PROCEDURĂ din 1 martie 2013de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 7 martie 2013    I. Dispoziţii generale1. În vederea reducerii contactului direct dintre contribuabili şi funcţionarii publici din cadrul organului fiscal şi simplificării accesului la o informaţie rapidă şi exactă, informaţiile cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, asigurându-se astfel transparenţa datelor cuprinse în fişa pe plătitori.2. Contribuabilii pot accesa informaţiile prevăzute la pct. 1, de pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin autentificare în baza certificatului digital.3. Pentru utilizarea accesului controlat la dosarul fiscal, contribuabilii pot solicita emiterea unui certificat digital în baza formularelor 152 şi 153, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta procedură, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.4. După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spaţiul său privat, unde vizualizează informaţii din dosarul fiscal prin accesarea aplicaţiei "Dosar fiscal".II. Mod de accesare5. La accesarea serviciului de acces controlat la dosarul fiscal al contribuabilului se afişează meniul principal care conţine 4 submeniuri de lucru, astfel: a) submeniul DATE IDENTIFICARE; b) submeniul VECTOR FISCAL; c) submeniuri pentru fiecare DECLARAŢIE; d) submeniul SITUAŢIE SINTETICĂ.6. În mod automat, aplicaţia afişează o listă care cuprinde codurile de identificare fiscală asociate certificatului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selectează codul de identificare fiscală pentru care doreşte afişarea informaţiilor.7. Se lansează acţiunea de căutare a datelor pentru codul de identificare fiscală furnizat. În absenţa acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile, însă acestea nu vor avea conţinut.III. Informaţii afişate8. Submeniul DATE IDENTIFICAREÎn acest submeniu se prezintă principalele date de identificare ale contribuabilului, sub formă de secţiuni, astfel:8.1. Secţiunea de date comune, care prezintă principalele date de identificare, comune tuturor tipurilor de coduri de identificare fiscală. În prima parte a secţiunii se prezintă codul de identificare fiscală selectat şi denumirea contribuabilului, iar în cea de a doua parte se prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni, cu includerea numărului şi datei declaraţiei, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce priveşte înregistrarea ca plătitor de T.V.A., tipul sediului.8.2. Secţiunea de date specifice, care prezintă principalele date specifice, caracteristice tipului de contribuabil selectat, şi categoriile pentru care se prezintă informaţii de identificare specifice, respectiv:8.2.1. Persoană juridicaLa această categorie se regăsesc informaţii privind forma de organizare, informaţii despre codul CAEN, domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili, stare, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni, data atribuirii codului de identificare fiscală, plătitor T.V.A., tip sediu.8.2.2. Persoană fizică autorizatăLa această categorie se regăsesc informaţii privind forma de organizare şi informaţii despre codul CAEN (numărul şi denumirea acestuia, precum şi anul din care contribuabilul are asociat acest cod). În funcţie de categoria de persoană fizică (profesii libere sau prestatoare de activităţi comerciale) se prezintă codul numeric personal, numele şi prenumele, codul CAEN (denumirea şi anul de atribuire), numărul de înregistrare la registrul comerţului.8.2.3. Instituţie publicăLa această categorie se regăsesc informaţii privind actul normativ de înfiinţare, sistemul de finanţare, organul tutelar, sectorul de activitate.8.2.4. Persoană juridică nerezidentăLa această categorie se regăsesc informaţii privind codul de identificare fiscală în ţara de apartenenţă şi forma juridică.9. Submeniul VECTOR FISCALÎn acest submeniu se prezintă informaţii legate de vectorul fiscal asociat contribuabilului pentru fiecare impozit/taxă/contribuţie, datele de început şi sfârşit (dacă este cazul) şi periodicitatea declarării acestora.10. Submeniuri pentru fiecare DECLARAŢIEÎn acest submeniu se prezintă informaţii cu privire la declaraţiile depuse, grupate după tipul declaraţiei sub formă tabelară, în ordinea descrescătoare a anilor de raportare, iar în cadrul anilor, pe luna de raportare.11. Submeniul SITUAŢIE SINTETICĂSubmeniul cuprinde informaţii referitoare la obligaţiile de plată datorate.11.1. Obligaţii fiscale datorate: a) titlu de creanţă (declaraţie, decizie de impunere, decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii etc.); b) tipul de impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă datorată bugetului general consolidat; c) scadenţa soldului obligaţiei de plată neachitate; d) categoria de sumă (debit, majorare de întârziere/dobândă, penalitate de întârziere, inclusiv, penalitate şi dobândă pentru contribuabilii care beneficiază sau au beneficiat de eşalonare la plată, amendă); e) termen de plată; f) soldul debitor reprezentând obligaţia de plată rămasă neachitată din titlul de creanţă.11.1.1. În situaţia în care contribuabilul doreşte să vizualizeze informaţii cu privire la situaţia sa fiscală, acesta va accesa câmpul "Obligaţii fiscale datorate", moment în care se afişează informaţii grupate pe ani calendaristici, în cadrul perioadei de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, iar în cadrul fiecărui an, pe luni calendaristice.11.1.2. Pentru a putea vizualiza informaţii cu privire la provenienţa ramelor datorate într-o anumită lună, contribuabilul va selecta luna respectivă, moment în care i se vor afişa informaţii referitoare la soldul obligaţiilor fiscale datorate.13.1.3. Pentru obţinerea unei situaţii fiscale detaliate, contribuabilul va accesa câmpul "Soldul obligaţiilor fiscale datorate", moment în care se vor afişa toate tipurile de impozite, taxe, contribuţii sau alte sume datorate bugetului general consolidat împreună cu soldurile aferente.11.1.4. Prin accesarea câmpurilor reprezentând soldurile aferente fiecărui tip de impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă datorată bugetului general consolidat se afişează informaţii cu privire la titlurile de creanţă din care provin, scadenţele obligaţiilor fiscale neachitate, categoria de sumă, termenul de plată a acestora şi cuantumul sumei neachitate.11.2. Stingerea obligaţiilor de platăInformaţiile cuprinse în formularul "Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale", al cărui model a fost instituit prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi accesate de către contribuabili pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, la secţiunea "Informaţii publice".IV. Dispoziţii finale12. Lunar, pentru fiecare zonă de informaţii se realizează actualizarea acestora, iar data ultimei actualizări a acestora se menţionează ori de câte ori sunt solicitate aceste informaţii.13. În vederea asigurării accesului contribuabililor la informaţiile cuprinse în submeniul SITUAŢIE SINTETICĂ, organul fiscal competent afişează, până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice, pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală toate aceste informaţii.14. După luarea la cunoştinţă de către contribuabili a informaţiilor cuprinse în submeniul SITUAŢIE SINTETICĂ, acestea pot fi utilizate în vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă a contribuabilului.  +  Anexa 1 -------la procedură------------ ┌──────────────┐ │ SIGLA │ │ Agenţia │ CERERE PENTRU UTILIZAREA 152 │ Naţională de │ UNUI CERTIFICAT CALIFICAT │ Administrare │ │ Fiscală │ └──────────────┘    A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Cod de identificare fiscală│ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Denumire/Nume, Prenume │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Adresa │ │ └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘    B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ DREPTUL DEUTILIZARE A SERVICIULUI ACCES CONTROLAT LA INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN DOSARULFISCAL, PE BAZA CERTIFICATULUI CALIFICAT ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │CNP/NIF │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Nume, Prenume │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Adresa e-mail │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Număr Certificat │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Autoritatea de Certificare │ │ │Emitentă │ │ └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că dateleînscrise în acest formular sunt corecte şi complete.                       ┌─────────────────────────┐    Data: │ │ Semnatură şi ştampila                       └─────────────────────────┘                       ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────┐    Nume, Prenume: │ │ │ │                       └─────────────────────────┘ │ │                       ┌─────────────────────────┐ │ │    Funcţia: │ │ │ │                       └─────────────────────────┘ └────────────────────┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           ┌───────────┐ ┌───────────┐    Loc rezervat Nr. înregistrare: │ │ Data: │ │    organului fiscal └───────────┘ └───────────┘    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759.  +  Anexa 2 -------la procedură------------ ┌──────────────┐ │ SIGLA │ CERERE PENTRU REVOCAREA DREPTULUI │ Agenţia │ DE UTILIZARE A SERVICIULUI ACCES 153 │ Naţională de │ CONTROLAT LA INFORMAŢIILE CUPRINSE │ Administrare │ ÎN DOSARUL FISCAL │ Fiscală │ └──────────────┘    A. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │Cod de identificare fiscală│ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Denumire/Nume, Prenume │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Adresa │ │ └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘    B. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI CARE SOLICITĂ REVOCAREA DREPTULUI DEUTILIZARE A SERVICIULUI ACCES CONTROLAT LA INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN DOSARULFISCAL ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │CNP/NIF │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Nume, Prenume │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Adresa e-mail │ │ └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘    C. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI PENTRU CARE SE SOLICITĂ REVOCAREADREPTULUI DE UTILIZARE A SERVICIULUI ACCES CONTROLAT LA INFORMAŢIILE CUPRINSEÎN DOSARUL FISCAL*) ┌───────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │CNP/NIF │ │ ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │Nume, Prenume │ │ └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘----------    *) Se completează numai în cazul în care revocarea dreptului de utilizarese solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fostobţinut. ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că dateleînscrise în acest formular sunt corecte şi complete.                       ┌─────────────────────────┐    Data: │ │ Semnatură şi ştampila                       └─────────────────────────┘                       ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────┐    Nume, Prenume: │ │ │ │                       └─────────────────────────┘ │ │                       ┌─────────────────────────┐ │ │    Funcţia: │ │ │ │                       └─────────────────────────┘ └────────────────────┘ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           ┌───────────┐ ┌───────────┐    Loc rezervat Nr. înregistrare: │ │ Data: │ │    organului fiscal └───────────┘ └───────────┘    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759.-----