ORDIN nr. 49 din 27 ianuarie 1998pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor în localităţile urbane
EMITENT
 • Min. Transporturilor
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 6 aprilie 1998  În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea strazilor în localităţile urbane, anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării.Ministrul transporturilor,Traian Basescu  +  Anexa 1 NORME TEHNICEprivind proiectarea şi realizarea strazilor în localităţile urbane  +  Capitolul 1 Generalitati1.1. Prezentele norme tehnice se aplică tuturor drumurilor publice din interiorul localităţilor urbane, fiind elaborate în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.1.2. Prin străzi, în înţelesul prezentelor norme tehnice, se înţelege drumurile publice din interiorul localităţilor, indiferent de denumire: strada, cale, chei, splai, sosea, alee, fundatura, ulita etc.1.3. Strazile din localităţile urbane se clasifica în raport de intensitatea traficului şi de funcţiile pe care le îndeplinesc, astfel:- străzi de categoria I - magistrale;- străzi de categoria a II-a - de legătură;- străzi de categoria a III-a - colectoare;- străzi de categoria a IV-a - de folosinţă locală.1.4. Funcţiile, dimensiunile şi modul de realizare a fiecărei categorii de străzi sunt cele prevăzute în prezentele norme tehnice.1.5. Încadrarea în categorii a strazilor din localităţile urbane se face de către consiliile judeţene sau locale, pe baza studiilor de dezvoltare şi organizare a traficului, potrivit prezentelor norme tehnice.1.6. Drumurile naţionale, judeţene şi comunale îşi păstrează categoria funcţională din care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localităţilor, servind şi ca străzi. Modificarea traseelor acestora în traversarea localităţilor, precum şi lucrările de realizare, modernizare şi reparare a acestora se fac în conformitate cu legislaţia în vigoare.1.7. Sectoarele de drumuri naţionale, judeţene şi comunale, incluzând lucrări de arta şi amenajările aferente, situate în intravilanul resedintelor de judeţ sau al municipiilor, sunt în administrarea consiliilor locale.  +  Capitolul 2 Domenii de aplicare2.1. Pentru strazile existente, condiţiile tehnice din prezentele norme trebuie respectate la repararea, reabilitarea sau modernizarea lor.  +  Capitolul 3 Prescripţii generale3.1. Strazile din localităţile urbane au următoarele funcţii şi caracteristici:- strazile de categoria I - magistrale - asigura preluarea fluxurilor majore ale oraşului pe direcţia drumului naţional ce traverseaza oraşul sau pe direcţia principala de legătură cu acest drum, având minimum 6 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de tramvai;- strazile de categoria a II-a - de legătură - asigura circulaţia majoră între zonele functionale şi de locuit, având 4 benzi de circulaţie, inclusiv liniile de tramvai;- strazile de categoria a III-a - colectoare - preiau fluxurile de trafic din zonele functionale şi le dirijeaza spre strazile de legătură sau magistrale, având 2 benzi de circulaţie;- strazile de categoria a IV-a - de folosinţă locală - asigura accesul la locuinţe şi servicii curente sau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus.3.2. Zona strazilor din localităţile urbane include partea carosabilă, acostamentele, şanţurile, rigolele, trotuarele, spaţiile verzi, suprafeţele adiacente pentru parcaje, suprafeţele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de străzi fără canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate, cu dirijarea în afară zonelor de siguranţă a strazilor.3.3. Zonele de siguranţă şi de protecţie a intravilanului localităţilor urbane se stabilesc prin studii de trafic şi prin documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului.3.4. Condiţiile tehnice de proiectare a strazilor din localităţile urbane, precum şi capacitatile maxime de circulaţie sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.3.5. Proiectarea, sistematizarea şi realizarea strazilor din localităţile urbane se fac în corelare cu planul urbanistic general al localităţii, pe baza studiului de dezvoltare şi organizare a traficului, întocmit pentru o perioadă de perspectiva de minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice în vigoare.3.6. Prin sistematizarea reţelei stradale se va asigura ca drumurile naţionale sa traverseze localitatea prin una sau cel puţin două străzi principale de circulaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.3.7. La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra strazilor din localităţile urbane se va ţine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranţă circulaţiei, de factorii economici, sociali şi de apărare, de conservarea şi protecţia mediului înconjurător, conform studiilor de impact, de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de anchetele de trafic origine-destinaţie, precum şi de normele tehnice în vigoare, pentru adaptarea acestora la cerinţele persoanelor cu handicap şi ale celor de vârsta a treia, precum şi pentru amenajarea pistelor pentru biciclisti.3.8. Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul strazilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.3.9. Documentaţiile tehnice privind proiectarea construcţiei, modernizarea şi reabilitarea strazilor din localităţile urbane se avizează de către administratorul acestora.3.10. Îmbunătăţirea elementelor geometrice ale strazii se poate efectua, potrivit dispoziţiilor legale, prin corectări sau retrageri de garduri, fără demolări de clădiri, asigurându-se lăţimea minima de trotuar.3.11. Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implica modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unei străzi, se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind autorizarea executării construcţiei, cheltuielile aferente fiind în sarcina celui care a solicitat modificările.3.12. În zonele protejate ale localităţilor se va urmări descurajarea sau interzicerea circulaţiei de tranzit, în condiţiile legii, prin asigurarea unor trasee de deviere corespunzătoare, cu acordul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere.3.13. În cadrul proiectelor de sistematizare a localităţilor urbane se va avea în vedere posibilitatea realizării unor monumente noi, precum şi punerea în valoare a monumentelor existente, lucrările destinate acestor scopuri efectuandu-se cu avizul Ministerului Culturii. Se interzice realizarea de pieţe noi sau spaţii verzi în jurul obiectivelor social-culturale, prin demolarea unor construcţii existente.3.14. Pentru drumurile de tranzit care ocolesc localităţile urbane, accesul spre aceste drumuri se realizează prin intersectii amenajate corespunzător intensitatii traficului.3.15. Pentru întocmirea studiilor de dezvoltare şi organizare a circulaţiei, consiliile locale împreună cu poliţia rutiera asigura recensământul periodic al traficului, potrivit normelor tehnice stabilite în acest scop.3.16. Vitezele de circulaţie luate în considerare la proiectare, intensitatea şi natura traficului, precum şi organizarea circulaţiei, dispunerea şi amenajarea intersectiilor se stabilesc cu respectarea prevederilor normelor în vigoare.3.17. Dimensionarea numărului de benzi carosabile se face în funcţie de intensitatea şi caracteristicile traficului, cu respectarea capacităţilor maxime de circulaţie pe străzi, prevăzute în anexa nr. 2.3.18. Adoptarea elementelor geometrice ale strazilor din localităţile urbane se face cu respectarea prevederilor normelor în vigoare şi sunt redate în anexa nr. 3.3.19. Alinierea construcţiilor în lungul strazilor din categoriile I-III se face cu respectarea distantelor maxime între fronturile acestora, prevăzute în anexa nr. 4.3.20. Dimensionarea structurii rutiere se face în funcţie de intensitatea şi de compozitia traficului de perspectiva, de caracteristicile fizico-mecanice şi de deformabilitate ale materialelor, conform reglementărilor în vigoare.Alegerea tipului de structura rutiera se va face pe baza unor calcule tehnico-economice şi de rentabilitate, ţinând seama şi de lucrările de întreţinere necesare fiecărui tip de îmbrăcăminte rutiera în exploatare.Perioada de perspectiva pentru dimensionarea structurii rutiere va fi de minimum 15 ani.3.21. Pe sectoarele de drum unde sunt semnalate degradari datorate fenomenului de inghet-dezghet se vor lua măsuri pentru sporirea rezistentei structurii rutiere la acest fenomen.3.22. Intersectiile se realizează denivelat sau la acelaşi nivel, în funcţie de categoria strazii şi de traficul rutier, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cheltuielile privind aceste lucrări sunt în sarcina celor care au în administrare sau în proprietate strada pe care se desfăşoară traficul ce impune amenajarea sau modificarea intersectiei.3.23. La proiectarea intersectiilor în mediul urban se va ţine seama de fluxurile circulaţiei, de relaţiile dintre curentii de trafic, de modul de dirijare a traficului, de condiţiile de vizibilitate şi de siguranţă a circulaţiei, cu respectarea normelor în vigoare.3.24. Pentru circulaţia pietonilor în localităţile urbane se vor amenaja trotuare, cu o latime cuprinsă între 1,00 m şi 4,00 m, în funcţie de intensitatea circulaţiei pietonale şi de locul unde sunt amplasate, conform anexei nr. 5. Dacă este cazul, se pot amenaja piste pentru biciclisti, în conformitate cu prevederile normelor în vigoare, avându-se în vedere studiile efectuate de administraţiile locale şi planurile de urbanism local.3.25. La traversarea strazilor din categoria I şi II pot fi prevăzute refugii sau pasaje pietonale denivelate.3.26. Realizarea şi amplasarea în zona strazilor a oricărei construcţii sau instalaţii, în orice scop, se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare.3.27. Deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor acceptate sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, avându-se în vedere corelarea cu cota părţii carosabile a strazii, dacă aceste operaţiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea strazii.3.28. Consiliile locale sunt obligate să-i înştiinţeze pe deţinători în legătură cu lucrările prevăzute, după cum urmează:- cu cel puţin 12 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuţie impune mutarea sau modificarea, pentru construcţiile autorizate cu caracter definitiv;- cu cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor, în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu.3.29. Deţinătorii de construcţii amplasate în zona strazilor sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora pentru a se asigura estetica, protejarea strazii şi siguranţa circulaţiei.3.30. Liniile noi de tramvai se amplaseaza pe baza unor studii tehnice. În cazul amplasarii acestora pe partea carosabilă a strazii, la nivelul ei se vor amenaja obligatoriu staţii de tramvai cu refugii pentru pietoni, profilul caracteristic al strazii modificandu-se în conformitate cu normele în vigoare.3.31. Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu poliţia rutiera au obligaţia de a reglementa parcarea şi staţionarea pe străzi a vehiculelor.3.32. Parcarea autovehiculelor se admite, de regula, în zone special amenajate, în afară benzilor de circulaţie şi a trotuarelor, amplasate de comun acord cu poliţia rutiera.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale4.1. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.4.2. Condiţiile din prezentele norme tehnice conţin prevederi minime obligatorii.4.3. Referinţe: Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.  +  Anexa 1 -------la norme--------
                         
    Condiţii tehnice de proiectare a străzilor din localităţile urbane
    Nr. crt.Categoria străziiViteza de proiectare (km/oră)Intensitatea traficului în autoturisme (vehicul-etalon) (oră şi bandă)Partea carosabilă  (m)Distanţa minimă normală dintre intersecţii la acelaşi nivel (m)Organizarea circulaţiei şi a intersecţiilor
    Nr. de benziLăţimea benzii (m)Lăţimea carosabilă (m)Relaţii stânga- dreaptaRelaţii numai dreapta
    1.Stradă de categoria I - magistrală60Foarte intensă - peste 600 şi intensă - 360-60063,5021800200a)liniile de tramvai se amplasează în limita părţii carosabile a străzii, încadrate în numărul benzilor
                      b)intersecţiile foarte solicitate se amenajează denivelat
                      c)intersecţiile la nivel cu circulaţia dirijată cu semafoare
                      d)staţionările pe benzile de circulaţie curentă sunt interzise
    2.Stradă de categoria a II-a - de legătură50-60Intensă - 360-60043,5014500100- 150a)liniile de tramvai se amplasează în limita părţii carosabile a străzii, încadrate în numărul benzilor
                      b)intersecţiile la nivel au circulaţia dirijată de semafoare
                      c)staţionările pe benzile de circulaţie curentă sunt interzise
                      d)în condiţii deosebite de desfăşurare a traseului străzii (teren accidentat, zone locuite) se poate reduce viteza de proiectare pe sector până la 35 km/oră
    3.Stradă de categoria a III-a - colectoare40-50Medie - 160-36023-3,506-720050   în condiţii deosebite de desfăşurare a traseului străzii (teren accidentat, zone locuite) se poate reduce viteza de proiectare pe sector până la 25 km/oră
    4.Stradă de categoria a IV-a - de folosinţă locală25Redusă - 30-160 şi foarte redusă - sub 3013-3,503-3,50   Sub 100a)străzile pot fi prevăzute cu platforme de încrucişare şi bucle de întoarcere şi au, de regulă, trotuar de 1,00 m
                      b)se va interzice traficul mijloacelor de transport în comun pe această categorie de străzi
   +  Anexa 2 -------la norme--------     CAPACITATILE MAXIME DE CIRCULAŢIE ALE STRAZILOR SITUATE ÎN PALIER ŞI ALINIAMENT                 (autoturisme-vehicule-etalon/ora)
               
     
    Nr. benzilor de circulaţieDistanţa dintre intersecţii (m)Viteza de proiectare (km/oră)
    6050-6040-5025
    A. Circulaţia în regim normal şi flux continuu (undă verde, intersecţii denivelate)
    6 benzi-5.000---
    4 benzi-3.5003.800--
    B. Circulaţia în regim normal şi flux discontinuu (cu treceri alternative în intersecţii)
    6 benzi8002.800---
    4 benzi8002.0002.200--
      5001.5001.800--
    2 benzi500-1.0001.200-
      300-700900-
      200-600800-
    1 bandă100---350
   +  Anexa 3 a) ----------la norme-------- PROFILURI CARACTERISTICE DE STRĂZI A. Străzi de categoria I - magistrale - cu minimum 6 benzi de circulaţie  +  Anexa 3 b) ----------la norme-------- PROFILURI CARACTERISTICE DE STRĂZIB. Străzi de categoria a II-a - de legătură - cu 4 benzi de circulaţie  +  Anexa 3 c) ----------la norme-------- PROFILURI CARACTERISTICE DE STRĂZIC. Străzi de categoria a III-a - colectoare - cu 2 benzi de circulaţie D. Străzi de categoria a IV-a - de deservire locală - cu o singura banda de circulaţie  +  Anexa 4 -------la norme--------     DISTANŢELE DINTRE FRONTURILE CONSTRUCŢIILOR SITUATE PE PĂRŢILE LATERALE ALE STRAZII
         
    Nr. benzilor de circulaţie curentă (ambele sensuri)Condiţiile de amenajare a străzilorDistanţele dintre fronturile construcţiilor (m) (vezi nota)
    - şase benziCu sau fără linie de tramvai, cu pomi şi stâlpi la marginea trotuarului35
    - patru benziCu sau fără linie de tramvai, cu pomi şi stâlpi la marginea trotuarului25
    - două benziCu pomi şi stâlpi şi cu reţele subterane numeroase14-16, în funcţie de lăţimea trotuarelor
    - două benziFără pomi9-13, în funcţie de lăţimea carosabilă a trotuarelor
    Notă:Distanţele dintre fronturile construcţiilor se reduc, în cazul în care sunt prevăzute trotuare cu lăţimi mai mici decât cele stabilite în mod curent, şi se majorează atunci când se prevăd zone verzi mediane, refugii pentru pietoni, amenajări pentru intersecţii şi pentru asigurarea vizibilităţii, precum şi în cazul terenului accidentat, în vederea reducerii volumelor de terasamente, al zidurilor de sprijin şi al soclurilor clădirilor.
    Distanţa dintre fronturile clădirilor de locuit, altele decât cele amplasate pe străzile de categoria I şi a II-a, va fi de 28 m, pentru clădirile cu 11 niveluri (P+ 10),şi de 13 m, pentru cele cu 5 niveluri (P + 4), respectiv 16 m, pentru străzile cu două benzi de circulaţie şi trotuare de 3 m.
   +  Anexa 5 -------la norme--------     PROFILURI CARACTERISTICE DE STRĂZI
           
    Capacităţi de circulaţie (pietoni/oră)
    Lăţimea trotuarului  (m)Trotuar lângă locuinţeTrotuar lângă magazineAlee în zona de parc
    1,00800700600
    1,501.6001.4001.200
    2,252.4002.1001.800
    3,003.2002.8002.400
    4,004.0003.5003.000
  -------