HOTĂRÂRE nr. 16 din 8 aprilie 2013cu privire la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind măsuri de asigurare a unui nivel comun de securitate a reţelelor şi a informaţiei în Uniune COM (2013) 48 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013    În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României republicată, şi ale Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,luând act de Raportul Comisiei economice, industrii şi servicii nr. XX/87 din 3 aprilie 2013, plenul Senatului, în şedinţa din data de 8 aprilie 2013, a constatat că propunerea de directivă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii. În urma analizării fondului propunerii şi în perspectiva negocierilor care se vor desfăşura,Senatul subliniază următoarele aspecte şi adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Cu privire la obligaţiile statelor membre de a desemna o autoritate naţională competentă în domeniul securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, Senatul a precizat că, la nivelul statelor membre, există structuri care: au competenţe strict delimitate de reglementare în sectorul comunicaţiilor electronice, echipe de intervenţie în caz de urgenţă informatică (în România, Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT) sau autorităţi pentru protecţia datelor cu caracter personal. În conformitate cu dispoziţiile propunerii de directivă, va fi dificil să se desemneze autoritatea competertă. În acest sens, se propune eliminarea din cuprinsul propunerii de directivă a prevederii care impune ca CERT să fie înfiinţată în cadrul autorităţii competente şi se susţine ideea înfiinţării unor CERT-uri sectoriale care să lucreze în strânsă colaborare cu CERT-ul naţional. (2) Referitor la categoriile de furnizori de servicii pentru societatea informaţională, Senatul a considerat că nu este oportună o simplă enumerare a acestora, datorită faptului că se pot genera confuzii cu privire la încadrarea unui anumit furnizor în una dintre categoriile menţionate. În vederea evitării unor astfel de neclarităţi juridice, este mai adecvat, pe de o parte, să se definească categoriile de furnizori şi, pe de altă parte, să se includă anumite tipuri de furnizori în sfera de aplicare a propunerii de directivă. În sprijinul acestei soluţii, Senatul a menţionat reţelele sociale şi motoarele de căutare care prelucrează date cu caracter personal, care trebuie să respecte condiţiile specifice de securitate a prelucrării datelor. (3) Senatul a propus, de asemenea, renunţarea la utilizarea sintagmei "reţea şi sistem informatic", întrucât aceste noţiuni care nu sunt interdependente exprimă lucruri diferite şi pot exista de sine stătător.  +  Articolul 2Opinia cuprinsă în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de către Senatul României în şedinţa din 8 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 8 aprilie 2013.Nr. 16.___________