HOTĂRÂRE nr. 86 din 6 martie 2013 (*actualizată*)pentru aprobarea strategiei de privatizare prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A.(actualizată până la data de 5 februarie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5^1 alin. (1), art. 14 şi art. 51 lit. b) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă strategia de privatizare a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. prin metoda majorării de capital social prin aport de capital privat, prin atragerea unui investitor strategic şi dobândirea de către acesta a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al societăţii în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acţiuni. (2) Selecţia investitorului se realizează prin metoda licitaţiei cu ofertă în plic, combinată cu metoda licitaţiei cu strigare, precedată de negocieri desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante depuse de potenţialii investitori.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de instituţie publică implicată, este mandatat să coordoneze şi să monitorizeze întregul proces pentru îndeplinirea strategiei de privatizare şi să ia măsurile necesare pregătirii şi realizării acesteia. (2) În vederea ducerii la îndeplinire a strategiei de privatizare, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, este împuternicit să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală ordinară şi/sau extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru a propune şi aproba orice hotărâre necesară implementării prezentei strategii de privatizare şi a contractului de privatizare agreat cu investitorul selectat, inclusiv următoarele acţiuni: a) majorarea capitalului social prin emisiunea de acţiuni noi în schimbul unor noi aporturi în numerar şi aprobarea preţului de subscriere a acţiunilor nou-emise; b) subscrierea de către investitorul selectat de acţiuni nou-emise conform contractului de privatizare, precum şi aprobarea altor modificări ce necesită aprobarea adunării generale a acţionarilor, inclusiv modificarea, completarea şi/sau actualizarea actului constitutiv al societăţii; c) selectarea unui consultant specializat şi încheierea contractului de consultanţă conform prevederilor legale. Consultantul va asigura realizarea serviciilor necesare punerii în aplicare a prevederilor strategiei de privatizare şi finalizarea transferului dreptului de proprietate a acţiunilor nou-emise către un investitor strategic şi va efectua, dar fără a se limita la:(i) analizele de diagnostic necesare identificării problemelor legale, economico-financiare, tehnice şi de mediu, şi va propune, în acest sens, modalităţile de soluţionare, în scopul reglementării şi/sau punerii în aplicare a unor măsuri speciale menite să asigure derularea corespunzătoare a procesului de privatizare potrivit strategiei;(ii) evaluarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru a fi avută în vedere la recomandarea preţului acţiunilor; d) întreprinderea oricăror altor demersuri prevăzute de legislaţia în vigoare necesare pentru îndeplinirea strategiei de privatizare, precum şi pentru finalizarea cu succes a procesului de privatizare. (3) În toate cazurile, Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, este mandatat să acorde mandate speciale reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. pentru a propune şi a aproba un preţ de subscriere a acţiunilor nou-emise ca urmare a majorării capitalului social, care nu va putea fi mai mic decât valoarea nominală a acţiunilor nou-emise.  +  Articolul 3 (1) În vederea implementării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se constituie o comisie de negociere şi selecţie a investitorului şi o comisie de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, formate din membri, titulari şi supleanţi, şi secretariate tehnice aferente acestora. (2) Din comisia de negociere şi selecţie a investitorului vor face parte: a) ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, în calitate de preşedinte; b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, numit prin ordin al ministrului finanţelor publice; c) un reprezentant din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, numit de prim-ministru; d) un secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, numit prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri; e) un reprezentant al direcţiei generale de specialitate cu atribuţii în domeniul privatizării din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, numit prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri; f) directorul general al Societăţii Complexul Energetic Hunedoara - S.A.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 44 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015. (3) Pentru fiecare membru titular, instituţiile reprezentate în comisia de negociere şi selecţie a investitorului vor desemna câte un supleant. (4) Comisia de negociere şi selecţie a investitorului are în principal următoarele atribuţii: a) avizează toate documentele întocmite pentru implementarea procesului de privatizare elaborate de comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, anunţul de privatizare, lista documentelor de participare, criteriile de precalificare, proiectul contractului de privatizare, grila de punctaj a ofertelor finale ferme, şi le propune spre aprobare Ministerului Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în calitate de instituţie publică implicată; b) verifică şi analizează documentele de participare depuse de ofertanţi, aplică criteriile de precalificare şi stabileşte lista ofertanţilor precalificaţi; c) conduce negocierile preliminare cu ofertanţii precalificaţi pe baza ofertelor preliminare şi neangajante depuse de aceştia; d) propune spre aprobare proiectul revizuit al contractului de privatizare şi instrucţiunile privind întocmirea ofertelor finale ferme; e) verifică documentele de participare depuse împreună cu ofertele finale ferme, stabileşte lista ofertanţilor calificaţi, conformitatea ofertelor finale ferme cu instrucţiunile comunicate şi le evaluează prin aplicarea grilei de punctaj; f) solicită, după caz, depunerea de oferte finale îmbunătăţite, organizează şi conduce şedinţa de licitaţie, declară investitorul selectat şi întocmeşte procesul-verbal de licitaţie; g) avizează proiectul de contract de privatizare negociat cu ofertantul selectat, care include atât preţul de subscriere, cât şi modalitatea de plată; h) coordonează activitatea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare; i) analizează informările şi rapoartele primite din partea comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare cu privire la stadiul fiecărui proces în parte şi propune spre aprobare măsuri concrete de derulare a procesului de privatizare; j) ia măsurile care se impun pe parcursul derulării procesului de privatizare; k) îndeplineşte oricare alte atribuţii a căror necesitate rezultă pe parcursul procesului de privatizare. (5) Din comisia de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare vor face parte reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ai Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara - S.A. (6) Componenţa comisiei de negociere şi selecţie a investitorului, a comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare şi a secretariatelor tehnice aferente, drepturile, atribuţiile, precum şi modul de lucru şi remunerarea lunară a acestora de la data constituirii şi până la data încetării activităţii conform art. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, la propunerea şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de privatizare prevăzute la art. 1, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru pregătirea şi realizarea acesteia, inclusiv cheltuielile angajate în acest scop de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, vor fi suportate de către Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. (2) Plata onorariilor pentru consultanţii independenţi angajaţi de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, în vederea pregătirii şi realizării strategiei de privatizare prevăzute la art. 1 se va efectua de către Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara - S.A. în baza confirmării de către Ministerul Economiei, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractele încheiate cu aceştia.  +  Articolul 5Activitatea comisiei de negociere şi selecţie a investitorului, a comisiei de pregătire şi monitorizare a procesului de privatizare, precum şi a secretariatelor tehnice aferente acestora încetează la data: a) emiterii ordinului ministrului economiei, în cazul suspendării şi/sau sistării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1; sau b) emiterii ordinului ministrului economiei, ulterior intrării în vigoare a contractului de privatizare; sau c) finalizării procesului de privatizare potrivit strategiei prevăzute la art. 1, certificată prin confirmarea vărsării integrale a capitalului social subscris de către investitorul selectat aferent acţiunilor nou-emise în cadrul operaţiunii de majorare de capital.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:-------------Ministrul economiei,Varujan VosganianMinistrul delegat pentru energie,Constantin NiţăViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 6 martie 2013.Nr. 86.------