MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 13 iulie 2012între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013    Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România şi Ministerul Muncii şi Asigurărilor Sociale din Republica Cipru, denumite în continuare părţi,având în vedere interesul reciproc pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare în domeniul relaţiilor de muncă,au convenit următoarele:  +  Articolul 1Părţile vor coopera în domeniul condiţiilor de muncă şi al protecţiei drepturilor prevăzute de legislaţia muncii a fiecărei părţi.Art. 2Părţile vor defini măsurile corespunzătoare şi vor coopera în următoarele domenii: a) condiţiile de muncă ale lucrătorilor detaşaţi, în conformitate cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii şi în special:- perioadele maxime de lucru şi perioadele minime de odihnă;- concediile minime anuale plătite;- remuneraţia minimă, inclusiv compensaţii sau plata orelor suplimentare (exclusiv schemele de pensii ocupaţionale);- condiţiile de trimitere a lucrătorilor detaşaţi;- măsurile de protecţie cu privire la termenii şi condiţiile de angajare a femeilor însărcinate sau care au născut de curând, copiilor şi tinerilor;- egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea la locul de muncă (pe bază de rasă, origine etnică, culoare, limbă, handicap fizic sau mental - cu condiţia ca angajaţii să se fi dovedit capabili să desfăşoare orice proiect care le-a fost alocat; origine socială; angajare cu timp parţial de muncă, participarea sau neparticiparea în sindicate, convingeri politice sau religioase); b) prevenirea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată; c) controlul şi identificarea întreprinderilor implicate în procesul de circulaţie a lucrătorilor între cele două state; d) confirmarea valabilităţii documentelor care certifică termenii şi condiţiile angajării prezentate de către angajator sau de către angajat; e) termenii şi condiţiile angajării şi determinarea individuală şi colectivă, inclusiv salariile, orele de muncă şi de odihnă, protecţia copiilor şi a femeilor însărcinate, egalitatea şi non-discriminarea şi condiţiile şi terminarea angajării; f) alte domenii de cooperare.  +  Articolul 3Părţile acceptă următoarele forme de cooperare: a) schimb de informaţii şi documentaţie (inclusiv: legislaţie, acorduri colective general aplicabile şi/sau decizii de arbitraj, rapoarte privind condiţiile de muncă ale cetăţenilor statului unei părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi, cazuri specifice ale întreprinderilor cu probleme şi activităţi transnaţionale presupuse ca ilegale şi/sau practici de muncă ilegale, confirmarea valabilităţii documentelor cerute de legislaţie, atunci când se efectuează o inspecţie); b) asistenţă tehnică; c) inspecţii realizate în comun sau la solicitarea uneia dintre părţi pentru identificarea întreprinderilor care detaşează lucrători pe teritoriul statului celeilalte părţi, persoanelor care desfăşoară muncă nedeclarată pe teritoriul statului uneia dintre părţi, şi/sau perioada în care au desfăşurat muncă nedeclarată şi măsurile luate etc.; d) consultări bilaterale la nivel de experţi; e) organizarea unor reuniuni cu caracter profesional (seminare, ateliere de lucru, vizite de documentare).  +  Articolul 41. Părţile convin ca cererile de informaţii realizate în cadrul prezentului memorandum de înţelegere să fie justificate în mod corespunzător.2. Comunicarea se realizează de preferinţă prin mijloace electronice.3. Informaţiile şi documentele care vor fi astfel diseminate se vor supune regulilor privind sistemul de protecţie a datelor personale, aplicate de fiecare parte, în conformitate cu normele naţionale, internaţionale şi cele ale Uniunii Europene. Schimbul acestor documente şi informaţii se va face cu respectarea deplină a legislaţiei naţionale a statului fiecărei părţi.  +  Articolul 5Părţile pot conveni să înfiinţeze un comitet comun de monitorizare pentru a supraveghea implementarea prezentului memorandum de înţelegere, care să cuprindă un număr egal de oficiali ai ambelor părţi. Comitetul comun de monitorizare se va reuni de câte ori este necesar, alternativ pe teritoriul statului fiecărei părţi, pentru a discuta chestiuni care decurg din prezentul memorandum de înţelegere.  +  Articolul 6Cheltuielile pentru aplicarea programelor convenite în baza prezentului memorandum de înţelegere vor fi suportate după cum urmează: a) transport internaţional: cazare şi diurnă, de către partea trimiţătoare; b) cheltuielile de organizare: traducerea şi interpretarea, transport intern şi alte cheltuieli, de către partea primitoare.  +  Articolul 7Următoarele instituţii sunt desemnate pentru îndeplinirea activităţilor prezentului memorandum de înţelegere:- Departamentul pentru Relaţii de Muncă şi Departamentul pentru Muncă din subordinea Ministerului Muncii şi Asigurărilor Sociale, pentru Republica Cipruşi- Inspecţia Muncii, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru România.  +  Articolul 8Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile îşi confirmă, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.  +  Articolul 9Prezentul memorandum de înţelegere este încheiat pe o perioadă de patru ani şi poate fi reînnoit cu perioade de un an dacă niciuna dintre părţi nu îi notifică celeilalte părţi, în scris, prin canale diplomatice, dorinţa sa de a-l denunţa, cu cel puţin trei luni înainte de data de expirare.Semnat la Nicosia la 13 iulie 2012, în două exemplare originale, în limba engleză.Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Socialedin România,Mariana Câmpeanu,ministruPentru Ministerul Muncii şi Asigurărilor Socialedin Republica Cipru,Sotirula Charalambous,ministru--------