MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 22 iunie 2012între Comisia Europeană şi România, privind condiţionalităţile specifice de politică economică (al doilea memorandum suplimentar)*)
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 11 martie 2013  ---------- Notă *) TraducerePrezentul memorandum de înţelegere suplimentar actualizează criteriile specifice de politică economică cuprinse în memorandumul iniţial de înţelegere semnat în luna iunie 2011, cu amendamentele din primul Memorandum suplimentar de înţelegere semnat la data de 27 decembrie 2011.Memorandumul de înţelegere poate fi amendat în urma acordului reciproc al părţilor sub forma unei actualizări. Actualizarea va intra în vigoare după parcurgerea procedurilor interne prevăzute de legile române. Încheiat la Bucureşti la data de 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la data de 29 iunie 2012, în 5 exemplare originale în limba engleză.
    ROMÂNIAUNIUNEA EUROPEANĂ
    reprezentată dereprezentată de
    Victor-Viorel Ponta,Comisia Europeană
    prim-ministru  
       
    Florin Georgescu,Olli Rehn,
    viceprim-ministru, ministrul finanţelor publicevicepreşedinte al Comisiei Europene
       
    Mugur Constantin Isărescu,  
    guvernatorul Băncii Naţionale a României
   +  Anexa ROMÂNIAMEMORANDUM DE ÎNŢELEGEREprivind condiţionalităţile specifice de politică economică(al doilea memorandum suplimentar)iunie 2012Ţinând seama de Decizia Consiliului (UE) 2011/289/UE din data de 12 mai 2011 prin care se acordă asistenţă reciprocă României, această primă actualizare a Memorandumului de înţelegere privind condiţionalităţile de politică economică (MÎ) prezintă în detaliu condiţiile generale de politică economică cuprinse în Decizia de implementare a Consiliului (UE) 2011/288/UE din data de 12 mai 2011 prin care se acordă asistenţă financiară de tip preventiv pe termen mediu României.Acest al doilea memorandum suplimentar de înţelegere actualizează criteriile specifice de politică economică cuprinse în anexa 1 la memorandumul de înţelegere iniţial, amendat prin primul memorandum suplimentar din data de 27 decembrie 2011*1).----------*1) Memorandumul de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România a fost semnat la data de 29 iunie 2011.Pe durata programului de asistenţă financiară al UE/FMI, autorităţile române vor adopta toate măsurile care se impun pentru a asigura implementarea cu succes a programului. În mod special, acestea se angajează să:- se consulte cu Comisia Europeană şi cu FMI privind adoptarea unor politici ce nu sunt incluse în acest memorandum, dar ar putea avea un impact substanţial asupra îndeplinirii obiectivelor programului.Pentru a facilita monitorizarea programului, autorităţile vor furniza Comisiei Europene şi FMI:- toate informaţiile necesare pentru a monitoriza progresele înregistrate pe parcursul implementării programului şi pentru a urmări situaţia economică şi financiară.  +  Anexa 1 Criterii specifice de politică economicăA. Consolidare fiscală
    Nr.Măsuri
    1Înregistrarea de progrese din punctul de vedere al consolidării fiscale în vederea atingerii unui deficit de sub 3% din PIB în 2012 în termeni ESA.
    2În actualizarea 2012-2015 a Strategiei fiscale pe termen mediu asigurarea finanţării necesare pentru reducerea treptată a întârzierilor la plată în sectorul sănătate de la 210 zile la 60 de zile, conform prevederilor art. 4(4) din Directiva UE privind întârzierea la plată (Directiva 2011/7/UE).
    3Înregistrarea de noi progrese în reducerea arieratelor la plată ale Guvernului, atât la nivelul autorităţilor centrale, cât şi la nivelul autorităţilor locale, după cum este specificat prin ţintele cantitative ale programului.
    4Introducerea unui sistem îmbunătăţit de raportare pentru întreprinderile de stat care sunt incluse în definiţia ESA a bugetului general consolidat. Sistemul va trebui să impună acestor companii raportarea tuturor datelor necesare pentru calculul impactului probabil asupra deficitului bugetului general consolidat. Datele vor fi raportate lunar şi în termeni de numerar şi vor include, printre altele, o monitorizare lunară a arieratelor, subvenţiilor şi transferurilor şi a pierderilor.
    5Prevenirea acumulării de noi arierate şi pierderi pentru companiile care au fost reclasificate de către Eurostat ca făcând parte din bugetul general consolidat.
    6Continuarea monitorizării cheltuielilor cu salariile în sectorul public şi întreprinderea în timp util a acţiunilor necesare, în cazul în care Ministerul Finanţelor Publice (MFP) sau experţii Comisiei estimează că aceste cheltuieli vor depăşi limitele relevante stabilite în Strategia fiscală pe termen mediu. Cheltuielile cu salariile în sectorul public vor rămâne sustenabile în perioada 2012-2014.
    7Aprobarea, până la mijlocul lunii iunie 2012, a legislaţiei prin care se modifică sistemul de coplată a serviciilor medicale, în cooperare cu Banca Mondială.
    8În cazul demarării proiectului Nabucco, fapt ce ar impune emiterea unei garanţii de stat de către România, plafonul garanţiilor de stat definit în Strategia fiscală pe termen mediu va fi temporar ajustat în consecinţă. În cazul solicitării de executare a acestei garanţii sau a oricăror altor garanţii, vor fi adoptate măsuri compensatorii - în măsura în care tratamentul ESA al acestor executări ale garanţiilor impune acest lucru - pentru menţinerea deficitului fiscal în ţintele (ESA) stabilite.
  B. Guvernanţa fiscală şi reforma structurală în domeniul fiscal
    Nr.Măsuri
    9MFP va primi informaţiile privind bugetele spitalelor de la nivelul administraţiei centrale de la Ministerul Sănătăţii în mod operativ. Odată aprobată noua lege a sănătăţii, MFP va primi şi informaţiile privind bugetele spitalelor de la nivelul administraţiei locale de la Ministerul Sănătăţii. MFP va verifica dacă valorile agregate ale bugetelor spitalelor corespund cheltuielilor planificate prin bugetul general consolidat şi, în caz de necesitate, va adopta în cooperare cu Ministerul Sănătăţii măsurile necesare pentru a se evita reacumularea de arierate la plată ca rezultat al unor angajamente de cheltuieli bazate pe venituri supraestimate.
    10Îmbunătăţirea procesului de elaborare a bugetelor de investiţii de capital prin stabilirea unei liste de proiecte prioritare de investiţii pentru care să se asigure finanţarea în următorii 3-5 ani. Lista de proiecte prioritare se va baza pe studii de fezabilitate detaliate şi va ţine seama de criterii precum analiza cost-beneficiu, ponderea estimată a finalizării, modul în care a fost administrată implementarea proiectului de către minister până la momentul respectiv, corespondenţa dintre acestea şi priorităţile strategice ale Guvernului, precum şi de analize elaborate de unitatea de monitorizare a investiţiilor de capital din cadrul MFP. Îmbunătăţirea monitorizării şi evaluării proiectelor de investiţii la nivelul autorităţilor centrale, în special, prin perfecţionarea bazei de date privind investiţiile de capital, gestionată de MFP, care va conţine şi informaţii privind stadiul proiectelor, cum ar fi întârzierile în implementare sau depăşirile de costuri. Dezvoltarea bazei de date va respecta acelaşi calendar ca şi cel al proiectului IT implementat cu asistenţa FMI privind integrarea sistemului de raportare contabilă cu sistemul de plăţi al Trezoreriei din MFP. Continuarea îmbunătăţirii experienţei la nivelul unităţii de monitorizare a investiţiilor publice din cadrul MFP. Pe mai departe, unitatea de monitorizare a investiţiilor publice din MFP va transmite Guvernului rapoarte trimestriale privind stadiul proiectelor de investiţii în derulare şi al proiectelor programate. Guvernul va discuta aceste rapoarte şi, dacă este cazul, va întreprinde acţiuni operative pentru a elimina potenţialele derapaje fiscale sau orice alte probleme legate de execuţia bugetului.
    11Reorientarea cheltuielilor publice de capital în vederea realizării unei treceri treptate de la investiţiile finanţate integral din surse naţionale la investiţii cofinanţate din fonduri UE; asigurarea faptului că ponderea (% din PIB) cheltuielilor de capital ce corespund investiţiilor cofinanţate din fonduri UE, inclusiv din împrumuturi externe, se va situa în 2012 în jurul valorii de 4,0% din PIB şi că aceasta se va menţine ulterior peste ponderea investiţiilor ce nu beneficiază de cofinanţare, în concordanţă cu Strategia fiscală pe termen mediu; şi asigurarea congruenţei cu priorităţile UE.
    12Întărirea capacităţilor şi expertizei statistice ale Institutului Naţional de Statistică din România (INSSE) în domeniul statisticilor privind finanţele guvernamentale (SFG). INSSE va transmite semestrial rapoarte privind progresele înregistrate.
    13Transmiterea către serviciile Comisiei a celui de-al doilea raport privind implementarea de metode convenţionale pentru soluţionarea fraudei TVA, până în iunie 2012, şi a celui de-al treilea raport, până în decembrie 2012.
      Managementul datoriei
    14Analiza (şi, în acest context, agrearea împreună cu personalul Comisiei), actualizarea şi publicarea anuală a strategiei de management al datoriei, respectiv, în contextul prezentului program, până în trimestrul al doilea al anului 2012 şi până la finele lunii decembrie 2012.
  C. Reglementarea şi supravegherea sistemului financiar
    Nr.Măsuri
    15Pe baza memorandumului de înţelegere dintre Banca Naţională a României (BNR) şi Fondul de Garantare a Depozitelor (FGD), cele două instituţii vor conveni până la finele lunii mai 2012 setul de informaţii financiare relevante, precum şi aranjamentele interne necesare pentru a transmite aceste informaţii FGD.
    16Pentru a promova dezvoltarea pieţei activelor cu probleme şi a atenua riscurile asociate deteriorării continue a calităţii activelor, autorităţile se vor asigura până la finele lunii iunie 2012 că regimul fiscal aplicabil creanţelor bancare vândute de către bănci companiilor de recuperare a activelor înmatriculate în România este unul neutru.
    17Adoptarea amendamentelor necesare la Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare, cu modificările ulterioare, pentru a asigura, printre altele: (i) corelarea cu Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu legea generală privind insolvenţa; (ii) extinderea sferei de aplicare a acestei legi şi la companiile de reasigurări; (iii) introducerea de prevederi privind dizolvarea şi lichidarea voluntară. Autorităţile vor asigura promulgarea legii prin care se amendează Legea nr. 503/2004 până la finele lunii octombrie 2012.
    18Pentru a continua să asigure stabilitatea financiară, BNR se va asigura că orice proces viitor de consolidare în sectorul bancar va avea ca rezultat apariţia unor instituţii de credit bine capitalizate, susţinute de o bază solidă de acţionari din mediul privat.
    19Pe baza datelor disponibile, BNR va realiza o analiză a experienţei existente în aplicarea filtrelor prudenţiale provizioanelor pentru pierderile din împrumuturi, solvabilitate şi rezerve, precum şi a propunerilor de aranjamente permanente (inclusiv posibilele ajustări) ce se vor aplica în anul 2013. Acestea vor fi transmise echipelor FMI şi CE şi oferite spre consultare comunităţii bancare până cel târziu la finele lunii iulie 2012. Pentru a-şi dezvolta capacitatea de a supraveghea în mod eficient sectorul bancar, BNR va continua să îşi îmbogăţească experienţa în Standardele internaţionale de raportare financiară, inclusiv prin consultări cu experţi internaţionali.
    20Pentru a evita rostogolirea portofoliilor de credite (politica de ever-greening), acordând în acelaşi timp băncilor o oarecare flexibilitate în restructurarea împrumuturilor, BNR va continua să supravegheze îndeaproape practicile bancare pentru a se asigura că provizionarea pentru pierderile din împrumuturi şi evaluarea riscului de credit al împrumuturilor restructurate continuă să se menţină prudente şi în concordanţă cu cele mai bune practici internaţionale.
    21Autorităţile vor amenda, până la finele lunii octombrie 2012, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit, pentru a asigura astfel că tratamentul debitelor subordonate în masa creditorilor este determinat de termenii contractuali, şi nu de plafoane referitoare la participarea la capitalul instituţiilor de credit.
    22Imediat ce vor exista date suficiente, BNR va evalua, până la finele lunii octombrie 2012 cel târziu, impactul măsurilor referitoare la acordarea de împrumuturi în valută populaţiei, introduse de curând, şi va comunica cele constatate echipelor FMI şi CE.
    23Deoarece păstrarea disciplinei în domeniul creditării şi evitarea hazardului moral în rândul debitorilor contribuie în mod semnificativ la îmbunătăţirea stabilităţii financiare, ne vom abţine în continuare de la adoptarea unor iniţiative legislative (cum ar fi proiectul de lege privind insolvenţa persoanelor fizice sau propuneri privind legea de colectare a debitelor), care ar putea afecta negativ disciplina în domeniul creditării.
  D. Reforme structurale
    Nr.Măsuri
    24Implementarea planurilor de acţiune adoptate ca răspuns la constatările analizelor funcţionale. Raportarea trimestrială a progresului înregistrat.
    25Modernizarea şi raţionalizarea relaţiilor dintre diferitele niveluri ale administraţiei şi dintre administraţie şi cetăţeni şi firme, printr-o mai mare utilizare a schimbului electronic de date şi a interfeţelor online.
      Pieţele de produse
    26Notificarea legilor relevante pentru transpunerea directivelor UE 2009/72/CE şi 2009/73/CE (parte din cel de-al treilea pachet pe energie) privind pieţele energiei electrice şi gazelor cât se poate de repede. Legile trebuie să asigure o transpunere integrală şi corectă a directivelor 2009/72/CE şi 2009/73/CE şi trebuie să reflecte, printre altele, angajamentele asumate de România prin MÎ. Legile vor include calendarul final pentru dereglementarea preţurilor la electricitate şi gaze, dereglementare ce ar trebui realizată cât se poate de repede, dar cel târziu până la finele anului 2013 (pentru consumatorii industriali) şi până la finele anului 2017 (pentru consumatorii casnici) la electricitate, iar la gaze, de îndată ce preţul gazelor din producţia internă va ajunge la nivelul preţului mediu european al gazelor, dar cel târziu până în 2014, cu condiţia ca între preţul mediu european şi preţul de import să nu rămână o diferenţă mare (ce ar putea pune în pericol stabilitatea pieţei), caz în care ajustarea va continua până la finele anului 2015 (consumatorii industriali). Pentru consumatorii casnici, preţurile reglementate la gazele naturale se vor majora începând din luna iulie 2013 şi vor ajunge la nivelul preţurilor internaţionale la gaze până cel târziu în luna decembrie 2018.
    27Eliminarea treptată a preţurilor reglementate la electricitate: în conformitate cu foaia de parcurs pentru electricitate, aprobată în martie 2012 prin memorandum de Guvern, implementarea acţiunilor până la termenele stabilite şi transmiterea de rapoarte de progres trimestriale începând de la 1 octombrie 2012. Publicarea foii de parcurs adoptate pentru electricitate anterior datei de 1 iunie 2012.
      Eliminarea treptată a preţurilor reglementate la gaze: adoptarea unei foi de parcurs detaliate a procesului de eliminare treptată a preţurilor reglementate la gaze pentru consumatorii industriali şi casnici printr-un memorandum guvernamental până la mijlocul lunii iunie 2012. Proiectul de foaie de parcurs va fi agreat între Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Guvernul României, Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, înainte de a fi adoptat de Guvernul român. Foaia de parcurs trebuie să precizeze: (i) calendarul final al dereglementării ce ar trebui să înceapă la 1 decembrie 2012 pentru consumatorii industriali şi la 1 iulie 2013 pentru consumatorii casnici şi ar trebui realizată până la termenele prevăzute în paragraful 26; (ii) principalii paşi intermediari ai procesului de dereglementare, ce trebuie să aibă la bază o metodă clară şi transparentă de majorare treptată a tarifelor, într-o manieră în general liniară, prin care să se asigure că, pe perioada eliminării treptate, preţurile de piaţă şi tarifele reglementate nu vor fi foarte divergente, metodele de evitare a subvenţiilor încrucişate între segmentele de consumatori, precum şi criterii clare şi transparente pentru consumatorii pentru care acestea se vor elimina treptat; şi (iii) un cadru de reglementare adecvat care să conţină mecanisme care să asigure concurenţa pe piaţa gazelor naturale, prin implicarea Consiliului Concurenţei şi prin asigurarea dezvoltării unei platforme de tranzacţionare, mai ales pentru contractele de gaze, un astfel de loc neexistând în prezent. Publicarea foii de parcurs adoptate pentru gaze până la data de 30 iunie 2012.
    28Definirea explicită a consumatorilor vulnerabili în legile privind electricitatea şi gazele şi elaborarea de către MFP şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a mecanismelor de protecţie a acestora.
    29Eliminarea barierelor legislative, de reglementare şi fizice impuse comerţului transfrontalier cu energie electrică şi gaze: (i) eliminarea barierelor legislative şi de reglementare impuse exportului de gaze, cât se poate de repede; (ii) prezentarea unei foi de parcurs pentru fluxurile bidirecţionale de gaze la graniţa cu Ungaria până la finele lunii iunie 2012; (iii) îmbunătăţirea licitaţiilor coordonate la graniţele cu Ungaria şi Bulgaria şi stabilirea unei pieţe intraday (cu decontarea în decursul aceleiaşi zile) pentru energia electrică până la finele lunii august 2012; şi (iv) adoptarea de către Guvern a tuturor acţiunilor ce se impun pentru a se asigura crearea unui flux bidirecţional de gaze la graniţa cu Ungaria până la finele anului 2012.
    30Asigurarea unei separări efective a reţelelor de transport al energiei electrice şi gazelor şi funcţionarea acestora într-un mod transparent şi nediscriminatoriu; (i) finalizarea negocierilor cu Federaţia Rusă în vederea modificării vechilor acorduri interguvernamentale referitoare la conductele de "tranzit al gazelor" pe teritoriul României, cât se poate de curând; (ii) asigurarea separării totale şi certificate a reţelelor de transmisie de energie electrică şi gaze cât se poate de repede, dar nu mai târziu de finele anului 2012.
    31Instituirea cadrului legal prin transpunerea corectă a directivelor UE 2009/72/CE şi 2009/73/CE, care să asigure funcţionarea în mod independent şi eficient a autorităţii de reglementare în domeniul energiei şi dotarea acesteia cu mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor sale, conform prevederilor celui de-al treilea pachet privind sectorul energetic.
    32Reforma căilor ferate - Infrastructură: (i) identificarea şi închiderea sau închirierea segmentelor de cale ferată cu cel mai mic grad de recuperare a costurilor; (ii) asigurarea că legea şi, în mod special, Hotărârea Guvernului privind contractele multianuale a) lasă în sarcina administratorului infrastructurii determinarea sau adoptarea tarifelor de utilizare a infrastructurii şi că autoritatea de reglementare dispune de competenţe suficiente pentru a solicita date şi a lua decizii independente privind tarifele de utilizare a infrastructurii; b) stabileşte sursele de finanţare pe baze anuale, pentru toată durata contractului, şi coincid cu planul de afaceri al CFR; şi c) asigură că în contract sunt cuprinse suficiente stimulente pentru ca managerul sistemului de infrastructură să reducă tarifele şi costurile pe unitate de măsură. Dacă este necesar, se va amenda Hotărârea în acest sens; (iii) completarea de către CFR Infrastructură a actualului plan de afaceri cu informaţii orientate spre piaţă (inclusiv segmente de piaţă şi politici de facturare) şi asigurarea concordanţei surselor de finanţare dintre planul de afaceri şi contractul multianual.
    33Reforma căilor ferate - transportul de pasageri: (i) transmiterea până în decembrie 2012 a unui studiu comandat de Guvern privind promovarea licitării competitive a contractelor de servicii publice; şi (ii) încurajarea CFR Călători în vederea implementării unor scheme de performanţă în cooperare cu CFR Infrastructură, în conformitate cu legislaţia UE, respectiv să modifice schemele de tarifare, aducându-le în concordanţă cu responsabilităţile aferente întreruperii serviciilor.
    34Reforma căilor ferate - transportul de marfă: încurajarea CFR Marfă în vederea implementării unor scheme de performanţă în conformitate cu legislaţia UE.
    35Parteneriate public-privat (PPP): autorităţile implicate în supravegherea PPP-urilor (ANRMAP şi UCPPP) se angajează să raporteze împreună până în luna decembrie 2012 asupra funcţionării relaţiilor de lucru (inclusiv fluxurile de informaţii şi accesul la documentele relevante pentru ambele autorităţi).
    36Înfiinţarea unui punct unic de contact (PUC) operaţional, prevăzut în Directiva europeană privind serviciile, care să ajute mediul de afaceri în parcurgerea tuturor formalităţilor administrative pentru înfiinţarea unei companii în România sau pentru prestarea de servicii transfrontaliere. PUC va oferi toate informaţiile privind condiţiile şi obligaţiile în vigoare pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile, atât pentru înfiinţarea, cât şi pentru prestarea temporară de servicii transfrontaliere, precum şi pentru parcurgerea online a procedurilor administrative relevante (de exemplu, obţinerea autorizaţiilor, depunerea declaraţiilor etc.).
      Până la finele lunii iunie 2012 vor fi întreprinse următoarele acţiuni: (i) desemnarea unei autorităţi care să răspundă de coordonarea înfiinţării PUC, monitorizarea funcţionării PUC şi raportarea progreselor înregistrate la Comisie; (ii) acordarea prerogativelor, competenţelor şi resurselor necesare acestei autorităţi şi stabilirea obligaţiilor complementare ce revin tuturor autorităţilor competente, pentru a asigura cooperarea acestora la îndeplinirea acestui proiect.
      Până la finele lunii august 2012, autoritatea desemnată: (i) va comunica Comisiei Europene un plan de activitate şi un calendar de implementare a PUC; şi (ii) va transmite o listă de sectoare prioritare şi de proceduri orizontale care să fie acoperite în prima etapă de procedurile din cadrul PUC.
      Până în luna octombrie 2012, PUC: (i) va pune la dispoziţie online informaţiile privind procedurile administrative acoperite de Directiva privind serviciile; şi (ii) va pune la dispoziţie parcurgerea online a procedurilor relevante pentru sectoarele prioritare şi pentru aspectele orizontale identificate anterior.
      Până la finele lunii decembrie 2012, PUC va fi integral operaţional şi va fi posibilă parcurgerea electronică a procedurilor pentru toate sectoarele de servicii acoperite de Directiva privind serviciile.
    37Eliminarea restricţiilor privind înfiinţarea de magazine de vânzare cu amănuntul. Guvernul trebuie să elimine prevederile legislative care impun efectuarea unui test privind necesităţile economice şi implicarea concurenţilor în procedura de autorizare pentru deschiderea unor magazine de vânzare cu amănuntul cu o suprafaţă mare, până la finele lunii mai 2012, aducând legislaţia corespunzătoare în conformitate cu prevederile Directivei privind serviciile (Directiva 2006/123/CE din 12 decembrie 2006), în general, şi cu prevederile art. 14 al acesteia, în particular.
      Pieţele muncii
    38Implementarea de reforme ale sistemelor de stabilire a salariilor care să permită reflectarea mai bună a evoluţiei productivităţii pe termen mediu, respectând în acelaşi timp autonomia partenerilor sociali, tradiţiile şi practicile naţionale.
    39Diversificarea situaţiilor în care sunt folosite contracte de muncă pe durată determinată (până la finele lunii octombrie 2012), asigurându-se în acelaşi timp că nu se sporeşte segmentarea pieţei muncii. În paralel, legislaţia de protecţie a ocupării va fi îmbunătăţită şi se va adapta la principiile flexicurităţii.
    40Creşterea perioadei în care orele suplimentare pot fi compensate cu zile libere plătite la 3 luni (până la finele lunii octombrie 2012).
      Pensii
    41Asigurarea sustenabilităţii pe termen lung a sistemului de pensii.
      Absorbţia fondurilor UE
    42Contribuţia fondurilor UE la cheltuielile eligibile totale certificate Comisiei până la datele indicate este cel puţin egală cu 8.000 milioane euro la data de 31 decembrie 2012.
      Plăţile în avans nu sunt considerate parte a cheltuielilor certificate. Valorile-ţintă sunt calculate pe bază cumulativă cu începere din 2007.
    Pe perioada implementării programului de asistenţă financiară se va monitoriza performanţa în următoarele domenii:
    Stabilitatea preţurilor şi gestionarea rezervelor
    43Politica monetară va continua să se canalizeze pe asigurarea stabilităţii preţurilor şi pe atingerea ţintei de inflaţie stabilite de BNR (3,0% ±1 punct procentual la finele anului 2012).
    44Experţii Comisiei vor fi informaţi cu promptitudine în cazul în care pierderile de rezerve depăşesc 2 miliarde de euro în cursul oricărei perioade de 30 de zile pe parcursul programului.
  -------