ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 5 aprilie 2013  În conformitate cu prevederile art. 64-68 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor naţionale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Elevii aparţinând minorităţilor naţionale care învaţă în unităţi de învăţământ cu predare în limba română au dreptul să studieze în învăţământul primar limba maternă. Numărul de ore alocate este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă - coregrafie, prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Se aprobă Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat sportiv, prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Planurile-cadru de învăţământ aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul şcolar 2013 - 2014 la clasa pregătitoare şi la clasa I, începând cu anul şcolar 2014-2015 la clasa a II-a, iar din anul 2015 - 2016 la clasele a III-a şi a IV-a.  +  Articolul 8 (1) În anul şcolar 2013-2014, la clasa a II-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.686/2003*), iar la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.198/2004*).------- Notă *) Ordinele ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.686/2003 şi nr. 5.198/2004 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În anul şcolar 2014-2015, la clasele a III-a şi a IV-a se aplică Planul-cadru de învăţământ aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.198/2004.  +  Articolul 9Se aprobă Metodologia privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, prevăzută în anexa nr. 7.  +  Articolul 10În conformitate cu art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevilor aparţinând cultelor recunoscute de stat, indiferent de numărul lor, li se asigură dreptul constituţional de a participa la ora de religie, conform confesiunii proprii. La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.  +  Articolul 11Direcţia generală educaţie şi învăţare pe tot parcursul vieţii, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieBucureşti, 12 martie 2013.Nr. 3.371.  +  Anexa 1PLANUL-CADRUde învăţământ pentru învăţământul primar
    AriiDisciplineClasa
    PIIIIIIIV
    Limbă şi comunicareLimba şi literatura română*1)57655
    Limbă modernă11122
    Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică*2)3  13  1444
    Ştiinţe ale naturii111
    Om şi societateIstorie----1
    Geografie----1
    Educaţie civică---11
    Religie11111
    Educaţie fizică, sport şi sănătateEducaţie fizică22222
    Joc şi mişcare---11
    Muzică şi mişcare22211
    Arte
    Arte vizuale şi abilităţi practice22221
    Tehnologii
    Consiliere şi orientareDezvoltare personală211--
    Număr total de ore trunchi comun1920202021
    Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale)0-10-10-10-10-1
    Număr minim de ore pe săptămână1920202021
    Număr maxim de ore pe săptămână2021212122
  ------*1) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.*2) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.
   +  Anexa 2PLANUL-CADRUde învăţământ pentru învăţământul primarîn limbile minorităţilor naţionale
    AriiDisciplineClasa
    PIIIIIIIV
    Limbă şi comunicareLimba şi literatura română*1)34444
    Limba şi literatura maternă*1)57655
    Limbă modernă11122
    Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică*2)3 13  1444
    Ştiinţe ale naturii111
    Om şi societateIstorie----1
    Geografie----1
    Educaţie civică---11
    Religie11111
    Educaţie fizică, sport şi sănătateEducaţie fizică22222
    Joc şi mişcare---11
    Muzică şi mişcare22211
    Arte
    Arte vizuale şi abilităţi practice22221
    Tehnologii
    Consiliere şi orientareDezvoltare personală211--
    Număr total de ore trunchi comun2224242425
    Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale)0-10-10-10-10-1
    Număr minim de ore pe săptămână2224242425
    Număr maxim de ore pe săptămână2325252526
  ------*1) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română, respectiv Comunicare în limba maternă.*2) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.
   +  Anexa 3PLANUL-CADRUde învăţământ pentru învăţământul primar pentru şcolile sauclasele cu elevi aparţinând minorităţilor naţionalecare studiază în limba română
    AriiDisciplineClasa
    PIIIIIIIV
    Limbă şi comunicareLimba şi literatura română*1)57655
    Limba şi literatura maternă*1)34444
    Limbă modernă11122
    Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică*2)3  13  1444
    Ştiinţe ale naturii111
    Om şi societateIstorie----1
    Geografie----1
    Educaţie civică---11
    Religie11111
    Educaţie fizică, sport şi sănătateEducaţie fizică22222
    Joc şi mişcare---11
    Muzică şi mişcare22211
    Arte
    Arte vizuale şi abilităţi practice22221
    Tehnologii
    Consiliere şi orientareDezvoltare personală211--
    Număr total de ore trunchi comun2224242425
    Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale)0-10-10-10-10-1
    Număr minim de ore pe săptămână2224242425
    Număr maxim de ore pe săptămână2325252526
  -------*1) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română, respectiv Comunicare în limba maternă.*2) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.
   +  Anexa 4PLANUL-CADRUde învăţământ pentru învăţământul primar cu programintegrat şi suplimentar de artă - muzică
                 
    AriiDisciplineClasa
    PIIIIIIIV
    Limbă şi comunicareLimba şi literatura română*1)57655
    Limbă modernă11122
    Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică*2)3  13  1444
    Ştiinţe ale naturii111
    Om şi societateIstorie----1
    Geografie----1
    Educaţie civică---11
    Religie11111
    Educaţie fizică, sport şi sănătateEducaţie fizică22222
    Joc şi mişcare---11
    Muzică şi mişcare22211
    Arte
    Educaţie muzicală specializată*)-4444
    Arte vizuale şi abilităţi practice22221
    Tehnologii
    Consiliere şi orientareDezvoltare personală211--
    Număr total de ore trunchi comun1924242425
    Curriculum la decizia şcolii/CDS (discipline opţionale)*3)0-10-10-10-10-1
    Număr minim de ore pe săptămână1924242425
    Număr maxim de ore pe săptămână2025252526
  -------*1) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.*2) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.*3) Alocările orare pentru CDS vor fi utilizate în alte arii curriculare decât cea care vizează specializarea. Notă *) Alocări orare în aria curriculară Arte, pentru învăţământul primar cu program integrat/suplimentar de artă-muzică.
  Obiectul de studiu I II III IV
  Instrument 2 2 2 2
  Teorie-solfegiu-dicteu 2 2 2 2
  Total ore: 4 4 4 4
  Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământîn şcolile cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică1. Începând cu cel de-al doilea an de studiu al instrumentului, toţi elevii înscrişi în şcolile şi liceele de muzică se vor pregăti pentru examene, verificări, audiţii şi concursuri şi cu profesorul corepetitor-acompaniator. Excepţie de la această prevedere fac elevii care studiază ca instrument principal pianul.2. Profesorul corepetitor-acompaniator este normat cu 1/3 ore/săptămână pentru fiecare elev.3. Precizările privind aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică sunt valabile şi în şcolile în care predarea se face în limbile minorităţilor naţionale.4. Alte precizări referitoare la organizarea, admiterea şi pregătirea de specialitate sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.569/2011.
   +  Anexa 5PLANUL-CADRUde învăţământ pentru învăţământul primar cu programintegrat şi suplimentar de artă - coregrafie
    AriiDisciplineClasa
    PIIIIIIIV
    Limbă şi comunicareLimba şi literatura română*1)57655
    Limbă modernă11122
    Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică*2)3  13  1444
    Ştiinţe ale naturii111
    Om şi societateIstorie----1
    Geografie----1
    Educaţie civică---11
    Religie11111
    Educaţie fizică, sport şi sănătateEducaţie fizică22222
    Joc şi mişcare---11
    Muzică şi mişcare22211
    Arte
    Educaţie artistică specializată*)----8
    Arte vizuale şi abilităţi practice22221
    Tehnologii
    Consiliere şi orientareDezvoltare personală211--
    Număr total de ore trunchi comun1920202029
    Curriculum la decizia şcolii/CDS (discipline opţionale)*3)0-10-10-10-10-1
    Număr minim de ore pe săptămână1920202029
    Număr maxim de ore pe săptămână2021212130
  ------*1) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.*2) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.*3) Alocările orare pentru CDS vor fi utilizate în alte arii curriculare decât cea care vizează specializarea. Notă *) Alocări orare în aria curriculară Arte, pentru învăţământul primar cu program integrat şi suplimentar de coregrafie.
  Obiectul de studiu Clasa a IV-a
  Dans clasic 7
  Ritmică 1
  Total ore: 8
  Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământpentru învăţământul primar cu program integrat şisuplimentar de coregrafie1. Disciplina Dans clasic se desfăşoară pe grupe, cu acompaniament de pian asigurat de profesorul acompaniator-corepetitor. Normarea profesorului acompaniator-corepetitor se realizează pentru grupe de 7-12 elevi/oră.2. Alte precizări referitoare la organizarea, admiterea şi pregătirea de specialitate sunt prevăzute în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.569/2011.
   +  Anexa 6PLANUL-CADRUde învăţământ pentru învăţământul primar cu program sportiv integrat*)------- Notă *) Înscrierea elevilor în clasa pregătitoare se realizează în baza unei selecţii, urmând ca pregătirea sportivă practică să înceapă în clasa I.
    AriiDisciplineClasa
    PIIIIIIIV
    Limbă şi comunicareLimba şi literatura română*1)57655
    Limbă modernă11122
    Matematică şi ştiinţe ale naturiiMatematică*2)3  13  1444
    Ştiinţe ale naturii111
    Om şi societateIstorie----1
    Geografie----1
    Educaţie civică---11
    Religie11111
    Educaţie fizică, sport şi sănătateEducaţie fizică22222
    Joc şi mişcare---11
    Pregătire sportivă practică-4444
    Muzică şi mişcare22211
    Arte
    Arte vizuale şi abilităţi practice22221
    Tehnologii
    Consiliere şi orientareDezvoltare personală211--
    Număr total de ore trunchi comun1924242425
    Curriculum la decizia şcolii/CDS (discipline opţionale)*3)0-10-10-10-10-1
    Număr minim de ore pe săptămână1924242425
    Număr maxim de ore pe săptămână2025252526
  --------*1) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.*2) La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.*3) Alocările orare pentru CDS vor fi utilizate în alte arii curriculare decât cea care vizează specializarea.Precizări privind aplicarea planului-cadru deînvăţământ pentru învăţământul primar cu program sportiv integrat1. În învăţământul primar, pregătirea sportivă a elevilor se poate organiza, în funcţie de specificul disciplinelor sportive, în următoarele variante şi combinaţii: a) clasa întreagă: o singură disciplină sportivă, fete şi/sau băieţi, nivel de pregătire omogen. b) două sau mai multe grupe la aceeaşi clasă, fete şi/sau băieţi. c) grupe valorice, fete şi/sau băieţi: la aceeaşi disciplină sportivă, grupele/grupele valorice pot fi constituite din elevi care aparţin claselor I şi/sau claselor a II-a, în variante şi combinaţii care se pretează disciplinelor sportive, nivelului de pregătire, categoriilor de vârstă şi sex, resurselor materiale, specialiştilor, exigenţelor de încadrare etc.2. În situaţia organizării pregătirii sportive pe grupe, se normează câte un cadru didactic de specialitate la fiecare grupă. În acest caz, numărul de ore prevăzut în Planul-cadru de învăţământ la aria curriculară Educaţie fizică, sport şi sănătate, cu excepţia celor efectuate de învăţător, se acordă pentru fiecare grupă.3. Lecţia de antrenament sportiv pentru învăţământul primar are o durată cuprinsă între 70 şi 90 de minute.4. În învăţământul primar, pregătirea teoretică sportivă se efectuează simultan cu pregătirea sportivă practică.5. Aceste reglementări se aplică şi la învăţământul primar cu program integrat sportiv din unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale.
   +  Anexa 7METODOLOGIE 12/03/2013