LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 (*actualizată*)privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice(actualizată până la data de 15 noiembrie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 noiembrie 2007 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor aduse de către: LEGEA nr. 298 din 7 noiembrie 2007.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Spaţiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale pot fi vândute partidelor politice în condiţiile prezentei legi. (2) Beneficiază de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se reinscriu în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003. (3) În cazul imobilelor pentru care exista solicitări de restituire, legal formulate şi înregistrate, vânzarea se face numai după clarificarea regimului lor juridic.  +  Articolul 2 (1) Partidele politice pot opta pentru închirierea sau cumpărarea spaţiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Închirierea spaţiilor destinate sediilor aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale se va efectua în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. (3) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, se pot închiria, fără licitaţie, partidelor politice, pentru sedii, imobile, spaţii sau părţi din acestea, aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administraţia prefecturilor, a autorităţilor publice centrale şi locale, a altor instituţii publice de interes naţional, judeţean sau local, potrivit normelor elaborate de Guvern.--------Alin. (3) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 12 noiembrie 2007.  +  Capitolul 2 Vânzarea spaţiilor destinate sediilor partidelor politice  +  Articolul 3 (1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spaţiile destinate sediilor acestora. (2) În acest scop autorităţile administraţiei publice locale care deţin în proprietate aceste spaţii le vor vinde partidelor politice la solicitarea acestora.  +  Articolul 4 (1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială un singur spaţiu, destinat sediului acestora, la valoarea de inventar a acestuia. Spaţiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie să fi fost deţinut cu chirie cel puţin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv. (2) Partidele politice pot cumpăra în municipiul Bucureşti un spaţiu pentru organizaţia municipiului Bucureşti şi câte un spaţiu pentru organizaţiile fiecărui sector al municipiului Bucureşti, destinat sediilor acestor organizaţii, la valoarea de inventar a acestora. Spaţiul care urmează a fi astfel cumpărat trebuie să fi fost deţinut cu chirie cel puţin 3 luni anterior intrării în vigoare a prezentei legi de către partidul politic respectiv. (3) În situaţiile în care partidele politice au fost în imposibilitatea de a cumpăra spaţiile destinate sediilor, datorită retrocedării acestora, pot cumpăra sediile care le-au fost închiriate, potrivit legii.--------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 298 din 7 noiembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 12 noiembrie 2007.  +  Articolul 5Partidele politice care au dobândit un sediu în condiţiile art. 4 nu mai beneficiază de prioritatea prevăzută la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 43/2003.  +  Articolul 6Partidele politice plătesc impozit pe clădiri pentru sediile deţinute în proprietate, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Dispoziţii speciale  +  Articolul 7 (1) Sediile partidelor politice, dobândite în condiţiile art. 4, nu pot fi înstrăinate sub nici o formă timp de 10 ani de la data cumpărării. (2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) atrage nulitatea actului de înstrăinare şi reîntoarcerea de drept a bunului în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale. (3) Prefectul veghează la respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).  +  Articolul 8 (1) Sediile partidelor politice, dobândite în condiţiile art. 4, pot fi închiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic sau asemănător. (2) Orice alta forma de cedare a posesiei este interzisă. (3) Preţul pentru închirierea acestor sedii va fi astfel stabilit încât să fie actualizat cu indicele inflaţiei la valoarea de inventar, astfel încât sa nu constituie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 43/2003, un scop evident de a obţine un avantaj economic sau politic.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 9 (1) În cazul încetării activităţii partidelor politice, sediile, proprietate a acestora, vor fi transmise în conformitate cu art. 52 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice. (2) Dacă încetarea activităţii partidului politic are loc înăuntrul termenului prevăzut la art. 7 alin. (1), bunul se reîntoarce în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, cu plata unei despăgubiri băneşti în raport cu preţul de achiziţie actualizat.  +  Articolul 10De prevederile prezentei legi beneficiază şi organizaţiile minorităţilor naţionale care sunt reprezentate în Parlamentul României.  +  Articolul 11În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va elabora şi va adopta, prin hotărâre, norme metodologice de aplicare.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 11 alin. (3) din Legea nr. 43/2003.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 martie 2003.Nr. 90.-----------