CERINŢELE TEHNICE din 12 octombrie 2007 (*actualizate*)pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor(actualizate până la data de 25 martie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.  +  Articolul 1În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) celulă - unitatea elementară anatomică şi funcţională a materiei vii. În sensul prezentului ordin, termenul celulă/celule se referă la celula umană individuală sau la o colecţie de celule umane care nu sunt unite prin nicio formă de substanţă intercelulară; b) ţesut - gruparea de celule diferenţiată, unite prin substanţă intercelulară amorfă, care formează împreună o asociere topografică şi funcţională; c) celule reproductive - toate celulele destinate a fi folosite în scopul reproducerii umane asistate; d) donare de celule reproductive între parteneri - donarea celulelor reproductive între un bărbat şi o femeie care declară că au o relaţie fizică intimă; e) utilizare directă - orice procedură în care celulele sunt donate şi utilizate fără stocare într-o bancă de celule; f) instituţie de prelevare - instituţia sanitară ori secţia unui spital sau orice altă instituţie care efectuează prelevarea de ţesuturi şi celule umane şi care poate să nu fie acreditată drept bancă de ţesuturi; g) management al calităţii - activităţile coordonate care au ca scop dirijarea şi controlul unei organizaţii sub aspect calitativ; h) critic - un potenţial efect negativ asupra calităţii şi/sau securităţii ţesuturilor şi/sau celulelor; i) instituţii sanitare utilizatoare de ţesuturi şi celule umane în scop terapeutic la om - instituţia sanitară ori secţia unui spital sau a altei instituţii unde se efectuează utilizarea la om a ţesuturilor şi celulelor umane;------------Lit. i) a art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 25 martie 2013. j) incident advers sever - orice eveniment inoportun legat de procurarea, controlul, procesarea, conservarea şi distribuţia de ţesuturi şi celule umane, susceptibil de a transmite o boală contagioasă, de a provoca decesul sau condiţii ameninţătoare pentru viaţă, de a produce o invaliditate sau o incapacitate la primitori ori de a provoca sau a prelungi o spitalizare ori o morbiditate; k) reacţie adversă gravă - reacţia neprevăzută, inclusiv boala contagioasă, ameninţătoare pentru viaţă, la donator sau la primitor, asociată cu procurarea ori cu utilizarea terapeutică umană de ţesuturi sau celule, care este mortală sau pune viaţa în pericol, care determină o invaliditate sau o incapacitate, provoacă ori prelungeşte spitalizarea sau morbiditatea; l) trasabilitate - ansamblul informaţiilor şi al măsurilor, documentate şi înregistrate, care permit:1. stabilirea legăturilor dintre donator şi banca furnizoare de ţesuturi şi celule procesate, pe de o parte, şi primitor şi unitatea sanitară acreditată care utilizează ţesuturile sau celulele, pe de altă parte;2. urmărirea şi identificarea ţesuturilor sau celulelor pe parcursul fiecărei etape, de la procurare, procesare, control şi conservare până la distribuţia la primitor sau până la distrugerea lor;3. identificarea tuturor datelor relevante legate de produsele terapeutice anexe şi materialele care vin în contact, în timpul procesării, cu ţesuturile şi celulele umane; m) validare - stabilirea dovezii prin care utilizarea oricăror proceduri, materiale, materii prime sau produse, activităţi sau sisteme permite în mod real atingerea rezultatelor aşteptate şi a specificaţiilor definite; n) activităţi critice - activităţile cu potenţial efect negativ asupra calităţii şi/sau securităţii ţesuturilor şi/sau celulelor.  +  Articolul 2Prelevarea ţesuturilor şi celulelor umane trebuie se respecte următoarele cerinţe:1. Cu excepţia donării între parteneri a celulelor reproductive pentru utilizare directă, prelevarea de ţesuturi şi celule umane este acreditată numai după îndeplinirea cerinţelor stipulate la pct. 2-12.2. Prelevarea ţesuturilor şi celulelor umane se va efectua de către persoane care au absolvit un program de instruire într-o bancă de ţesuturi sau de celule autorizată pentru prelevare.3. Banca de ţesuturi/celule sau instituţia de prelevare va încheia acorduri scrise cu personalul sau echipele responsabile cu selecţia donatorilor, dacă aceştia nu sunt angajaţi ai aceloraşi instituţii sau bănci, specificând procedurile ce trebuie urmate pentru a asigura respectarea criteriilor de selecţie a donatorilor cuprinse în anexa nr. I.4. Banca de ţesuturi/celule sau instituţia de prelevare va încheia acorduri scrise cu personalul echipelor responsabile cu prelevarea ţesuturilor/celulelor, dacă acest personal nu este angajat de aceeaşi instituţie sau bancă, specificând tipul/tipurile de ţesuturi şi/sau celule şi/sau mostre ce urmează a fi prelevate şi protocoalele ce trebuie urmate.5. Băncile de ţesuturi şi celule umane vor aplica Procedurile standard de operare pentru verificarea: a) identităţii donatorului; b) consimţământului donatorului sau familiei acestuia pentru prelevare, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare; c) evaluării criteriilor de selecţie a donatorilor, conform art. 3; d) evaluării testelor de laborator efectuate pentru donatori, conform art. 4. Vor fi aplicate, de asemenea, Procedurile standard de operare privind descrierea procedurilor de prelevare, ambalare, etichetare şi transport al ţesuturilor şi celulelor umane la locul de primire din banca de ţesuturi/celule sau, în cazul distribuirii directe a ţesuturilor şi celulelor, la echipa responsabilă cu utilizarea lor, sau, în cazul mostrelor de ţesuturi/celule umane, la laboratorul de testare, conform anexei nr. IV.6. Prelevarea se desfăşoară numai în localuri tehnice corespunzătoare, utilizându-se proceduri care minimalizează contaminarea bacteriană sau de altă natură a ţesuturilor şi celulelor prelevate, conform anexei nr. IV.7. Materialele şi echipamentele de prelevare vor fi întreţinute în conformitate cu standardele şi menţiunile prevăzute în anexa nr. IV pct. 1.3 şi cu reglementările, standardele şi indicaţiile naţionale şi internaţionale privitoare la sterilizarea medicamentelor şi instrumentarului medical. Pentru prelevarea de ţesuturi şi celule se va utiliza instrumentar steril, validat sau certificat specific.8. Prelevarea de ţesuturi şi celule de la donatori vii se va realiza într-un mediu care să le asigure acestora starea de sănătate, siguranţă şi intimitate.9. În cazul în care va fi necesar, se vor asigura personalul şi echipamentele necesare pentru reconstrucţia corpului donatorilor decedaţi.10. Procedurile pentru prelevarea ţesuturilor şi celulelor se vor desfăşura conform cerinţelor anexei nr. IV.11. Un cod unic de identificare este repartizat donatorului, precum şi ţesuturilor şi celulelor donate de acesta, în timpul recoltării sau la banca de ţesuturi ori de celule, pentru a asigura identificarea corectă a donatorului şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor donate. Datele codificate vor fi introduse într-un registru cu regim special, cu asigurarea securizării datelor cu caracter personal.12. Documentaţia privind donatorul va fi păstrată conform pct. 1.4 din anexa nr. IV.  +  Articolul 3Donatorii de ţesuturi şi celule vor trebui să fie compatibili cu criteriile de selecţie stabilite în: a) anexa nr. I, pentru donatorii de ţesuturi şi celule, cu excepţia donatorilor de celule reproductive; b) anexa nr. III pentru donatorii de celule reproductive.  +  Articolul 4Testele de laborator obligatorii pentru donatorii de ţesuturi şi celule se efectuează în următoarele condiţii:1. donatorii de ţesuturi şi celule, cu excepţia donatorilor de celule reproductive, sunt supuşi testelor biologice prezentate la pct. 1 din anexa nr. II;2. testele menţionate la pct. 1 sunt efectuate conform cerinţelor generale prezentate la pct. 2 din anexa nr. II;3. donatorii de celule reproductive sunt supuşi testelor biologice prezentate la pct. 1 şi 2 din anexa nr. III;4. testele menţionate la pct. 3 sunt efectuate conform cerinţelor generale prezentate la pct. 3 din anexa nr. III.  +  Articolul 5Agenţia Naţională de Transplant şi Inspecţia sanitară de stat se vor asigura că donarea de ţesuturi şi/sau celule umane, precum şi procedurile de prelevare şi primire a ţesuturilor şi/sau celulelor umane în banca de ţesuturi/celule sunt conforme cu cerinţele descrise în anexa nr. IV.  +  Articolul 6Agenţia Naţională de Transplant autorizează distribuirea directă către primitor a unor ţesuturi şi celule specifice de la locul unde are loc prelevarea la o instituţie medicală pentru a fi transplantate imediat.  +  Articolul 7Criteriile pentru acreditarea băncilor de ţesuturi şi celule umane sunt stabilite în anexa nr. V.  +  Articolul 8Procesele de preparare a ţesuturilor şi celulelor din băncile de ţesuturi/celule trebuie să întrunească condiţiile cuprinse în anexa nr. VI.  +  Articolul 9Notificarea reacţiilor adverse grave şi a incidentelor adverse severe va respecta următoarele cerinţe: a) instituţiile unde are loc prelevarea, precum şi băncile de ţesuturi sau celule vor stabili şi vor implementa proceduri pentru păstrarea documentaţiei referitoare la ţesuturile şi celulele umane prelevate şi pentru notificarea imediată a băncilor de ţesuturi/celule care le-au primit despre orice reacţie adversă gravă apărută la donatorul viu sau incident advers sever apărut în timpul prelevării, ce ar putea influenţa calitatea şi securitatea acestor ţesuturi şi celule; b) instituţiile responsabile pentru utilizarea umană a ţesuturilor şi celulelor vor implementa proceduri de notificare imediată a băncilor de ţesuturi/celule despre orice incident advers sever care poate influenţa calitatea şi securitatea ţesuturilor şi celulelor; c) băncile de ţesuturi şi celule vor pune la dispoziţia instituţiilor sanitare utilizatoare de ţesuturi şi celule umane în scop terapeutic informaţii despre modul în care instituţia sanitară respectivă trebuie să raporteze incidentele adverse severe ce pot influenţa calitatea şi securitatea ţesuturilor şi celulelor; d) băncile de ţesuturi şi celule care distribuie ţesuturi şi celule destinate utilizării umane vor furniza instituţiilor responsabile pentru utilizarea acestora informaţii despre modalitatea în care aceste instituţii trebuie să raporteze reacţiile adverse grave constatate conform prevederilor lit. a); e) băncile de ţesuturi şi celule vor implementa proceduri de informare imediată a Agenţiei Naţionale de Transplant şi a Inspecţiei sanitare de stat despre suspiciunile oricărei reacţii adverse grave sau incident advers sever, conform prevederilor lit. a), precum şi despre concluziile anchetei efectuate pentru investigarea cauzei acestora; f) în cazul reproducerii asistate, orice tip de neidentificare sau amestec al gameţilor ori embrionilor este considerat incident advers sever. Toate persoanele sau instituţiile de prelevare, precum şi instituţiile sanitare utilizatoare de ţesuturi şi celule umane în scop terapeutic vor raporta aceste incidente băncilor de celule reproductive, în vederea investigării şi informării Agenţiei Naţionale de Transplant şi Inspecţiei sanitare de stat; g) băncile de ţesuturi şi celule vor evalua incidentele adverse severe pentru a identifica acele cauze previzibile; h) persoana responsabilă din banca de ţesuturi sau celule va completa cu informaţiile relevante şi va trimite Agenţiei Naţionale de Transplant şi Inspecţiei sanitare de stat anexa nr. VII partea A şi anexa nr. VIII partea A; i) băncile de ţesuturi şi celule vor informa Agenţia Naţională de Transplant şi Inspecţia sanitară de stat despre măsurile luate în privinţa celorlalte ţesuturi şi celule provenite de la acelaşi donator, care au fost distribuite în scopul utilizării terapeutice umane; j) băncile de ţesuturi şi celule vor completa cu informaţiile relevante anexa nr. VII partea B şi anexa nr. VIII partea B şi le vor trimite Agenţiei Naţionale de Transplant şi Inspecţiei sanitare de stat. k) toate persoanele şi instituţiile care utilizează ţesuturi sau celule umane vor raporta toate informaţiile relevante instituţiilor implicate în donarea, procurarea, testarea, procesarea, conservarea şi distribuţia ţesuturilor şi celulelor umane în scopul asigurării trasabilităţii şi pentru a se garanta controlul calităţii şi al siguranţei.------------Lit. k) a art. 9 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 25 martie 2013.  +  Articolul 10 (1) Inspecţia sanitară de stat va trimite Comisiei Europene până la data de 30 iunie a anului următor un raport anual cu privire la notificările reacţiilor adverse grave şi ale incidentelor adverse severe ce i-au fost semnalate. Inspecţia sanitară de stat va pune la dispoziţia băncilor de ţesuturi şi celule documentul întocmit de către Comisia Europeană pe baza rapoartelor anuale primite de la statele membre. (2) Formularul de notificare anuală este stabilit în anexa nr. IX părţile A şi B şi va conţine toate informaţiile necesare identificării expeditorului şi păstrării datelor de referinţă ale acestuia. (3) Agenţia Naţională de Transplant şi Inspecţia sanitară de stat vor informa autorităţile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană despre reacţiile adverse grave şi incidentele adverse severe survenite, pentru a garanta luarea unor măsuri adecvate.  +  Articolul 11 (1) Băncile de ţesuturi şi celule vor avea sisteme adecvate de identificare şi etichetare a ţesuturilor şi/sau celulelor umane primite şi distribuite. (2) Băncile de ţesuturi/celule şi instituţiile sanitare utilizatoare de ţesuturi şi celule umane în scop terapeutic vor păstra în mod corespunzător informaţiile conţinute în anexa nr. X cel puţin 30 de ani, astfel încât acestea să fie lizibile.  +  Articolul 12De la data stabilirii unui cod european unic, se va utiliza un cod numeric specific pentru identificarea tuturor ţesuturilor şi celulelor umane donate la nivelul băncilor de ţesuturi şi celule, conform anexei nr. XI, cu excepţia donării de celule reproductive între parteneri. Aceasta are ca scop asigurarea identificării precise a donatorului, a trasabilităţii tuturor ţesuturilor şi celulelor umane, precum şi obţinerea de informaţii despre principalele caracteristici ale ţesuturilor şi celulelor.  +  Articolul 13Anexele nr. I-XI fac parte integrantă din prezentele cerinţe tehnice.  +  Anexa I -------la cerinţele tehnice--------------------CRITERII DE SELECŢIEa donatorilor de ţesuturi şi/sau celule(cu excepţia donatorilor de celule reproductive)Criteriile de selecţie a donatorilor de ţesuturi şi celule (cu excepţia donatorilor de celule reproductive) se bazează pe analiza riscurilor legate de utilizarea terapeutică a celulelor/ţesuturilor umane. Indicatorii acestor riscuri trebuie identificaţi prin examen fizic, analiza istoricului medical şi comportamental, testarea biologică, examenul post-mortem (pentru donatorii decedaţi) şi alte investigaţii corespunzătoare.1. Donatorii decedaţi1.1. Criterii generale de excludere1.1.1. Cauza morţii este necunoscută, cu excepţia situaţiilor în care autopsia furnizează informaţii asupra cauzei morţii şi în absenţa oricăruia dintre criteriile generale de excludere de mai jos.1.1.2. Antecedente de boală cu etiologie necunoscută1.1.3. Prezenţa sau antecedente ale unor boli maligne, cu excepţia carcinomului bazo-celular primar, carcinomului în situ de col uterin şi a unor tumori primare ale sistemului nervos central, trebuie evaluate conform criteriilor ştiinţifice. Donatorii cu boli maligne pot fi evaluaţi şi acceptaţi pentru donare de cornee, cu excepţia celor cu retinoblastom, neoplasm hematologic şi tumori maligne ale segmentului anterior al ochiului.1.1.4. Risc de transmitere a bolilor cauzate de prioni. Riscul poate apărea la: a) persoanele diagnosticate cu boala Creutzfeldt-Jakob sau o variantă a bolii Creutzfeldt-Jakob ori care au antecedente familiale de boală noniatrogenică Creutzfeldt-Jakob; b) persoanele cu antecedente de demenţă rapid progresivă sau boli neurologice degenerative, inclusiv cele de origine necunoscută; c) persoane care au primit hormoni derivaţi din glanda pituitară umană (cum ar fi hormoni de creştere) şi primitorii de grefe de cornee, sclera şi dura mater, precum şi persoanele care au suferit intervenţii neurochirurgicale nedocumentate (în care este posibil să se fi folosit dura mater).Pentru variante ale bolii Creutzfeldt-Jakob se recomandă precauţii suplimentare.1.1.5. Infecţii sistemice necontrolate la momentul donării, inclusiv infecţii bacteriene, virale sistemice, infecţii cu paraziţi sau fungi sau infecţii locale severe ale ţesuturilor şi celulelor ce urmează a fi donate.Donatorii cu septicemie bacteriană pot fi evaluaţi şi acceptaţi pentru donarea de cornee, dar numai atunci când se fac culturi bacteriene care permit detectarea oricărei contaminări bacteriene a acesteia.1.1.6. Antecedente, dovezi clinice sau de laborator ale infecţiei cu HIV, hepatita acută sau cronică B (cu excepţia persoanelor cu un status imun dovedit), hepatita C şi HTLV I/II, risc de transmitere sau prezenţa factorilor de risc pentru aceste infecţii1.1.7. Antecedente de boli cronice sistemice autoimune care pot avea un efect negativ asupra calităţii ţesutului/celulelor ce va/vor fi prelevat/prelevate.1.1.8. Rezultatele testelor de sânge ale donatorului pot fi invalidate din cauza: a) hemodiluţiei, atunci când nu a fost recoltată o mostră de sânge înainte de transfuzie; b) tratamentului cu medicaţie imunosupresoare.1.1.9. Dovezi ale existenţei factorilor de risc pentru boli transmisibile, luându-se în considerare călătoriile şi riscurile comportamentale cunoscute ale donatorului, antecedentele de expunere la aceste boli, precum şi prevalenţa locală a bolilor infecţioase.1.1.10. Prezenţa pe corpul donatorului a semnelor fizice ce implică riscul de boli transmisibile, conform anexei nr. IV, pct. 1.2.3.1.1.11. Ingestia sau expunerea la o substanţă (de exemplu, cianura, plumb, mercur, aur) care poate fi transmisă primitorilor într-o doză ce ar putea periclita sănătatea acestora.1.1.12. Antecedente de vaccinare recentă cu virus viu atenuat, atunci când se consideră că există riscul transmiterii acestuia.1.1.13. Transplantul cu xenogrefe1.2. Criterii suplimentare de excludere pentru donatorii decedaţi copii1.2.1. Toţi copiii născuţi din mame cu infecţie HIV sau care îndeplinesc oricare dintre criteriile de excludere descrise la pct. 1.1 trebuie excluşi ca donatori până când se elimină total riscul transmiterii infecţiei. a) Copiii mai mici de 18 luni, născuţi din mame cu infecţie HIV, hepatită B, hepatită C sau HTLV ori cu riscul unei astfel de infecţii şi care au fost alăptaţi la sân în ultimele 12 luni, nu pot fi acceptaţi ca donatori, indiferent de rezultatele testelor. b) Copiii născuţi din mame cu infecţie HIV, hepatita B, hepatita C sau infecţia HTLV ori cu risc de astfel de infecţie, care nu au fost alăptaţi la sân în ultimele 12 luni şi la care rezultatele testelor, examinările fizice şi analiza fişelor medicale nu indică dovada infecţiei cu HIV, hepatită B, hepatită C sau HTLV, pot fi acceptaţi ca donatori.2. Donatorii vii2.1. Donatorul viu autolog2.1.1. Dacă ţesuturile şi celulele prelevate urmează a fi stocate sau vor fi efectuate culturi, se va efectua acelaşi set minim de teste biologice ca şi în cazul donatorului viu alogenic. Rezultatele pozitive ale testelor nu împiedică neapărat ţesuturile şi celulele sau orice produs derivat din ele să fie stocate, procesate şi reimplantate, dacă există spaţii de depozitare corespunzătoare semnalate şi separate pentru a se asigura împotriva riscului contaminării încrucişate şi/sau altui risc de contaminare.2.2. Donatorul viu alogen2.2.1. Donatorii vii alogeni trebuie selectaţi pe baza stării de sănătate şi a antecedentelor medicale prin chestionarul prevăzut la pct. 2.2.3. şi printr-o discuţie cu donatorul, efectuate de personal medical calificat. Evaluarea trebuie să includă factori relevanţi ce ajută la identificarea şi eliminarea acelor persoane de la care donarea poate prezenta un risc pentru primitori, cum ar fi posibilitatea transmiterii bolilor sau afectarea sănătăţii acestora. Pentru orice donare, procesul de recoltare nu trebuie să afecteze sau să compromită sănătatea donatorului; în cazul donării de sânge din cordonul ombilical sau din membrana amniotică, aceasta se aplică atât mamei, cât şi copilului.2.2.2. Criteriile de selecţie a donatorilor vii alogenici trebuie stabilite şi documentate de către banca de ţesuturi sau celule (şi de către medicul ce efectuează transplantul în cazul distribuirii directe la primitor), luându-se în considerare: a) specificitatea ţesuturilor sau celulelor ce urmează a fi donate; b) starea fizică a donatorului; c) antecedentele medicale şi comportamentale ale donatorului, conform chestionarului de la pct. 2.2.3.; d) rezultatele investigaţiilor clinice şi testelor de laborator ce stabilesc starea de sănătate a donatorului.2.2.3. CHESTIONAR DE EVALUARE A RISCULUI DE TRANSMITERE A BOLILOR INFECŢIOASE DE CĂTRE DONATORII DE ŢESUTURI/CELULE    NUME .....................................................    PRENUME ..................................................    DATA NAŞTERII ............... Vârsta .....................    CNP ......................................................    DOMICILIUL ...............................................    TELEFON ..................................................                                                                          DA NU    1. Aţi întreţinut relaţii homosexuale în ultimele 12 luni? [] []    2. V-aţi administrat injectabil intravenos, intramuscular sau       subcutanat droguri în ultimele 12 luni? [] []    3. Sunteţi inclus în programul de hemodializă? [] []    4. Vi s-au administrat concentrate de factori de coagulare de       origine umană pentru boli de coagulare sau hemofilie? [] []    5. Aţi avut în ultimele 12 luni parteneri sexuali care prezintă       teste serologice pozitive pentru HIV, hepatită B, hepatită       C sau care prezintă istoric/factori de risc pentru acestea? [] []    6. Aţi avut în ultimele 12 luni contact cu răni deschise, leziuni       cutanate sau membrane mucoase sângerânde care ar fi putut       prezenta risc de HIV sau hepatită? [] []    7. Aţi fost internat într-un sistem corecţional în ultimele 12 luni? [] []    8. Aţi fost diagnosticat sau tratat de sifilis sau gonoree în       ultimele 12 luni? [] []    9. Vi s-au efectuat transfuzii în ultimele 12 luni? [] []    10. V-aţi efectuat în ultimele 12 luni tatuaje, piercing şi/sau        acupunctură cu ace/echipament care să nu fi fost steril şi        de unică folosinţă? [] []    11. V-aţi vaccinat recent cu vaccinuri vii? [] []    12. Aţi călătorit în zone cu risc endemic de boli transmisibile,        cum ar fi malaria, trypanosomiaza, rabia? [] []        Data ....../.../...... Semnătura                                         ...............2.2.4. Trebuie aplicate aceleaşi criterii de excludere ca şi în cazul donatorilor decedaţi, cu excepţia pct. 1.1.1. În funcţie de ţesuturile sau celulele ce urmează a fi donate, se pot adăuga alte criterii de excludere specifice, cum ar fi: a) sarcina (cu excepţia donatorilor de sânge din cordonul ombilical şi membrane amniotice şi a donatorilor gemeni de celule stem hematopoietice); b) alăptarea la sân; c) în cazul celulelor stem hematopoietice, potenţialul transmiterii caracteristicilor moştenite.  +  Anexa II --------la cerinţele tehnice--------------------TESTE DE LABORATOR OBLIGATORIIpentru donatori1. Teste biologice obligatorii pentru donatori1.1. Următoarele teste biologice trebuie efectuate la toţi donatorii ca o cerinţă minimă:┌────────────────────┬────────────────────────────────┐│ HIV 1 şi 2 │ Anticorpi anti-HIV-1,2 │├────────────────────┼────────────────────────────────┤│ Hepatita B │ antigen Hbs ││ │ Anticorpi Anti HBc │├────────────────────┼────────────────────────────────┤│ Hepatita C │ Anticorpi anti-HCV │├────────────────────┼────────────────────────────────┤│ Sifilis │ Algoritm - conform pct. 1.4 │└────────────────────┴────────────────────────────────┘1.2. Testarea anticorpilor HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc sau provin din zone cu prevalenţă înaltă ori care au parteneri sexuali provenind din acele zone sau când părinţii donatorilor provin din acele zone.------------Punctul 1.2. din anexa II a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 25 martie 2013.1.3. Dacă rezultatele testelor indică anticorpi anti-HBc pozitivi, iar antigenul Hbs este negativ, sunt necesare investigaţii suplimentare cu o evaluare a riscului care să determine eligibilitatea donatorului.1.4. Trebuie aplicat un algoritm de testare validat pentru a exclude prezenţa infecţiei active cu Treponema pallidum. Un test nonreactiv, specific sau nespecific, poate permite validarea ţesuturilor şi celulelor. Când se efectuează un test nespecific, rezultatul reactiv nu împiedică prelevarea sau eliberarea, cu condiţia ca testul specific de confirmare a Treponema pallidum să fie nereactiv. Un donator al cărui test specific pentru Treponema pallidum este reactiv necesită o evaluare de risc temeinică pentru a determina eligibilitatea donatorului.1.5. În anumite circumstanţe, se pot cere testări suplimentare, acest lucru depinzând de antecedentele donatorului şi de caracteristicile ţesuturilor sau celulelor donate (de exemplu: Rh, HLA, malarie, CMV, toxoplasmoza, EBV, Trypanosoma cruzi).1.6. Pentru donatorii autologi se aplică prevederile anexei nr. I, pct. 2.1.1.2. Cerinţe generale ce trebuie îndeplinite în determinarea markerilor biologici2.1. Testele trebuie efectuate de un laborator calificat, autorizat ca centru de testare de către Agenţia Naţională de Transplant, folosindu-se de preferinţă truse de testare marcate CE. Tipul de test utilizat trebuie să fie validat conform criteriilor ştiinţifice în vigoare.2.2. Testele biologice vor fi efectuate din serul sau plasma donatorului; ele nu trebuie efectuate cu alte lichide sau secreţii, cum ar fi umoarea apoasă sau vitroasă, decât dacă utilizarea unui test validat pentru un astfel de lichid este justificată prin argumente clinice.2.3. În situaţiile în care donatorii potenţiali au pierdut sânge şi au primit recent sânge, componente din sânge, coloizi sau cristaloizi, testarea sângelui poate să nu fie validă din cauza hemodiluţiei mostrei. În următoarele circumstanţe se aplică un algoritm de evaluare a gradului hemodiluţiei: a) recoltarea de sânge ante-mortem: dacă sângele, componentele din sânge şi/sau coloizii au fost administrate în intervalul de 48 de ore înaintea recoltării de sânge sau dacă soluţiile cristaloide au fost administrate în intervalul de o oră ce precedă recoltarea de sânge; b) recoltarea de sânge post-mortem: dacă sângele, componentele din sânge şi/sau coloizii au fost administrate în intervalul de 48 de ore înaintea morţii sau dacă soluţiile cristaloide au fost administrate în intervalul de o oră ce precedă moartea.Băncile de ţesuturi/celule pot accepta ţesuturi şi celule de la donatori cu diluţia plasmei mai mare de 50% doar dacă procedurile de testare utilizate sunt validate pentru o astfel de plasmă sau dacă există o mostră dinaintea transfuziei.2.4. În cazul donatorului decedat se folosesc mostre de sânge recoltate chiar înaintea morţii sau, dacă nu este posibil, cât mai rapid după deces, într-un interval de maximum 24 de ore după deces.2.5. a) În cazul donatorilor vii (cu excepţia donatorilor alogeni de celule stem hematopoietice medulare şi a celor de celule stem hematopoietice din sângele periferic), mostrele de sânge vor fi recoltate în momentul donării sau, dacă acest lucru nu este posibil, în interval de 7 zile după donare (aceasta este "mostra de donare"). b) În situaţiile în care ţesuturile şi celulele de la donatorii vii alogeni sunt stocate pentru perioade lungi, sunt necesare recoltarea şi testarea repetate după un interval de 180 de zile. În aceste circumstanţe de testare repetată, mostra de donare poate fi recoltată într-un interval de până la 30 de zile înaintea donării şi 7 zile după aceasta. c) În situaţiile în care ţesuturile şi celulele de la donatorii vii alogeni nu pot fi stocate pentru perioade lungi, iar recoltarea repetată nu este posibilă, se aplică prevederile lit. a).2.6. Dacă la un donator viu (cu excepţia donatorilor de celule stem hematopoietice medulare şi a celor de celule stem hematopoietice din sângele periferic) "mostra de donare" este testată suplimentar prin tehnica de amplificare a acidului nucleic (NAT) pentru HIV, HBV şi HCV, testarea repetată a unei mostre de sânge nu mai este necesară. Retestarea nu este necesară dacă procesarea include o etapă de dezactivare validată pentru virusurile în cauză.2.7. În cazul recoltării celulelor stem hematopoietice medulare şi din sângele periferic, mostrele de sânge pentru testare trebuie recoltate într-un interval de până la 30 de zile înaintea donării.2.8. În cazul donatorilor nou-născuţi, testele biologice trebuie efectuate la mamă, pentru a evita procedurile medicale inutile asupra nou-născutului.  +  Anexa III ---------la cerinţele tehnice--------------------CRITERII DE SELECŢIEşi teste de laborator obligatorii pentrudonatorii de celule reproductive1. Donarea de celule reproductive între parteneri (nu pentru utilizare directă)Celulele reproductive care sunt procesate şi/sau stocate, precum şi celulele reproductive care vor rezultă în crioprezervarea embrionilor trebuie să îndeplinească următoarele criterii:1.1. Medicul responsabil pentru donator trebuie să hotărască şi să justifice, pe baza antecedentelor medicale ale pacientului şi a indicaţiilor terapeutice, motivaţia donării şi siguranţa acesteia pentru primitor şi orice copil/copii care se poate/pot naşte.1.2. Se vor efectua următoarele teste biologice pentru a evalua riscul contaminării încrucişate:┌────────────────────┬────────────────────────────────┐│ HIV 1 şi 2 │ Anticorpi anti-HIV-1,2 │├────────────────────┼────────────────────────────────┤│ Hepatita B │ antigen Hbs ││ │ Anticorpi Anti HBc │├────────────────────┼────────────────────────────────┤│ Hepatita C │ Anticorpi anti-HCV │└────────────────────┴────────────────────────────────┘În cazul spermei procesate pentru inseminarea intrauterină şi care nu va fi stocată, dacă banca de celule poate să demonstreze că riscul contaminării încrucişate şi expunerea personalului s-au verificat prin procedee validate, testarea biologică nu mai este necesară.1.3. Acolo unde rezultatele testelor HIV 1 şi 2, hepatita B sau hepatita C sunt pozitive sau nedisponibile ori acolo unde donatorul este cunoscut ca sursă de infecţie, este necesar un sistem separat de stocare cu standarde unice de securitate pentru toate băncile.1.4. Testarea anticorpilor HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc sau provin din zone cu prevalenţă înaltă ori care au parteneri sexuali provenind din acele zone sau când părinţii donatorilor provin din acele zone.------------Punctul 1.4. din anexa III a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 25 martie 2013.1.5. În anumite circumstanţe pot fi necesare testări suplimentare, acest lucru depinzând de călătoriile donatorului şi de caracteristicile ţesuturilor sau celulelor donate (de exemplu: malarie, CMV, T. cruzi)2. Donări, altele decât cele între parteneriUtilizarea celulelor reproductive altfel decât pentru donare între parteneri trebuie să îndeplinească următoarele criterii:2.1. donatorii trebuie selectaţi pe baza vârstei, sănătăţii lor şi a antecedentelor medicale prin chestionarul prevăzut la pct. 2.2.3 din anexa nr. I şi printr-un interviu efectuat de către personal medical calificat. Evaluarea trebuie să includă, de asemenea, factori relevanţi ce ajută la identificarea şi eliminarea persoanelor de la care donarea poate prezenta riscuri de sănătate pentru ei înşişi (superovulaţie, sedare sau riscuri asociate prelevării ovulului ori consecinţe psihologice cauzate de donare);2.2. donatorii trebuie să aibă rezultatele testelor negative pentru HIV 1 şi 2, HCV, HBV şi sifilis pe o mostră de ser sau plasmă, testări efectuate conform anexei nr. II, pct. 1.1. Pentru donatorii de spermă se efectuează în plus teste pentru Chlamydia pe o mostră de urină, prin tehnica amplificării acidului nucleic (NAT), rezultatul trebuind să fie negativ;2.3. Testarea anticorpilor HTLV-I trebuie efectuată în cazul donatorilor care trăiesc sau provin din zone cu prevalenţă înaltă ori cu parteneri sexuali provenind din acele zone sau când părinţii donatorilor provin din acele zone.------------Punctul 2.3. din anexa III a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 25 martie 2013.2.4. în unele împrejurări, o testare suplimentară poate fi necesară, acest lucru depinzând de antecedentele donatorului şi de caracteristicile ţesuturilor sau celulelor donate (de exemplu: malarie, CMV, T. cruzi);2.5. pentru donatorii autologi, se aplică prevederile anexei I pct. 2.1.1;2.6. după obţinerea consimţământului se efectuează screeningul genetic pentru genele autosomal-recesive cunoscute a fi dominante, avându-se în vedere antecedentele familiale ale donatorului, precum şi evaluarea riscului de transmitere a caracteristicilor moştenite, dacă se ştie că sunt prezente în familie. Trebuie furnizate informaţii complete, conform cerinţelor în vigoare. Informaţiile complete asupra riscului asociat şi a măsurilor luate pentru diminuarea acestuia trebuie comunicate şi explicate clar primitorului.3. Cerinţe generale obligatorii pentru determinarea markerilor biologici3.1. Testele trebuie efectuate conform anexei nr. II pct. 2.1 şi 2.2.3.2. Pentru alte donări decât cele între parteneri, probele de sânge trebuie obţinute în momentul fiecărei donări. În cazul donărilor efectuate între parteneri (nedestinate utilizării directe), probele de sânge trebuie obţinute într-o perioadă de maximum 3 luni înainte de prima donare. Pentru alte donări între parteneri provenind de la acelaşi donator, trebuie obţinute probe de sânge suplimentare în conformitate cu legislaţia naţională, dar nu mai târziu de 24 de luni de la recoltarea precedentă.------------Punctul 3.2. din anexa III a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 25 martie 2013.3.3. Donările de spermă, altele decât cele de la parteneri, vor fi ţinute în carantină pentru cel puţin 180 de zile, după care este necesară repetarea testelor. Dacă mostra de sânge este testată suplimentar prin tehnica amplificării acidului nucleic (NAT) pentru HIV, HBV şi HCV, testarea unei alte mostre nu este necesară. De asemenea, retestarea nu este necesară dacă procesarea include o etapă de inactivare validată pentru virusurile în cauză.  +  Anexa IV --------la cerinţele tehnice--------------------DONAREAde celule şi/sau ţesuturi şi procedurile de prelevareşi recepţie în banca de ţesuturi/celulePrelevarea de la pacienţii vii sau morţi se face în conformitate cu legislaţia în vigoare.1. Donarea şi procedurile de prelevare1.1. Consimţământul şi identificarea donatorului1.1.1. Înaintea prelevării ţesuturilor şi celulelor, trebuie să fie certificate şi înregistrate de către o persoană autorizată: a) faptul că acordul pentru prelevare a fost obţinut conform legislaţiei în vigoare; b) modalitatea şi cine a realizat identificarea donatorului ca fiind apt pentru prelevare.------------Punctul 1.1.1. din anexa IV a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 25 martie 2013.1.1.2. În cazul donatorilor vii, personalul medical responsabil pentru obţinerea antecedentelor medicale trebuie să se asigure că donatorul: a) a înţeles informaţiile furnizate; b) a avut posibilitatea să pună întrebări şi a primit răspunsuri pertinente; c) a confirmat că toate informaţiile furnizate sunt reale conform cunoştinţelor sale.1.2. Evaluarea donatorului1.2.1. Informaţiile medicale şi de comportament relevante trebuie obţinute şi înregistrate de către o persoană autorizată, conform cerinţelor descrise la pct. 1.4.1.2.2. Pentru a obţine informaţii corecte, se pot utiliza diferite surse relevante, incluzând cel puţin un interviu cu donatorul - pentru donatorii vii -, precum şi: a) fişele medicale ale donatorului; b) un interviu cu o persoană care l-a cunoscut bine pe donator, pentru donatorii decedaţi; c) un interviu cu medicul de familie; d) un interviu cu medicul curant; e) raportul autopsiei.1.2.3. În plus, în cazul donatorului decedat, şi, dacă este cazul, la donatorul viu, trebuie efectuat un examen fizic al acestuia, pentru a identifica semne ce pot fi suficiente pentru excluderea donatorului sau care trebuie evaluate în corelaţie cu antecedentele medicale şi comportamentale ale acestuia.1.2.4. Fişele complete ale donatorului trebuie revăzute, evaluate şi semnate de către personal medical calificat pentru a determina eligibilitatea donatorului.1.3. Procedurile de prelevare a ţesuturilor şi celulelor1.3.1. Procedurile de prelevare vor fi adecvate tipului de donator şi tipului de ţesut sau celule donate. Aceste proceduri trebuie să garanteze siguranţa donatorului viu.1.3.2. Procedurile de prelevare trebuie să garanteze păstrarea acelor proprietăţi ale ţesutului/celulelor necesare utilizării lor clinice şi, în acelaşi timp, să minimalizeze riscul contaminării microbiologice în timpul procesului, în special atunci când ţesuturile şi celulele nu pot fi sterilizate ulterior.1.3.3. În cazul donării de la donatori decedaţi, zona de acces trebuie restrânsă. Trebuie folosit un câmp steril local. Personalul care efectuează prelevarea trebuie să fie îmbrăcat corect pentru tipul de prelevare. Aceasta înseamnă spălare temeinică, îmbrăcare în haine sterile, purtarea de mănuşi sterile, de apărători pentru faţă şi măşti protectoare.1.3.4. În cazul donatorului decedat, trebuie înregistrat locul prelevării, precum şi intervalul de timp de la deces până la prelevare, pentru a se asigura păstrarea proprietăţilor biologice şi/sau fizice ale ţesuturilor/celulelor prelevate.1.3.5. După prelevarea ţesuturilor şi celulelor de la donatorul decedat, cadavrul trebuie reconstituit astfel încât să fie similar cu aspectul anatomic iniţial al acestuia.1.3.6. Se vor înregistra şi revizui toate incidentele adverse ce apar în timpul prelevării, care au provocat vătămarea donatorului viu, precum şi rezultatele investigaţiilor efectuate pentru determinarea cauzei acestora.------------Punctul 1.3.6. din anexa IV a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 25 martie 2013.1.3.7. Practicile şi procedurile existente trebuie să minimalizeze riscul contaminării ţesuturilor sau celulelor de către personalul care ar putea fi infectat cu boli transmisibile.1.3.8. Instrumentele şi aparatele folosite pentru prelevarea ţesuturilor şi celulelor trebuie să fie sterile. Instrumentarul trebuie să fie de bună calitate, validat sau certificat specific şi întreţinut în permanenţă la parametri corespunzători.1.3.9. Când se folosesc instrumente reutilizabile, trebuie să existe proceduri validate de curăţare şi sterilizare pentru îndepărtarea agenţilor infecţioşi.1.3.10. Se recomandă numai utilizarea de instrumentar medical marcat CE, iar personalul implicat trebuie să fie instruit în utilizarea acestuia.1.4. Documentaţia donatorului1.4.1. Pentru fiecare donator, trebuie să existe un dosar care să conţină: a) identificarea donatorului (numele, prenumele, data naşterii şi codul numeric personal; dacă în donare sunt implicaţi o mamă şi copilul său, aceste date sunt necesare pentru ambii); b) vârsta, sexul, antecedentele medicale şi comportamentale (informaţiile obţinute trebuie să fie suficiente pentru a permite aplicarea criteriilor de excludere, acolo unde este cazul); c) rezultatele examenului fizic; d) formula de hemodiluţie, dacă este cazul; e) formularul de consimţământ/autorizare, conform prevederilor legislative în vigoare; f) datele clinice, rezultatele testelor de laborator şi rezultatele altor teste efectuate; g) dacă s-a efectuat o autopsie, rezultatele trebuie înregistrate într-o fişă (pentru ţesuturile şi celulele care nu pot fi stocate pe perioade lungi trebuie făcut un proces-verbal preliminar al autopsiei); h) pentru donatorii de celule stem hematopoietice, trebuie documentată eligibilitatea donatorului pentru primitorul ales.Pentru donările neînrudite, atunci când instituţia responsabilă pentru prelevare a restricţionat accesul la datele primitorului, instituţia medicală unde se efectuează transplantul trebuie să obţină date relevante ale donatorului pentru confirmarea eligibilităţii acestuia.1.4.2. Instituţia ce efectuează prelevarea trebuie să întocmească un raport de prelevare care este trimis băncii de ţesuturi/celule. Acest raport trebuie să conţină cel puţin: a) identificarea, numele şi adresa băncii de ţesuturi/celule care primeşte celulele/ţesuturile; b) datele de identificare ale donatorului (inclusiv cum şi de către cine a fost el identificat); c) descrierea şi identificarea ţesuturilor şi celulelor prelevate (inclusiv mostrele pentru testare); d) identificarea persoanei responsabile cu prelevarea, inclusiv semnătura şi parafa; e) data, ora (dacă este cazul, ora începerii şi ora terminării) şi locaţia prelevării, precum şi procedura standard de operare utilizată, inclusiv toate incidentele apărute, precum şi, dacă este cazul, condiţiile de mediu din instituţia de prelevare (descrierea spaţiului unde a avut loc prelevarea); f) pentru donatorii decedaţi, condiţiile în care este ţinut cadavrul: refrigerat (sau nu), momentul începerii şi terminării refrigerării; g) numerele de identificare ale loturilor de reactivi şi soluţiilor de transport utilizate; h) raportul trebuie să conţină, de asemenea, data şi ora morţii.Când sperma este prelevată acasă, raportul de prelevare trebuie să afirme acest lucru şi trebuie să conţină doar: a) numele şi adresa băncii care va primi celulele; b) identificarea donatorului; c) data şi ora prelevării.1.4.3. Toate înregistrările trebuie să fie clare şi lizibile, protejate de modificări neautorizate şi păstrate în aceste condiţii, conform legislaţiei de protecţie a datelor.1.4.4. Pentru a asigura o trasabilitate completă, fişele donatorului vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puţin 30 de ani după utilizarea clinică sau după data de expirare, într-o arhivă aprobată de către Agenţia Naţională de Transplant.1.5. Ambalarea1.5.1. După prelevare, toate ţesuturile şi celulele prelevate trebuie ambalate astfel încât să se minimalizeze riscul contaminării şi trebuie stocate la temperaturi care păstrează caracteristicile şi funcţia biologică ale ţesuturilor/celulelor. De asemenea, ambalarea trebuie să prevină contaminarea persoanelor responsabile cu ambalarea şi transportul ţesuturilor şi celulelor.1.5.2. Celulele/ţesuturile ambalate trebuie depozitate într-un container potrivit pentru transportul materialelor biologice şi care păstrează securitatea şi calitatea ţesuturilor sau celulelor pe care le conţine.1.5.3. Toate mostrele de ţesut sau sânge pentru testare trebuie etichetate corect pentru a se asigura identificarea cu donatorul şi trebuie să includă şi data şi ora recoltării.1.6. Etichetarea ţesuturilor/celulelor prelevateA. La momentul prelevării, fiecare pachet ce conţine ţesuturi şi celule trebuie etichetat. Pe eticheta primului container ce conţine ţesuturi şi/sau celule umane (dacă mărimea containerului o permite) sau pe o foaie separată care însoţeşte containerul se vor preciza următoarele informaţii: a) tipul ţesuturilor şi celulelor, numărul unic de identificare sau codul ţesutului/celulelor, precum şi numărul lotului, dacă este cazul; b) identitatea băncii de ţesuturi/celule; c) data donării (şi ora dacă este posibil); d) data de expirare; e) precauţii; f) natura tuturor aditivilor (dacă este cazul); g) în cazul donării autologe, eticheta trebuie să precizeze "numai pentru utilizare autologă", precum şi identitatea donatorului/primitorului; h) în cazul donărilor directe, eticheta trebuie să specifice primitorul ales; i) atunci când anumite ţesuturi şi celule sunt identificate ca fiind pozitive pentru un marker relevant de boală infecţioasă, acesta trebuie marcat cu sintagma: "RISC BIOLOGIC".B. Eticheta sau documentaţia însoţitoare trebuie să conţină următoarele informaţii: a) tipul de ţesut şi/sau celule şi, dacă este cazul, dimensiunile acestora; b) morfologia şi caracteristicile funcţionale; c) data distribuirii ţesutului/celulelor; d) testele biologice efectuate la donator şi rezultatele acestora; e) recomandări de stocare; f) instrucţiuni pentru deschiderea containerului, a pachetului, precum şi pentru manipularea sau reconstituirea necesară; g) date de expirare după deschidere/manipulare; h) instrucţiuni privind raportarea reacţiilor adverse grave şi/sau incidentelor adverse severe, conform art. 9 din cerinţele tehnice; i) prezenţa reziduurilor potenţial dăunătoare (antibiotice, oxid de etilenă etc.).1.7. Etichetarea containerului de transportAtunci când ţesuturile/celulele sunt transportate de către un intermediar, orice container de transport trebuie etichetat cel puţin cu: a) se menţionează "ŢESUTURI ŞI CELULE UMANE" şi "MANEVRAŢI CU GRIJĂ"; b) identificarea băncii de ţesuturi/celule de provenienţă, inclusiv adresă şi număr de telefon, precum şi o persoană de contact; c) identificarea băncii de ţesuturi/celule de destinaţie, inclusiv adresă şi număr de telefon, precum şi o persoană de contact care să preia containerul; d) data şi ora începutului transportului; menţiuni privitoare la condiţiile de transport relevante pentru calitatea şi securitatea ţesuturilor şi celulelor; e) condiţii recomandate de transport (a se păstra la rece containerul în poziţie verticală etc.); f) instrucţiuni de securitate şi metode de răcire (dacă este cazul); g) în cazul tuturor produselor celulare, trebuie făcută următoarea menţiune: "NU IRADIAŢI"; h) atunci când un produs este cunoscut ca fiind pozitiv pentru markerul unei boli infecţioase, trebuie făcută următoarea menţiune: "RISC BIOLOGIC"; i) în cazul donatorilor autologi, trebuie făcută următoarea menţiune: "NUMAI PENTRU UTILIZARE AUTOLOGĂ"; j) menţiuni privitoare la condiţiile de stocare (cum ar fi "NU CONGELAŢI").2. Recepţia ţesutului/celulelor la banca de ţesuturi/celule2.1. Atunci când ţesuturile/celulele ajung la banca de ţesuturi/celule, trebuie făcută o verificare documentată care să ateste că înregistrarea, inclusiv condiţiile de transport, ambalarea, etichetarea, împreună cu mostrele şi documentaţia însoţitoare îndeplinesc cerinţele prezentei anexe şi reglementările instituţiei primitoare.2.2. Fiecare bancă de ţesuturi/celule trebuie să se asigure că ţesutul şi celulele primite sunt ţinute în carantină până când acestea, împreună cu documentaţia însoţitoare, au fost verificate conform cerinţelor. Analizarea informaţiilor relevante despre donator/prelevare şi astfel acceptarea donării trebuie efectuate de către personal autorizat.2.3. a) Fiecare bancă de ţesuturi/celule trebuie să aibă reglementări de verificare pentru toate intrările de ţesuturi şi celule, inclusiv mostre de sânge. Acestea trebuie să includă criterii tehnice şi alte criterii considerate de banca de ţesuturi/celule ca fiind esenţiale pentru menţinerea unei calităţi corespunzătoare a acestora. b) Banca de ţesuturi/celule trebuie să aibă proceduri documentate pentru managementul şi înregistrarea separată a intrărilor necorespunzătoare, precum şi a celor cu rezultate incomplete ale testelor, pentru a se asigura că nu există riscul contaminării altor ţesuturi şi celule care sunt procesate, conservate sau stocate.2.4. Datele înregistrate la banca de ţesuturi sau celule (cu excepţia donatorilor de celule reproductive destinate donării între parteneri) trebuie să conţină: a) consimţământul/autorizarea, inclusiv scopul/scopurile pentru care ţesuturile şi celulele sunt utilizate (terapeutic şi/sau de cercetare), precum şi toate instrucţiunile specifice de distrugere, dacă ţesutul sau celulele nu sunt folosite în scopul pentru care s-a obţinut consimţământul; b) toate fişele referitoare la prelevare şi antecedentele donatorului, astfel cum sunt descrise în secţiunea de documentare a donatorului; c) rezultatele examenului fizic, testelor de laborator şi altor teste (cum ar fi raportul autopsiei, conform pct. 1.2.2.); d) pentru donatorii alogeni, o analiză documentată a evaluării complete a donatorului pe baza criteriilor de selecţie, efectuată de către personal autorizat şi instruit; e) în cazul culturilor de celule destinate utilizării autologe, documentarea unor posibile alergii medicale ale primitorului (cum ar fi alergia la antibiotice); f) avizul comisiei de avizare a donării de la donatorul viu, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de avizare a donării de la donatorul viu.2.5. În cazul celulelor reproductive destinate donării între parteneri, datele care se înregistrează la banca de celule trebuie să includă: a) consimţământul, inclusiv scopul/scopurile pentru care celulele sunt utilizate (numai scopul reproductiv şi/sau pentru cercetare) şi toate instrucţiunile specifice de distrugere, dacă celulele nu sunt folosite în scopul pentru care s-a obţinut consimţământul; b) identificarea şi caracteristicile donatorului: tipul de donator, vârsta, sexul, prezenţa factorilor de risc şi, în cazul donatorului decedat, cauza morţii; c) identificarea partenerului; d) locul prelevării; e) ţesuturile şi celulele obţinute şi caracteristicile relevante ale acestora. f) în cazul donării de ovocite, avizul comisiei de avizare a donării de la donatorul viu, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.076/2006.  +  Anexa V -------la cerinţele tehnice--------------------CRITERIIpentru acreditarea băncilor de ţesuturi şi celule umaneA. Organizare şi management────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐    │ Cerinţa │ Condiţii │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  1.│Persoană responsabilă │a) diplomă universitară sau echivalentă în domeniul    │ │ ştiinţelor medicale sau biologice; │    │ │b) experienţă practică de cel puţin 2 ani în │    │ │ domenii pertinente pentru activitatea de bancă │    │ │ de ţesuturi/bancă de celule; │    │ │c) notificarea numelui şi calificării persoanei │    │ │ responsabile către Agenţia Naţională de │    │ │ Transplant, precum şi a celei care asigură │    │ │ înlocuirea temporară. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  2.│Structură organizaţi- │a) adecvate activităţilor pentru care se cere │    │onală şi proceduri │ acreditarea; │    │operaţionale │b) organigramă cu definirea clară a responsabili- │    │ │ tăţilor şi a raporturilor ierarhice. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  3.│Medic consultant │a) coordonator al activităţilor medicale şi al │    │ │ selecţionării donatorilor; │    │ │b) urmărirea rezultatelor clinice ale utilizării │    │ │ terapeutice: │    │ │c) relaţia cu clinicienii utilizatori. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  4.│Sistem de calitate │Descrierea: │    │documentat │a) structurii organizatorice şi a relaţiei │    │ │ ierarhice cu entitatea deţinătoare a băncii de │    │ │ ţesuturi/celule; │    │ │b) definirea responsabilităţilor, fişe de post; │    │ │c) procedurile şi resursele folosite pentru │    │ │ implementarea managementului calităţii, care │    │ │ includ toate activităţile ce contribuie, direct│    │ │ sau indirect, la asigurarea calităţii │    │ │ în domeniile pentru care se cere acreditarea; │    │ │d) documentaţie incluzând: │    │ │ 1. proceduri standard de operare şi bune │    │ │ practici; │    │ │ 2. manuale de instruire şi de referinţă │    │ │ 3. fişe ale donatorilor; │    │ │ 4. informaţii asupra destinaţiei finale a │    │ │ ţesuturilor sau celulelor; │    │ │ 5. formulare de raportare; │    │ │ 6. rapoarte statistice periodice asupra │    │ │ activităţii. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  5.│Documentarea riscurilor│Documente privind identificarea şi minimizarea: │    │procesării materialului│a) riscurilor pentru produsul terapeutic; │    │biologic în banca de │b) riscurilor pentru sănătatea personalului; │    │ţesuturi/celule │c) riscurilor pentru mediul înconjurător. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  6.│Convenţii (acorduri │Listarea completă a acordurilor sau convenţiilor │    │scrise) cu terţe părţi │scrise, cu specificarea responsabilităţilor │    │ │părţilor şi procedurilor detaliate, de fiecare │    │ │dată când are loc o activitate externă ce │    │ │influenţează calitatea şi securitatea ţesuturilor │    │ │şi celulelor prelevate sau procesate în cooperare │    │ │cu o terţă parte şi, în special, în următoarele │    │ │circumstanţe: │    │ │a) o bancă de ţesuturi/celule are posibilitatea │    │ │ de a face prelevări cu propria sa echipă │    │ │ chirurgicală într-o altă unitate sanitară │    │ │ autorizată; │    │ │b) o bancă de ţesuturi/celule primeşte prelevări │    │ │ făcute de o echipă chirurgicală dintr-un spital│    │ │ sau unitate sanitară autorizată în acest sens; │    │ │c) o bancă de ţesuturi/celule încredinţează unul │    │ │ din stadiile procesării sau controlului │    │ │ biologic al ţesutului sau celulei unei terţe │    │ │ părţi; │    │ │d) o terţă parte furnizează bunuri şi servicii │    │ │ care afectează asigurarea calităţii şi │    │ │ securităţii ţesutului sau celulelor, inclusiv │    │ │ în ceea ce priveşte distribuţia acestora; │    │ │e) o bancă de ţesuturi/celule distribuie ţesuturi │    │ │ sau celule procesate de către o terţă parte. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  7.│Sistem documentat │a) sub controlul şi coordonarea persoanei │    │privind securitatea │ responsabile; │    │sanitară şi calitatea │b) validarea produsului terapeutic prin control │    │ţesuturilor şi │ biologic şi descriere funcţională, în │    │celulelor ce pot fi │ conformitate cu reglementările legale în vigoare│    │distribuite │c) certificarea fiecărui produs prin fişa │    │ │ produsului finit şi transmiterea ei odată cu │    │ │ distribuţia ţesutului sau celulelor. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  8.│Sistem documentat de │a) trasabilitate descendentă, de la donator la │    │trasabilitate │ primitor/primitori; │    │ │b) trasabilitate ascendentă, de la primitor/ │    │ │ primitori la donator/donatori. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  9.│Sistem documentat │- să asigure identificarea, la fiecare stadiu al │    │pentru identificarea │ activităţilor pentru care se cere acreditarea, │    │ţesutului sau celulelor│ a fiecărei unităţi de ţesut sau celule │────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘B. Personal────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐  1.│Enumerarea personalului│a) listarea posturilor, timp de lucru dedicat │    │ │ activităţii băncii de ţesuturi/băncii de │    │ │ celule pentru care se cere acreditarea; │    │ │b) calificarea personalului, vechimea în domeniul │    │ │ activităţii la banca de ţesuturi/celule, │    │ │ formarea continuă sau specifică. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  2.│Fişa de post │a) pentru fiecare post legat de activitatea băncii│    │ │ de ţesuturi/ celule; │    │ │b) descrierea sarcinilor şi responsabilităţilor, │    │ │ a programului de lucru, a relaţiilor ierarhice │    │ │ în cadrul băncii de ţesuturi/celule. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  3.│Formarea profesională │a) descrierea formării de bază pentru fiecare post│    │ │ legată de specificul activităţii sale, care │    │ │ permite: │    │ │ 1. să posede competenţe demonstrabile │    │ │ 2. să înteleagă procesul tehnico-ştiinţific │    │ │ 3. să cunoască Sistemul de asigurare a calităţii │    │ │ 4. să cunoască regulile de securitate sanitară │    │ │ 5. să fie informat de aspectele etice şi legale │    │ │ ale activităţii sale; │    │ │b) descrierea programului de formare continuă │    │ │ pentru actualizarea cunoştinţelor, în cadrul │    │ │ băncii de ţesuturi/celule │────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘C. Echipamente şi materiale────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐  1.│Lista echipamentelor şi│a) inventarul cu echipamentele utilizate şi │    │materialelor utilizate │ caracteristicele lor, adaptate procedurilor │    │în procurarea, │ de prelevare, procesare şi conservare şi │    │procesarea, controlul │ conforme cu normele de securitate şi protecţie │    │biologic, conservarea │ a personalului; │    │şi stocarea ţesuturilor│b) lista echipamentelor scoase temporar din uz. │    │şi celulelor │ │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  2.│Fişa tehnică a │conţine pentru fiecare echipament: │    │echipamentelor │a) denumirea, tipul, numărul seriei sau referinţa;│    │ │b) destinaţia şi justificarea utilităţii; │    │ │c) data achiziţiei şi a punerii în funcţiune; │    │ │d) numele şi adresa furnizorului; │    │ │e) condiţiile de instalare: fluide, temperatură, │    │ │ mediu; │    │ │f) condiţiile şi durata garanţiei constructorului;│    │ │g) adresa societăţii de service; │    │ │h) instrucţiunile de utilizare; │    │ │i) modalităţile de întreţinere şi mentenanţă; │    │ │j) procedurile în caz de până; │    │ │k) fişa va fi uşor accesibilă personalului. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  3.│Calificarea │a) calificarea echipamentelor documentează corecta│    │echipamentelor │ lor funcţionare şi este obligatorie la │    │ │ instalarea unui nou echipament, după reparaţie │    │ │ sau modificarea funcţionării sale şi în cadrul │    │ │ controlului periodic; │    │ │b) calificarea unui nou echipament face obiectul │    │ │ unui dosar cuprinzând fişa tehnică, procesul- │    │ │ verbal de calificare, cu rezultatele controlului    │ │ şi concluziile semnate de un specialist tehnic.│────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  4.│Fişa de întreţinere │conţine pentru fiecare echipament: │    │şi mentenanţă a │a) identificarea echipamentului; │    │echipamentelor │b) periodicitatea intervenţiilor de întreţinere │    │ │ şi de mentenanţă; │    │ │c) natura acestor intervenţii; │    │ │d) denumirea prestatorului de mentenanţă şi o │    │ │ copie a contractului sau caietului de sarcini; │    │ │e) consemnarea fiecărei intervenţii cu data, │    │ │ numele operatorului, natura intervenţiei, tipul│    │ │ de anomalie constatată, după caz; │    │ │f) fişa se află alăturată echipamentului. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  5.│Lista produselor │a) proceduri scrise pentru fiecare utilizare │    │terapeutice anexe │ a PTA; │    │(PTA) şi a ambalajelor │b) autorizaţia reglementară, după caz, pentru PTA;│    │intrând în contact │c) autorizaţia reglementară, după caz, pentru │    │cu produsele │ ambalaj. │────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘D. Local────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐  1.│Local cu destinaţie │a) să permită desfăşurarea activităţilor pentru │    │specifică │ care se cere acreditarea, în conformitate cu │    │ │ normele europene şi naţionale în vigoare; │    │ │b) planurile localului, cu indicaţia circuitelor │    │ │ logice şi a acceselor pentru intervenţii │    │ │ de urgenţă; │    │ │c) planul cu localizarea băncii de ţesuturi/celule│    │ │ în incinta unităţii deţinătoare. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  2.│Zone specifice │a) existenţa unor spaţii separate pentru zonele de│    │ │ procesare şi cele pentru conservare; │    │ │b) existenţa unor spaţii rezervate sau izolate │    │ │ pentru procesarea ţesuturilor cu zone cu │    │ │ dispozitive de aer filtrat, controlate periodic│    │ │ pentru minimizarea riscului de contaminare sau │    │ │ a contaminării încrucişate între prelevările de│    │ │ ţesuturi şi celule; │    │ │c) zonele pentru stocare care conţin recipiente │    │ │ cu azot lichid, trebuie să fie dotate cu │    │ │ dispozitivele reglementare pentru securitatea │    │ │ personalului. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  3.│Zone cu aer filtrat │a) aceste zone trebuie calificate şi să aibă fişă │    │controlat │ de întreţinere şi control periodic; │    │ │b) controlul periodic al zonelor cu aer filtrat se│    │ │ referă la numărătoarea particulelor şi la │    │ │ culturi microbiene în conformitate cu anexa 1 │    │ │ la Directiva 94/2003/CE ; rezultatele │    │ │ controalelor se consemnează şi trebuie să │    │ │ permită clasificarea recomandată grad A cu │    │ │ minimum grad D. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  4.│Reguli de igienă şi │a) utilizarea de îmbrăcăminte de protecţie sterilă│    │protecţie │ proceduri scrise de igienă şi protecţie; │    │ │b) proceduri scrise pentru clasificarea şi │    │ │ evacuarea deşeurilor; după caz, contractul cu │    │ │ prestatorii. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  5.│Stocarea ţesuturilor │a) definirea scrisă a condiţiilor de stocare în │    │şi celulelor │ localul unităţii; │    │ │b) precizarea parametrilor de temperatură şi │    │ │ umiditate ai aerului încăperii şi controlul lor│    │ │ documentat. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  6.│Separarea produselor │- separarea fizică, clar indicată, a zonelor şi │    │în carantină sau │ echipamentelor pentru produsele validate, care │    │rejectate │pot fi distribuite; pentru produsele în carantină;│    │ │pentru produsele rejectate destinate distrugerii. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  7.│Accesul controlat │a) localul unităţii trebuie să fie clar delimitat │    │ │ şi accesul permis doar persoanelor autorizate; │    │ │b) accesul zonelor specifice este strict rezervat │    │ │ personalului băncii de ţesuturi/celule, prin │    │ │ afişare la loc vizibil. │────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘E. Documentaţie────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐  1.│Stabilirea unui sistem │a) documente înregistrate, revizuite periodic şi │    │bine definit de │ în conformitate cu legislaţia în vigoare; │    │documentare, înregis- │b) sistemul trebuie să asigure standardizarea │    │trări ale datelor, │ operaţiilor; │    │arhivare şi de │c) sistemul trebuie să asigure trasabilitatea │    │Proceduri standard de │ tuturor etapelor necesare activităţilor: │    │operare privind acti- │ codificarea, selecţia donatorului, procurarea, │    │vităţile pentru care │ procesarea, conservarea, stocarea, distribuţia,│    │se cere acreditarea │ transportul şi îndepărtarea, incluzând şi │    │ │ aspectele privind controlul de calitate şi │    │ │ asigurarea calităţii; │    │ │d) sistemul cuprinde: │    │ │ 1. documentaţia generală a băncii: │    │ │ (i) organigrama de producţie; │    │ │ (îi) organigrama de control şi integrarea ei │    │ │ în organigrama de producţie; │    │ │ (iii) lista de produse terapeutice preparate │    │ │ în bancă; │    │ │ (iv) convenţiile cu terţe părţi; │    │ │ (v) procedurile generale: întreţinere şi │    │ │ curăţenie; igienă şi securitate; │    │ │ controlul mediului; gestiunea documentaţiei;│    │ │ circuitele logice; formarea personalului; │    │ │ (vi) fişele de post ale personalului; │    │ │ (vii) fişele tehnice ale echipamentelor; │    │ │ (viii) fişele pentru PTA; │    │ │2. procedurile specifice fiecărui ţesut/celulă/ │    │ │ celule, cu descrierea fiecărei etape de la │    │ │ recepţionare până la distribuţie, şi evaluarea │    │ │ calitativă; │    │ │3. procedurile de urgenţă în caz de incident sau │    │ │ accident şi sistemele de alertă; │    │ │4. etichetarea şi caracteristicele ambalajelor ce │    │ │ conţin produsele terapeutice; │    │ │5. documentele de legătură internă şi externă: │    │ │ fişă de prelevare, fişe de transport; │    │ │6. documentele de însoţire a produsului terapeutic│    │ │ finit pentru distribuţia sa: │    │ │ fişa descriptivă a produsului, certificarea │    │ │ securităţii sanitare, rezultatele controlului │    │ │ biologic; │    │ │7. rapoartele de activitate, cel puţin anuale, │    │ │ cu indicatorii de activitate; │    │ │8. sistemul informatic adaptat şi securizat, │    │ │ recomandabil o bază de date specializată, cu │    │ │ procedurile sale, şi, dacă este posibil, │    │ │ integrabil în Sistemul Informaţional al │    │ │ Agenţiei Naţionale de Transplant │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  2.│Identificarea │- pentru fiecare activitate de importanţă critică │    │activităţilor critice │ trebuie identificate şi documentate materialele,│    │ │ echipamentele şi personalul implicat. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  3.│Modificarea │- orice modificare a documentelor trebuie │    │documentaţiei │ revizuită, datată, aprobată, documentată şi │    │ │ implementată de personalul autorizat. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  4.│Procedura de control │a) să asigure utilizarea numai a versiunii curente│    │al documentelor │ aprobate; │    │ │b) să înregistreze istoricul modificărilor. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  5.│Arhivarea documentaţiei│a) documentaţia trebuie să fie lizibilă şi │    │ │ indelebilă; │    │ │b) documentaţia poate fi pe suport hârtie sau │    │ │ electronic; │    │ │c) toate datele înregistrate, inclusiv datele │    │ │ de bază, care sunt critice pentru siguranţa şi │    │ │ calitatea ţesuturilor şi celulelor, se │    │ │ arhivează într-un mod care să permită accesul │    │ │ la datele respective timp de cel puţin 10 ani │    │ │ după data de expirare, utilizare clinică sau │    │ │ eliminare. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  6.│Protecţia documentelor │a) accesul la înregistrări şi documentaţie este │    │şi confidenţialitatea │ restricţionat, fiind permis numai persoanelor │    │înregistrărilor │ autorizate, desemnate de persoana responsabilă,│    │ │ şi autorităţilor competente pentru control │    │ │ şi inspecţie; │    │ │b) toate informaţiile privind ţesuturile şi │    │ │ celulele la care pot avea acces terţe persoane │    │ │ sunt codificate pentru a face imposibilă │    │ │ cunoaşterea donatorului sau a primitorului ori │    │ │ a familiilor lor; │    │ │c) nicio informaţie nu este divulgată fără │    │ │ autorizaţia persoanei responsabile, dar │    │ │ cu garantarea trasabilităţii produselor; │    │ │d) măsuri privind garantarea securităţii datelor │    │ │ pentru a împiedica adaosurile, suprimările │    │ │ de date, precum şi alte modificări neautorizate│    │ │ în fişierele băncii de ţesuturi sau celule. │────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘---------Lit. E din anexa V a fost modificată de pct. 9 şi 10 ale art. I din ORDINUL nr. 371 din 15 martie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 25 martie 2013.F. Asigurarea calităţii────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐  1.│Sistem de audit │a) punerea în practică a unui sistem de auditare a│    │ │ activităţilor pentru care se cere acreditarea; │    │ │b) auditul este condus, în mod independent, de │    │ │ persoane competente şi informate asupra │    │ │ specificului băncii; │    │ │c) auditul se desfăşoară cel puţin o dată la 2 ani.│────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  2.│Analiza deviaţiilor de │a) investigarea documentată a deviaţiilor; │    │la standardele de │b) aplicarea de măsuri corective sau preventive │    │calitate şi securitate │ documentate; │    │ │c) evaluarea eficacităţii acţiunilor preventive. │────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤  3.│Sistemul de asigurare │a) sistemul de asigurare a calităţii constituie │    │a calităţii (AC) │ ansamblul măsurilor pentru menţinerea unei │    │ │ calităţi şi unei securităţi maxime; │    │ │b) sistemul de asigurare a calităţii se poate │    │ │ referi la normele de asigurare a calităţii, │    │ │ cum sunt Normele ISO; │    │ │c) verificarea şi actualizarea permanentă a │    │ │ procedurilor şi cunoştinţelor medicale şi │    │ │ tehnice, dezvoltarea autocontrolului şi │    │ │ evaluarea internă. │────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa VI --------la cerinţele tehnice--------------------CONDIŢIIpentru autorizarea proceselor de preparare a ţesuturilorşi celulelor în băncile de ţesuturi şi celuleProtocoalele privind fiecare etapă a procesului de preparare a ţesuturilor şi celulelor vor fi elaborate de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi Colegiului Medicilor din România, în conformitate cu cerinţele în vigoare ale instituţiilor Uniunii Europene.A. Procedurile din etapa de procesare a ţesuturilor şi celulelor umane în banca de ţesuturi sau celule trebuie să îndeplinească următoarele criterii:1. procedurile critice de procesare vor fi validate, astfel încât ţesuturile sau celulele procesate să nu devină clinic inactive ori dăunătoare pentru primitor. Validarea trebuie să aibă la bază studiile efectuate de către respectiva bancă de ţesuturi/celule, date preluate din studiile publicate sau, în cazul procedurilor de procesare bine stabilite, prin evaluarea retrospectivă a rezultatelor clinice ale ţesuturilor livrate de către banca respectivă;2. trebuie să se demonstreze că procesul validat poate fi efectuat în mod coerent şi eficient în mediul băncii de ţesuturi/celule de către personalul abilitat;3. procedurile trebuie documentate în Procedurile standard de operare, care trebuie să respecte metoda validată şi standardele stipulate în anexa nr. V lit. E pct. 1-4;4. toate procesele trebuie efectuate în conformitate cu Procedurile standard de operare aprobate;5. dacă celulele sau ţesuturile sunt supuse procedurilor de inactivare microbiană, acest lucru trebuie precizat, documentat şi validat;6. înainte de implementarea unei modificări majore în etapa de procesare, procesul modificat trebuie să fie validat şi documentat;7. procedurile de procesare trebuie supuse unei evaluări critice periodice;8. procedurile de distrugere a ţesuturilor şi celulelor trebuie să prevină contaminarea celorlalte ţesuturi şi celule, precum şi a produselor terapeutice, a mediului de procesare sau a personalului implicat.B. Stocarea şi livrarea de ţesuturi şi celule din banca de ţesuturi/celule trebuie să îndeplinească următoarele criterii:1. perioada maximă de stocare trebuie specificată pentru fiecare tip de stocare. Perioada aleasă trebuie să ţină cont de posibila deteriorare a proprietăţilor cerute pentru ţesut şi celule;2. stocul de ţesuturi şi/sau celule din banca de ţesuturi/celule trebuie să fie inventariat cu exactitate pentru a se asigura că acestea nu pot fi eliberate decât în urma îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute în prezentul ordin. Trebuie să existe o procedură standard de operare care să detalieze circumstanţele, responsabilităţile şi procedurile de eliberare a ţesuturilor şi celulelor în vederea distribuirii acestora;3. în cadrul oricărei faze de procesare, sistemul de identificare a ţesuturilor şi celulelor existent în banca de ţesuturi/celule trebuie să delimiteze clar produsele validate de cele nevalidate (aflate în carantină) şi de produsele destinate distrugerii;4. documentaţia din banca de ţesuturi/celule trebuie să demonstreze faptul că validarea ţesuturilor şi celulelor s-a făcut după îndeplinirea tuturor specificaţiilor cerute şi, în special, după verificarea tuturor formularelor curente, a documentelor medicale relevante, a documentaţiei etapei de procesare şi a rezultatelor testelor efectuate. Această validare se face de către o persoană autorizată sau de către persoana responsabilă, în conformitate cu o procedură scrisă. Dacă se foloseşte un computer pentru furnizarea rezultatelor testelor de laborator, raportul de audit trebuie să indice persoana responsabilă pentru o astfel de eliberare;5. trebuie efectuată o evaluare documentată a riscului, care va fi aprobată de către persoana responsabilă. Aceasta trebuie să determine situaţia ţesuturilor şi celulelor stocate după introducerea unor noi criterii de selecţie sau de testare a donatorului ori după modificarea semnificativă a unei etape de procesare care ameliorează securitatea sau calitatea ţesuturilor şi celulelor.C. Procedurile de distribuire şi retragere a ţesuturilor şi celulelor din banca de ţesuturi/celule trebuie să îndeplinească următoarele criterii:1. condiţiile critice de transport, cum sunt temperatura şi limita de timp, trebuie definite în vederea menţinerii proprietăţilor cerute ale ţesutului şi celulei;2. containerul de transport trebuie să fie etanşeizat, iar ţesuturile şi celulele trebuie păstrate în condiţiile specificate. Toate containerele de transport şi toate ambalajele trebuie să fie validate în acest sens;3. dacă distribuirea este executată de către o terţă parte, trebuie să existe un contract documentat care să garanteze menţinerea condiţiilor cerute;4. banca de ţesuturi/celule trebuie să aibă personal autorizat pentru a evalua necesitatea retragerii ţesuturilor şi celulelor, care apoi să iniţieze şi să coordoneze acţiunile necesare pentru aceasta;5. banca de ţesuturi/celule va stabili o procedură eficientă de retragere, care să includă descrierea responsabilităţilor şi a măsurilor ce trebuie luate. Aceasta trebuie să includă notificarea către Agenţia Naţională de Transplant;6. măsurile trebuie luate în perioadele de timp predefinite şi trebuie să permită asigurarea trasabilităţii descendente şi ascendente a tuturor ţesuturilor şi celulelor. Scopul investigaţiei este de a identifica orice donator care ar fi putut contribui la producerea unor reacţii adverse la un primitor, de a identifica alţi primitori de ţesuturi şi celule din aceeaşi sursă şi de a recupera ţesuturile şi celulele prelevate de la acel donator, precum şi de a notifica transportatorii şi primitorii de ţesuturi şi celule prelevate de la acelaşi donator despre faptul că aceştia ar putea fi în pericol;7. banca de ţesuturi/celule va stabili protocoale de înregistrare a solicitărilor de ţesuturi şi celule;8. banca de ţesuturi/celule va încheia o convenţie de furnizare cu fiecare instituţie acreditată pentru transplantul de ţesuturi sau celule umane care doreste să îşi procure grefoane terapeutice de la respectiva bancă. Convenţia va fi semnată de responsabilii administrativi şi de medicii utilizatori, pentru fiecare tip de ţesut sau celulă, şi va conţine toate datele necesare bunei sale desfăşurări în practică, inclusiv condiţiile financiare. Aceste convenţii vor fi puse la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Transplant, la cererea acesteia;9. regulile de alocare a ţesuturilor şi celulelor către anumiţi pacienţi sau anumite unităţi sanitare trebuie să fie documentate şi puse la dispoziţia acestora, la cerere;10. banca de ţesuturi/celule va stabili un sistem documentat de manipulare a produselor terapeutice returnate, inclusiv criteriile de reintroducere a acestora în inventar.  +  Anexa VII ---------la cerinţele tehnice---------------------Partea A. Notificare pentru suspiciune de reacţie adversă gravă┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Banca de ţesuturi/celule │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Număr de identificare a notificării │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data raportării (ziua/luna/anul) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Persoana afectată (primitor sau donator) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data şi locul prelevării sau utilizării umane (ziua/luna/anul) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Număr unic de identificare a ţesutului/celulelor donate │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data la care s-a suspicionat reacţia adversă gravă (ziua/luna/anul) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Tipul ţesuturilor sau celulelor implicate în suspiciunea de reacţie ││ adversă gravă │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Tipul reacţiei (reacţiilor) adverse grave suspicionate │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Partea B. Concluziile investigaţiei reacţiilor adverse grave┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Banca de ţesuturi/celule │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Număr de identificare a notificării │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data confirmării (ziua/luna/anul) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data reacţiei adverse grave (ziua/luna/anul) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Număr unic de identificare a ţesutului/celulelor donate │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Confirmarea reacţiei adverse grave (Da/Nu) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Modificarea tipului de reacţie adversă gravă (Da/Nu) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Dacă Da, specificaţi │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Evoluţie clinică (dacă este cunoscută) ││ - recuperare completă ││ - sechele minore ││ - sechele grave ││ - deces │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Rezultatul anchetei şi concluzii finale │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Recomandări pentru măsuri de prevenire şi corective │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa VIII ----------la cerinţele tehnice--------------------NOTIFICAREA INCIDENTELOR ADVERSE SEVEREPartea A. Notificarea rapidă a suspiciunii de incidenţe adverse severe┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Banca de ţesuturi/celule │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Număr de identificare a notificării │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data raportării (ziua/luna/anul) │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data incidentului advers sever (ziua/luna/anul) │├─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ │ Specificare │├─────────────────────────────────┼────────────┬──────────┬──────┬───────────┤│ │Defect al │Deficienţa│Eroare│ Altele ││ │ţesuturilor/│echipa- │umană │(Precizaţi)││ │celulelor │mentului │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Incident advers sever care │ │ │ │ ││poate afecta calitatea şi │ │ │ │ ││securitatea ţesuturilor şi │ │ │ │ ││celulelor, datorat unei │ │ │ │ ││devieri la: │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Prelevare │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Testare │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Transport │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Procesare │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Stocare │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Distribuire │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Materiale │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Altele (Precizaţi) │ │ │ │ │└─────────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────┴───────────┘Partea B. Concluziile investigaţiei incidentelor adverse severe┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Banca de ţesuturi/celule │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Număr de identificare a notificării │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data confirmării (ziua/luna/anul) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Data incidentului advers sever (ziua/luna/anul) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Analiza cauzei principale (detalii) │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Măsuri corective întreprinse (detalii) │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa IX --------la cerinţele tehnice--------------------NOTIFICAREA NAŢIONALĂ ANUALĂPartea A. Format pentru notificarea anuală a reacţiilor adverse severe┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐│ Statul care raportează │ │├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ Perioada de raportare 01.01 - 31.12 - anul │ │├─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤│ Numărul reacţiilor adverse grave pe tip de ţesut şi celulă (sau produs ││ intrat în contact cu ţesuturile şi celulele) │├───────┬───────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┤│ │Tipul ţesutului/celulei │ Numărul reacţiilor│ Numărul total ││ │(sau produsului care intră │ adverse grave │ al ţesuturilor/ ││ │în contact cu ţesuturile şi│ │ celulelor de ││ │ celulele) │ │ acest tip ││ │ │ │ distribuite ││ │ │ │ (dacă există) │├───────┼───────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│ 1. │ │ │ │├───────┼───────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│ 2. │ │ │ │├───────┼───────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│ 3. │ │ │ │├───────┼───────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│ 4. │ │ │ │├───────┼───────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│ ... │ │ │ │├───────┼───────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤│TOTAL │ │ │ │├───────┴───────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┤│ Număr total de ţesuturi şi celule distribuite (inclusiv tipurile de ││ ţesuturi şi celule pentru care nu au fost raportate reacţii adverse ││ grave): │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numărul primitorilor afectaţi (număr total de primitori): │├─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤│ Tipul reacţiilor adverse grave │Număr total de reacţii ││ raportate │ adverse grave │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ Infecţii bacteriene transmise │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │├──────────────────────────┬──────────────────────┼───────────────────────┤│ Infecţii virale transmise│ HVB │ ││ ├──────────────────────┼───────────────────────┤│ │ HVC │ ││ ├──────────────────────┼───────────────────────┤│ │ HIV I/II │ ││ ├──────────────────────┼───────────────────────┤│ │ Altele (Precizaţi) │ │├──────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┬───────────┤│ Infecţii parazitare │Malarie │ │ ││ transmise ├──────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Altele (Precizaţi) │ │ │├──────────────────────────┴──────────────────────┼───────────┴───────────┤│ Boli maligne transmise │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ Alte boli transmise │ │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ Alte reacţii grave (Precizaţi) │ │└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘Partea B. Format pentru notificarea anuală a incidentelor adverse grave┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Statul care raportează │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Perioada de raportare 01.01 - 31.12 - anul │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Număr total de ţesuturi şi celule procesate │├──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│Număr total de incidente │ ││adverse severe ce pot │ Specificaţie ││afecta calitatea ├────────────┬──────────┬──────┬───────────┤│şi securitatea ţesuturilor │Defect al │Deficienţa│Eroare│ Altele ││şi celulelor, datorat │ţesuturilor/│echipa- │umană │(Precizaţi)││unei devieri la: │celulelor │mentului │ │ ││ │(Precizaţi) │(Precizaţi│ │ │├──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Prelevare │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Testare │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Transport │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Procesare │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Stocare │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Distribuţie │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Materiale │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────┼───────────┤│Altele (Precizaţi) │ │ │ │ │└──────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────┴───────────┘  +  Anexa X -------la cerinţele tehnice--------------------SETUL MINIM DE DATEce trebuie înregistrate conform prevederilorart. 11 din cerinţele tehniceA. De către banca de ţesuturi sau celule1. Identificarea donării de ţesuturi şi celule va conţine cel puţin următoarele informaţii:- identificarea instituţiei de prelevare şi a băncii de ţesuturi sau celule;- numărul (unic) de identificare al donării;- data prelevării;- locul prelevării;- tipul donării (multiţesut/uniţesut; autolog/alogenic; viu/decedat).2. Identificarea produsului terapeutic va conţine cel puţin următoarele informaţii:- identificarea băncii de ţesuturi sau celule;- tipul de ţesut/celule/produs terapeutic;- numărul de identificare a regrupării de ţesuturi sau celule (dacă este cazul);- numărul de identificare a unui segment din acelaşi ţesut sau lot celular (dacă este cazul);- data de expirare a validităţii terapeutice;- statusul ţesutului/celulelor (în carantină/apt pentru utilizarea terapeutică)- descrierea şi originea produselor terapeutice, etapele de procesare parcurse, materialele şi produsele terapeutice aditive care au intrat în contact cu ţesuturile şi celulele şi care au efect asupra calităţii şi/sau securităţii acestora;- identificarea instituţiei care a emis eticheta finală.3. Identificarea utilizării umane va conţine cel puţin următoarele informaţii:- data distribuirii sau, respectiv, data distrugerii în caz de neutilizare;- identificarea medicului utilizator şi a instituţiei utilizatoare finale.B. De către instituţia sanitară utilizatoare de ţesuturi şi celule umane în scop terapeutic a) Identificarea băncii de ţesuturi sau celule furnizoare b) Identificarea instituţiei utilizatoare acreditate şi a medicului responsabil de procedură c) Tipul de ţesuturi şi celule d) Identificarea produsului terapeutic e) Identificarea primitorului/primitorilor f) Data utilizării terapeutice umane  +  Anexa XI --------la cerinţele tehnice--------------------INFORMAŢIILEcuprinse în Sistemul European de Codificare a) Identificarea donării de ţesuturi şi celule:- număr unic de identificare;- identificarea băncii furnizoare de ţesuturi sau celule. b) Identificarea produsului terapeutic:- codul produsului terapeutic (clasificare de bază);- numărul de identificare a unui segment din acelaşi ţesut sau lot celular (dacă este cazul);- data de expirare a validităţii terapeutice.---------