HOTĂRÂRE nr. 1.267 din 8 decembrie 2010 (*actualizată*)privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 23 decembrie 2010    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 27 alin. (3) și al art. 31 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și funcționarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Secţiunea 1 Eliberarea, retragerea și radierea certificatelor de clasificare pentru structurile de primire turistice  +  Articolul 1Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate și administrare, se clasifică în funcție de caracteristicile constructive, de dotări și serviciile prestate.  +  Articolul 2Instituția publică responsabilă în domeniul turismului eliberează certificate de clasificare pentru structurile de primire turistice, după verificarea, la fața locului, de către personalul de specialitate, a îndeplinirii criteriilor de clasificare pentru categoria și tipul de structură turistică solicitată.-----------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, prin solicitant se înțelege operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice.  +  Articolul 4(1) Pentru obținerea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistice, solicitantul depune la sediul instituției publice responsabile în domeniul turismului cererea standardizată însoțită de documentația completă prevăzută în normele metodologice care reglementează condițiile și criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice.(2) Cererea solicitantului este analizată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii însoțite de documentația completă.(3) În cazul unei documentații incomplete instituția publică responsabilă în domeniul turismului informează solicitantul în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (2).(4) Instituția publică responsabilă în domeniul turismului verifică documentația depusă, în termenul prevăzut la alin. (2), și eliberează solicitantului o autorizație provizorie de funcționare prin care atestă că documentația depusă este completă și prin care se acordă operatorului economic dreptul de a funcționa până la data verificării la fața locului a criteriilor de clasificare, dar nu mai mult de 90 de zile.(5) În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizației provizorii, instituția publică responsabilă în domeniul turismului, prin personalul de specialitate, are obligația de a verifica structura de primire turistică și de a întocmi o notă de verificare. Nota de verificare va cuprinde tipul și categoria de clasificare la care se încadrează structura de primire turistică.(6) Un exemplar al notei de verificare se comunică solicitantului.(7) În cazul în care structura de primire turistică nu poate fi încadrată la niciun tip și categorie de clasificare, nota de verificare va cuprinde motivele pentru care nu poate fi acordat certificatul de clasificare. Începând cu data la care solicitantul a luat cunoștință de comunicarea notei de verificare, autorizația provizorie de funcționare își încetează valabilitatea.(8) Certificatul de clasificare se eliberează în termen de 15 zile de la data întocmirii notei de verificare la fața locului, pentru tipul și categoria de clasificare înscrise în nota de verificare.-----------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.  +  Articolul 5(1) În situația în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării certificatului de clasificare, operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice este obligat să solicite o nouă clasificare a structurii de primire turistice în cauză, în termen de 30 de zile de la apariția modificărilor.(1^1) Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător în cazul în care operatorul economic solicită o nouă clasificare a structurii de primire turistice.-----------------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.(2) În cazul încetării activității structurii de primire turistice, operatorul economic proprietar și/sau administrator al structurii de primire turistice în cauză are obligația să solicite autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea certificatului de clasificare și să restituie certificatul de clasificare și fișa/fișele anexă/anexe în original, prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.  +  Articolul 6(1) Operatorul economic proprietar și/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să afișeze la recepție sau în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepție și în spațiul de la intrare în saloanele de servire a mesei certificatul de clasificare, în copie, numărul de telefon al autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turiști.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(2) Operatorul economic proprietar și/sau administrator de structuri de primire turistice este obligat să furnizeze în materialele de promovare, în oferte și pe propriile pagini de internet informații reale cu privire la denumirea și tipul structurii de primire turistice, categoria de clasificare sau serviciile prestate.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(3) Certificatul de clasificare și anexa/anexele la certificatul de clasificare se păstrează în permanență în original în structura de primire turistică în cauză.  +  Articolul 7Este interzisă funcționarea structurilor de primire turistice fără autorizație provizorie de funcționare, fără certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spațiilor decât cea stabilită prin anexa certificatului de clasificare.-----------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.  +  Articolul 8(1) În scopul protecției turiștilor, operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice are următoarele obligații:a) să asigure funcționarea la categoria și/sau tipul de structură de primire turistică menționate în certificatul de clasificare;b) să respecte reglementările legale în vigoare în ceea ce privește desfășurarea activității în structurile de primire turistice;c) să respecte nivelul maxim de zgomot stabilit prin reglementările specifice privind organizarea programelor artistice, a audițiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber, în construcții deschise, cum sunt cele care nu au toate laturile și acoperișul izolate fonic, precum și în construcții provizorii, cum sunt corturile, terasele acoperite și altele asemenea.(2) Operatorii economici proprietari și/sau administratori ai structurilor de primire turistice clasificate de pe litoralul românesc au obligația să asigure funcționarea acestora în perioada sezonului turistic estival, respectiv 1 mai-30 septembrie a fiecărui an, și să presteze servicii turistice conforme tipului de structură de primire turistică și categoriei stabilite prin certificatul de clasificare.-----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.  +  Articolul 9(1) Certificatul de clasificare se poate retrage de către personalul cu atribuții de control din cadrul instituției publice responsabile în domeniul turismului în cazul în care se constată săvârșirea contravenției prevăzute la art. 15 lit. d).-----------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.(2) În situația în care au fost remediate deficiențele pentru care certificatul de clasificare a fost retras, operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice solicită reluarea activității turistice printr-o cerere scrisă adresată administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea certificatului de clasificare retras se va face după ce personalul cu atribuții de control din cadrul administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficiențelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului.(3) În situația în care nu au fost remediate deficiențele pentru care s-a retras certificatul de clasificare în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a), solicitantul va relua procedura de clasificare pentru tipul și categoria de clasificare efectiv îndeplinite. Procedura de clasificare se reia conform prevederilor art. 4.(4) În situația în care nu au fost remediate deficiențele pentru care s-a retras certificatul de clasificare pentru nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unui nou certificat de clasificare pentru orice tip de structură de primire turistică și categorie de clasificare pentru structura în cauză.-----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(5) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând structurile de primire turistice cărora le-au fost retrase certificatele de clasificare și, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite certificatele de clasificare.(6) În perioada în care certificatul de clasificare este retras/expirat sau autorizația provizorie de funcționare și-a încetat valabilitatea, operatorul economic proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice nu are dreptul să:a) desfășoare activități turistice în cadrul structurii de primire turistice în cauză;b) să încaseze venituri din exploatarea structurii de primire turistice respective.-----------------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.  +  Secţiunea a 2-a Eliberarea, retragerea și radierea licențelor de turism, respectiv eliberarea brevetelor de turism  +  Articolul 10(1) Pe teritoriul României, operatorii economici pot desfășura activități de ofertare și comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii turistice, inclusiv prin intermediul rețelelor și instrumentelor electronice de comunicație total sau parțial informatizate, site-uri sau altele asemenea, cu respectarea legislației în vigoare privind comerțul electronic, numai în baza licenței de turism și/sau, după caz, a anexei la aceasta, eliberate de instituția publică responsabilă în domeniul turismului.(2) În cazul prestării de servicii turistice în regim transfrontalier, operatorii economici stabiliți în alte state membre ale Uniunii Europene sau Spațiului Economic European își pot desfășura activitatea specifică agențiilor de turism în baza autorizației/licenței sau documentelor echivalente emise de statul membru de origine, informând instituția publică responsabilă în domeniul turismului privind desfășurarea de activități pe teritoriul României.(3) În sensul prevederilor alin. (2) prestarea în regim transfrontalier este determinată de caracterul temporar și ocazional al prestării, fiind stabilit în special în funcție de: durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea prestării.(4) Este interzisă desfășurarea de activități specifice agențiilor de turism de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) fără a deține licență de turism și, după caz, anexă la licența de turism.(5) Este interzisă desfășurarea de activități turistice specifice agențiilor de turism de către operatorii economici cu licența de turism expirată sau fără deținerea poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism.-----------------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.  +  Articolul 11(1) Licența și brevetul de turism se eliberează de instituția publică responsabilă în domeniul turismului, pe baza cererii și a declarației standardizate date pe propria răspundere a operatorului economic și, respectiv, a persoanelor fizice care solicită obținerea brevetului de turism, însoțite de documentația completă prevăzută de normele metodologice de aplicare ale prezentei hotărâri.(2) Cererea solicitantului este analizată de instituția publică responsabilă în domeniul turismului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii declarației standardizate însoțite de documentația completă. Termenul poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă.(3) Prelungirea termenului de eliberare a licenței sau a brevetului de turism, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.(4) Licența și brevetul de turism se consideră eliberate în situația în care instituția publică responsabilă în domeniul turismului nu a răspuns în termenul prevăzut la alin. (2), cu excepția cazului în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv de un interes legitim al unei terțe părți.(5) În cazul unei documentații incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea ei, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de analizare a documentației prevăzut la alin. (2).(6) În situația în care solicitantul nu îndeplinește condițiile pentru eliberarea licenței sau a brevetului de turism, instituția publică responsabilă în domeniul turismului comunică în scris în termenul prevăzut la alin. (2) motivul neacordării acestora.-----------------Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.  +  Articolul 12(1) În situația în care au apărut modificări cu privire la îndeplinirea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de turism și/sau a anexei la aceasta, operatorul economic va solicita autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului eliberarea unei noi licențe de turism, în termen de 30 de zile de la apariția modificărilor.(2) În cazul încetării activității agenției de turism și/sau a reprezentanțelor/sediilor secundare ale acesteia, operatorul economic în cauză are obligația să solicite autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului radierea licenței de turism și/sau a anexei la aceasta și să restituie licența de turism și anexa în original, prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin depunerea acestora la registratura autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.  +  Articolul 13(1) Licența și brevetul de turism sunt netransmisibile.(2) În scopul protecției turiștilor, operatorii economici care desfășoară activități specifice agențiilor de turism au următoarele obligații:a) să afișeze în incinta agenției de turism și a reprezentanțelor/sediilor secundare ale acesteia copia licenței de turism și/sau a anexei la aceasta, precum și numărul de telefon al autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru a fi cunoscute de turiști;b) să înscrie numărul licenței de turism și al poliței valabile de asigurare privind asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de turiști pentru achiziționarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice, în cazul insolvabilității sau a falimentului agenției de turism, pe documentele emise, materialele de promovare și pe propriile pagini de internet.-----------------Litera b) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.c) să păstreze în permanență în sediul agenției de turism și al reprezentanțelor/sediilor secundare ale acesteia originalul licenței de turism și/sau al anexei la aceasta;d) să prezinte informații reale în materialele de promovare, în oferte și pe propriile pagini de internet cu privire la serviciile și pachetele de servicii turistice oferite;e) să utilizeze numai autocare clasificate și ghizi de turism atestați.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(3) Este interzisă ofertarea, comercializarea serviciilor turistice și/sau a pachetelor de servicii turistice în structuri de primire turistice neclasificate sau cu certificate de clasificare retrase.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(4) Agențiile de turism au obligația de a presta servicii turistice conform tipului de activitate înscrisă în licența de turism, respectiv turoperatoare sau detailistă.-----------Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.  +  Articolul 14(1) Licența de turism și anexa la aceasta se retrag de către personalul cu atribuții de control din cadrul autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, în următoarele situații:a) ofertarea, comercializarea serviciilor/pachetelor de servicii turistice fără respectarea reglementărilor legale în vigoare;b) transmiterea de către titular a licenței și/sau anexei la aceasta în scopul utilizării de către alt operator economic.----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(2) Titularul unei licențe de turism retrase în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. b) nu mai poate desfășura activitate de turism prin agenția de turism și/sau prin sediile secundare/reprezentanțele acesteia timp de 2 ani de la data retragerii.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(3) În perioada în care licența de turism este retrasă se interzic:a) desfășurarea activităților specifice agențiilor de turism:b) încasarea de venituri din exploatarea agenției de turism.-----------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(4) În situația în care au fost remediate deficiențele pentru care licența de turism și/sau anexa la aceasta au fost retrase, operatorul economic va solicita reluarea activității printr-o cerere scrisă adresată administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului. Restituirea licenței de turism și/sau a anexei la aceasta se va face după ce personalul cu atribuții de control din cadrul administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului constată remedierea deficiențelor, în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii scrise a solicitantului.----------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(5) În situația în care nu au fost remediate deficiențele pentru care s-a retras licența de turism și/sau anexa la aceasta, conform prevederilor alin. (1) lit. a), operatorul economic nu are dreptul de a solicita eliberarea unei noi licențe de turism și/sau a unei noi anexe la aceasta.-----------Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(6) Autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului va publica periodic pe site-ul propriu lista cuprinzând agențiile de turism cărora le-au fost retrase licențele de turism și, respectiv, lista celor cărora le-au fost restituite licențele de turism.  +  Secţiunea a 3-a Sancțiuni  +  Articolul 15Constituie contravenții următoarele fapte:a) desfășurarea activității în structuri de primire turistice neclasificate sau neautorizate provizoriu;-----------------Litera a) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.b) desfășurarea activității în structuri de primire turistice având certificate de clasificare expirate sau cu o altă structură a spațiilor decât cea stabilită prin certificatul de clasificare;c) nerespectarea prevederilor art. 5 și 12;d) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) și b);-----------------Litera d) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.e) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2) și art. 13 alin. (2) lit. d);f) continuarea desfășurării activității în structura de primire turistică după retragerea certificatului de clasificare, precum și după încetarea valabilității autorizației provizorii de funcționare;-----------------Litera f) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.g) încasarea de venituri din exploatarea structurii de primire turistice/agenției de turism după retragerea/expirarea certificatului de clasificare/a licenței de turism sau după încetarea valabilității autorizației provizorii de funcționare;-----------------Litera g) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.h) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c);i) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-și exercita atribuțiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri;j) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2);k) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (4);-----------------Litera k) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.l) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (5);-----------------Litera l) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.m) desfășurarea de activități turistice specifice agențiilor de turism de către operatorii economici după retragerea licenței de turism sau a anexei la aceasta;n) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4);o) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4) și art. 14 alin. (5);p) nerespectarea criteriilor în baza cărora s-au eliberat licența de turism și/sau anexa la aceasta;q) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) și (3) și art. 13 alin. (2) lit. a)-c);r) ofertarea, comercializarea serviciilor turistice și/sau a pachetelor de servicii turistice de către agențiile de turism pentru structuri de primire turistice neclasificate, neautorizate provizoriu sau cu certificate de clasificare retrase;-----------------Litera r) a art. 15 a fost modificată de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.s) utilizarea de autocare neclasificate sau ghizi turistici neatestați.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.  +  Articolul 16(1) Contravențiile prevăzute la art. 15 se sancționează după cum urmează:a) faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;b) faptele prevăzute la lit. f), g), h), i), k) și m), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;c) faptele prevăzute la lit. b) și l), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei;d) faptele prevăzute la lit. o) și r), cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;e) faptele prevăzute la lit. j), după cum urmează: amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcționează începând cu data de 1 mai a fiecărui an, amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcționează începând cu data de 15 mai a fiecărui an, de la 20.000 lei la 30.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcționează începând cu data de 1 iunie a fiecărui an, de la 30.000 lei la 40.000 lei pentru structurile de primire turistice care nu funcționează la data de 15 iunie a fiecărui an și de la 40.000 lei la 50.000 lei și retragerea certificatului de clasificare pentru structurile de primire turistice care nu funcționează după data de 1 iulie a fiecărui an și până la sfârșitul sezonului estival;f) faptele prevăzute la lit. c) și s), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;g) faptele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei;h) faptele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 8.000 lei la 12.000 lei;i) faptele prevăzute la lit. n), cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei;j) faptele prevăzute la lit. p), cu amendă de la 8.000 lei la 50.000 lei;k) faptele prevăzute la lit. q), cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.-----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 17Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către:a) personalul cu atribuții de control din cadrul autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul turismului, pentru contravențiile prevăzute la art. 15 lit. a)-f) și i)-s);b) ofițerii și agenții de poliție pentru contravențiile prevăzute la art. 15 lit. h) și i);c) personalul desemnat din cadrul autorității administrației publice centrale responsabile în domeniul finanțelor publice pentru contravențiile prevăzute la art. 15 lit. g).-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 535 din 18 mai 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 iunie 2011.  +  Articolul 18Prevederile art. 15-17 se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții finale  +  Articolul 19Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 20(1) Condițiile și criteriile de autorizare a structurilor de primire turistice pentru eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor de turism și a brevetelor, modelul cererii de eliberare a certificatului de clasificare, precum și modelul declarației standardizate date pe propria răspundere a solicitantului licenței sau brevetului de turism se stabilesc de instituția publică responsabilă în domeniul turismului prin norme metodologice aprobate prin ordin al conducătorului acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 121 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului va emite normele metodologice de aplicare.  +  Articolul 21(1) Certificatele de clasificare și licențele de turism eliberate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioada înscrisă în cuprinsul acestora. La expirarea acestei perioade operatorii economici proprietari și/sau administratori de structuri de primire turistice au obligația de a solicita eliberarea noilor certificate de clasificare/licențe de turism.(2) Certificatele de clasificare și licențele de turism eliberate începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt valabile pe perioadă nedeterminată, până la modificarea condițiilor și criteriilor pentru care au fost eliberate.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 709/2009 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 26 iunie 2009, și Hotărârea Guvernului nr. 238/2001 privind condițiile de acordare a licenței și brevetului de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 21 februarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 23Prevederile prezentei hotărâri se completează cu dispozițiile-cadru ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.  +  Articolul 24Procedurile de clasificare, licențiere și brevetare prevăzute de prezenta hotărâre privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile privind utilizarea punctului de contact unic electronic se aplică după împlinirea a 60 de zile de la operaționalizarea acestuia.  +  Articolul 25În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea clasificării, licențierii și brevetării, autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului va contacta autoritățile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI Sistemul de informare al pieței interne, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010.*Prezenta hotărâre transpune prevederile cap. II art. 8 alin. (1), cap. III art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11 alin. (1), art. 13 alin. (4) și (6) ale Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 376 din 27 decembrie 2006, în ceea ce privește furnizarea de servicii turistice.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:Ministrul dezvoltării regionale și turismului,Elena Gabriela UdreaȘeful Departamentului pentru Afaceri Europene,Bogdan MănoiuMinistrul finanțelor publice,Gheorghe IalomițianuBucurești, 8 decembrie 2010.Nr. 1.267.-----