ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională(actualizată până la data de 10 martie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii. Obiective  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor pentru derularea operaţiunilor compensatorii, constând în compensaţii economice, stabilite prin contractul de achiziţie ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externa, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu condiţia ca aceste achiziţii sa depăşească pragul valoric stabilit la art. 5.  +  Articolul 2Derularea operaţiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri şi contracte economice, a căror încheiere este guvernată de următoarele principii: a) stabilitatea preţului - obligaţia de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achiziţie prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creştere a preţului de cumpărare; b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cât şi pentru economia României; c) dezvoltarea - propunerile trebuie să induca o creştere a unei afaceri sau a unei tranzacţii noi; d) abrogată;---------Lit. d) a art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligaţii ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligaţia compensatorie este îndeplinită de către o persoană fizica sau juridică desemnată de contractant.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 3Prin introducerea şi derularea operaţiunilor compensatorii se urmăresc promovarea semnificativă a intereselor economice ale României şi crearea unor instrumente eficiente pentru îmbunătăţirea situaţiei balanţei comerciale prin: a) recuperarea, integrală sau parţială, a fondurilor investite în achiziţiile de tehnica militară; b) susţinerea industriei româneşti, în general, şi a celei de apărare, în special;---------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. c) creşterea aportului de valută prin vânzarea pe piaţa externă de produse ale industriei de apărare şi a altor produse şi servicii ale economiei româneşti şi/sau prin investiţii de capital străin;----------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. d) obţinerea de tehnologie modernă;---------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. e) crearea de noi oportunitati de afaceri şi promovarea investiţiilor şi a colaborării în activitatea de cercetare ştiinţifică;---------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. f) creşterea calităţii şi productivitatii în industrie; g) creşterea competitivitatii internaţionale a economiei româneşti.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) operaţiuni compensatorii - un set de compensaţii economice utilizate în practica comercială internationala sub denumirea de offset, ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externa, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) operaţiuni compensatorii directe - participarea agenţilor economici români la realizarea de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor achiziţionate. Operaţiunile compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:- producţia sub licenta - producţia de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informaţie tehnică de la contractant către agenţi economici români;- subcontractarea - acea formă de compensare prin care un operator economic român produce o parte sau o componentă a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziţie şi/sau prestează servicii care contribuie la implementarea şi/sau exploatarea în bune condiţii a echipamentelor, produselor sau serviciilor achiziţionate;----------Liniuţa a 2-a a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obliga ca în contul obligaţiei compensatorii sa cumpere de la agenţi economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele şi materialele livrate;- transferul de tehnologie - transferarea de cunoştinţe, asistenţă tehnică sau alte activităţi de transfer tehnologic, care să permită obţinerea de noi capacităţi sau creşterea competitivităţii pieselor de schimb şi a componentelor;- asistenţă în marketing - activităţi de promovare a produselor, lucrărilor sau serviciilor prestate de operatorii economici români, utilizate şi pentru realizarea obiectului contractului de achiziţie, pe terţe pieţe;--------Liniuţa a 5-a a lit. b) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.- asistenţă financiară - activităţi legate de furnizarea sau de sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea participării acestuia la realizarea obiectului contractului de achiziţie;-------Liniuţa a 6-a a lit. b) a art. 4 fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.- alte activităţi care sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată, precum: cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;-------Liniuţa a 7-a a lit. b) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.- donarea de utilaje, echipamente, standuri de probă, piese şi subansambluri de schimb pentru realizarea sau întreţinerea produselor contractate în România sau care să permită întreţinerea, exploatarea şi/sau dezvoltarea obiectului contractului de achiziţie;----------Liniuţa a 8-a a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.- donarea de simulatoare pentru instruirea personalului autorităţilor contractante, precum şi efectuarea de cursuri de pregătire gratuite atât pentru personalul autorităţilor contractante, cât şi pentru cel al operatorilor economici autohtoni;--------Liniuţa a 9-a a lit. b) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.- investiţii - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acţiuni la o societate comercială, persoană juridică română, care să realizeze şi să furnizeze, ca obiect principal de activitate, produse sau servicii legate de obiectul contractului de achiziţie şi integrarea în producţie a respectivelor produse sau servicii, cu condiţia ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puţin poziţia de acţionar semnificativ, potrivit legii şi eventualelor cerinţe ale autorităţii contractante sau Agenţiei.-----------Liniuţa a 10-a a lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. c) operaţiuni compensatorii indirecte - compensaţiile economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziţie. Operaţiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:- vânzarea pe piaţa externă de produse şi servicii ale economiei româneşti care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziţii;- asistenţă în marketing - activităţi de sprijinire a operatorilor economici români în pătrunderea pe pieţele externe;- asistenţă financiară - activităţi legate de furnizarea sau sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea efectuării de vânzări pe piaţa externă;- alte activităţi în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achiziţionată, precum: transferul de tehnologie şi know-how, cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţă pentru întreprinderi mici şi mijlocii;- investiţii - participarea la constituirea sau la majorarea capitalului social al unei societăţi comerciale, persoană juridică română, dobândirea, inclusiv în cadrul procesului de privatizare, de la o persoană fizică sau juridică română, de acţiuni la o societate comercială, persoană juridică română, cu condiţia ca nivelul participării să nu fie inferior cotei care asigură cel puţin poziţia de acţionar semnificativ, potrivit legii şi eventualelor cerinţe ale Agenţiei;----------Lit. c) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. d) contract de achiziţie - contractul de achiziţie de produse şi/sau servicii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, semnat între o autoritate contractantă şi un contractant şi care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 5;----------Lit. d) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.d^1) acord-cadru - înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată, în mod special în ceea ce priveşte preţul şi, după caz, cantităţile avute în vedere;----------Lit. d^1) a art. 4 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. e) contractant - orice ofertant care poate fi persoană juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări, provenind de pe piaţa externă, căruia i se atribuie contractul de achiziţie în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislaţia română în vigoare;----------Lit. e) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. f) autoritate contractantă - autoritate publică sau instituţie publică, de interes naţional sau local, astfel cum este definită în legislaţia română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziţie; g) Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, denumit în continuare Oficiu - entitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru executarea operaţiunilor compensatorii;---------Lit. g) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligaţia de compensare; i) tranzacţie prin compensare - orice acord încheiat între contractant şi un agent economic român, avizat de Agenţie pentru executarea obligaţiei de compensare; j) obligaţie de compensare - obligaţia contractantului de a face compensaţii economice în proporţie de cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie; k) valoarea obligaţiei de compensare - valoarea totală a compensatiei oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziţie în România; aceasta valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligaţie de compensare la valoarea contractului de achiziţie; l) valoarea efectivă a unei tranzacţii prin compensare valoarea adăugată local a tranzacţiei prin compensare, respectiv valoarea nominală probată de către contractant, confirmată de operatorul economic sau de instituţia publică din România cu care s-a derulat operaţiunea compensatorie şi acceptată de Agenţie, din care se scad, dacă este cazul:- valoarea acceptată a materiilor prime, materialelor, produselor, subansamblelor sau serviciilor achiziţionate de pe piaţa externă şi încorporate în produsul finit;- profitul corespunzător realizat de contractant, beneficiarul român şi/sau de entitatea eligibilă, transferat în afara ţării după plata impozitelor şi taxelor legale;- alte plăţi aferente tranzacţiei, de tipul redevenţelor sau licenţelor, transferate în afara ţării, după plata impozitelor şi taxelor legale;----------Lit. l) a art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. m) valoarea de compensare a unei tranzacţii prin compensare - valoarea rezultată prin aplicarea multiplicatorului de compensare la valoarea efectivă a tranzacţiei;----------Lit. m) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. n) multiplicator de compensare - coeficientul utilizat pentru calcularea valorii de compensare a unei tranzacţii prin compensare. Valorile coeficienţilor şi modul de aplicare a acestora se stabilesc, la propunerea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, prin hotărâre a Guvernului;----------Lit. n) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. o) credit de compensare - partea din valoarea obligaţiei de compensare realizată de contractant la un moment dat, direct sau indirect; p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligaţiei de compensare, stabilită prin acordul de compensare;----------Lit. p) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. r) contul contractantului - înregistrarea făcută de Agenţie a stadiului în care se afla îndeplinirea obligaţiilor de compensare ale contractantului, prin urmărirea şi înregistrarea creditului curent. s) cumpărare de pe piaţa externă - totalitatea operaţiunilor comerciale de import şi/sau achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii dintr-un stat membru în România;----------Lit. s) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. t) vânzare pe piaţa externă - totalitatea operaţiunilor comerciale de export şi/sau livrările intracomunitare de bunuri şi servicii din România către un stat membru.----------Lit. t) a art. 4 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 5 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din atribuirea unui contract de achiziţie de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a cărui valoare depăşeşte, individual sau cumulat, două milioane de euro. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui contract de achiziţie în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat două milioane de euro. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare rezultate din încheierea unui acord-cadru privind achiziţia de pe piaţa externă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, două milioane de euro. (4) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul în care un operator economic român, pentru realizarea obiectului unui acord-cadru în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cumpără de pe piaţa externă produse, servicii sau lucrări a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, două milioane de euro.---------Art. 5 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 20 din 4 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 7 martie 2013, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010.  +  Articolul 5^1Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul achiziţiilor finanţate din fonduri externe nerambursabile acordate Guvernului României, pentru suma finanţată, şi nici în cazul contractelor atribuite de un guvern altui guvern.--------Art. 5^1 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 20 din 4 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 7 martie 2013, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010.  +  Articolul 6 (1) Valoarea obligaţiei de compensare trebuie să fie cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie.(1^1) Valoarea obligaţiei de compensare în cazul contractului de achiziţie semnat cu un operator economic român se calculează la valoarea fără taxa pe valoarea adăugată (TVA) a contractului de achiziţie.----------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.(1^2) Valoarea obligaţiei de compensare în cazul acordului-cadru trebuie să fie cel puţin 80% din valoarea cumulată a contractelor de achiziţie atribuite în baza acordului-cadru.----------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. (2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziţie atrage revizuirea valorii obligaţiei de compensare, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris, prin acordul părţilor. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica Agenţiei eventualele modificări ale valorii contractului de achiziţie. (4) Valoarea obligaţiei de compensare se exprima în moneda stabilită prin contractul de achiziţie. (5) Pentru achiziţii în caz de urgenţă sau stare de necesitate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii contractante prevăzute la art. 4 lit. f), obligaţia de compensare poate fi modificată.---------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 7*)Perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcţie de valoarea obligaţiei şi de complexitatea acesteia, dar fără să depăşească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziţie. Preşedintele Agenţiei poate propune prelungirea oricăreia dintre perioadele de mai sus, perioada de îndeplinire a obligaţiei de compensare respective fiind stabilită prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006.----------  +  Capitolul II Cadrul instituţional  +  Articolul 8 (1) Oficiul este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei.----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.(1^1) abrogat;----------Alin. (1^1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.(1^2) Structura activităţilor şi nivelul tarifelor, al cotelor procentuale şi al preţurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (1^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.(1^3) abrogat;-------Alin. (1^3) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010.(1^4) abrogat;----------Alin. (1^4) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.(1^5) abrogat;----------Alin. (1^5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 3 al art. 66, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.(1^6) Fondurile necesare finanţării activităţii Agenţiei pentru perioada martie-decembrie 2006 se asigură prin hotărâre a Guvernului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006.----------Alin. (1^6) al art. 8 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 10 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 mai 2006. (2) Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) abrogată;--------Lit. a) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operaţiunilor de compensare şi a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultaţi ca urmare a analizei priorităţilor de dezvoltare a României; supunerea spre aprobare Guvernului a condiţiilor de angajare, acceptare, derulare, creditare, a restricţiilor, cotelor şi limitărilor aplicabile operaţiunilor compensatorii, operaţiunilor compensatorii în avans şi transferului de credite de compensare;---------Lit. b) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. c) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în străinătate; d) urmărirea tranzacţiilor unde pot fi luate în considerare operaţiuni compensatorii;---------Lit. d) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. e) furnizarea de informaţii contractanţilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii şi executarea obligaţiilor de compensare, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate;--------Lit. e) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. f) colaborarea cu autorităţile contractante, pentru a asigura o buna corelare între prevederile contractului de achiziţie şi cele ale acordurilor compensatorii;---------Lit. f) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. g) stabilirea reglementărilor privind derularea operaţiunilor compensatorii şi a tuturor documentelor conexe acestora;----------Lit. g) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. h) asigurarea de asistenţă potenţialilor contractanţi în identificarea de oportunităţi pentru executarea obligaţiilor de compensare;---------Lit. h) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. i) elaborarea, întreţinerea şi actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la agenţii economici români, la produsele şi serviciile româneşti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;---------Lit. i) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. j) analizarea documentelor înaintate de către contractant şi calcularea valorii creditului curent;-------Lit. j) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.j^1) analizarea rapoartelor trimestriale, anuale şi a oricăror alte documente referitoare la operaţiunile compensatorii, depuse de contractanţi, şi elaborarea de sinteze pe baza acestora, stabilirea măsurilor ce trebuie luate ca urmare a situaţiilor identificate, transmiterea de notificări contractantului pentru îndeplinirea/neîndeplinirea obligaţiilor de compensare;--------Lit. j^1) a alin. (2) al art. 8 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. k) evaluarea, la sfârşitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligaţiei de compensare;----------Lit. k) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. l) abrogată;----------Lit. l) a alin. (2) a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. m) abrogată;---------Lit. m) a alin. (2) a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. n) abrogată;---------Lit. n) a alin. (2) a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând căile şi măsurile de atingere a obiectivelor propuse, raport prezentat spre aprobare primului-ministru;---------Lit. o) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 8 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (3) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.--------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 9Abrogat.-------Art. 9 a fost abrogat de pct. 11 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Capitolul IIIProcedura de atribuire a contractului de achiziţie, de semnare a acordului de compensare şi de executare a obligaţiei de compensare--------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Secţiunea 1 Procedura de atribuire a contractului de achiziţie  +  Articolul 10Abrogat.---------Art. 10 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 11Abrogat.---------Art. 11 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 12Pentru contractele de achiziţie prevăzute la art. 5, autoritatea contractantă are obligaţia ca, în anunţul de intenţie pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, sa facă menţiunea necesităţii introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifica Agenţiei intenţia de a realiza achiziţii care intra sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 13Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie, candidaţii sau ofertanţii contacteaza Agenţia pentru o corecta informare asupra condiţiilor şi procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare şi executarea obligaţiilor de compensare.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 14La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include şi specificaţii cu privire la clauza de compensare.--------Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea contractantă notifica participanţilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie, care, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, trebuie să cuprindă o clauză de compensare, despre această obligaţie.(1^1) În cazul în care procedura de atribuire a contractului nu implică publicarea anunţului de intenţie, autoritatea contractantă va informa firmele participante despre obligativitatea introducerii clauzei de compensare.---------Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achiziţie prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoaşterea obligaţiei de a derula operaţiuni compensatorii şi nu poate refuza îndeplinirea acestei obligaţii.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 16În contractul de achiziţie se menţionează expres obligaţia contractantului de a executa operaţiuni compensatorii.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 17Ofertele depuse de participanţii la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie trebuie să conţină următoarele informaţii cu privire la operaţiunile compensatorii: a) informaţii cu privire la experienţa contractantului referitoare la operaţiuni compensatorii; b) declaraţie privind acceptarea obligaţiei de compensare şi a penalitatilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în cazul neîndeplinirii obligaţiilor;b^1) valoarea obligaţiei de compensare asumate;--------Lit. b^1) a art. 17 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. c) tipurile de operaţiuni compensatorii ce vor fi utilizate; d) alte informaţii pe care contractantul le consideră utile.--------Art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 17^1În contractul de achiziţie se menţionează expres: a) obligaţia contractantului de a perfecta cu Agenţia acordul de compensare, în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1); b) valoarea obligaţiei de compensare asumate; c) angajamentul contractantului de a pune la dispoziţie Agenţiei o scrisoare de garanţie de bună execuţie conform prevederilor art. 35; d) acceptarea de către contractant a penalităţilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă pentru cazul în care obligaţia asumată nu se realizează conform acordului de compensare.--------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 18Obligaţia de compensare devine efectivă de la data semnării contractului de achiziţie.--------Art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Secţiunea a 2-a Semnarea acordului-cadru de offsetSemnarea acordului de compensare---------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. III a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 19 (1) În termen de cel mult 90 de zile de la semnarea contractului de achiziţie, contractantul semnează acordul de compensare.-----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (2) Acordul de compensare se semnează de contractant şi de Agenţie. (3) Acordul de compensare cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: valoarea obligaţiei de compensare, perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operaţiune compensatorie - directă sau indirectă, domeniile care vor beneficia de operaţiuni compensatorii, garanţiile bancare de bună execuţie a acordului, declaraţia privind acceptarea necondiţionată a penalităţilor şi a prevederilor stipulate în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi oricare alte informaţii considerate utile.--------Art. 19 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.--------  +  Secţiunea a 3-a Aprobarea planului de afaceri  +  Articolul 20Abrogat.-------Art. 20 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 21Abrogat.---------Art. 21 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 22Abrogat.---------Art. 22 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Secţiunea a 4-a Executarea obligaţiei offsetExecutarea obligaţiei de compensare----------Titlul Secţiunii a 4-a a Cap. III a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 23 (1) Executarea obligaţiei de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului de compensare cu contractantul.---------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006.(1^1) Executarea obligaţiei de compensare poate începe după semnarea contractului de achiziţie şi înainte de semnarea acordului de compensare cu contractantul, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.---------Alin. (1^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. (2) Executarea obligaţiei de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligaţiei de compensare.---------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. (3) Este permisă acumularea unor credite de compensare în avans, aceasta neputând constitui nici un fel de obligaţie din partea unei autorităţi contractante de a atribui contracte de achiziţie pe această bază sau de a le folosi ca element de punctare în cadrul procedurii de atribuire a contractului.--------Alin. (3) al art. 23 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (4) Angajarea şi creditarea operaţiunilor compensatorii realizate în avans se fac în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă. La creditarea operaţiunilor compensatorii în avans se aplică multiplicatorii de compensare prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.--------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010. (5) Creditele acumulate în avans se menţin în contul firmei care le-a realizat pe o perioadă de maximum 7 ani de la creditare.--------Alin. (5) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010. (6) Pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare asumate prin contractul de achiziţie, un contractant nu poate utiliza credite de compensare obţinute ca urmare a transferului de credite de compensare în avans de la terţi în proporţie mai mare de 30% din valoarea obligaţiei de compensare asumate pentru acea categorie, cu excepţia cazului în care respectivele credite provin de la un terţ care face parte din acelaşi grup de companii cu contractantul.--------Alin. (6) al art. 23 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010. (7) Un contractant, pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare asumate prin contractul de achiziţie, nu poate utiliza pentru o categorie credite de compensare rezultate ca urmare a transferului sau a transformării de credite de compensare în avans, cumulat, în proporţie mai mare de 50% din valoarea obligaţiei de compensare asumate pentru fiecare categorie, cu excepţia cazului în care respectivele credite provin de la un terţ care face parte din acelaşi grup de companii cu contractantul.--------Alin. (7) al art. 23 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010.--------Art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 23^1Condiţiile de angajare, acceptare, derulare, creditare, restricţiile, cotele şi limitările aplicabile operaţiunilor compensatorii, operaţiunilor compensatorii în avans şi transferului de credite de compensare se stabilesc, la propunerea Agenţiei, prin hotărâre a Guvernului.--------Art. 23^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 24Executarea obligaţiei de compensare se poate realiza şi prin intermediul unei asocieri între contractant şi o persoană fizica sau juridică română, care vizează unul sau mai multe dintre domeniile în care România promovează operaţiunile compensatorii.---------Art. 24 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 25 (1) Pentru fiecare operaţiune compensatorie, contractantul va transmite la Agenţie o cerere de tranzacţie eligibilă.--------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (2) După executarea tranzacţiei aprobate de Agenţie ca fiind eligibilă, contractantul va transmite o cerere de creditare însoţită de documentaţia stabilită de Agenţie ca fiind necesară pentru stabilirea/creditarea valorii efective şi, respectiv, a valorii de compensare a acesteia.--------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. (3) Contractantul şi beneficiarul român al operaţiunii compensatorii răspund de veridicitatea datelor prezentate Agenţiei.  +  Articolul 26Abrogat.----------Art. 26 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 27Abrogat.----------Art. 27 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 28Abrogat.---------Art. 28 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Capitolul IVEvaluarea şi raportarea stadiului executării obligaţiilor de compensare---------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 29Evaluarea stadiului executării obligaţiei de compensare se face trimestrial şi anual.---------Art. 29 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 30Contractantul elaborează şi supune spre analiză Agenţiei: a) raportul trimestrial, care trebuie prezentat în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit;--------Lit. a) a art. 30 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005. b) raportul anual, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit.--------Lit. b) a art. 30 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 31 (1) Determinarea creditului acumulat pentru fiecare tranzacţie se face prin înmulţirea valorii efective a tranzacţiei cu multiplicatorul de compensare aferent; suma creditelor obţinute pentru fiecare tranzacţie reprezintă creditul curent. (2) După aprobarea de către Agenţie, creditul curent, calculat conform alin. (1), se trece în contul contractantului, iar obligaţia de compensare se va reduce în mod corespunzător. (3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligaţiei de compensare, contractantul şi-a îndeplinit în totalitate obligaţia, în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. (4) Valoarea creditului curent se exprimă în moneda de plată stabilită prin contractul de achiziţie. Transformarea dintr-o altă monedă sau din lei în moneda contractului de achiziţie se realizează prin aplicarea cursului de referinţă al Băncii Naţionale a României valabil la data încasării facturilor de către operatorii economici români pentru produsele, serviciile sau lucrările realizate în cadrul operaţiunilor compensatorii.-------Art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 32 (1) Îndeplinirea obligaţiilor contractantului se urmăreşte separat pe categorii de operaţiuni compensatorii. (2) În cazul în care valoarea totală obţinută în final în cadrul uneia dintre cele două categorii de operaţiuni compensatorii depăşeşte valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord pentru respectiva categorie, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operaţiuni compensatorii. (3) Depăşirile obligaţiilor de compensare se menţin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la încetarea acordului de compensare.----------Art. 32 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.  +  Articolul 33 (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligaţiei de compensare, Agenţia evaluează stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordului de compensare. (2) Situaţia rezultată din evaluare este supusă aprobării preşedintelui Agenţiei, care decide dacă contractantul şi-a îndeplinit obligaţiile, dacă acordă un nou termen, sau se procedează la executarea scrisorii de garanţie de bună execuţie.---------Art. 33 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Capitolul V Răspunderea contractuală  +  Articolul 34 (1) Dacă obligaţiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen şi în modul cerut, contractantul va plăti părţii române penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobţinută prin operaţiunea compensatorie. Limita penalităţilor va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006. (2) Plata penalităţilor prevăzute la alin. (1) nu scuteşte contractantul de răspunderea ce îi revine pentru pierderile cauzate părţii române din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale.  +  Articolul 35În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite către Agenţie o scrisoare de garanţie bancară de buna execuţie a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligaţiei asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de compensare.---------Art. 35 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 36Valoarea nerealizată a obligaţiei de compensare, corespunzătoare unui an, se reportează pentru anul următor.---------Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 37Contractantul care nu îşi execută angajamentele de compensare este exclus de la o altă procedură de atribuire a unui contract de achiziţie ce implică şi executarea unei obligaţii de compensare pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de compensare executat necorespunzător.---------Art. 37 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 38 (1) Contractantul este exonerat de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a angajamentelor contractuale, dacă aceste situaţii sunt determinate de forţă majoră. (2) Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu fi afectat de evenimente de forţă majoră.  +  Articolul 39 (1) Contractantul înştiinţează Agenţia despre cazul de forţă majoră în termen de 15 zile şi va putea face dovada producerii evenimentului şi a efectelor sale în termen de 30 de zile, ambele termene curgând de la apariţia cazului de forţă majoră; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutări datorate acestor factori, ca şi când culpa ar fi a sa.-----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 381 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 13 octombrie 2006. (2) Agenţia are dreptul sa facă investigaţiile necesare referitoare la intervenţia cazului de forţă majoră, precum şi a întârzierii, executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor contractuale. (3) Dacă Agenţia constată ca a avut loc un eveniment de forta majoră, aceasta prelungeşte durata programului de compensare cu o perioadă rezonabilă de timp, în funcţie de circumstanţe.---------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 45 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) nu se aplică penalităţi pentru perioada extinsă.  +  Articolul 40Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligaţiei de compensare, persoane care fac parte din Agenţie ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancţiunea nulităţii contractului individual de muncă.--------Art. 40 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 41Agenţia are obligaţia de a întocmi dosarul operaţiunilor compensatorii, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum şi documentele ce atesta modul de executare a obligaţiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale şi anuale.--------Art. 41 a fost modificat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 42Dosarul se păstrează de către Agenţie atât timp cat executarea obligaţiei de compensare este în derulare, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii executării obligaţiei respective.---------Art. 42 a fost modificat de pct. 48 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 43La cerere, dosarul operaţiunilor compensatorii este pus la dispoziţie oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie divulgată, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenţă, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contravenţiilor sau infracţiunilor.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 49 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Capitolul VIInfracţiuni, contravenţii şi sancţiuni---------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 50 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 43^1 (1) Furnizarea de informaţii contractantului, care s-au dovedit de natura sa îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacţii prin compensare, precum şi în cadrul executării obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) Înţelegerea contractantului cu membri ai Agenţiei sau cu agenţi economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.---------Alin. (2) al art. 43^1 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 19 din 11 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 16 ianuarie 2006.---------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 51 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 44Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) reducerea, în mod intentionat, de către autoritatea contractantă a valorii contractului de achiziţie, astfel încât să se sustragă obligaţiei aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) efectuarea unei achiziţii de produse, servicii sau lucrări în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror valoare depăşeşte 3 milioane de euro, cu eludarea sau încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Lit. b) a art. 44 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007. c) abrogată;---------Lit. c) a art. 44 a fost abrogată de pct. 52 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. d) abrogată;---------Lit. d) a art. 44 a fost abrogată de pct. 52 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 45 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 44 se sancţionează cu amendă de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei.---------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 53 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 44 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.  +  Articolul 46 (1) În cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 43^1 alin. (2), precum şi al contravenţiei prevăzute la art. 44 lit. b) din vina contractantului, acestuia i se va interzice participarea la orice alta achiziţie în România pe o durată de 5 ani.---------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 54 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de reprezentanţii Agenţiei, desemnaţi de conducătorul acesteia. (3) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică cumulativ cu amendă prevăzută la art. 45. (4) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi sancţiunea aplicată se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, pe cheltuiala contravenientului; în acest scop Agenţia va dispune plata acestor cheltuieli.  +  Articolul 47 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celei prevăzute la art. 46 alin. (1). (2) Agenţii constatatori ai contravenţiilor vor notifica Agenţia în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 44 lit. b), în vederea aplicării de către Agenţie a sancţiunii prevăzute la art. 46.---------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 55 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 48În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, se aplică dispoziţiile din dreptul comun.  +  Articolul 49 (1) Acordurile de compensare şi tranzacţiile sunt interpretate, aplicate şi executate în conformitate cu legile române.--------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 56 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Litigiile decurgând din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de instanţele române competente, în conformitate cu legile române.  +  Articolul 49^1 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul încheierii de către autoritatea contractantă de acorduri-cadru în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale cu unul sau mai mulţi contractanţi. (2) Condiţiile de semnare, derulare, creditare, stabilirea duratei, constituirea garanţiei de bună execuţie, restricţiile şi limitările aplicabile în cazul acordurilor de compensare aferente acordurilor-cadru se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. 49^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 336 din 3 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 7 decembrie 2007.  +  Articolul 50Costurile pentru activităţile premergătoare operaţiunii compensatorii şi pentru executarea obligaţiei de compensare sunt suportate în întregime de către contractant.---------Art. 50 a fost modificat de pct. 57 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 51Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi Comerţului răspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în străinătate.---------Art. 51 a fost modificat de pct. 58 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 52Abrogat.---------Art. 52 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 53În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor şi a Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 54Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanăMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 189.  +  AnexăDomeniile prioritare care pot beneficia de operaţiuni compensatorii în avans şi ierarhizarea acestora prin multiplicatori de compensareOperaţiuni compensatorii în avansI. Investiţii    a) Achiziţia de acţiuni, în cadrul procesului de privatizare,       ale unui operator economic român 0,5-3,0    b) Achiziţia de acţiuni sau aportul în bani la capitalul       social al unui operator economic român 0,5-3,0    c) Aport în natură la capitalul social al unui operator       economic român 0,5-3,0    d) Achiziţia de active corporale, numai cu îndeplinirea       cumulativă a următoarelor condiţii:    (i) societatea comercială achizitoare să fie persoană       juridică română;    (îi) valoarea investiţiei să depăşească echivalentul în        lei a 5 milioane euro;    (iii) investiţiile să fie realizate din surse externe şi        să fie menţinute pentru o perioadă de cel puţin 5 ani        de la realizarea acestora. 0,5-3,0II. Cumpărare de produse realizate în România    a) Cumpărare de produse şi servicii realizate în domeniul       aerospaţial; 0,5-1,4    b) Cumpărare de produse servicii şi lucrări realizate în       alte domenii care nu sunt incluse la lit. a). 0,5-1,3III. Asistenţă în marketing    - Efectuarea de cursuri de pregătire pentru formarea      profesională a angajaţilor unui operator economic român      şi acordarea de asistenţă tehnică 0,5-1,5NOTĂ:Valorile multiplicatorilor de compensare vor fi stabilite de Oficiul de Compensare având în vedere importanţa şi complexitatea operaţiunii compensatorii în avans propuse.--------Anexa a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 1 martie 2010, având conţinutul anexei din acest act normativ.------------