HOTĂRÂRE nr. 137 din 3 aprilie 2013pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 5 aprilie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Băileşti" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 242 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 243 şi 244, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaBucureşti, 3 aprilie 2013.Nr. 137.  +  Anexa COMPLETĂRIla inventarul bunurilor care aparţindomeniului public al municipiului Băileşti
  Nr. crt. Codul de cla- sifi- care Denumirea bunului Elementele de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
  243 - Depozit de deşeuri urbane Băileşti 2 Suprafaţă - 50.000 mp T 228, P 3306/1 Vecinătăţi: N - Consiliul Local al Municipiului Băileşti S - Consiliul Local al Municipiului Băileşti E - DJ 561 D V - De 2800 2003 50.000 Domeniul public al municipiului Băileşti, judeţul Dolj, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 35 şi 74/2012 C.F. nr. 30635
  244 - Teren propus pentru amenajare staţie transfer deşeuri urbane Suprafaţă - 20.000 mp T 228, P 3306/2 Vecinătăţi: N - depozit deşeuri urbane Băileşti S - Consiliul Local al Municipiului Băileşti E - DJ 561 D V - De 2800 2003 20.000 Domeniul public al municipiului Băileşti, judeţul Dolj, conform hotărârilor Consiliului Local nr. 35 şi 74/2012 C.F. nr. 30635
  ----------