LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice**)(actualizată până la data de 23 martie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 27 martie 2003    ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamț prin includerea tuturor modificărilor aduse de către: LEGEA nr. 298 din 7 noiembrie 2007; DECIZIA nr. 570 din 29 aprilie 2010; LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013.Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Spațiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale, care au situația juridică clarificată, pot fi vândute partidelor politice în condițiile prezentei legi."(2) Spațiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea regiilor autonome, care au situația juridică clarificată, pot fi vândute partidelor politice în condițiile prezentei legi.(3) Beneficiază de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se reînscriu în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările ulterioare.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.  +  Articolul 2(1) Partidele politice pot opta pentru cumpărarea spațiilor destinate sediilor centrale ori filialelor aflate în proprietatea privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea regiilor autonome, după caz, pe care le dețin cu chirie.----------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.(2) Închirierea spațiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.(3) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, se pot închiria, fără licitație, partidelor politice, pentru sedii, imobile, spații sau părți din acestea, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale și în administrația prefecturilor, a autorităților publice centrale și locale, a altor instituții publice de interes național, județean sau local, potrivit normelor elaborate de Guvern.--------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 12 noiembrie 2007.  +  Capitolul 2 Vânzarea spațiilor destinate sediilor partidelor politice  +  Articolul 3(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spațiile destinate sediilor acestora.(2) În acest scop, autoritățile administrației publice locale sau regiile autonome, după caz, care dețin în proprietate aceste spații le vor putea vinde partidelor politice, la solicitarea acestora, în condițiile prezentei legi.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.  +  Articolul 4(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spațiile destinate sediilor centrale ori filialelor acestora, la valoarea lor de piață, determinată prin raport de evaluare, de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.(2) Partidele politice pot cumpăra spațiile pentru organizația municipiului București și pentru organizația județului Ilfov, precum și spațiile pentru organizațiile fiecărui sector al municipiului București, destinate sediilor acestor organizații.(3) Terenurile proprietate privată a statului, aferente construcțiilor prevăzute la alin. (1) și (2), care au situația juridică clarificată, pot fi vândute, la cererea partidelor politice, la valoarea de piață determinată prin raport de evaluare, de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.(4) În situația în care partidele politice nu își manifestă intenția de cumpărare a terenurilor prevăzute la alin. (3), terenurile vor fi concesionate acestora pe durata existenței construcției, în condițiile legii.(5) Redevența va fi determinată prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.(6) Răspunderea juridică privind corectitudinea stabilirii prețului vânzării sau a redevenței, după caz, revine exclusiv evaluatorului care a întocmit respectivul raport de evaluare.(7) Prin teren aferent construcțiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se înțelege suprafața de teren deținută în baza contractului de închiriere, valabil încheiat.(8) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a spațiilor și terenurilor aferente acestora, precum și a contractului de concesiune se face în termen de cel mult 60 de zile de la data stabilirii prețului vânzării sau redevenței, după caz.(9) În situațiile în care partidele politice au fost în imposibilitate de a cumpăra spațiile destinate sediilor, datorită retrocedării acestora, pot cumpăra sediile care le-au fost închiriate, potrivit legii.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.  +  Articolul 5Partidele politice care au dobândit un sediu în condițiile art. 4 nu mai beneficiază de prioritatea prevăzută la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 334/2006privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.  +  Articolul 6Partidele politice plătesc impozite și taxe locale pentru clădirile destinate sediilor/terenurile deținute în proprietate, precum și pentru terenurile concesionate, în condițiile legii.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.  +  Capitolul 3 Dispoziții speciale  +  Articolul 7(1) Sediile partidelor politice, dobândite în condițiile art. 11 alin. (1), nu pot fi înstrăinate sub nicio formă timp de 3 ani de la data cumpărării, în condițiile prezentei legi.----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.(2) Nerespectarea dispozițiilor alin. (1) atrage nulitatea actului de înstrăinare și reîntoarcerea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale.(3) Prefectul veghează la respectarea prevederilor alin. (1) și (2).  +  Articolul 8(1) Sediile partidelor politice, dobândite în condițiile art. 11 alin. (1), pot fi închiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic, asemănător și/sau complementar.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.(2) Orice alta forma de cedare a posesiei este interzisă.(3) Prețul pentru închirierea acestor sedii va fi astfel stabilit încât să fie actualizat cu indicele inflației la valoarea de inventar, astfel încât sa nu constituie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003, un scop evident de a obține un avantaj economic sau politic.  +  Capitolul 4 Dispoziții finale  +  Articolul 9(1) În cazul încetării activității partidelor politice, sediile, proprietate a acestora, după lichidare, vor primi destinația arătată în actul de înființare, în statut sau în hotărârea luată, cel mai târziu până la data dizolvării, de organele chemate a o decide. În lipsa unei astfel de prevederi în actul de înființare sau statut ori în lipsa unei hotărâri luate de organele îndrituite, precum și în cazul în care prevederea sau hotărârea este contrară legii ori regulilor de conviețuire socială, sediile respective rămase după lichidare vor fi atribuite de organul competent unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.(2) Dacă încetarea activității partidelor politice are loc înăuntrul termenului prevăzut la art. 7 alin. (1), spațiile care au avut destinația de sediu central sau al filialelor partidelor politice reintră de drept în proprietatea privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale respective, cu plata unei despăgubiri bănești în raport cu prețul de achiziție actualizat în condițiile legii.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.  +  Articolul 10De prevederile prezentei legi beneficiază și organizațiile minorităților naționale care sunt reprezentate în Parlamentul României.  +  Articolul 11(1) Plata acestor sedii se poate face cu avans de 10% din valoarea de vânzare, iar restul în rate pe o perioadă de 3 ani, cu rata dobânzii EURIBOR și o marjă procentuală negociată de părți, aplicată la soldul creditului.(2) Plata acestor sedii se poate face și integral, în baza contractului de credit încheiat de către partidul politic cumpărător cu o instituție de credit.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 48 din 14 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 20 martie 2013.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.p. PREȘEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILORVALER DORNEANUBucurești, 18 martie 2003.Nr. 90.-----------