NORME METODOLOGICE din 13 martie 2013de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 18 martie 2013   +  Articolul 1 (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., gestionează sumele alocate temporar din vărsăminte din privatizare potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, prin contul de disponibil deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti: 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A.", cod IBAN RO51TREZ70054040331XXXXX, CUI 4221187. (2) M.A.D.R. virează sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1) în contul 54.04.03.31 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare F.E.G.A.", cod IBAN RO51TREZ70054040331XXXXX, CUI 16517187,deschis pe numele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. Din sumele astfel încasate A.P.I.A. efectuează plăţile corespunzătoare în conturile beneficiarilor schemelor de plată şi a măsurilor de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă.  +  Articolul 2 (1) A.P.I.A., ca autoritate responsabilă pentru implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor specifice şi a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, având ca sursă de finanţare Fondul European de Garantare Agricolă, centralizează cererile de plată depuse de beneficiari, iar după verificarea şi certificarea acestora solicită M.A.D.R. sumele necesare efectuării plăţilor, conform anexei nr. 1 şi transmite solicitarea, spre ştiinţă, Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică. (2) M.A.D.R. centralizează la începutul fiecărei zile cererile de plată transmise de către A.P.I.A. în ziua anterioară şi solicită Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., o singură dată pe zi virarea sumelor alocate din vărsămintele obţinute din privatizare pentru asigurarea fondurilor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată directă pe suprafaţă şi măsurilor de piaţă în agricultură, exclusiv măsurile de intervenţie pe piaţă. (3) M.F.P. virează sumele în termen de 5 zile lucrătoare de la data fiecărei solicitări a M.A.D.R., până la concurenţa sumei 2.700.000 mii lei, în contul M.A.D.R. prevăzut la art. 1 alin. (1). (4) M.A.D.R., prin Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene, virează sumele în contul A.P.I.A., prevăzut la art. 1 alin. (2), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la M.F.P. (5) Reîntregirea vărsămintelor obţinute din privatizare utilizate se va efectua de către M.A.D.R. în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 82/2013. (6) În cazul în care sumele restituite de Comisia Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama vărsămintelor obţinute din privatizare, sunt diminuate cu sumele prevăzute la art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 82/2013, reconstituirea vărsămintelor obţinute din privatizare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.D.R., prin achitarea în lei a sumei rămase de restituit în contul 65.01.01 "Decontări în contul trezoreriei centrale - operaţiuni proprii", cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX, deschis pe numele M.F.P. la Trezoreria Operativă Centrală, CUI 8609468. (7) M.A.D.R. transmite lunar M.F.P. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, în termen de 10 zile calendaristice de la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, modul de utilizare a sumelor alocate, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂNr. .................../.....................Ref: Solicitare de fonduri conform Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agriculturăVă transmitem alăturat situaţia centralizatoare în vederea virării sumelor necesare efectuării cheltuielilor aferente schemelor de plată implicate în derularea F.E.G.A., conform Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, în sumă totală de ...................... lei.
                                                                       - lei -
   
  Nr. crt Denumirea schemei de plată Suma
  1. Schema de plată directă unică pe suprafaţă
  2. Schema de plată separată pentru zahăr
  3. Ajutoare specifice
  4. Măsuri de piaţă şi intervenţie
  TOTAL:
                                         Directorul general al A.P.I.A.,
                                         ...............................
                                             (semnătura şi ştampila)
      În atenţia domnului director general .....................
      MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
      Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
   +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală buget-finanţe şi fonduri europeneNr. ............../....................Ref: Situaţia utilizării sumelor alocate conform Hotărârii Guvernului nr. 82/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, pentru luna .............. 2013
                                                                         - lei -
   
  Nr. crt Denumirea schemei de plată Sume alocate Sume plătite Sume neutilizate
  1. Schema de plată directă unică pe suprafaţă
  2. Schema de plată separată pentru zahăr
  3. Ajutoare specifice
  4. Măsuri de piaţă şi intervenţie
  TOTAL:
                                                      Directorul general,
                                                    ......................
                                                     (semnătura şi ştampila)
      În atenţia domnului director general ..........................
      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
      Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică
                                       -----