrul de evidenţă centralizată a navelor care arborează pavilionul român. (3) Actele de naţionalitate sunt valabile pe toată perioada în care nava are dreptul de arborare a pavilionului român ori până la schimbarea proprietarului şi/sau a operatorului navei.---------Alin. (3) al art. 46^1 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.----------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 47Navele care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român sunt de naţionalitate română şi nu au dreptul să arboreze pavilionul altui stat.  +  Articolul 48 (1) Navele care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român au dreptul să navigheze numai dacă au la bord următoarele documente valabile: a) documentele care atestă dreptul de a arbora acest pavilion; b) certificatul de conformitate cu normele tehnice obligatorii; c) certificatele care să ateste conformitatea cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Navele care arborează pavilionul român trebuie să ţină un jurnal de bord sau alte jurnale conform legii, după caz.---------Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.----------Art. 48 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 48^1 (1) Autoritatea Navală Română poate suspenda dreptul de arborare a pavilionului român dacă nu se respectă condiţiile prevăzute la art. 128 alin. (1). (2) Suspendarea se poate dispune pe o perioadă de maximum 3 luni. (3) Dacă în perioada suspendării deficienţele constatate nu sunt remediate, Autoritatea Navală Română poate dispune retragerea dreptului de arborare a pavilionului român.---------Art. 48^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 49----------Art. 49 a fost abrogat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 50 (1) Dreptul de a arbora pavilionul român se retrage: a) la solicitarea proprietarului navei; b) din oficiu, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (2);---------Lit. b) a alin. (1) al art. 50 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.b^1) în cazul în care deficienţele constatate conform art. 128 alin. (1) nu sunt remediate;---------Lit. b^1) a alin. (1) al art. 50 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.----------Litera c) a alin. (1) al art. 50 a fost abrogata de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. d) din oficiu, dacă nava a suferit o pierdere totală ca urmare a unui naufragiu, a eşuării, incendiului, scufundării sau altor asemenea împrejurări ori a fost dezmembrată sau abandonată.---------Lit. d) a alin. (1) al art. 50 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (2) După retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, nava se radiază din registrul matricol dacă nu este grevată de sarcini, potrivit legii civile.---------Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.---------Art. 50 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 51Procedurile privind obţinerea dreptului de a arbora pavilionul român, înmatricularea, luarea şi scoaterea din evidenţă a navelor, transcrierea drepturilor reale asupra navelor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 51 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 51^1 (1) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în Registrul naţional al navelor maritime.---------Alin. (1) al art. 51^1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.(1^1) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. b) şi c) care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în Registrul internaţional al navelor maritime.---------Alin. (1^1) al art. 51^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.(1^2) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d) care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în registrul prevăzut la alin. (1) sau în cel prevăzut la alin. (2), la solicitarea proprietarului navei, în raport cu naţionalitatea acestuia.---------Alin. (1^2) al art. 51^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (2) Navele de navigaţie interioară care arborează pavilionul român se înmatriculează în Registrul matricol al navelor de navigaţie interioară. (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 51^1 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.(3^1) Navele de pescuit comercial, precum şi navele de pescuit în scop ştiinţific care arborează pavilionul român, indiferent de tipul şi capacitatea lor, se înmatriculează în Registrul matricol al navelor de pescuit.---------Alin. (3^1) al art. 51^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(3^1) se ţin de către Autoritatea Navală Română.---------Alin. (4) al art. 51^1 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (5) Autoritatea Navală Română ţine evidenţa centralizată a navelor prevăzute la alin. (1)-(3^1).---------Alin. (5) al art. 51^1 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (6) Forma şi conţinutul registrelor prevăzute în prezentul articol se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (6) al art. 51^1 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (7) În registrele prevăzute la alin. (1)-(3^1), înmatricularea navelor se face distinct pentru navele care sunt în proprietate, în contract de leasing şi în contract de bare-boat.---------Alin. (7) al art. 51^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.----------Art. 51^1 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 51^2 (1) Categoriile de ambarcaţiuni de agrement, precum şi certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement pe care trebuie să îl posede conducătorii acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Modelul certificatelor şi condiţiile de obţinere a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 51^2 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 51^3 (1) Navele cu propulsie proprie prevăzute la art. 23 lit. a)-c) se individualizează printr-un nume propus de proprietar şi aprobat de Autoritatea Navală Română.---------Alin. (1) al art. 51^3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (2) Navele fără propulsie prevăzute la art. 23 lit. a)-c) şi ambarcaţiunile de agrement se individualizează printr-un număr acordat de Autoritatea Navală Română.---------Alin. (2) al art. 51^3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (3) La solicitarea proprietarului, navele prevăzute la alin. (2) pot purta şi un nume, propus de proprietar şi aprobat de Autoritatea Navală Română.---------Alin. (3) al art. 51^3 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (4) Numele navei sau numărul prin care navele se individualizează se înscrie pe corpul navei, în mod vizibil, pe ambele borduri şi în pupa navei şi, după caz, şi pe suprastructura acesteia. În pupa navei se înscrie şi numele portului de înmatriculare. (5) Numele navei sau numărul prin care nava se individualizează se înscrie şi pe colacii, plutele, bărcile şi şalupele de salvare cu care este echipată aceasta.----------Art. 51^3 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 51^4 (1) Abrogat.---------Alin. (1) al art. 51^4 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (2) Nu se înmatriculează în registrele matricole prevăzute la art. 51^1 următoarele categorii de nave: a) navele cu un deplasament de până la 15 mc inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone care nu efectuează activităţi în scop comercial;---------Lit. a) a alin. (2) al art. 51^4 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. b) ambarcaţiunile de agrement cu o lungime mai mare sau egală cu 7 m şi/sau cu o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW;---------Lit. b) a alin. (2) al art. 51^4 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. c) ambarcaţiunile de agrement, precum şi orice alte ambarcaţiuni cu o lungime mai mică de 7 m şi/sau cu o putere a motorului mai mică de 15 kW;---------Lit. c) a alin. (2) al art. 51^4 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. d) ambarcaţiunile propulsate prin forţa umană; e) ambarcaţiunile de agrement cărora nu li se aplică reglementările naţionale privind introducerea pe piaţă a acestora, cu excepţia ambarcaţiunilor destinate să transporte persoane în scop comercial şi a ambarcaţiunilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe. (3) Navele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se înscriu de către Autoritatea Navală Română într-un registru de evidenţă.---------Alin. (3) al art. 51^4 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (4) Navele prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) nu se înscriu în registrul de evidenţă.---------Alin. (4) al art. 51^4 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (5) Forma şi conţinutul registrului de evidenţă prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.---------Alin. (5) al art. 51^4 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la solicitarea proprietarului, orice navă poate obţine dreptul de arborare a pavilionului român şi va fi înmatriculată în condiţiile prezentei ordonanţe.---------Alin. (6) al art. 51^4 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.----------Art. 51^4 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 51^5 (1) Dreptul de arborare a pavilionului român se poate suspenda în cazul navelor care arborează pavilionul român şi fac obiectul unui contract de bare-boat sau leasing cu o durată mai mare de un an, încheiat cu o persoană juridică străină, la solicitarea proprietarului, în vederea înscrierii într-un registru al altui stat. (2) Proprietarul navei care solicită suspendarea pavilionului român are obligaţia să predea actul de naţionalitate al navei şi să declare noul stat de pavilion.---------Alin. (2) al art. 51^5 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (3) Pe perioada suspendării dreptului de arborare a pavilionului român, aspectele legate de publicitatea proprietăţii, a garanţiilor reale şi a sarcinilor ce grevează nava vor continua să fie guvernate de legea română.---------Alin. (3) al art. 51^5 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (4) Dreptul de arborare a pavilionului român se suspendă pentru o perioadă ce nu poate depăşi durata contractului.---------Alin. (4) al art. 51^5 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.---------Art. 51^5 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 51^6 (1) În cazul contractelor de închiriere de tip bare-boat sau leasing pentru nave care arborează pavilionul român, încheiate între proprietarii români şi operatori români sau străini ori între operatori, operatorul care exploatează efectiv nava trebuie să solicite, cu acordul proprietarului, eliberarea unui nou act de naţionalitate în care, pe lângă numele proprietarului, să fie menţionat şi numele acestuia. Noul act de naţionalitate se emite cu condiţia depunerii prealabile a actului de naţionalitate iniţial, care se păstrează la Autoritatea Navală Română. (2) Noul act de naţionalitate, emis în condiţiile alin. (1), este valabil pe perioada derulării contractului sau până la solicitarea în scris a proprietarului privind anularea acestuia. (3) După expirarea sau anularea actului de naţionalitate emis în condiţiile alin. (1), acesta se depune la Autoritatea Navală Română, care restituie proprietarului actul de naţionalitate iniţial.---------Art. 51^6 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 51^7 (1) Evidenţa navelor în construcţie se ţine de către Autoritatea Navală Română în Registrul de evidenţă a navelor în construcţie.---------Alin. (1) al art. 51^7 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (2) Forma şi conţinutul Registrului de evidenţă a navelor în construcţie se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.---------Alin. (2) al art. 51^7 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (3) În Registrul de evidenţă a navelor în construcţie se va menţiona, în mod obligatoriu, contractul de construcţie.---------Art. 51^7 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 51^8 (1) Orice navă care se construieşte în România, cu excepţia celor care nu se înmatriculează şi a celor pentru care există reglementări speciale, trebuie să aibă un proiect avizat de autoritatea competentă a statului al cărui pavilion urmează să îl arboreze sau de o societate de clasificare agreată de respectiva autoritate. (2) Persoanele juridice sau fizice care construiesc o navă în România trebuie să obţină, înaintea începerii construcţiei acesteia, autorizaţia de construcţie, emisă de căpitănia de port în a cărei zonă de jurisdicţie se construieşte nava, pe baza proiectului prevăzut la alin. (1). (3) Autoritatea sau societatea de clasificare prevăzută la alin. (1) are obligaţia să supravegheze executarea construcţiei navei.(3^1) Orice lucrare de transformare constructivă majoră, precum şi de înlocuire a echipamentelor şi/sau instalaţiilor unei nave care determină modificări ale proiectului iniţial, pentru navele care urmează să arboreze pavilion român, trebuie să fie executată numai în baza unei documentaţii avizate de Autoritatea Navală Română sau de o organizaţie recunoscută.---------Alin. (3^1) al art. 51^8 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (4) Abrogat.---------Alin. (4) al art. 51^8 a fost abrogat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.---------Art. 51^8 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 51^9 (1) În perioada probelor de marş, navele nou-construite în şantierele navale din România arborează pavilionul român, pe baza unui permis provizoriu emis de căpitănia de port, la solicitarea şantierului naval. (2) După preluarea de către beneficiar a navelor nou-construite, acestea vor arbora pavilionul statului în care urmează să fie înmatriculate şi vor avea la bord documentul care atestă naţionalitatea navei, emis de autoritatea competentă a statului respectiv. (3) Navele nou-construite în România, care urmează să fie înmatriculate în alt stat, pot naviga pe baza documentelor de înmatriculare sau pe baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului, emise de autorităţile competente ale statului respectiv.---------Alin. (3) al art. 51^9 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.---------Art. 51^9 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 51^10 (1) Până la obţinerea dreptului de arborare a pavilionului român, navele nou-construite sau dobândite în afară teritoriului României de persoane juridice ori fizice române pot naviga pe baza unui permis provizoriu emis de misiunea diplomatică a României pentru statul unde se află nava. (2) Misiunea diplomatică prevăzută la alin. (1) emite permisul provizoriu de arborare a pavilionului român numai dacă solicitantul face dovada că nava îndeplineşte condiţiile tehnice minime care să îi permită staţionarea sau deplasarea în siguranţă şi că nu constituie o sursă de poluare a mediului. (3) Permisele provizorii prin care se acordă dreptul de arborare a pavilionului român, emise de misiunile diplomatice ale României conform alin. (1), pot avea o valabilitate de cel mult 180 de zile, care va putea fi prelungită numai în mod excepţional, cu acordul ministerului. (4) Nava care navighează în baza unui permis provizoriu de arborare a pavilionului român, emis de o misiune diplomatică a României, nu poate fi utilizată în scop comercial.---------Art. 51^10 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 51^11 (1) Constituirea şi/sau transmiterea de drepturi reale asupra navelor, precum şi stingerea acestor drepturi, care nu sunt transcrise în registrele prevăzute la art. 51^1 şi 51^7, nu sunt opozabile terţilor. (2) Constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arborează pavilionul român se transcrie, la solicitarea persoanelor juridice sau fizice titulare ale acestor drepturi, făcându-se menţiunile corespunzătoare şi în actul de naţionalitate.----------Art. 51^11 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Capitolul V Personalul navigant şi echipajul navelor  +  Secţiunea 1 Personalul navigant. Echipajul navelor  +  Articolul 52 (1) Personalul navigant român este constituit din totalitatea persoanelor, indiferent de cetăţenie, care posedă un brevet sau un certificat de capacitate, obţinut ori recunoscut în conformitate cu prevederile legale şi care dă dreptul acestora să îndeplinească funcţii la bordul navelor. (2) Evidenţa personalului navigant român se ţine de Autoritatea Navală Română în registrele de evidenţă a personalului navigant. (3) Forma şi conţinutul Registrului de evidenţă a personalului navigant român se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (3) al art. 52 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.----------Art. 52 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 53 (1) Orice navă care arborează pavilionul român este deservită de un echipaj care asigură operarea navei în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului şi îndeplineşte alte activităţi la bordul navei. (2) Echipajul este format din personal navigant şi personal auxiliar, iar componenţa acestuia este stabilită conform tipului şi destinaţiei navei.  +  Articolul 54 (1) În cadrul echipajului funcţiile la bordul navelor care arborează pavilionul român pot fi îndeplinite numai de personalul navigant care posedă brevete sau certificate de capacitate corespunzătoare, după caz. (2) Personalul auxiliar efectuează activităţi la bordul navelor, pentru care nu se eliberează brevete sau certificate de capacitate. (3) Toţi membrii echipajului trebuie să facă dovada că au vârsta minimă necesară şi că îndeplinesc condiţiile de sănătate prevăzute în reglementările naţionale şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 55 (1) Fiecare membru al echipajului trebuie să posede, în mod obligatoriu, un document de identitate. (2) Membrii de echipaj care îşi desfăşoară activitatea pe nave maritime pot folosi ca document de identitate şi carnetul de marinar. (3) Carnetul de marinar se emite, în numele Guvernului, de minister, prin Autoritatea Navală Română. (4) Membrii de echipaj care îşi desfăşoară activitatea pe nave de navigaţie interioară trebuie să posede un carnet de serviciu prin care fac dovada calificării, a aptitudinilor medicale, a timpilor de navigaţie şi a sectoarelor parcurse. (5) Forma şi conţinutul carnetului de marinar şi ale carnetului de serviciu se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Alin. (5) al art. 55 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (6) Carnetul de serviciu se emite de Autoritatea Navală Română.----------Art. 55 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 56 (1) Pe perioada efectuării probelor de marş ale navelor nou-construite sau ieşite din reparaţii, la bord se poate afla personalul de specialitate al şantierelor. Pe această perioadă, personalul de specialitate al şantierelor beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi personalul navigant, salariul acestuia acordându-se potrivit legii. (2) Căpitănia de port stabileşte echipajul minim de siguranţă care trebuie să fie ambarcat pe navele prevăzute la alin. (1), pe perioada probelor de marş.----------Art. 56 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 57La bordul navelor care arborează pavilionul român, în afară echipajului, pot fi îmbarcate şi alte persoane, în limita mijloacelor de salvare existente la bord, cu acordul şi pe răspunderea proprietarului/operatorului navei şi cu aprobarea căpităniei portului de îmbarcare.----------Art. 57 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 58 (1) Din punct de vedere al activităţii desfăşurate personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal de punte; b) personal de maşini;---------Litera c) a alin. (1) al art. 58 a fost abrogată de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) Din punct de vedere al calificării personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal navigant posesor de brevete, respectiv personalul prevăzut la art. 59 lit. a)-f); b) personal navigant posesor de certificate de capacitate, respectiv personalul prevăzut la art. 59 lit. g). (3) Personalul auxiliar poate fi format din următoarele categorii: a) personal medico-sanitar; b) personal sanitar-veterinar; c) personal de pescuit şi de prelucrare a peştelui; d) personal tehnologic; e) personal administrativ; f) personal pentru alte activităţi la bordul navei.  +  Articolul 59Ierarhia funcţiilor în cadrul echipajului navei este:1. pentru nave maritime: a) comandant; b) ofiţer punte secund; c) şef mecanic; d) ofiţeri punte; e) ofiţeri mecanici; f) alţi ofiţeri; g) personal cu certificat de capacitate; h) personal auxiliar;2. pentru nave de navigaţie interioară: a) conducător de navă; b) timonier fluvial; c) şef mecanic fluvial; d) mecanic; e) personal cu certificate de capacitate; f) personal auxiliar.---------Art. 59 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 60---------Art. 60 a fost abrogat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 61 (1) Orice navă care arborează pavilionul român trebuie să aibă la bord, indiferent de situaţia în care se află, un echipaj minim de siguranţă. (2) Echipajul minim de siguranţă se stabileşte în funcţie de tipul şi destinaţia navei, de mărimea acesteia, de numărul de nave din convoi, de gradul de automatizare al navei, precum şi de situaţia în care se află nava: în marş, în staţionare, în reparaţii, în conservare sau în iernatic. (3) Echipajul minim de siguranţă asigură conducerea navei în siguranţă în timpul navigaţiei şi al manevrelor, paza şi siguranţa navei în staţionare, vitalitatea navei, prevenirea şi stingerea incendiilor la bord, prevenirea poluării mediului, exploatarea în siguranţă a instalaţiilor şi a echipamentelor de propulsie, guvernare, manevră, navigaţie şi telecomunicaţii. (4) Autoritatea Navală Română stabileşte echipajul minim de siguranţă, precum şi funcţiile acestuia, pentru fiecare categorie de navă, şi eliberează un certificat privind echipajul minim de siguranţă. Autoritatea Navală Română stabileşte condiţiile de eliberare şi perioada de valabilitate a acestuia.  +  Articolul 62 (1) Brevetele, certificatele de capacitate, precum şi certificatele de conducător de ambarcaţiuni de agrement se obţin după promovarea unui examen susţinut în faţa unei comisii stabilite de Autoritatea Navală Română sau, după caz, prin echivalare, la cerere. (2) Brevetele, certificatele de capacitate, atestatele de conformitate şi de recunoaştere se emit, în numele Guvernului, de minister, prin Autoritatea Navală Română. (3) Certificatele de conducător de ambarcaţiuni de agrement se emit de Autoritatea Navală Română prin căpităniile de port.---------Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.---------Art. 62 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 63Condiţiile de obţinere, reconfirmare, recunoaştere, suspendare sau anulare a brevetelor, a certificatelor de capacitate şi a certificatelor de conducător de ambarcaţiuni de agrement, forma şi conţinutul acestora, precum şi funcţiile care pot fi îndeplinite la bordul navelor de posesorii acestora se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.----------Art. 63 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 64Pentru participarea la examenul prevăzut la art. 62 alin. (1), orice candidat trebuie să facă dovada că a absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.----------Art. 64 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 65Pentru a putea îndeplini o funcţie la bordul navei personalul navigant şi personalul auxiliar trebuie să facă dovada că au absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 66Autoritatea Navală Română va stabili sectoarele din apele naţionale navigabile pe care se desfăşoară activităţile sportive şi de agrement, precum şi tipurile de nave cu care se desfăşoară aceste activităţi.----------Art. 66 a fost modificat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 67----------Art. 67 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 68 (1) Personalul navigant român se poate ambarca şi pe nave care arborează pavilionul altor state, pe cont propriu sau prin intermediul agenţiilor de furnizare de personal navigant. (2) Agenţiile de furnizare de personal navigant, persoane juridice române, pentru a-şi desfăşura activitatea, trebuie să fie autorizate în condiţiile legii şi sunt obligate: a) să respecte prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte, referitoare la echipaje; b) să constituie garanţia stabilită pentru a asigura plata drepturilor băneşti neachitate la termen şi cheltuielile de repatriere a membrilor echipajului, în cazul în care proprietarul sau operatorul navei nu îşi îndeplineşte aceste obligaţii. (3) Agenţiile de furnizare de personal navigant, persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care îşi desfăşoară activitatea în contextul dreptului de stabilire, se supun aceloraşi condiţii ca şi agenţiile de furnizare de personal navigant, persoane juridice române. (4) Agenţiile de furnizare de personal navigant, persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, care, fără a se stabili în România, prestează servicii de intermediere personalului navigant din această ţară şi care au fost autorizate, avizate sau supuse unei proceduri similare în vederea desfăşurării activităţii într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, sunt exceptate de la cerinţa autorizării în România.----------Art. 68 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile echipajului  +  Articolul 69Raporturile de muncă ale membrilor echipajelor navelor care arborează pavilionul român cu angajatorii lor se stabilesc pe baza prevederilor legislaţiei naţionale, ale acordurilor şi ale convenţiilor internaţionale la care România este parte, precum şi pe baza contractelor colective de muncă şi a celor individuale de ambarcare.  +  Articolul 70Timpul de lucru şi cel de odihnă, precum şi drepturile şi condiţiile de muncă şi viaţă ce trebuie asigurate la bordul navelor care arborează pavilionul român se stabilesc în conformitate cu legislaţia muncii, cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi cu prevederile contractului colectiv de muncă.---------Art. 70 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 71 (1) Pe perioada în care se află ambarcat, personalul care formează echipajul navei are dreptul la cazare şi la hrană gratuită pe navă sau la alocaţie de hrană zilnică, care se acordă în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă şi/sau prin contractul individual de ambarcare, pentru societăţile comerciale, ori prin hotărâre a Guvernului, pentru instituţiile publice sau regiile autonome. Cheltuielile pentru hrană sau alocaţia zilnică de hrană se suportă de angajator din cheltuielile de exploatare, sunt deductibile fiscal şi nu se includ în veniturile salariale supuse impozitării.----------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) În cazul în care o navă care arborează pavilionul român efectuează voiaj internaţional, membrii echipajului au dreptul la o diurnă în valută pe perioada voiajului, din care se reţine contravaloarea hranei asigurate la bord. Nivelul diurnei şi moneda în care se plăteşte, precum şi nivelul contravalorii hranei se stabilesc prin contractul colectiv de muncă şi prin contractul individual de ambarcare, în cazul societăţilor comerciale, sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul instituţiilor publice sau al regiilor autonome. (3) Proprietarii sau operatorii navelor care arborează pavilionul român au obligaţia de a respecta prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, referitoare la echipajele navelor. (4) Pentru echipamentul propriu pierdut sau distrus în timpul ambarcării, din cauza serviciului sau a unui eveniment de navigaţie şi fără culpa sa, echipajul are dreptul la o despăgubire al cărei cuantum este stabilit prin contractul colectiv de muncă şi/sau prin contractul individual de ambarcare. (5) Pentru navigaţia în zone de război, echipajul navei are dreptul de a cere repatrierea sau o compensaţie suplimentară drepturilor existente, stabilită prin contractul colectiv de muncă negociat.----------Alin. (5) al art. 71 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 72 (1) Comandantul/conducătorul de navă exercită comanda pe navă şi în acest scop este învestit cu autoritate asupra tuturor persoanelor ambarcate pe navă şi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin potrivit prevederilor legislaţiei naţionale, instrucţiunilor proprietarului sau operatorului navei, precum şi acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Comandantul/conducătorul de navă este reprezentantul proprietarului sau operatorului navei în relaţiile cu autorităţile.---------Art. 72 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 73 (1) În cazul în care comandantul/conducătorul de navă sau şeful mecanic îmbarcat la bordul unei nave care arborează pavilion român, indiferent de motiv, se află în imposibilitatea de a exercita comanda acelei nave, aceasta trece asupra altei persoane din echipaj, în ordine ierarhică, în conformitate cu legislaţia naţională.---------Alin. (1) al art. 73 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (2) Fiecare preluare de comandă se înscrie în jurnalul de bord al navei, menţionându-se circumstanţele care au determinat-o.  +  Articolul 74 (1) Comandantul/conducătorul de navă este responsabil de starea de navigabilitate a navei, de menţinerea la bord a condiţiilor pentru navigaţia în siguranţă şi de protecţie a mediului, a condiţiilor de muncă şi viaţă pentru echipajul navei. (2) Înaintea începerii oricărui voiaj, precum şi în timpul acestuia comandantul/conducătorul de navă trebuie să se asigure că nava îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), în caz contrar acesta trebuind să informeze proprietarul sau, după caz, operatorul navei, pentru remedierea situaţiei.----------Art. 74 a fost modificat de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 75În cazul în care nava se află în pericol, comandantul/conducătorul de navă trebuie să acţioneze pentru a salva persoanele care se află la bord, pentru a proteja nava şi încărcătura şi pentru a păstra în siguranţă jurnalul de bord şi celelalte documente ale navei şi nu va părăsi nava, cu excepţia cazului când nu mai există şanse reale de salvare a navei.----------Art. 75 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 76 (1) În cazul în care o navă care arborează pavilionul român este arestată, reţinută sau sechestrată de autorităţile dintr-un alt stat, comandantul/conducătorul de navă va informa imediat cea mai apropiată misiune diplomatică a României şi Autoritatea Navală Română. (2) În acelaşi mod trebuie să acţioneze comandantul/ conducătorul de navă şi în situaţia în care a fost revocată măsura arestării, reţinerii sau sechestrării.----------Art. 76 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 77 (1) Comandantul/Conducătorul de navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, atunci când nava se află în staţionare ori navighează în apele naţionale navigabile ale României, navighează în apele interioare naţionale navigabile ale altor state sau în marea liberă şi urmează să facă escală într-un port românesc, este obligat să informeze căpitănia portului cea mai apropiată şi să întocmească un raport scris despre orice eveniment petrecut pe navă, precum: abordaj, avarie, poluare, incendiu, înec, acte de indisciplină sau revoltă la bord şi altele asemenea, pe care îl va depune la căpitănia portului de escală.---------Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (2) Comandantul/conducătorul de navă este obligat să depună raportul asupra evenimentelor prevăzute la alin. (1), după cum urmează: a) la căpitănia de port în a cărei jurisdicţie se afla nava în momentul producerii incidentului; b) la căpitănia primului port românesc în care va sosi nava, dacă în momentul evenimentului nava se afla în marş în apele naţionale navigabile ale României, în marea liberă sau dacă evenimentul s-a produs pe căile navigabile interioare între ultimul port străin şi primul port din apele naţionale ale României.----------Art. 77 a fost modificat de pct. 62 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 78În cazul în care navele care arborează pavilionul român se află în afară apelor naţionale navigabile ale României, raportul comandantului/ conducătorului de navă privind evenimentele prevăzute la art. 77 alin. (1) se depune după cum urmează:----------Partea introductivă a art. 78 a fost modificată de pct. 63 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. a) la autoritatea locală competentă în domeniul navigaţiei, dacă evenimentul s-a produs în apele aparţinând unui alt stat, fie că nava se afla în marş, fie că se afla în staţionare; raportul va fi trimis la Autoritatea Navală Română şi la misiunea diplomatică a României în acel stat;---------Lit. a) a art. 78 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. b) la autoritatea locală competentă în domeniul navigaţiei din primul port de escală a navei, dacă evenimentul s-a produs în marea liberă; raportul va fi trimis la Autoritatea Navală Română şi la misiunea diplomatică a României în statul în care se află portul de escală.---------Lit. b) a art. 78 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 79 (1) În cazurile prevăzute la art. 77 şi 78 raportul se depune în termen de 24 de ore de la sosirea navei în port sau de la producerea evenimentului, dacă evenimentul s-a produs pe timpul staţionării navei în port. (2) Dacă raportul se depune după acest termen, comandantul/conducătorul de navă devine răspunzător de eventuala dispariţie a probelor sau de imposibilitatea conservării lor, precum şi de consecinţele acestora.---------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (3) În cazul în care evenimentul se produce în timpul operaţiunilor de încărcare/descărcare, comandantul/ conducătorul de navă este obligat să anunţe despre producerea evenimentului, în afară de căpitănia de port, şi pe operatorul portuar.---------Alin. (3) al art. 79 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 80Prin raport al comandantului/conducătorului de navă se înţelege inclusiv protestul sau reclamaţia pe care o face comandantul/conducătorul de navă, în cazul tuturor evenimentelor prevăzute la art. 77 alin. (1).---------Art. 80 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 81 (1) În situaţii deosebite, comandantul/ conducătorul de navă are dreptul de a impune măsuri excepţionale la bordul navei, în funcţie de gravitatea situaţiei. (2) Comandantul/conducătorul de navă are dreptul să izoleze orice persoană aflată la bord, dacă acţiunile acesteia, chiar dacă nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, pun în pericol siguranţa navei, a persoanelor sau a lucrurilor aflate pe navă.---------Art. 81 a fost modificat de pct. 66 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 82 (1) Comandantul/conducătorul de navă are obligaţia de a face cercetările care se impun în cazul în care la bordul navei sunt descoperite elemente ale unei infracţiuni prevăzute de legislaţia română, să acorde persoanei acuzate dreptul la apărare, să o protejeze pe ea şi proprietăţile ei, să o reţină în condiţii normale de viaţă la bord şi să o predea autorităţilor competente din primul port de escală, împreună cu documentele întocmite în timpul cercetării. (2) Comandantul/conducătorul de navă are obligaţia de a consemna în jurnalul de bord al navei evenimentele prevăzute la alin. (1) şi să informeze în scris misiunea diplomatică a României din statul în al cărui port face escală nava.---------Art. 82 a fost modificat de pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 83Comandantul/conducătorul de navă are obligaţia de a înregistra în jurnalul de bord naşterile, căsătoriile şi decesele care au loc la bordul navei şi are dreptul şi obligaţia de a certifica testamentul unei persoane aflate la bord, când nava se află în marş. Certificarea acordată de comandantul/conducătorul de navă este echivalentă cu certificarea acordată de un notar public.---------Art. 83 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Capitolul VIActivităţi efectuate cu nave maritime şi de navigaţie interioară---------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Secţiunea 1 Activităţi care se efectuează cu nave care arborează pavilion român---------Secţiunea 1 a fost abrogată de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 84---------Art. 84 a fost abrogat de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 85---------Art. 85 a fost abrogat de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţia de asistenţă şi salvare  +  Articolul 86Asistenţa şi salvarea navelor aflate în pericol pe mare sau în apele naţionale navigabile, a bunurilor, a încărcăturii şi a persoanelor aflate la bordul acestora sunt reglementate prin prevederile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 87În cazul în care comandantul/conducătorul de navă care arborează pavilionul român primeşte un mesaj care indică faptul că o navă se află în pericol, este obligat ca, în măsura în care nu îşi pune în primejdie nava, echipajul, pasagerii şi/sau încărcătura, să se deplaseze cu toată viteza posibilă în respectivele circumstanţe către acea navă pentru a-i acorda asistenţa necesară şi pentru a salva persoanele aflate în pericol la bordul acelei nave.---------Art. 87 a fost modificat de pct. 70 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 88Comandantul/conducătorul de navă este obligat a acorda, după abordaj, asistenţă celeilalte nave, echipajului şi pasagerilor acesteia şi, în măsura posibilului, a indica celeilalte nave numele propriei sale nave, portul său de înmatriculare şi portul cel mai apropiat la care va ajunge.----------Art. 88 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 89 (1) Comandantul/conducătorul de navă nu mai are obligaţia de asistenţă şi salvare în cazul în care comandantul/conducătorul navei aflate în pericol refuză expres ajutorul, precum şi atunci când s-a primit informaţia că ajutorul nu mai este necesar.--------Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) Motivele de neacordare a ajutorului prevăzut la alin. (1) se vor consemna în jurnalul de bord.  +  Articolul 90 (1) Asistenţa şi salvarea navei, a încărcăturii şi/sau a bunurilor aflate pe aceasta se fac potrivit înţelegerii cu comandantul/conducătorul de navă sau cu proprietarul ori cu operatorul acesteia. Înţelegerea poate fi scrisă sau transmisă prin orice mijloc de comunicaţie şi consemnată în jurnalul de bord.--------Alin. (1) al art. 90 a fost modificat de pct. 73 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) În cazul în care nava în pericol se află în apele naţionale navigabile şi comandantul/conducătorul de navă, proprietarul sau operatorul acesteia întârzie nejustificat încheierea unei înţelegeri pentru asistenţă ori salvare şi căpitănia de port, în a cărei jurisdicţie se află nava în pericol, consideră că respectiva navă constituie un pericol real pentru siguranţa navigaţiei, pentru mediu sau pentru populaţia din împrejurimi, aceasta poate dispune instituţiilor ori operatorilor economici specializaţi sau altor nave disponibile intervenţia pentru salvare.---------Alin. (2) al art. 90 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (3) Pentru cazul prevăzut la alin. (2) proprietarul sau operatorul navei ori, după caz, proprietarul mărfii salvate va suporta cheltuielile ocazionate de intervenţia ordonată de căpitănia de port. (4) Ordinele căpităniei de port, prevăzute la alin. (2), sunt obligatorii pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează. (5) În cazul prevăzut la alin. (2) căpitănia de port are obligaţia să întocmească un document care trebuie să cuprindă: situaţia de pericol în care se află nava, numele navelor şi ale persoanelor care au participat la această activitate din dispoziţia sa, conformarea operaţiunilor de salvare dispuse de ea, precum şi a cheltuielilor aferente acestor operaţiuni. Acest document, aprobat de Autoritatea Navală Română, constituie titlu executoriu pentru recompensa de salvare cuvenită fiecărui participant, persoană juridică.----------Alin. (5) al art. 90 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 91 (1) În toate cazurile de sinistru, calamitate, de pericol, poluare şi altele asemenea sau de interes general, apărute pe mare, în apele naţionale navigabile ori în porturi, Autoritatea Navală Română, prin căpitănia de port în a cărei jurisdicţie s-au produs acestea, coordonează toate activităţile de salvare şi de limitare a efectelor acestora.--------Alin. (1) al art. 91 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) căpitănia de port poate cere concursul navelor şi al echipajelor aflate în port sau în apropiere, precum şi al oricărei persoane care desfăşoară o activitate de transport naval, acestea fiind obligate să acorde sprijinul solicitat şi să respecte ordinele date de căpitănia de port.  +  Articolul 92 (1) Prevederile art. 86, 87, 89-91 se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care pe mare sau în apele naţionale navigabile se află în pericol aeronave ori persoane aflate sau căzute de la bordul acestora. (2) În caz de imposibilitate sau dacă, în circumstanţele speciale în care s-ar afla, comandantul/conducătorul de navă consideră că nu este raţional şi nici necesar să acorde ajutorul său, el este obligat să înscrie în jurnalul de bord motivul pentru care nu poate să facă aceasta.---------Alin. (2) al art. 92 a fost modificat de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 93 (1) Documentele de confirmare a operaţiunilor de salvare a navelor şi/sau de limitare a efectelor cazurilor prevăzute la art. 90 alin. (2), aflate în pericol pe mare, în apele naţionale navigabile sau în porturile româneşti, întocmite de căpitănia de port şi însoţite de calculele justificative privind cheltuielile ocazionate de efectuarea acestor operaţiuni, precum şi cele privind paza şi administrarea bunurilor salvate constituie titlu executoriu. (2) Executarea titlului prevăzut la alin. (1), de către unitatea creditoare, se face cu prioritate înaintea oricărei alte creanţe.  +  Articolul 94 (1) În cazul în care pe mare, în apele naţionale navigabile sau în porturile româneşti a avut loc sinistrul sau salvarea unei nave care arborează pavilion străin, Autoritatea Navală Română are obligaţia să informeze imediat oficiul consular al statului al cărui pavilion îl arborează nava. (2) În cazul sinistrului unei nave care arborează pavilionul unui stat cu care statul român a încheiat acorduri internaţionale, se vor aplica dispoziţiile din aceste acorduri privind termenele, condiţiile de informare şi relaţiile cu oficiul consular al statului respectiv.  +  Articolul 95Asistenţa şi salvarea navelor remorcate sau împinse ori a încărcăturii acestora de către nava care le remorchează sau le împinge dau dreptul salvatorilor la recompensă numai în cazurile în care evenimentul nu s-a produs din culpa echipajului remorcherului sau al împingătorului, dacă acesta a prestat servicii excepţionale care nu pot fi considerate ca efectuate în îndeplinirea contractului de remorcare.  +  Articolul 96 (1) Comandantul/conducătorul de navă şi ceilalţi membri ai echipajelor navelor care au participat la operaţiunile de asistenţă şi salvare, precum şi angajaţii aparţinând unităţilor de pe uscat participante, care au contribuit efectiv la organizarea şi la efectuarea operaţiunilor de asistenţă şi salvare, sunt îndreptăţiţi să primească o parte din recompensa de salvare. Aceştia sunt îndreptăţiţi să primească o parte din recompensa de salvare şi în cazul în care operaţiunile de asistenţă şi salvare au avut loc între nave aparţinând aceleiaşi persoane juridice sau fizice.---------Alin. (1) al art. 96 a fost modificat de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) Personalul din cadrul Autorităţii Navale Române şi personalul operativ din cadrul căpităniilor de port, care coordonează şi participă direct la operaţiunile de salvare, au dreptul la o primă de salvare în cuantum de 5% din valoarea netă a recompensei de salvare, pe care beneficiarii recompensei de salvare au obligaţia să o plătească.  +  Articolul 97 (1) Activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare şi în apele naţionale navigabile se organizează de către minister, în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. (2) Activitatea de căutare şi salvare a vieţii omeneşti, prevăzută la alin. (1), se efectuează în mod gratuit de statul român, în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, pentru orice persoană, indiferent de naţionalitatea acesteia. (3) Centrul de coordonare a activităţii de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare se organizează şi funcţionează în cadrul Autorităţii Navale Române. (4) Fondurile necesare pentru achiziţionarea şi întreţinerea navelor, a echipamentelor şi a instalaţiilor utilizate la căutarea şi salvarea vieţii omeneşti de către instituţiile publice, regiile autonome sau companiile naţionale aflate sub autoritatea ori în subordinea ministerului, după caz, se asigură din alocaţii de la bugetul de stat pentru cheltuieli de capital, în limita sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul ministerului.  +  Articolul 98Îndeplinirea obligaţiilor ce revin statului din prevederile convenţiilor internaţionale privind prevenirea poluării apelor de către navele aflate în apele naţionale navigabile şi coordonarea acţiunilor de depoluare se asigură de către minister, prin instituţiile aflate în subordinea sau sub autoritatea sa, prin delegare de competenţă.  +  Articolul 99 (1) Coordonarea activităţilor de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în apele naţionale navigabile şi de intervenţie pentru depoluare se deleagă Autorităţii Navale Române. (2) În cadrul Autorităţii Navale Române se organizează şi funcţionează Centrul de coordonare a activităţilor de prevenire a poluării apelor de către navele aflate în apele naţionale navigabile şi de intervenţie pentru depoluare.  +  Articolul 100Activitatea de intervenţie în caz de poluare a apelor naţionale navigabile de către nave se efectuează de agenţi economici care deţin mijloacele necesare, la solicitarea Autorităţii Navale Române.  +  Articolul 101Poluatorul are obligaţia de a suporta cheltuielile ocazionate de intervenţia pentru depoluarea apelor naţionale navigabile, limitarea şi îndepărtarea consecinţelor poluării, în cazul poluării acestora de către nave.  +  Secţiunea a 3-a Scoaterea navelor scufundate sau eşuate în apele naţionale navigabile. Regimul bunurilor găsite  +  Articolul 102Navele eşuate, scufundate, părăsite sau abandonate în apele naţionale navigabile reprezintă un pericol pentru siguranţa navigaţiei şi pentru mediu.----------Art. 102 a fost modificat de pct. 77 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 103 (1) Dacă o navă eşuează sau se scufundă în apele naţionale navigabile, proprietarul ori operatorul navei are obligaţia de a dezeşua sau de a ranflua nava şi de a curăţa albia. Căpitănia de port în a cărei jurisdicţie s-a produs evenimentul va notifica în scris proprietarului sau operatorului navei termenul limită de începere a acestor operaţiuni.---------Alin. (1) al art. 103 a fost modificat de pct. 78 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) În funcţie de situaţia concretă acest termen va fi cuprins între 10 şi 60 de zile de la data notificării. (3) În caz de neîndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1) de către proprietar sau operator, căpitănia de port va solicita administraţiei portuare şi/sau de căi navigabile interioare a zonei respective să efectueze aceste operaţiuni în contul şi pe cheltuiala proprietarului ori operatorului navei, direct sau prin intermediul unui agent economic specializat.---------Alin. (3) al art. 103 a fost modificat de pct. 78 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 104Prevederile art. 103 se aplică şi în cazul mărfurilor sau al altor bunuri scufundate în apele naţionale navigabile.  +  Articolul 105 (1) În situaţiile prevăzute la art. 103 alin. (3) şi la art. 104, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare a zonei respective este îndreptăţită să vândă, în condiţiile legii, cu avizul căpităniei de port, bunurile ce nu se pot păstra sau a căror conservare necesită o cheltuială mai mare decât valoarea lor. (2) Sumele obţinute prin vânzare vor fi păstrate de administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare respectivă şi vor sta la dispoziţia celor care fac dovada că au fost proprietarii acelor bunuri, mai puţin sumele care reprezintă cheltuielile de scoatere la suprafaţă, precum şi cele privind valorificarea acestora.---------Art. 105 a fost modificat de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 106 (1) După terminarea operaţiunilor de scoatere a navei şi a încărcăturii, căpitănia de port în a cărei jurisdicţie s-a întâmplat sinistrul va face publicitate pentru înştiinţarea persoanelor interesate, invitându-le să-şi dovedească drepturile pe care le au asupra bunurilor salvate. Înştiinţarea se va face prin publicarea anunţului într-un ziar local, în unul naţional şi, după caz, în unul de circulaţie internaţională, precum şi prin mijloace electronice şi afişarea la sediul căpităniei de port.---------Alin. (1) al art. 106 a fost modificat de pct. 80 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) Dacă în termen de 90 de zile de la data înştiinţării cei interesaţi nu se prezintă pentru a-şi lua în primire bunurile salvate, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare a zonei respective va proceda la vânzarea acestora, în condiţiile legii. Sumele rezultate din vânzare sunt utilizate de aceasta pentru acoperirea cheltuielilor efectuate cu ocazia operaţiunilor de ranfluare a navei, a cheltuielilor şi a primei de salvare, după caz, a plăţii taxelor şi a altor plăţi către bugetul de stat, precum şi a altor cheltuieli generate de îndeplinirea procedurilor prevăzute în acest capitol. Suma rămasă este consemnată de căpitănia de port şi este păstrată într-un cont distinct de către administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare a zonei respective.---------Alin. (2) al art. 106 a fost modificat de pct. 80 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (3) Dacă până la împlinirea unui an de la data consemnării sumei rămase, conform alin. (2), cei interesaţi nu şi-au valorificat drepturile sau dacă pretenţiile formulate înăuntrul aceluiaşi termen în faţa organelor de jurisdicţie au fost respinse prin hotărâre definitivă şi irevocabilă, atunci suma consemnată se face venit la bugetul de stat.  +  Articolul 107 (1) În cazul în care căpitănia de port consideră că eşuarea sau scufundarea unei nave în apele naţionale navigabile constituie un pericol iminent pentru navigaţie, aceasta va notifica, în scris, proprietarului sau operatorului navei să procedeze în maximum 24 de ore de la notificare la începerea operaţiunilor de scoatere a navei şi la curăţarea fundului albiei. (2) În cazul în care proprietarul sau operatorul navei nu începe aceste operaţiuni în termenul prevăzut la alin. (1), căpitănia de port va proceda în conformitate cu prevederile art. 103 alin. (3). (3) În situaţii excepţionale în care pericolul de navigaţie sau poluare determină acţiunea imediată, căpitănia de port dispune administraţiei portuare şi/sau de căi navigabile interioare a zonei respective efectuarea operaţiunilor, fără notificarea scrisă prevăzută la alin. (1).---------Alin. (3) al art. 107 a fost modificat de pct. 81 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 108 (1) În situaţia în care proprietarul sau operatorul navei nu restituie cheltuielile ocazionate de operaţiunile de dezeşuare sau ranfluare şi de curăţare a albiei, nava şi toate bunurile recuperate, rămase în custodia administraţiei portuare şi/sau de căi navigabile interioare a zonei respective, vor fi vândute de către aceasta, în conformitate cu prevederile legale.---------Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) Sumele obţinute din vânzare vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de operaţiunile de dezeşuare sau ranfluare şi de limitare şi îndepărtare a consecinţelor, precum şi de curăţare a albiei, pentru plata creanţelor către căpitănia de port şi administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare care grevează nava, eventuala diferenţă rămânând la dispoziţia proprietarului sau a operatorului navei.----------Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (3) În cazul în care cheltuielile prevăzute la alin. (2) depăşesc suma obţinută prin vânzare, proprietarul/operatorul navei sau reprezentanţii acestora rămân obligaţi la plata diferenţei.  +  Articolul 109 (1) Documentele de confirmare a operaţiunilor de scoatere a epavelor, de ranfluare a navelor scufundate sau eşuate, de scoatere a bunurilor scufundate, de curăţare a albiei, precum şi de limitare şi îndepărtare a consecinţelor, întocmite de căpitănia de port şi însoţite de calculele justificative privind cheltuielile ocazionate de efectuarea acestor operaţiuni, precum şi cele privind paza şi administrarea bunurilor salvate constituie titlu executoriu. (2) Executarea titlului prevăzut la alin. (1) de către unitatea creditoare se face cu prioritate înaintea oricărei alte creanţe.  +  Secţiunea a 4-a Pilotajul navelor maritime  +  Articolul 110Pilotajul navelor maritime în porturi şi pe căi navigabile interioare este serviciu de siguranţă şi se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea îl arborează, în mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea şi tarifele practicate.----------Art. 110 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 111Prin serviciul de pilotaj se asigură desfăşurarea în condiţii de siguranţă a navigaţiei navelor în porturi şi pe căi navigabile interioare, prin intermediul unei persoane calificate şi autorizate în acest sens, denumită în continuare pilot, şi al unor mijloace specializate.---------Art. 111 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 112 (1) Pilotul nu face parte din echipajul navei şi nu se substituie comandantului, căruia îi revine întreaga responsabilitate privind navigaţia şi manevrele efectuate de nava aflată sub comanda sa. (2) În situaţia în care informaţiile furnizate de pilot au fost eronate ori au fost transmise eronat cu bună ştiinţă, răspunderea pentru accidentul sau evenimentul produs revine pilotului. În acest caz administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare, operatorul economic ori asociaţia profesională căreia îi aparţine pilotul poartă răspunderea pentru daunele rezultate.---------Alin. (2) al art. 112 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (3) Comandantul navei pilotate are următoarele obligaţii: a) să furnizeze pilotului datele corecte privind pescajul, dimensiunile, tonajul, încărcătura, caracteristicile şi puterea motoarelor, a propulsoarelor, manevrabilitatea, precum şi orice alte caracteristici ale navei solicitate de pilot; b) să îl informeze pe pilot în cazul în care părăseşte comanda navei, precum şi despre persoana desemnată să îl înlocuiască.  +  Articolul 113 (1) Comandantul navei pilotate nu are dreptul să reţină pilotul la bord după ieşirea navei din zona sau din portul unde pilotajul este obligatoriu şi are obligaţia să îl debarce în siguranţă. (2) În cazul în care debarcarea nu se poate face în siguranţă datorită condiţiilor meteorologice şi hidrologice, comandantul navei are obligaţia de a asigura debarcarea pilotului în cel mai apropiat loc sigur, precum şi întoarcerea acestuia la locul său de reşedinţă, pe cheltuiala navei.  +  Articolul 114Pe timpul cât se află la bordul navei pilotul are obligaţia de a furniza comandantului toate informaţiile referitoare la zona sau portul respectiv, astfel încât nava să navigheze şi să efectueze manevrele portuare în deplină siguranţă.  +  Articolul 115Pilotul poate părăsi nava în următoarele situaţii, numai după ce a primit acordul comandantului: a) a acostat, respectiv a ancorat nava în siguranţă; b) a scos nava în afară zonei sau portului în care pilotajul este obligatoriu; c) din motive obiective, a fost necesară înlocuirea sa de către un alt pilot.  +  Articolul 116 (1) În timpul cât se află la bordul navei sau după debarcare, pilotul are obligaţia de a anunţa, în cel mai scurt timp posibil, căpitănia de port, administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare, după caz, despre:----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 106 a fost modificată de pct. 86 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. a) orice modificări apărute în zonele prin care a trecut şi care pot pune în pericol siguranţa navigaţiei; b) orice accident sau eveniment petrecut cu nava pe care a pilotat-o sau la alte nave pe care le-a întâlnit; c) orice nerespectare de către comandantul navei pilotate a regulilor de navigaţie, de protecţie a mediului şi a celor privind transportul mărfurilor periculoase şi poluante; d) funcţionarea defectuoasă a unor echipamente sau instalaţii ale navei; e) începerea/terminarea manevrei şi orice problemă privind siguranţa navigaţiei în timpul manevrei navei pilotate. (2) În cazul în care consideră că nava prezintă pericol pentru siguranţa navigaţiei sau pentru securitatea portului ori observă nereguli în desfăşurarea manevrei, pilotul poate solicita căpităniei de port întreruperea navigaţiei sau a manevrei navei pe care o pilotează, până la restabilirea circumstanţelor care fac posibilă navigaţia în siguranţă.  +  Articolul 117 (1) Pilotul trebuie să deţină un brevet valabil pentru zona de navigaţie pentru care se asigură pilotajul navei, emis de Autoritatea Navală Română. (2) Modul de recrutare, formare profesională şi perfecţionare, de acordare, suspendare şi retragere a brevetului piloţilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.---------Alin. (2) al art. 117 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.---------Art. 117 a fost modificat de pct. 87 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea a 5-a Remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi  +  Articolul 118Remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, denumit în continuare remorcaj, este serviciu de siguranţă şi se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, în mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea şi tarifele practicate.---------Art. 118 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 119Prin remorcaj se asigură desfăşurarea în condiţii de siguranţă a navigaţiei şi a manevrelor portuare.  +  Articolul 120În timpul folosirii remorcherului comandantul şi echipajul acestuia devin subordonaţi comandantului navei remorcate şi respectă în totalitate ordinele primite din partea acestuia.  +  Articolul 121Remorcherul poate părăsi nava remorcată în următoarele situaţii, numai după ce a primit acordul comandantului navei remorcate: a) nava remorcată a acostat, respectiv a ancorat, în siguranţă; b) nava remorcată a ieşit în afară zonei sau a portului unde remorcajul este obligatoriu; c) din motive obiective, a fost necesară înlocuirea cu un alt remorcher.  +  Articolul 122În timpul cât efectuează serviciul de remorcaj comandantul remorcherului are obligaţia de a anunţa, în cel mai scurt timp posibil, căpitănia de port sau administraţia portuară şi/sau de căi navigabile, după caz, despre: a) orice modificări apărute în zonele prin care a trecut şi care pot pune în pericol siguranţa navigaţiei; b) orice accident sau eveniment petrecut cu nava remorcată sau la alte nave pe care le-a întâlnit; c) orice nerespectare a regulilor de navigaţie de către comandantul navei remorcate; d) începerea/terminarea manevrei şi orice problemă privind siguranţa navigaţiei apărută în timpul remorcajului.  +  Secţiunea a 6-a Activităţi de scafandrerie în porturi şi pe căile navigabile interioare---------Secţiunea a 6-a a Cap. VI a fost introdusă de pct. 88 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 122^1În apele naţionale navigabile ale României şi în porturi, activităţile de scafandrerie se desfăşoară numai cu aprobarea căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicţie se desfăşoară operaţiunea.---------Art. 122^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 122^2Activităţile de scafandrerie se desfăşoară numai de operatorii economici autorizaţi în conformitate cu prevederile legale.---------Art. 122^2 a fost introdus de pct. 88 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 122^3 (1) Pentru începerea lucrărilor operatorul economic care desfăşoară lucrările de scafandrerie este obligat să obţină un permis de lucru din partea căpităniei de port. (2) După obţinerea permisului de lucru prevăzut la alin. (1), operatorul economic va informa în scris şi va depune o copie a permisului de lucru la administraţia portuară şi/sau de cale navigabilă interioară în a cărei zonă se desfăşoară operaţiunea.---------Alin. (2) al art. 122^3 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.---------Art. 122^3 a fost introdus de pct. 88 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 122^4Abrogat.---------Art. 122^4 a fost abrogat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 122^5La terminarea lucrărilor prevăzute la art. 122^3 alin. (1), operatorul economic va depune la căpitănia de port un raport privind derularea şi rezultatele lucrărilor.---------Art. 122^5 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 122^6În cazuri de urgenţă, operatorii economici care desfăşoară lucrări de scafandrerie vor interveni numai din dispoziţia căpităniei de port.---------Art. 122^6 a fost introdus de pct. 88 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 122^7Regulile de desfăşurare a operaţiunilor de scafandrerie în porturi şi în apele naţionale navigabile, precum şi forma şi conţinutul permisului de lucru prevăzut la art. 122^3 alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.--------Art. 122^7 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Capitolul VII Supravegherea şi controlul navigaţiei în porturi şi în apele naţionale navigabile  +  Secţiunea 1 Regimul navigaţiei în porturi şi în apele naţionale navigabile  +  Articolul 123Navele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care intră în apele naţionale navigabile sau în porturile româneşti, sunt obligate să respecte legislaţia naţională privind navigaţia în apele naţionale navigabile, intrarea, staţionarea, operarea şi ieşirea din porturi.---------Art. 123 a fost modificat de pct. 89 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 123^1Pe timpul cât navighează în apele naţionale navigabile ale României, operează sau staţionează în porturile româneşti, navele maritime şi de navigaţie interioară, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie: a) să aibă la bord toate actele, certificatele şi documentele navei şi ale echipajului, valabile, emise de autorităţile competente din statul al cărui pavilion îl arborează şi/sau de societăţile de clasificare agreate de respectivele autorităţi; b) să aibă la bord echipajul minim de siguranţă prevăzut în certificatul eliberat de autoritatea competentă din statul al cărui pavilion îl arborează nava.----------Art. 123^1 a fost introdus de pct. 90 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 124 (1) Navele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pot ancora sau acosta în afară porturilor sau la malul unei căi navigabile numai în locurile aprobate în acest scop şi care sunt semnalizate corespunzător. (2) Ancorarea sau acostarea în locurile prevăzute la alin. (1) se face cu informarea căpităniei de port în a cărei jurisdicţie se află acestea.---------Alin. (2) al art. 124 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (3) În cazuri de forţă majoră navele pot acosta şi în afară zonelor prevăzute la alin. (1), cu condiţia luării tuturor măsurilor pentru a nu stânjeni navigaţia în siguranţă a celorlalte nave şi cu informarea imediată a căpităniei de port în a cărei jurisdicţie şi, după caz, a poliţiei de frontieră în a cărei zonă de jurisdicţie s-a produs acostarea. Cazurile de forţă majoră invocate de comandantul/ conducătorul de navă se verifică şi se atestă de căpitănia de port în a cărei jurisdicţie s-a produs evenimentul sau de căpitănia portului de destinaţie.----------Art. 124 a fost modificat de pct. 91 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 125 (1) În cazuri de forţă majoră când, pentru salvarea navei, a încărcăturii acesteia sau pentru evitarea poluării mediului, încărcătura a fost descărcată, parţial ori integral, pe malul apelor naţionale navigabile, comandantul/conducătorul de navă are obligaţia să informeze cea mai apropiată căpitănie de port şi, după caz, poliţia de frontieră.---------Alin. (1) al art. 125 a fost modificat de pct. 92 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) Situaţiile în care operaţiunile de încărcare/descărcare de mărfuri şi/sau de pasageri se pot efectua în afară porturilor şi condiţiile în care aceste activităţi se pot desfăşura se stabilesc de către Autoritatea Navală Română.  +  Articolul 125^1 (1) În apele naţionale navigabile ale României următoarele activităţi se efectuează folosindu-se numai nave care arborează pavilionul român: a) remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi; b) transportul piloţilor care asigură pilotajul la intrarea şi ieşirea din porturi, în interiorul acestora şi pe căile navigabile interioare; c) cabotajul, respectiv transportul de mărfuri şi pasageri, efectuat între două sau mai multe porturi situate pe căile navigabile interioare ale României. (2) Ministerul poate autoriza ca activităţile prevăzute la alin. (1) să se execute şi cu utilizarea unor nave care arborează pavilionul altor state. (3) Activităţile prevăzute la alin. (1) se pot efectua şi cu nave care arborează pavilionul altor state, dacă în acordurile, în convenţiile internaţionale la care România este parte sau în legislaţia Uniunii Europene se prevede acest lucru.----------Art. 125^1 a fost introdus de pct. 93 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 125^2Remorcajul de manevră al navelor de navigaţie interioară în porturile româneşti se efectuează după cum urmează: a) cu remorchere sau împingătoare asigurate de administraţia portului respectiv; b) în cazul în care administraţia portului nu poate asigura remorcherele sau împingătoarele necesare, manevra se poate executa cu remorcherele/împingătoarele asigurate de proprietarul/operatorul navei.---------Art. 125^2 a fost introdus de pct. 93 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 125^3Efectuarea lucrărilor de reparaţii şi dezmembrări la nave în afara şantierelor navale se face numai cu aprobarea căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicţie se efectuează lucrările, în condiţiile legii.---------Art. 125^3 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Secţiunea a 2-a Exercitarea activităţii de control de către Autoritatea Navală Română şi căpităniile de port  +  Articolul 126Activitatea de inspecţie şi control al navelor, personalului navigant şi al activităţilor care se desfăşoară în apele navigabile şi în porturi se efectuează de Autoritatea Navală Română şi căpităniile de port.---------Art. 126 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 126^1Reprezentanţii Autorităţii Navale Române şi ai căpităniilor de port, împuterniciţi de către directorul general al Autorităţii Navale Române, au dreptul de inspecţie şi control, la orice oră din zi sau din noapte, la bordul navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în apele naţionale navigabile sau în porturile româneşti. Activitatea de control se desfăşoară în conformitate cu legislaţia naţională şi cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.---------Art. 126^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 126^2Navele, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, au obligaţia, atunci când se află în apele naţionale navigabile ale României şi în porturile româneşti, să respecte dispoziţiile Autorităţii Navale Române, ale căpităniilor de port şi ale administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare privind intrarea/ieşirea şi navigaţia prin acestea, staţionarea şi operarea în porturi.---------Art. 126^2 a fost introdus de pct. 95 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 127 (1) Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, eliberează permisul de acostare a navelor, pe baza acceptului de intrare în port eliberat de administraţia portului, şi permisul de plecare a navelor din port. (2) În cazul navelor care vin din voiaj internaţional, permisul de acostare se eliberează numai după obţinerea permisului de liberă practică sanitară. (3) Pentru navele de navigaţie interioară permisul de acostare/plecare se eliberează numai în cazul în care sosesc/pleacă din/în voiaj internaţional.---------Alin. (3) al art. 127 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.----------Art. 127 a fost modificat de pct. 96 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Controlul statului pavilionului  +  Articolul 128 (1) Autoritatea Navală Română are dreptul şi obligaţia să controleze şi să monitorizeze navele maritime care arborează pavilionul român şi personalul navigant român, privind respectarea legislaţiei naţionale şi, în principal, dacă:---------Partea introductivă a alin. (1) al art. 128 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. a) au actele de naţionalitate valabile; b) au echipajul minim de siguranţă prezent la bord; c) respectă prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte privind standardele tehnice şi condiţiile de muncă şi de viaţă la bord; d) fiecare membru al echipajului deţine brevetul sau certificatul de capacitate corespunzător funcţiei pe care o îndeplineşte la bordul navei. (2) Abrogat.---------Alin. (2) al art. 128 a fost abrogat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (3) În cazul în care constată că navele maritime care arborează pavilionul român nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (1), Autoritatea Navală Română va reţine navele sau va dispune stoparea operaţiunilor de încărcare/descărcare până la remedierea deficienţelor constatate ori poate aproba remedierea deficienţelor într-un şantier naval ales de către armator.----------Alin. (3) al art. 128 a fost modificat de pct. 98 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (4) În cazul în care constată nerespectarea uneia sau mai multor condiţii prevăzute la alin. (1), Autoritatea Navală Română poate lua măsura suspendării ori retragerii dreptului de arborare a pavilionului român pentru acea navă ori retragerea documentului de conformitate companiei care operează nava.---------Alin. (4) al art. 128 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Secţiunea a 4-a Controlul statului portului  +  Articolul 129 (1) Autoritatea Navală Română are dreptul şi obligaţia de a controla navele care arborează pavilionul altor state, aflate în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti, sau care operează pe ori deasupra platoului continental, în ceea ce priveşte respectarea prevederilor acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.----------Alin. (1) al art. 129 a fost modificat de pct. 99 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (2) În cazul în care constată că navele prevăzute la alin. (1) nu respectă aceste prevederi, Autoritatea Navală Română va interzice accesul în apele aflate în jurisdicţia României, va reţine navele sau va dispune stoparea operaţiunilor de încărcare/descărcare până la remedierea deficienţelor constatate ori poate aproba remedierea deficienţelor într-un şantier naval ales de către armator.---------Alin. (2) al art. 129 a fost modificat de pct. 99 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. (3) Autoritatea Navală Română are obligaţia de a notifica autorităţii competente a statului care a acordat acelei nave dreptul de a arbora pavilionul său şi/sau, după caz, organizaţiei recunoscute care a emis certificatul de clasă navei respective deficienţele constatate care au condus la reţinerea, în condiţiile legii, a navei.---------Alin. (3) al art. 129 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012. (4) În cazul în care remedierea deficienţelor constatate nu se poate face în portul în care nava a fost reţinută, Autoritatea Navală Română poate autoriza plecarea navei către alt port, numai dacă aceasta poate să navigheze în condiţii de siguranţă, iar dacă portul respectiv se află pe teritoriul unui alt stat, va notifica în mod corespunzător autorităţile competente din acel stat.---------Alin. (4) al art. 129 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA nr. 19 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012.  +  Articolul 130Normele privind controlul statului portului asupra navelor care arborează pavilion străin se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.---------Art. 130 a fost modificat de art. III din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007.  +  Secţiunea a 5-a Controlul efectuat de căpităniile de port  +  Articolul 131Căpităniile de port pot interzice ieşirea din porturi şi/sau continuarea navigaţiei în apele naţionale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă acestea constată că: a) actele de bord sau certificatele tehnice ale navei lipsesc sau nu sunt valabile;---------Litera a) a art. 131 a fost modificată de pct. 101 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006. b) navele au gaură de apă; c) funcţionarea instalaţiilor de guvernare şi a celor de ancorare este defectuoasă; d) nava nu este înzestrată cu suficiente mijloace de salvare, de stingere a incendiilor, de semnalizare şi de ancorare; e) încărcătura de pe punte periclitează stabilitatea navei sau împiedică vizibilitatea în navigaţie; f) stivuirea şi arimarea mărfurilor în magazii sunt defectuoase, periclitând siguranţa navigaţiei; g) pescajul navei depăşeşte pescajul maxim prevăzut în actele navei; h) pescajul navei nu permite trecerea prin zonele din apele naţionale navigabile prin care aceasta urmează să navigheze; i) numărul pasagerilor îmbarcaţi depăşeşte numărul prevăzut în actele navei; j) membrii echipajului nu posedă brevete sau certificate de capacitate corespunzătoare funcţiilor; k) la bordul navei nu se află echipajul minim de siguranţă; l) în orice alte cazuri în care siguranţa navei este periclitată sau nava ar periclita siguranţa navigaţiei în apele naţionale navigabile ori nava constituie o sursă evidentă de poluare.  +  Articolul 132 (1) Căpităniile de port pot interzice plecarea oricărei nave dintr-un port sau dintr-un loc de staţionare aflat în apele naţionale navigabile, la solicitarea Autorităţii Navale Române, a administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile, a altor autorităţi publice ale statului ori a unor operatori economici, pentru debite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului mărfii aflate pe navă faţă de respectivele autorităţi sau respectivii operatori economici. (2) În cazul în care proprietarul sau operatorul unei nave înregistrează debite faţă de instituţiile prevăzute la alin. (1) ori faţă de alţi operatori economici, aceştia pot solicita căpităniei de port interzicerea plecării respectivei nave. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) interdicţia de plecare a navei nu poate depăşi 24 de ore din momentul primirii solicitării avizului de plecare a navei. După această perioadă, nava va fi reţinută numai dacă solicitantul prezintă la căpitănia de port o încheiere executorie a instanţelor judecătoreşti. Reţinerea poate înceta dacă proprietarul sau, după caz, operatorul navei ori proprietarul mărfii a făcut dovada constituirii unor garanţii suficiente în raport cu creanţa invocată şi aceasta a fost acceptată de cel care a solicitat reţinerea. În calculul celor 24 de ore nu se iau în considerare orele din zilele declarate legal ca nelucrătoare.---------Alin. (3) al art. 132 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) solicitarea privind interzicerea plecării navei va fi făcută în scris, răspunderea pentru interdicţia de plecare revenind solicitantului.---------Art. 132 a fost modificat de pct. 102 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 133Prevederile art. 123^1 nu se aplică navelor care arborează pavilion străin, folosite pentru servicii guvernamentale.---------Art. 133 a fost modificat de pct. 103 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 134 (1) În cazul în care primesc, în scris, sesizări sau reclamaţii referitoare la infracţiuni la regimul navigaţiei sau pe baza rapoartelor privind sinistrele, abordajele şi orice avarie, căpităniile de port au dreptul şi obligaţia să efectueze cercetări, să solicite sau să accepte efectuarea de expertize şi să administreze probe în limitele competenţelor lor. (2) În cazul în care primesc, în scris, reclamaţii şi plângeri referitoare la abateri în legătură cu navigaţia sau care au avut loc pe nave, în porturi ori în apele naţionale navigabile şi sesizări cu privire la marfă şi încărcătură, căpităniile de port fac cercetări în limita competenţei lor şi, în cazul în care este stabilită vinovăţia unei persoane, procedează potrivit legii. (3) Căpităniile de port au dreptul să efectueze din oficiu cercetarea accidentelor de navigaţie sau alte cercetări la care au calitatea de a se sesiza din oficiu, atunci când consideră că acest lucru este necesar. (4) În cazurile în care în urma unui sinistru sau a unui naufragiu o navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, s-a pierdut ori a fost abandonată de echipajul ei sau numai de comandant, căpitănia de port în a cărei zonă de activitate s-a produs acest eveniment are obligaţia de a începe, fără întârziere, cercetările. În timpul cercetărilor căpitănia de port trebuie să stabilească circumstanţele în care s-a produs sinistrul sau naufragiul, cauzele care au condus la pierderea navei, să adune probe materiale şi să ia măsurile necesare şi suficiente pentru conservarea acestora, să întocmească un raport pentru a fi înaintat organelor abilitate, să continue cercetările şi să stabilească responsabilităţile.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 135În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, ministerul va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului regulamentul de aplicare a acesteia*).-------------*) Regulamentul de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 25 martie 2003.  +  Articolul 136În termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, ministerul va elabora şi va supune spre aprobare Guvernului actul normativ privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române**), prin care se vor stabili statutul, atribuţiile, patrimoniul, personalul şi regimul contractelor existente.--------------**) Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002.  +  Articolul 137 (1) Până la data de 31 decembrie 2003, proprietarii navelor se vor prezenta la căpităniile de port pentru reconfirmarea actelor de naţionalitate prevăzute la art. 41. (2) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) duce la suspendarea din oficiu a dreptului de arborare a pavilionului român. (3) În cazul în care persoanele fizice sau juridice care îşi revendică dreptul de proprietate asupra unei nave nu au înregistrat în actele de naţionalitate numele lor ca proprietari, se vor prezenta, în termenul prevăzut la alin. (1), la căpitănia portului de înmatriculare a navei, pentru a-şi clarifica situaţia. Aceştia trebuie să prezinte respectivei căpitănii de port actele prin care dovedesc dreptul de proprietate asupra navei sau să dovedească faptul că în ultimii 5 ani au acţionat ca un proprietar diligent. (4) În cazul în care proprietarul navei este acelaşi cu cel menţionat în actul de naţionalitate a navei, iar reconfirmarea prevăzută la alin. (1) se face pe formular de tip vechi, această operaţiune se face cu titlu gratuit.------------NOTĂ C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006, care prevede:"(1) Navele cărora le-a fost suspendat dreptul de arborare a pavilionului român în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, republicată, şi ai căror proprietari nu s-au prezentat pentru reconfirmarea actelor de naţionalitate în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se radiază din oficiu. (2) Navele ai căror proprietari nu s-au conformat prevederilor art. 137 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, republicată, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se radiază din oficiu."  +  Articolul 138În cazul în care în apele naţionale navigabile se află o navă al cărei proprietar este necunoscut, Autoritatea Navală Română va solicita public, printr-un anunţ într-un ziar local, unul naţional, unul internaţional, precum şi prin mijloace electronice, prezentarea proprietarului. În cazul în care în termen de 60 de zile de la data apariţiei anunţului proprietarul nu se prezintă la Autoritatea Navală Română, nava va fi confiscată şi valorificată conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 139Activităţile de pilotaj, remorcaj de manevră şi legare-dezlegare a navelor maritime în porturi şi pe apele naţionale navigabile vor fi reglementate printr-o lege privind administrarea porturilor şi căilor navigabile şi serviciile în porturi şi pe căile navigabile.  +  Articolul 140 (1) Certificatele de clasă şi certificatele care atestă conformitatea navelor maritime cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, eliberate de Regia Autonomă "Registrul Naval Român", sunt valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2003. Toate celelalte certificate eliberate navelor şi companiilor de navigaţie de către minister, de Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. sau de Regia Autonomă "Registrul Naval Român" rămân valabile până la data expirării lor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2003. (2) Toate carnetele de marinar, brevetele, certificatele de capacitate, atestatele şi certificatele de conformitate eliberate personalului navigant şi personalului auxiliar de către Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. şi de către căpităniile de port rămân valabile până la data expirării acestora.---------Alin. (3) al art. 140 a fost abrogat de pct. 104 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 20 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 octombrie 2006.  +  Articolul 141Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei*) se modifică în mod corespunzător.------------*) Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003  +  Articolul 142La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe se abrogă: art. 3 din Decretul nr. 92/1975 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva la 2 decembrie 1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 91 din 12 august 1975, art. 3 din Decretul nr. 23/1976 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenţia internaţională asupra măsurării tonajului navelor, încheiată la Londra la 23 iunie 1969, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 15 din 14 februarie 1976, art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998.  +  Articolul 143Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 132 din 23 noiembrie 1972, cu excepţia capitolului VI - "Infracţiuni", H.C.M. nr. 40/1973 pentru aprobarea Regulamentului cuprinzând norme cu privire la navigaţia civilă, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 7 din 25 ianuarie 1973, precum şi orice alte dispoziţii contrare.------------NOTĂ C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi art. IV din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007, care prevede:"Navele poliţiei de frontieră, navele poliţiei de transporturi şi navele aparţinând Autorităţii Naţionale a Vămilor trebuie să se conformeze prevederilor prezentei legi în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia."Art. IV din din LEGEA nr. 290 din 2 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 16 noiembrie 2007 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2008.-------------