ORDIN nr. 75 din 26 februarie 2013privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
 • MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 7 martie 2013  Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,văzând prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru a beneficia de majorările salariale prevăzute la art. 4 alin. (1)-(6) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile publice, cu excepţia Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (UCVAP), solicită Ministerului Fondurilor Europene avizarea structurilor şi a personalului cu atribuţii prevăzute la art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Dosarul în baza căruia se solicită avizarea structurilor şi a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, conform art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte şi se depune la registratura Ministerului Fondurilor Europene şi conţine următoarele documente: a) cererea de avizare; b) regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei publice; c) structura organizatorică a instituţiei publice; d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective;e)ordinul/decizia de numire/încadrarea personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atribuţii în gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare, emis/emisă de către conducătorul instituţiei respective, care va cuprinde şi lista persoanelor numite/încadrate în funcţie; f) fişele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în condiţiile legii, care trebuie să cuprindă toate atribuţiile şi timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora; g) statul de funcţii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea; h) nota de fundamentare privind necesitatea şi numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2, 5, 7-15 din acelaşi act normativ, după caz, şi aprobată de conducătorul instituţiei.  +  Articolul 2 (1) Emiterea avizului favorabil sau respingerea cererii de avizare se realizează de către ministrul fondurilor europene sau persoana delegată de acesta, în baza unui aviz consultativ, respectiv a unui document justificativ cu caracter consultativ elaborat de Direcţia coordonare sistem din Ministerul Fondurilor Europene responsabilă cu verificarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul personalului cu atribuţii de gestionare a mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi a instrumentului de preaderare ISPA, avizul consultativ sau documentul justificativ, emis de Direcţia coordonare sistem, va fi avizat de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene care coordonează acele instrumente. (3) Documentul justificativ cu caracter consultativ în baza căruia se emite respingerea cererii de avizare cuprinde motivele care stau la baza propunerii respingerii cererii de avizare, care sunt preluate în scrisoarea de respingere semnată de către ministrul fondurilor europene sau de către persoana delegată de acesta.  +  Articolul 3Motivele de respingere a cererii de avizare sunt: a) netransmiterea de către instituţia publică care solicită eliberarea avizului favorabil a unuia sau mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (2); b) neîndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare; c) nerespectarea condiţiilor de formă şi fond ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul documentelor reglementate prin acte normative; d) netransmiterea tuturor informaţiilor solicitate de Ministerul Fondurilor Europene pentru eliberarea avizului favorabil.  +  Articolul 4Instituţia publică a cărei cerere de avizare a fost respinsă poate înainta o nouă cerere doar după remedierea problemelor constatate şi menţionate în scrisoarea de respingere a cererii de avizare emisă de Ministerul Fondurilor Europene.  +  Articolul 5 (1) Ministrul fondurilor europene sau persoana delegată poate retrage avizul acordat în următoarele cazuri: a) în cazul în care instituiţiile publice al căror personal beneficiază de majorări salariale nu comunică Ministerului Fondurilor Europene orice modificare de personal, structură, organizare şi/sau funcţionare, intervenită după obţinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare; b) în cazul în care Ministerul Fondurilor Europene constată încălcări ale prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După remedierea problemelor constatate şi care au stat la baza retragerii avizului favorabil, eliberarea unui nou aviz favorabil se va face la cerere, potrivit aceloraşi reguli generale.  +  Articolul 6Cererea de avizare, avizul favorabil, avizul consultativ şi documentul justificativ privind respingerea cererii de avizare se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 166/2011 privind procedura internă de avizare a structurilor şi personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilâ comunitară, prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 15 decembrie 2011.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciBucureşti, 26 februarie 2013.Nr. 75.  +  Anexa 1[Antetul instituţiei solicitante]Nr. ... din ....CEREREprivind avizarea structurilor şi a personaluluicare au ca obiect de activitate gestionareaasistenţei financiare nerambursabile comunitareStimate Domnule ministru,În temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,vă rugăm să eliberaţi un aviz favorabil prin care să fie atestat faptul că următoarele structuri şi/sau persoane din cadrul ..... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil) .... au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare:
  Nr. Persoanele pentru care se solicită avizarea favorabilă (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
  1. ........................ .......... .....................
  2. ........................ .......... .....................
  3. ........................ .......... .....................
    Persoana de contact din cadrul instituţiei noastre desemnată în acest sens
    este doamna/domnul ...... (tel. ...., fax ....., e-mail ......).
     Cu stimă,
                                ...................
                               (numele şi prenumele)
                                ..................
                                    (funcţia)
                                     [L. S.]
      Domnului ........
      ministrul fondurilor europene
   +  Anexa 2MINISTERUL FONDURILOR EUROPENENr. ....../......AVIZ FAVORABILÎn temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Cererea .... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil) .... cu nr. ... din .....în urma analizării reglementărilor comunitare şi naţionale privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documente prezentate:1. ..................;2. ..................;3. ..................;4. ..................;5. ..................;.....................,Ministerul Fondurilor Europene atestă faptul că structurile şi/sau persoanele menţionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute în art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.Persoanele pentru care se acordă prezentul aviz favorabil beneficiază de majorarea salarială conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare.Ministrul fondurilor europene,[L. S.]........................(numele şi prenumele)  +  Anexă-----la Avizul favorabil nr. .../.....---------------------------------LISTA STRUCTURILOR ŞI/SAU PERSOANELORpentru care se acordă avizul favorabil alMinisterului Fondurilor Europene, conform Cererii................................................(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)cu nr. ... din .......
  Nr. Persoanele pentru care se acordă avizul favorabil (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
  1. ........................ .......... .....................
  2. ........................ .......... .....................
  3. ........................ .......... .....................
                                                    Semnătura
                                                  ...............
   +  Anexa 3MINISTERUL FONDURILOR EUROPENEDirecţia coordonare sistemAVIZ CONSULTATIVÎn temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Cererea ..... (denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil) ......cu nr. ..... din ......,în urma analizării reglementărilor comunitare şi naţionale privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documente prezentate:1. ..................;2. ..................;3. ..................;4. ..................;5. ..................;.....................,Direcţia coordonare sistem atestă faptul că structurile şi/sau persoanele menţionate în anexă au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare nerambursabile comunitare şi îndeplinesc criteriile prevăzute în art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a beneficia de majorările salariale reglementate de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare.Director,.................(numele şi prenumele)[L. S.]Avizat...............................(numele, prenumele/funcţia/data)Semnătura.......................Redactat..............................(numele, prenumele/funcţia/data)Semnătura..........................  +  Anexă-----la Avizul consultativ nr. .../.....---------------------------------LISTA STRUCTURILOR ŞI/SAU PERSOANELORpentru care se propune acordarea avizului favorabil,conform Cererii................................................(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)cu nr. ... din .......
  Nr. Persoanele pentru care se acordă avizul consultativ (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
  1. ........................ .......... .....................
  2. ........................ .......... .....................
  3. ........................ .......... .....................
                                                    Semnătura
                                                  ...............
   +  Anexa 4MINISTERUL FONDURILOR EUROPENEDirecţia coordonare sistemNr. ..../ ...........DOCUMENT JUSTIFICATIVprivind respingerea cererii de avizareÎn temeiul dispoziţiilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,în urma analizării reglementărilor comunitare şi naţionale privind gestionarea fondurilor nerambursabile comunitare şi a următoarelor documenteprezentate:1. ..................;2. ..................;3. ..................;4. ..................;5. ..................;.....................,Direcţia coordonare sistem propune respingerea Cererii ..... (denumirea instituţiei publice care a solicitat avizul favorabil) ..... cu nr. .... din .... privind avizarea structurilor şi/sau persoanelor menţionate în anexă.Propunerea de respingere a cererii de avizare se întemeiază pe următoarele considerente:............................................................................................................................................................Director,.................(numele şi prenumele)[L. S.]Avizat...............................(numele, prenumele/funcţia/data)Semnătura.......................Redactat..............................(numele, prenumele/funcţia/data)Semnătura..........................  +  Anexă-----la Documentul justificativ nr. .../..... privind respingerea cererii de avizare-------------------------------------------------------------------------------LISTAstructurilor şi/sau persoanelor pentru carese propune respingerea Cererii de avizare,................................................(denumirea instituţiei publice care solicită avizul favorabil)cu nr. ... din .......
  Nr. Persoanele pentru care se propune respingerea cererii de avizare (numele şi prenumele) Funcţia Structura din care fac parte (direcţia generală, direcţia, serviciul, biroul, compartimentul)
  1. ........................ .......... .....................
  2. ........................ .......... .....................
  3. ........................ .......... .....................
                                                    Semnătura
                                                  ...............
  -----------