HOTĂRÂRE nr. 827 din 4 august 2010 (*actualizată*)pentru aprobarea strategiei de vânzare a unor acţiuni emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş prin metode specifice pieţei de capital(actualizată până la data de 3 aprilie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 1.019 din 17 octombrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 132 din 3 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4^1 şi al art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 15% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, administrat prin Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin metode specifice pieţei de capital, respectiv ofertă publică.  +  Articolul 2 (1) Oferta publică de vânzare se derulează printr-un intermediar autorizat, selectat conform prevederilor legale. Intermediarul selectat trebuie să deţină, inclusiv prin participare în cadrul unui consorţiu, capacitatea tehnică pentru a realiza evaluarea necesară determinării preţului prevăzut la art. 3. (2) Selectarea intermediarului autorizat care va intermedia oferta publică de vânzare se face prin licitaţie, în condiţiile stabilite de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, ţinând seama de criterii de calitate şi cost ale serviciilor. (3) Onorariul intermediarului autorizat va fi achitat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.  +  Articolul 3 (1) Tranşa investitorilor instituţionali este acea tranşă în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor instituţionali şi căreia îi este alocat un număr de acţiuni reprezentând 85% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei. Categoria investitorilor instituţionali include: instituţii de credit, firme de investiţii, organisme de plasament colectiv - fonduri de investiţii, societăţi de investiţii şi/sau societăţi de administrare a investiţiilor; societăţi de asigurare, fonduri de pensii şi societăţi de administrare a respectivelor fonduri de pensii; traderi şi companii fiduciare. (2) Tranşa subscrierilor mari este acea tranşă în care sunt acceptate subscrieri mai mari de 1.000 de acţiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituţionali în condiţiile stabilite la alin. (1) şi căreia îi este alocat un număr de acţiuni reprezentând 8% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei. (3) Tranşa subscrierilor mici este acea tranşă în care sunt acceptate subscrieri mai mici sau egale cu 1.000 de acţiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituţionali în condiţiile stabilite la alin. (1) şi căreia îi este alocat un număr de acţiuni reprezentând 7% din numărul total al acţiunilor care fac obiectul ofertei. (4) Dacă este cazul, ofertantul decide, împreună cu comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică secundară de vânzare, constituită potrivit art. 4 alin. (1), şi la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acţiunilor între cele 3 tranşe, astfel cum sunt prevăzute la alin. (1)-(3), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.---------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 132 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013.  +  Articolul 3^1 (1) În tranşa investitorilor instituţionali, subscrierile pot fi efectuate la orice preţ cuprins în intervalul având limita inferioară de 171 lei/acţiune şi limita superioară de 230 lei/acţiune, inclusiv capetele intervalului. (2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali este stabilit după cum urmează: a) în cazul în care numărul total de acţiuni subscrise în tranşa investitorilor instituţionali va reprezenta mai puţin de 150% din numărul de acţiuni alocat acestei tranşe conform art. 3 alin. (1), preţul este stabilit la nivelul celui mai mic preţ de subscriere înregistrat în tranşa investitorilor instituţionali; b) în cazul în care numărul total de acţiuni subscrise în tranşa investitorilor instituţionali va reprezenta 150% sau mai mult din numărul de acţiuni alocat pentru această tranşă potrivit prevederilor art. 3 alin. (1), preţul de vânzare este egal cu preţul la care tranşa investitorilor instituţionali este subscrisă 150% sau, dacă un astfel de preţ nu există, preţul de vânzare este egal cu preţul la care tranşa investitorilor instituţionali este subscrisă la nivelul de subscriere imediat inferior celui de 150%. (3) Preţul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplică tuturor investitorilor care dobândesc acţiuni în cadrul tranşei investitorilor instituţionali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă. (4) Alocarea acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali se realizează de către comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică secundară de vânzare, cu respectarea prevederilor prospectului de ofertă, la recomandarea şi împreună cu intermediarii ofertei, selectaţi cu respectarea prevederilor art. 2.---------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 132 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013.  +  Articolul 3^2 (1) Pentru tranşa subscrierilor mari, toate subscrierile se realizează la preţul de 230 lei/acţiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preţ prevăzut la art. 3^1 alin. (1). (2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mari este egal cu preţul la care se vând acţiunile în cadrul tranşei investitorilor instituţionali determinat potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (2). (3) Alocarea acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mari se realizează prin metoda de alocare pro-rata, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prospectului de ofertă.---------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 132 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013.  +  Articolul 3^3 (1) Pentru tranşa subscrierilor mici, toate subscrierile se realizează la preţul de 230 lei/acţiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preţ prevăzut la art. 3^1 alin. (1). (2) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mici este stabilit după cum urmează: a) pentru investitorii care au subscris în primele 3 zile lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, preţul de vânzare reprezintă 95% din preţul stabilit potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (2); b) pentru investitorii care au subscris începând cu cea de-a patra zi lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, preţul de vânzare reprezintă 97% din preţul stabilit potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (2). (3) Preţul de vânzare al acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), respectiv alin. (2) lit. b), poate fi mai mic decât limita inferioară a intervalului de preţ stabilit potrivit prevederilor art. 3^1 alin. (1). (4) Alocarea acţiunilor în cadrul tranşei subscrierilor mici se realizează prin metoda de alocare pro-rata, potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederilor prospectului de ofertă.---------Art. 3^3 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 132 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013.  +  Articolul 3^4 (1) Durata ofertei publice prevăzute la art. 1 este stabilită, prin derogare de la prevederile art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002privind unele măsuri privind accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniul pieţei de capital şi reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi va fi înscrisă în prospectul de ofertă. (2) Derularea ofertei publice se realizează potrivit termenilor şi condiţiilor stabilite în prospectul de ofertă aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.---------Art. 3^4 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 132 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013.  +  Articolul 4 (1) În vederea realizării şi monitorizării procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică, se constituie o comisie pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare, precum şi o comisie de pregătire şi urmărire a procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare şi de selectare a intermediarului, formate din membri titulari şi supleanţi, şi secretariate tehnice aferente acestora. (2) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare are următoarea componenţă: a) ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri sau un secretar de stat desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, având funcţia de preşedinte; b) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de primul-ministru; c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; d) şeful Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie sau un reprezentant desemnat prin decizie a şefului acestei instituţii; e) un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri desemnat prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri.---------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.019 din 17 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 1 noiembrie 2012. (3) Fiecare instituţie prevăzută la alin. (2), reprezentată în comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare, îşi va desemna câte un supleant. (4) Comisia pentru coordonarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea comisiei de pregătire şi urmărire a procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare şi de selectare a intermediarului; b) analizează informările primite din partea comisiei de pregătire şi urmărire a procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare şi de selectare a intermediarului cu privire la stadiul procesului; c) avizează preţul acţiunilor, determinat şi recomandat conform art. 3, care este supus aprobării Guvernului; d) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare. e) decide, dacă este cazul, împreună cu ofertantul şi la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acţiunilor între tranşele prevăzute la art. 3 alin. (1) -(3), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;---------Lit. e) a alin. (4) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 132 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013. f) realizează, la recomandarea şi împreună cu intermediarii ofertei, alocarea acţiunilor în cadrul tranşei investitorilor instituţionali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.---------Lit. f) a alin. (4) al art. 4 a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 132 din 3 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013. (5) Din comisia de pregătire şi urmărire a procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare şi de selectare a intermediarului vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi ai Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. (6) Numărul membrilor, supleanţilor şi componenţa comisiei de pregătire şi urmărire a procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare şi de selectare a intermediarului şi ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), precum şi drepturile şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, la propunerea şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie. (7) Activitatea comisiilor prevăzute la alin. (1) şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la finalizarea procesului de vânzare a acţiunilor prin ofertă publică de vânzare, certificată prin confirmarea încasării sumelor reprezentând preţul acţiunilor conform contractului încheiat cu intermediarul autorizat.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Adriean VideanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 4 august 2010.Nr. 827.-------