LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 (*actualizată*)privind regimul zonelor libere(actualizată până la data de 21 iunie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul promovării schimburilor internaţionale şi al atragerii de capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum şi pentru sporirea posibilităţilor de folosire a resurselor economiei naţionale, în porturile maritime şi în cele fluviale ale României, în lungul Canalului Dunăre - Marea Neagră, al altor canale navigabile şi în teritoriile din apropierea punctelor de trecere a frontierei se poate institui regimul de zonă liberă.  +  Articolul 2 (1) Zona liberă este o zonă geografică a teritoriului României, în care operatorii desfăşoară activităţi, iar mărfurile, mijloacele de transport şi alte bunuri se supun prevederilor Legii nr. 141/1997privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare. Supravegherea vamală se face numai la limita zonelor libere. (2) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) operator - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care desfăşoară activităţi în interiorul zonei libere; b) front de acostare al zonei libere - danele şi/sau cheiurile aflate pe teritoriul zonei libere.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 3 (1) Zonele libere sunt precis delimitate şi împrejmuite fie prin îngrădire, fie prin existenţa unor limite naturale, cum ar fi luciul sau cursul de apă. (2) Controlul accesului către zona liberă se efectuează de organele vamale şi ale poliţiei de frontieră. (3) Navele maritime sau fluviale aflate la fronturile de acostare din zonele libere se consideră pe teritoriul zonei libere.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 4În zonele libere sunt admise mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri, fără restricţii privind ţara de origine, de provenienţă sau de destinaţie. Nu sunt admise bunurile al căror import este prohibit pe teritoriul României prin lege sau prin convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 5Navele şi celelalte mijloace de transport, precum şi mărfurile sau alte bunuri care, pe orice cale, intră în sau ies din zonele libere, trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute de legislaţia română şi de convenţiile internaţionale.  +  Capitolul 2 Autorizarea de înfiinţare  +  Articolul 6Înfiinţarea şi delimitarea teritorială a zonelor libere, înfiinţarea birourilor vamale şi ale punctelor poliţiei de frontieră se fac prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale interesate.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 7Prin hotărârea Guvernului de înfiinţare se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a zonei libere, regimul de exploatare, administrare şi control, modul de percepere a taxelor şi a tarifelor, precum şi mijloacele necesare supravegherii vamale şi ale poliţiei de frontieră.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Capitolul 3 Administrarea şi coordonarea activităţii zonelor libere  +  Articolul 8 (1) Administraţiile zonelor libere funcţionează ca regii autonome, care se pot reorganiza ca societăţi comerciale sau companii naţionale, aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau sub autoritatea administraţiei publice locale, după caz. (2) Atribuţiile administraţiilor zonelor libere se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 7.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 9Coordonarea metodologică a activităţii administraţiilor zonelor libere se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Capitolul 4 Activităţi în zonele libere  +  Articolul 10 (1) În perimetrul zonelor libere se pot desfăşura de către operatori activităţile prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. (2) Administraţiile zonelor libere şi operatorii se pot asocia cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind asocierea şi libera concurenţă, în scopul desfăşurării activităţii proprii. (3) Administraţiile zonelor libere pot desfăşura activităţi productive, comerciale şi servicii, în nume propriu şi în asociere, în afara perimetrelor declarate a fi zone libere, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără a beneficia de facilităţile de zonă liberă.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 11Activităţile din zonele libere se realizează de către operatori numai pe baza licenţelor eliberate de administraţiile zonelor libere, cu respectarea principiilor liberei concurenţe.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Capitolul 5 Facilităţi  +  Articolul 12Activitatea de concesionare şi de închiriere din zonele libere se desfăşoară pe bază de licitaţie publică.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 12^1 (1) Se concesionează bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi activităţi/servicii publice de interes naţional sau local, aflate în administrarea zonelor libere. (2) Concesionarea se face în baza unui contract prin care administraţia zonei libere, în calitate de concedent, transmite pentru o perioadă de cel mult 49 de ani operatorului, în calitate de concesionar, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe, care se constituie venit propriu al administraţiei.--------------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 12^2 (1) Se închiriază bunuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea zonelor libere. (2) Închirierea se face, în condiţiile legii, în baza unui contract prin care administraţia zonei libere, în calitate de locator, transmite operatorului, în calitate de locatar, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, în schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administraţiei.--------------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 13Abrogat.--------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 14 (1) Ajutorul de stat se poate acorda pentru investiţiile realizate în baza contractelor comerciale încheiate, cu condiţia îndeplinirii criteriilor privind ajutorul de stat regional şi ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii. (2) Pentru investiţiile realizate în zonele libere, operatorii, precum şi administraţiile zonelor libere pot primi un ajutor de dezvoltare regională în cuantum de 50% din costurile eligibile ale investiţiilor realizate de întreprinderile mari şi de 65% din costurile eligibile ale investiţiilor realizate de întreprinderile mici şi mijlocii. (3) Furnizorul de ajutor de stat elaborează schemele de acordare a ajutoarelor pentru operatorii din zonele libere, aprobate prin lege sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care prin acestea nu se acordă ajutoare de natură fiscală. Autoritatea abilitată în monitorizarea ajutorului de stat, în colaborare cu furnizorul ajutorului de stat, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, împreună cu administraţiile zonelor libere, monitorizează atingerea intensităţii maxime a ajutorului regional pentru fiecare operator. (4) Pentru ajutoarele de stat existente, aferente contractelor de concesiune în derulare, în vederea compatibilizării acestora furnizorii de ajutor de stat elaborează schemele pentru transformarea acestor ajutoare în ajutoare compatibile, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (5) Modalităţile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în legislaţia în vigoare privind ajutorul de stat.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 15La lichidarea sau restrângerea activităţii desfăşurate în zona liberă, persoanele fizice sau persoanele juridice străine pot transfera în străinătate capitalul şi profitul, după plata tuturor obligaţiilor către statul român şi partenerii contractuali.  +  Articolul 16 (1) Regimul vamal aplicabil mărfurilor româneşti şi străine care intră, ies, staţionează, se utilizează sau se consumă în zonele libere este cel prevăzut în Legea nr. 141/1997, cu modificările ulterioare, şi în Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001, cu modificările ulterioare. (2) În vederea valorificării sau eliminării deşeurilor obţinute ca urmare a unei activităţi legal desfăşurate în perimetrul zonei libere se întocmesc, dacă este cazul, formalităţi vamale, conform prevederilor stabilite în cadrul legislaţiei vamale. (3) Operaţiile de valorificare şi de eliminare a deşeurilor din zonele libere se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale specifice privind gestionarea deşeurilor. (4) Costurile aferente activităţilor de colectare, transport, depozitare, valorificare şi de eliminare a deşeurilor în zonele libere se suportă de către producătorul sau deţinătorul de deşeuri, care încredinţează deşeurile unei unităţi specializate pentru valorificare sau eliminare. (5) Administraţiile zonelor libere împreună cu autorităţile de mediu vor confirma în scris birourilor vamale care funcţionează pe lângă zonele libere că deşeurile pentru care se solicită întocmirea formalităţilor vamale sunt rezultate în urma unor activităţi desfăşurate pe teritoriul zonei libere în cauză.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 17Abrogat.--------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 18Abrogat.--------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 19Bunurile dintr-o zonă liberă pot fi transportate în altă zonă liberă fără plata de taxe vamale. Aceste bunuri pot fi tranzitate pe teritoriul vamal al României, cu respectarea dispoziţiilor legale. De asemenea, aceste bunuri pot fi introduse în ţară cu îndeplinirea condiţiilor şi formalităţilor privind importul sau, după caz, primirea temporară.  +  Capitolul 6 Operaţiuni şi resurse financiare  +  Articolul 20 (1) Toate operaţiunile financiare legate de activităţile desfăşurate în zonele libere se fac în valută liber convertibilă, acceptată de Banca Naţională a României. Fac excepţie operaţiunile financiare ce se efectuează în perioada realizării construcţiilor şi obiectivelor din zonele libere, precum şi cele realizate în cadrul activităţilor comerciale în nume propriu de către administraţiile zonelor libere, în afara perimetrelor zonelor libere, precum şi operaţiunile comerciale, inclusiv prestaţiile de servicii între rezidenţi, cele de alimentaţie publică, prin cantine şi restaurante, care se pot efectua şi în lei. (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot efectua prin toate modalităţile de plată prevăzute de legislaţia în vigoare, cu respectarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2004privind efectuarea operaţiunilor valutare.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 21 (1) Resursele financiare ale administraţiilor zonelor libere se constituie din: a) venituri din aplicarea tarifelor de acordare a licenţelor de desfăşurare a activităţii; b) venituri din aplicarea tarifelor de închiriere şi concesionare; c) venituri din eliberarea permiselor de acces; d) venituri din comisioane şi prestări de servicii; e) venituri din alte activităţi; f) venituri provenite din penalităţi de întârziere a plăţilor prevăzute în contractele comerciale încheiate; g) fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru realizarea de investiţii pentru domeniul public; h) alte venituri, credite bancare şi resurse atrase. (2) Nivelul tarifelor pentru închirieri, concesionări şi prestări de servicii se stabileşte prin negociere directă sau licitaţie, după caz, concretizată în contractele încheiate între administraţiile zonelor libere şi persoanele fizice şi/sau juridice, române ori străine, care desfăşoară activităţi în zonele libere.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 22 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează astfel: a) intrarea în zonele libere fără aprobarea administraţiei, fără permis eliberat de administraţia zonei libere sau cu permis anulat, expirat ori suspendat, cu amendă, în echivalent lei, de la 250 euro la 1.000 euro; b) introducerea în zonele libere de bunuri neînsoţite de documente, cu amendă, în echivalent lei, de la 2.000 euro la 10.000 euro; c) desfăşurarea de activităţi fără licenţe, cu licenţe expirate sau desfăşurarea altor activităţi decât a celor specificate în licenţe, cu amendă, în echivalent lei, de la 2.500 euro la 10.000 euro; d) desfăşurarea de activităţi, altele decât cele prevăzute în hotărârea de înfiinţare a zonei libere, cu amendă, în echivalent lei, de la 5.000 euro la 20.000 euro. (2) Plata amenzilor prevăzute la alin. (1) se face în lei, prin transformarea cuantumului acestora la cursul oficial în vigoare la data constatării contravenţiei. (3) Bunurile ce fac obiectul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se confiscă.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 23Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 se fac de împuterniciţii administraţiei zonei libere.  +  Articolul 24Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plângerea se depune la administraţia zonei libere şi se soluţionează de judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.  +  Articolul 25Prevederile art. 22 alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.--------------Art. 25 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 26 (1) Introducerea în zonele libere de bunuri al căror import este prohibit pe teritoriul României constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Introducerea de mărfuri în zonele libere, cu bună ştiinţă, pentru a deveni deşeuri în aceste zone, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.--------------Art. 26 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 27Investiţiile efectuate în zonele libere nu pot fi expropriate, rechiziţionate sau supuse altor măsuri cu efecte similare, decât în caz de interes public, cu respectarea prevederilor legale şi cu plata unei despăgubiri corespunzătoare valorii investiţiei, care trebuie să fie promptă, adecvată şi efectivă.  +  Articolul 28Clădirile din interiorul zonelor libere nu pot fi folosite ca locuinţe.--------------Art. 28 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 29Abrogat.--------------Art. 29 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 30Mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri care se introduc, se află în sau se scot din zonele libere, precum şi activităţile desfăşurate în aceste zone sunt supuse normelor sanitare, fitosanitare, sanitar-veterinare şi de protecţie a mediului, după caz.  +  Articolul 31Bunurile şi mijloacele de transport necesare administraţiei zonei libere urmează regimul juridic prevăzut de legislaţia naţională.  +  Articolul 32Salariile personalului care îşi desfăşoară activitatea în zonele libere se stabilesc în lei şi în valută sau numai în lei ori numai în valută, prin negocieri colective sau, după caz, individuale.Abrogat.---------Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 244 din 9 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 17 iunie 2004.  +  Articolul 33În zonele libere, personalul străin, stabilit prin convenţia părţilor, poate fi angajat în posturi de conducere şi de specialitate, cu respectarea dispoziţiilor legale.  +  Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 294/1978 privind Portul liber Sulina, Decretul nr. 401/1982 pentru aprobarea Regulamentului privind exploatarea Portului liber Sulina, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României, şi a fost reexaminată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constituţia României, în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 4 din 3 iulie 1992.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  IONEL ROMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi art. 76 alin. (2) din Constituţia României, şi a fost reexaminată de Senat în şedinţa din 14 iulie 1992, potrivit art. 145 din Constituţia României, în urma Deciziei Curţii Constituţionale nr. 4 din 3 iulie 1992.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  ------