ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 20 martie 2011 (*actualizată*)privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară(actualizată până la data de 8 martie 2013*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 17 din 4 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere:- numărul mare al cazurilor de furturi de materiale şi componente ale infrastructurii feroviare şi degradările aduse instalaţiilor ca urmare a furturilor;- periclitarea siguranţei circulaţiei trenurilor şi, implicit, amplificarea premiselor producerii unor evenimente cu consecinţe deosebit de grave;- riscul de a nu se putea asigura condiţiile de siguranţă a circulaţiei trenurilor la viteza de 160 km/oră pe tronsoanele de cale ferată reabilitate, din cauza furtului echipamentelor speciale, crescând în aceeaşi măsură şi valoarea pagubelor,toate acestea constituind o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,se impune adoptarea de urgenţă a unui act normativ prin care să se interzică achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, de tipul şinei de cale ferată, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii.Neadoptarea acestei măsuri ar conduce la consecinţe imediate, şi anume afectarea gravă a siguranţei circulaţiei, amplificarea premiselor producerii unor evenimente feroviare cu consecinţe deosebit de grave, crearea de perturbaţii majore în circulaţia şi manevra trenurilor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se interzice achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, de tipul şinei de cale ferată, pieselor aparatelor de cale, materialului mărunt de cale, contraşinelor, ecliselor, părţilor componente ale instalaţiilor de siguranţă circulaţiei, cablurilor de semnalizare şi telecomunicaţii feroviare, componentelor instalaţiilor de electrificare feroviare, componentelor materialului rulant şi altele asemenea.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 17 din 4 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013. (2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. (3) În cazul în care contravenţia prevăzută la alin. (2) a fost săvârşită de către operatorul economic care realizează activităţi de colectare a deşeurilor industriale reciclabile, se aplică şi sancţiunea complementară a anulării autorizaţiei de colectare. (4) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite în acest sens prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. (5) Contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, şi un tarif cu titlu de tarif de despăgubire, în cuantum egal cu valoarea elementelor feroviare în cauză, menţionate la alin. (1), şi a manoperei aferente. (6) Agentul constatator va menţiona în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a acesteia. Despăgubirea se va achita în lei, în contul Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. sau al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., după caz, şi va reveni acesteia ca venit extrabugetar. Sumele încasate vor fi folosite numai în activitatea de reparaţii, modernizare şi investiţii în infrastructură feroviară sau material rulant, după caz. (7) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (8) Abrogat.------------Alin. (8) al art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 17 din 4 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 5 martie 2013.  +  Articolul 2Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Anca Daniela BoagiuMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 20 martie 2011.Nr. 31.-------