HOTĂRÂRE nr. 14 din 2 aprilie 2013cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Căi Ferate a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (text cu relevanţă pentru SEE) - COM (2013) 27 final
EMITENT
  • SENATUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 10 aprilie 2013    Luând act de Raportul Comisiei economice, industrii şi servicii nr. XX/109 din 28 martie 2013 şi de Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/222 din 28 martie 2013, plenul Senatului, în şedinţa din data de 2 aprilie 2013, a constatat că propunerea de regulament încalcă principiul subsidiarităţii.În temeiul dispoziţiilor art. 67. art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale Protocoului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,Senatul adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Senatul a aprecist că aplicarea regulamentului va conduce la garantarea unui nivel ridicat de siguranţă şi la îmbunătăţirea poziţiei concurenţiale a sectorului feroviar, asigurarea celui mai înalt grad posibil de transparenţă şi a unui flux informaţional eficace în privinţa nivelului siguranţei feroviare, creşterea interoperabilităţii reţelei transeuropene şi creşterea calificării profesionale a mecanicilor de locomotive. (2) Totuşi, în contradicţie cu principiul subsidiarităţii, o implicare extinsă a Agenţiei pentru Căi Ferate a Uniunii Europene (ERA) în activităţile pe care în prezent le desfăşoară autorităţile feroviare naţionale, inclusiv cea din România, va conduce la reducerea rolului acestor autorităţi. Există riscul creşterii costurilor de certificare pentru operatorii de transport feroviar şi industria producătoare, în special pentru cei care operează pe pieţe naţionale (inclusiv cea din România). În acest context, se consideră că este necesar să se efectueze o analiză mai atentă a distribuţiei optime a atribuţiilor între ERA şi autorităţile naţionale de siguranţă, cu privire la certificarea de siguranţă a operatorilor feroviari şi a materialului rulant. În acest sens se impune o abordare precaută faţă de transferul de competenţe către ERA, ţinând cont de riscul creşterii costurilor de certificare pentru operatori şi industria producătoare, în special pentru cei care operează exclusiv pe piete naţionale. (3) În ceea ce priveşte modul de abordare a reţelelor locale şi regionale izolate, se propune excluderea acestora din domeniul de aplicare al regulamentului şi menţinerea mecanismelor administrative naţionale existente. În conformitate cu principiul subsidiarităţii, se consideră că ERA are numai sarcina de reglementare şi, eventual, îşi poate extinde atribuţiile necesare în vederea verificării, coordonării şi supervizării activităţii agenţiilor feroviare naţionale. În acest context, ERA va putea interveni corectiv în cazul în care la nivel naţional nu sunt respectate procedurile şi reglementările europene.  +  Articolul 2Avizul motivat cuprins în prezenta hotărâre se transmite instituţiilor europene şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această hotărâre a fost adoptată de către Senat în şedinţa din 2 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 aiin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 2 aprilie 2013.Nr. 14.________