HOTĂRÂRE nr. 15 din 2 aprilie 2013cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind siguranţa feroviară (reformare) (text cu relevanţă pentru SEE) - COM (2013) 31 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013    Luând act de Raportul Comisiei economice, industrii şi servicii nr. XX/113 din 28 martie 2013 şi de Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/223 din 28 martie 2013, plenul Senatului, în şedinţa din data de 2 aprilie 2013, a constatat că propunerea de directivă încalcă principiul subsidiarităţii.În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocoului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Senatul a apreciat că aplicarea directivei va conduce la garantarea unui nivel ridicat de siguranţă şi eficienţă, în condiţiile în care în locul mai multor certificate eliberate în prezent de către fiecare stat membru va fi eliberat un singur certificat, emis în maximum 4 luni, spre deosebire de situaţia actuală în care eliberarea unui certificat poate dura mai mulţi ani. (2) Cu toate avantajele enunţate, se consideră că trebuie clarificat mecanismul de colaborare între autorităţile naţionale de siguranţă şi Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (ERA), astfel încât soluţia finală propusă să nu reprezinte o povară administrativă şi financiară pentru operatorii de transport feroviar şi să avantajeze toate statele membre. (3) În ceea ce priveşte "certificatul unic de siguranţă", propus pentru a fi acordat de ERA, este necesară o abordare precaută, în sensul emiterii acestuia de către ERA doar pentru întreprinderile feroviare care operează în trafic internaţional, lăsând posibilitatea autorităţilor feroviare naţionale să emită, conform principiului subsidiarităţii, acest tip de certificat pentru întreprinderile feroviare care operează la nivel naţional. (4) Centralizarea excesivă la nivelul ERA este inoportună pentru întreprinderile feroviare din România, care, de asemenea, ar putea plăti şi un preţ mai ridicat pentru obţinerea "certificatului de siguranţă" acordat de ERA în raport cu preţul practicat de autoritatea feroviară naţională din România.  +  Articolul 2Avizul motivat cuprins în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de către Senat în şedinţa din 2 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 2 aprilie 2013.Nr. 15.__________