ORDIN nr. 17 din 15 februarie 2013pentru modificarea anexelor nr. 3, 4 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 1 martie 2013  Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexele nr. 3, 4 şi 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 şi 9 bis din 5 ianuarie 2012, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 15 februarie 2013.Nr. 17.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 3 la regulament)MINISTERUL AFACERILOR INTERNESTEMA ROMÂNIEIDIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTEFIŞA POSTULUI
  A. Identificarea postului
  1. Compartimentul: Direcţia Generală de Paşapoarte/Conducerea2. Denumirea postului: director general3. Poziţia postului în statul de organizare: 14. Relaţii cu alte posturi:relaţii ierarhice/funcţionale/de control/de reprezentare:- este subordonat nemijlocit secretarului de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului, care coordonează Direcţia Generală de Paşapoarte, şi direct ministrului afacerilor interne;- are în subordine întregul personal al Direcţiei Generale de Paşapoarte;- conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale de Paşapoarte şi coordonează nemijlocit Serviciul control şi coordonare metodologică, Biroul juridic, Serviciul financiar, Biroul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale, Serviciul organizare, analiză-sinteză, dispecerat şi control acces şi Serviciul resurse umane;- controlează activitatea tuturor structurilor organizatorice ale Direcţiei Generale de Paşapoarte;relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:- colaborează cu instituţii ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Justiţiei, serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, cu celelalte ministere din arcul guvernamental, cu organisme sociale şi economice, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Direcţiei Generale de Paşapoarte, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne;- reprezintă Direcţia Generală de Paşapoarte în relaţia cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale şi persoane juridice private;5. Definirea sumară a atribuţiilor postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor managementului în cadrul unităţii.
  B. Cerinţele postului
  1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minim subcomisar de poliţie3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. pregătire de bază: învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională sau studii universitare de licenţă (S) cu diplomă de absolvire în domeniile juridic, economic sau administraţie publică;3.2. pregătire de specialitate: să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management sau să fie posesor al unei diplome de absolvire ori de licenţă a învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de specializarea/programul de studii universitare, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: -3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: autorizaţie de acces la informaţiile clasificate secrete de stat, nivelul strict secret (dacă nu există, va fi obţinută după numirea în funcţie).3.5. limbi străine: nu este cazul.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne:- 7 ani vechime;4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;4.3. vechime în funcţii de conducere:- 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -5. Aptitudini şi abilităţi necesare:- de conducere (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare, control), de planificare, spirit de observaţie: dezvoltare foarte bună;- rezistenţă la stres şi lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bună;- bun negociator şi diplomat, motivarea subordonaţilor în muncă, gândire analitică şi conceptuală, poate să lucreze cu supervizare redusă: dezvoltare foarte bună.6. Atitudini necesare/Comportament solicitat:- spirit de iniţiativă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, spontaneitate, operativitate în decizii legale şi oportune, sociabilitate, obiectivitate, corectitudine, fermitate, tenacitate, loialitate, solicitudine, tact, ţinută, integritate morală, flexibilitatea gândirii: dezvoltare foarte bună.7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv fără tendinţe impulsive, psihastenice şi depresive.
  C. Condiţii specifice de muncă
  1. Locul de muncă: -2. Programul de lucru: -3. Deplasări curente: analize, bilanţuri, şedinţe de comandă, festivităţi şi ceremonii în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi în afara acestuia, conform planificărilor, protocoalelor şi ordinelor conducerii ministerului.4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou, presiunea timpului şi a calităţii, sistem alert de lucru, solicitare psihică intensă, prezenţa în unitate şi în afara orelor de program, când situaţia impune.5. Riscuri implicate de post: oboseală fizică şi psihică, afecţiuni ale coloanei vertebrale, sistemului nervos şi vederii.6. Compensări:- drepturile salariale au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- concediu suplimentar de până la 6 zile anual;- încadrat în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.
  D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
  1. Sarcini şi îndatoriri în:- munca desfăşurată în fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar: a) organizează şi conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale de Paşapoarte, în vederea îndeplinirii întocmai a tuturor atribuţiilor ce revin unităţii, conform prevederilor legale, ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne; b) analizează, controlează şi îndrumă modul de realizare a sarcinilor ce revin Direcţiei Generale de Paşapoarte din planurile de cooperare cu celelalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, cu Direcţia Relaţii Consulare din Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Justiţiei şi cu alte instituţii cu atribuţii legate de domeniul de competenţă; c) asigură, prin structurile din subordine, potrivit prevederilor legale şi dinamicii anuale de resurse umane, cheltuielile de personal aprobate prin ordinele conducerii ministerului, încadrarea statelor de organizare ale unităţii cu personalul necesar conform cerinţelor posturilor; analizează, stabileşte soluţii şi supune aprobării lucrările de personal şi învăţământ din competenţa ministrului afacerilor interne şi a secretarilor de stat; d) analizează, periodic şi ori de câte ori situaţia o impune, conţinutul actelor normative, dispoziţiilor, ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea structurilor subordonate şi formulează propuneri de modificare şi de completare a acestora, pentru actualizarea şi corelarea prevederilor cu cerinţele impuse de mutaţiile apărute în domeniile respective; e) conduce şi îndrumă analizele privind stadiul de înzestrare cu mijloace tehnice şi tehnică de calcul atât la nivelul structurilor direcţiei generale, cât şi al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, necesităţile şi posibilităţile de completare a acestora, precum şi propunerile aferente, formulează propuneri de modernizare şi respectiv de îmbunătăţire a criteriilor de înzestrare, în funcţie de resursele financiare, către conducerea Ministerului Afacerilor Interne; f) asigură desfăşurarea cu caracter permanent, de către componentele din structura direcţiei generale, a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în structurile subordonate, în legătură cu aplicarea strategiilor şi politicilor de personal aprobate de ministrul afacerilor interne; g) participă la analizele ce au loc în structurile direcţiei generale cu ocazia evaluării activităţii, controalelor şi inspecţiilor efectuate de cadrele direcţiei generale, desemnate în acest sens, sau în comun cu alte unităţi ale aparatului central din Ministerul Afacerilor Interne; h) asigură coordonarea şi controlul metodologic pentru serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; i) aprobă prezentarea în mass-media a informaţiilor şi datelor specifice destinate publicităţii, asigurării transparenţei şi caracterului deschis al activităţii Direcţiei Generale de Paşapoarte; j) semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu alte instituţii şi cu organisme de stat, persoane juridice şi fizice; k) coordonează elaborarea documentelor operative de alertare, de pază şi apărare, de protecţie şi intervenţie în cazurile de urgenţe civile; l) coordonează organizarea serviciului de permanenţă pe unitate şi elaborarea planurilor de măsuri pentru ridicarea capacităţii de acţiune, în conformitate cu ordinele ministrului afacerilor interne; m) asigură legătura cu centrele militare pentru selecţionarea, verificarea şi completarea, cu resurse umane şi materiale la mobilizare, a indicativului; n) coordonează activitatea de pregătire de mobilizare a personalului, precum şi a rezerviştilor cuprinşi în lucrările de mobilizare ale direcţiei generale, în vederea întocmirii şi punerii în aplicare a planului de mobilizare; o) coordonează aplicarea în domeniul specific de activitate a măsurilor prevăzute în actele normative privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, precum şi actele normative conexe; p) dispune testarea/verificarea capacităţii operaţionale a structurilor subordonate în corelare directă cu modul de acţiune al celorlalte forţe de ordine publică; q) asigură informaţiile necesare structurilor din sistemul naţional de ordine şi siguranţă publică (Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Ministerul Apărării Naţionale, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române etc.) pe timpul şi în legătură cu desfăşurarea unor activităţi operative cu caracter internaţional, precum şi în alte situaţii, pe timp de pace, în situaţii de criză şi pe timp de război; r) numeşte, definitivează, împuterniceşte, eliberează, suspendă din funcţie şi pune la dispoziţie întregul personal al direcţiei generale, cu excepţia celui aflat în competenţăsuperioară; s) aprobă, pe linie de resurse umane:- acordarea gradelor profesionale agenţilor de poliţie din structura Direcţiei Generale de Paşapoarte la încadrarea din sursă externă şi la împlinirea/înaintea împlinirii stagiului minim;- acordarea gradelor profesionale următoare la încadrarea din sursă externă şi la împlinirea/înaintea împlinirii stagiului minim agenţilor de poliţie din serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, la propunerea prefectului;- acordarea gradelor profesionale de agent de poliţie absolvenţilor instituţiilor de învăţământ postliceal repartizaţi la Direcţia Generală de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- numirea ofiţerilor, cu excepţia celor din competenţa superioară, în funcţii inferioare gradului profesional pe care îl au şi/sau în funcţii cu coeficienţi de ierarhizare ai salariilor de funcţie mai mici decât cele prevăzute în statele de organizare, în condiţiile legii;- încetarea raporturilor de serviciu şi echivalarea gradelor profesionale cu grade militare în rezervă, pentru agenţii de poliţie din structura Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- reluarea activităţii în structura Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de către agenţii de poliţie pentru care s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu potrivit art. 69 lit. b), d), e) şi j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;- delegarea şi detaşarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din competenţa de numire cu acordul prealabil al şefilor structurilor respective;- mutarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din/între serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple cu avizul unităţii cedente şi al unităţii cesionare;- mutarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie între Direcţia Generală de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- delegarea/detaşarea/mutarea poliţiştilor şi a personalului contractual la alt inspectorat general (similar) şi, după caz, echivalarea gradelor profesionale cu grade militare;- rapoartele de mutare ale personalului Direcţiei Generale de Paşapoarte la alte instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;- angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual din competenţa de numire;- menţinerea în activitate sau încetarea raporturilor de serviciu ale agenţilor de poliţie condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale, pentru infracţiuni săvârşite din culpă;- acordarea drepturilor salariale pentru personalul din competenţa de numire;- repartizarea la structurile teritoriale a promoţiilor de ofiţeri şi agenţi de poliţie;- punerea la dispoziţie, precum şi suspendarea din funcţie a poliţiştilor din structura Direcţiei Generale de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu excepţia celor din competenţa superioară, în condiţiile legii;- programele integrale de cunoştinţe şi componenţa nominală a comisiilor de admitere/absolvire a cursurilor de capacitate profesională din competenţă;- participarea personalului din structura Direcţiei Generale de Paşapoarte, cu excepţia celui din competenţa superioară, la doctorat şi cursuri cu scoatere de la locul de muncă, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi în afara acestuia, în ţară;- dinamica şi graficele anuale ale cursurilor, precum şi planurile de învăţământ pentru pregătirea continuă a personalului din subordine;- derogări de la prevederile Ghidului carierei personalului Ministerului Afacerilor Interne pentru personalul din subordine şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- prelungirea cu încă 3 luni a împuternicirii pe posturile de conducere vacante sau ai căror titulari nu sunt prezenţi în unitate, din Direcţia Generală de Paşapoarte, cu excepţia celor din competenţă superioară;- trecerea într-o funcţie inferioară, precum şi amânarea promovării în grade profesionale sau în funcţii superioare a poliţiştilor din Direcţia Generală de Paşapoarte, precum şi din serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, la propunerea prefectului, cu excepţia celor din competenţa superioară;- trecerea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din Direcţia Generală de Paşapoarte dintr-o specialitate în alta; t) propune:- numirea, împuternicirea şi eliberarea din funcţie, suspendarea şi punerea la dispoziţie a ofiţerilor de poliţie din competenţa superioară;- acordarea gradului profesional următor la pensionare ofiţerilor de poliţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;- menţinerea în activitate a chestorilor şi comisarilor şefi de poliţie peste limita de vârstă;- încetarea raporturilor de serviciu şi echivalarea gradelor profesionale cu grade militare pentru ofiţerii de poliţie;- menţinerea în activitate sau încetarea raporturilor de serviciu ale ofiţerilor condamnaţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu suspendarea executării pedepsei închisorii ori amenzii penale, pentru infracţiuni săvârşite din culpă;- trecerea agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor; u) avizează:- numirea şi eliberarea din funcţie a poliţiştilor din serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- rapoartele de mutare ale personalului din/în alte instituţii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la/din Direcţia Generală de Paşapoarte şi serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;- lucrările de personal şi învăţământ care se prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne;- planurile de învăţământ şi programele analitice pentru pregătirea de specialitate a studenţilor din Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza";- planurile de învăţământ pentru şcolile de agenţi de poliţie;- planurile de învăţământ ale cursurilor de pregătire a poliţiştilor organizate în beneficiul exclusiv al Direcţiei Generale de Paşapoarte în alte instituţii de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne; v) pe linia protecţiei informaţiilor clasificate directorul general este obligat:- să asigure organizarea activităţii structurii de securitate, respectiv a funcţionarului de securitate şi a compartimentelor speciale;- să solicite instituţiilor abilitate efectuarea de verificări pentru avizarea eliberării certificatului de securitate şi autorizaţiei de acces la informaţii clasificate pentru angajaţii proprii;- să notifice Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS) eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces pentru fiecare angajat care lucrează cu informaţii clasificate;- să aprobe listele cu personalul verificat şi avizat pentru lucrul cu informaţiile secrete de stat şi evidenţa deţinătorilor de certificate de securitate şi autorizaţii de acces şi să le comunice ORNISS şi instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;- să întocmească lista informaţiilor secrete de stat şi a termenelor de menţinere în nivelurile de secretizare şi să o supună aprobării Guvernului, potrivit legii;- să stabilească obiectivele, sectoarele şi locurile din zona de competenţă care prezintă importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor secrete de stat şi să le comunice Serviciului Român de Informaţii pentru a fi supuse spre aprobare Guvernului;- să solicite asistenţă de specialitate instituţiilor abilitate să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat;- să supună avizării instituţiilor abilitate programul propriu de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi să asigure aplicarea acestuia;- să elaboreze şi să aplice măsurile procedurale de protecţie fizică şi de protecţie a personalului care are acces la informaţii clasificate;- să întocmească ghidul pe baza căruia se va realiza încadrarea corectă şi uniformă în nivelurile de secretizare a informaţiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea, şi să îl prezinte, spre aprobare, împuterniciţilor şi funcţionarilor superiori abilitaţi prin lege să atribuie nivelurile de secretizare;- să asigure aplicarea şi respectarea regulilor generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor secrete de stat şi a interdicţiilor de reproducere şi circulaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;- să comunice instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor, lista funcţiilor din subordine care necesită acces la informaţii secrete de stat;- la încheierea contractelor individuale de muncă, a contractelor de colaborare sau convenţiilor de orice natură să precizeze obligaţiile ce revin părţilor pentru protecţia informaţiilor clasificate în interiorul şi în afara unităţii, în timpul programului şi după terminarea acestuia, precum şi la încetarea activităţii în unitatea respectivă;- să asigure includerea personalului structurii/funcţionarului de securitate în sistemul permanent de pregătire şi perfecţionare, conform prezentelor standarde;- să aprobe normele interne de aplicare a măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi să controleze modul de respectare în cadrul unităţii;- să asigure fondurile necesare pentru implementarea măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform legii;- să analizeze, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin semestrial, modul în care structura/funcţionarul de securitate şi personalul autorizat asigură protecţia informaţiilor clasificate;- să asigure inventarierea anuală a documentelor clasificate şi, pe baza acesteia, să dispună măsuri în consecinţă, conform legii;- să sesizeze instituţiile prevăzute la art. 25 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, conform competenţelor, în legătură cu incidentele de securitate şi riscurile la adresa informaţiilor secrete de stat;- să dispună efectuarea de cercetări şi, după caz, să sesizeze organele de urmărire penală în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate; w) organizează şi asigură procesul de muncă în unitate în conformitate cu obligaţiile angajatorului prevăzute în legislaţia în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională a angajaţilor din subordine.2. Responsabilităţi:● de planificare: a) aprobă planurile de muncă ale serviciilor şi compartimentelor de profil; b) analizează lunar şi ori de câte ori este nevoie, cu şefii structurilor din subordine, stadiul rezolvării problemelor de muncă şi stabileşte măsuri de eficientizare a întregii activităţi;● de raportare:- prezintă, periodic, informări în şedinţele conducerii şi Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, cu principalele concluzii rezultate din activitatea personalului Direcţiei Generale de Paşapoarte şi prezintă propuneri pentru eficientizarea muncii în domeniile specifice de activitate;● de lucru cu publicul: a) organizează şi desfăşoară audienţele, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor; b) controlează şi analizează activitatea de soluţionare a scrisorilor şi sesizărilor, precum şi verificările privind reclamaţiile la adresa personalului unităţii, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de conducerea direcţiilor de profil, care se prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne;● de luare a deciziilor:- ia decizii cu privire la conducerea, coordonarea şi controlul întregii activităţi desfăşurate de efectivele Direcţiei Generale de Paşapoarte;● accesul la informaţii:- are acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul, strict secret", asigurând păstrarea confidenţialităţii şi exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie.
  E. Standarde de performanţă asociate postului
  1. Indicatori cantitativi: îndeplinirea tuturor sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor prevăzute la capitolul D.2. Indicatori calitativi: asigură un management performant, corespunzător strategiei de reformă a unităţii, prin aplicarea unitară a legilor, hotărârilor Guvernului, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, precum şi a altor reglementări specifice.3. Costuri: asigură şi conduce planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor, cu încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: termenele de realizare a obiectivelor şi norma de timp afectată lucrărilor-tip rezultă din termenele legale şi din cele ordonate.5. Utilizarea resurselor: eforturile personalului din structurile pe care le conduce.6. Mod de realizare: atribuţiile postului se îndeplinesc, în raport cu specificul lor, fie individual, fie în colectiv, fie în colaborare cu alte structuri din interiorul sau exteriorul Ministerului Afacerilor Interne.Secretar de stat,..........................Data ....................Titularul postului,..........................Data ....................
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 4 la regulament)MINISTERUL AFACERILOR INTERNESTEMA ROMÂNIEIDIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTEFIŞA POSTULUI
  A. Identificarea postului
  1. Compartimentul: Direcţia Generală de Paşapoarte/Conducerea2. Denumirea postului: director general adjunct3. Poziţia postului în statul de organizare: 24. Relaţii cu alte posturi:relaţii ierarhice/funcţionale/de control/de reprezentare:- este subordonat nemijlocit directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte şi direct secretarului de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului şi ministrului afacerilor interne;- exercită, împreună cu directorul general ori în lipsa acestuia, conducerea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi coordonează nemijlocit Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică, Serviciul restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate, Serviciul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, Serviciul cetăţenie, Serviciul arhivă şi Structura de securitate - Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (C.S.T.I.C.);relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:- reprezintă instituţia în relaţiile cu structurile aparatului central, precum şi cu cele din subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, comandamentele de armă, unităţile independente şi unităţile judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu organele similare din celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi instituţii centrale, în lipsa directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte;- asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii.5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- desfăşoară activităţi de fundamentare şi control asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de către structurile pe care le coordonează;- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;- cu aprobarea directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte organizează şi efectuează controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, la toate structurile direcţiei generale.
  B. Cerinţele postului
  1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: - minim subcomisar de poliţie3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. pregătire de bază: învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională sau studii universitare de licenţă (S) cu diplomă de absolvire în domeniile juridic, economic sau administraţie publică;3.2. pregătire de specialitate:să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management sausă fie posesor al unei diplome de absolvire ori de licenţă a învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de specializarea/programul de studii universitare, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: -3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: - certificat de securitate care atestă verificarea şi acreditarea de a deţine, de a avea acces şi de a lucra cu informaţii clasificate secrete de stat, nivelul strict secret;3.5. limbi străine: - nu este cazul.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: - minimum 7 ani;4.2. vechime în specialitate: cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;4.3. vechime în funcţii de conducere:- 4 ani în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne;4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -5. Aptitudini şi abilităţi necesare:- de conducere (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare, control), de planificare, spirit de observaţie: dezvoltare foarte bună;- rezistenţă la stres şi lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bună;- bun negociator şi diplomat, motivarea subordonaţilor în muncă, gândire analitică şi conceptuală, poate să lucreze cu supervizare redusă: dezvoltare foarte bună.6. Atitudini necesare/Comportament solicitat:- spirit de iniţiativă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, spontaneitate, operativitate în decizii legale şi oportune, sociabilitate, obiectivitate, corectitudine, fermitate, tenacitate, loialitate, solicitudine, tact, ţinută, integritate morală, flexibilitatea gândirii.7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice:- să fie apt pentru funcţii de conducere.8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv fără tendinţe impulsive, psihastenice şi depresive.
  C. Condiţii specifice de muncă
  1. Locul de muncă: -2. Programul de lucru: -3. Deplasări curente: analize, bilanţuri, şedinţe de comandă, festivităţi şi ceremonii în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi în afara acestuia, conform planificărilor, protocoalelor şi ordinelor conducerii ministerului.4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou, presiunea timpului şi a calităţii, sistem alert de lucru, solicitare psihică intensă, radiaţii, prezenţa în unitate şi în afara orelor de program, când situaţia impune.5. Riscuri implicate de post: oboseală fizică şi psihică, afecţiuni ale coloanei vertebrale, sistemului nervos şi vederii.6. Compensări:- drepturile salariale au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- concediu suplimentar de până la 6 zile anual;- încadrat în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.
  D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
  1. Sarcini şi îndatoriri:- coordonează activitatea Serviciului secretariat, documente clasificate şi comunicare publică, Serviciului restricţii, identificări şi relaţii de muncă în străinătate, Serviciului pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, Serviciului cetăţenie, Serviciului arhivă şi a Structurii de securitate C.S.T.I.C., în conformitate cu prevederile actelor normative, ale ordinelor şi instrucţiunilor, pe baza planurilor de muncă;- analizează, controlează şi îndrumă modul de realizare a sarcinilor ce revin structurilor pe care le coordonează, din planurile de muncă, din planurile de cooperare cu celelalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, cu Direcţia generală afaceri consulare din Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Justiţiei şi cu alte instituţii cu atribuţii legate de domeniul de competenţă;- coordonează raportarea zilnică a principalelor evenimente şi indicatori ai activităţii specifice structurilor pe care le coordonează, inclusiv executarea unor misiuni ordonate pentru informarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne; asigură întocmirea unor rapoarte de analiză şi informări referitoare la activităţile desfăşurate, precum şi cu privire la principalele aspecte operative din zona de competenţă;- analizează, periodic şi ori de câte ori situaţia o impune, conţinutul actelor normative, dispoziţiilor, ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea subunităţilor pe care le coordonează şi formulează propuneri de modificare şi de completare a acestora, pentru actualizarea şi corelarea prevederilor cu cerinţele impuse de mutaţiile apărute în domeniile respective;- analizează activitatea de soluţionare a petiţiilor, precum şi verificările privind reclamaţiile la adresa personalului din structurile pe care le coordonează, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de şefii serviciilor şi compartimentelor de profil, care se prezintă spre aprobare directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte;- avizează propunerile pentru încadrarea, numirea, promovarea, retrogradarea sau schimbarea din funcţie a personalului din structurile a căror activitate o coordonează;- organizează activitatea de apreciere a personalului din structurile a căror activitate o coordonează şi întocmeşte aprecierile de serviciu pentru şefii acestor structuri.Potrivit legii, exercită atribuţiile funcţionale ale şefului structurii de securitate, la nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte:- coordonează activitatea de elaborare a normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;- coordonează activitatea de întocmire a Programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de Direcţia Generală de Paşapoarte şi îl supune avizării Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;- coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;- asigură relaţionarea cu Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, abilitată potrivit legii să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate;- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;- consiliază directorul general al Direcţiei Generale de Paşapoarte în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;- informează pe directorul general despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;- răspunde pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate în domeniul INFOSEC, conform normelor în vigoare;- pune la dispoziţia şefului C.S.T.I.C. lista cu certificatele de securitate/autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, deţinute de către personalul Direcţiei Generale de Paşapoarte;- monitorizează echipamentele care intră/ies în/din zonele de securitate;- acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă pe linia verificării personalului pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;- organizează activităţi de pregătire pe linia protecţiei informaţiilor clasificate cu personalul care are acces la astfel de informaţii;- asigură păstrarea şi actualizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţiile clasificate pentru personalul Direcţiei Generale de Paşapoarte;- actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces;- întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de Direcţia Generală de Paşapoarte, pe clase şi niveluri de secretizare;- prezintă directorului general propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi solicită sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, în caz de nevoie;- efectuează cu aprobarea directorului general controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;- organizează şi asigură procesul de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională a angajaţilor din subordine;- în lipsa directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte, execută atribuţiile şi sarcinile ce îi revin acestuia.2. Responsabilităţi:● de planificare: a) aprobă planurile de muncă ale structurilor pe care le coordonează; b) asigură efectuarea analizelor semestriale, trimestriale şi ori de câte ori situaţia o impune asupra activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează şi dispune măsurile operative necesare pentru perfecţionarea şi creşterea eficienţei muncii; c) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate pentru Direcţia Generală de Paşapoarte şi îl supune avizării Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, după care acţionează pentru aplicarea acestora;● de raportare:- prezintă, periodic, informări în şedinţele conducerii direcţiei generale, cu principalele concluzii rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează, şi prezintă propuneri pentru eficientizarea muncii în domeniile specifice de activitate;● de lucru cu publicul: a) efectuează activitatea de primire în audienţă a persoanelor fizice şi juridice, asigură rezolvarea petiţiilor cetăţenilor, potrivit competenţelor; b) participă la analiza activităţilor de soluţionare a petiţiilor, precum şi la verificările privind reclamaţiile la adresa personalului unităţii, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de şefii serviciilor şi compartimentelor de profil, care se prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne;● de luare a deciziilor:- ia decizii cu privire la conducerea, coordonarea şi controlul întregii activităţi desfăşurate de structurile pe care le coordonează;● accesul la informaţii: a) are acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivelul strict secret, asigurând păstrarea confidenţialităţii şi exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie; b) are acces la date cu caracter personal, asigurând păstrarea confidenţialităţii şi exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie.
  E. Standarde de performanţă asociate postului
  1. Indicatori cantitativi: îndeplinirea tuturor sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor prevăzute la capitolul D.2. Indicatori calitativi: îndrumare, coordonare şi control complete şi eficiente privind întreaga activitate desfăşurată de personalul din subordine; lucrări corecte, coerente şi complete, astfel încât intervenţia şefului direct să nu depăşească 20%.3. Costuri: asigură şi conduce planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor, cu încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: termenele de realizare a obiectivelor şi norma de timp afectată lucrărilor-tip rezultă din termenele legale şi din cele ordonate.5. Utilizarea resurselor: eforturile proprii şi cele ale personalului din structurile pe care le conduce.6. Mod de realizare: atribuţiile postului se îndeplinesc, în raport cu specificul lor, fie individual, fie în colectiv, fie în colaborare cu alte structuri din interiorul sau exteriorul Ministerului Afacerilor Interne.Director general,...............................Data ........................Titularul postului,...............................Data .......................
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 5 la regulament)MINISTERUL AFACERILOR INTERNESTEMA ROMÂNIEIDIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTEFIŞA POSTULUI
  A. Identificarea postului
  1. Compartimentul: Direcţia Generală de Paşapoarte/Conducerea2. Denumirea postului: director general adjunct3. Poziţia postului în statul de organizare: 34. Relaţii cu alte posturi:relaţii ierarhice/funcţionale/de control:- este subordonat nemijlocit directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte şi direct secretarului de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului şi ministrului afacerilor interne;- coordonează nemijlocit şi are în subordine Centrul Naţional Unic pentru Personalizarea Paşapoartelor Electronice şi Biroul Logistic;- reprezintă instituţia în relaţiile cu structurile aparatului central, precum şi cu cele din subordinea/coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, comandamentele de armă, unităţile independente şi unităţile judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu organele similare din celelalte ministere, cualte autorităţi publice, instituţii centrale şi operatori economici, în lipsa directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte;relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:- coordonează activitatea de asigurare logistică şi de personalizare a paşapoartelor în toate componentele acestora;- asigură relaţia cu Direcţia Generală Logistică abilitată să coordoneze şi să controleze activitatea pe linie de asigurare logistică;- controlează activitatea tuturor structurilor din subordine.5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:- desfăşoară activităţi de fundamentare şi control asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de către structurile pe care le coordonează;- cu aprobarea directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte organizează şi efectuează controale privind modul de aplicare a măsurilor legale pe linie de asigurare logistică şi de personalizare a paşapoartelor.
  B. Cerinţele postului
  1. Categoria de personal care poate ocupa postul: Ofiţer de poliţie2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: - minimum subcomisar de poliţie3. Pregătirea necesară ocupantului postului:3.1. pregătire de bază: învăţământ superior militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională - specialitatea conducere logistică sau studii universitare de licenţă (S) cu diplomă de absolvire în domeniul economic;3.2. pregătire de specialitate: să fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management sau să fie posesor al unei diplome de absolvire ori de licenţă a învăţământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de specializarea/programul de studii universitare, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;3.3. alte cunoştinţe: -3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:- autorizaţie de acces la informaţiile clasificate secrete de stat, nivelul strict secret (dacă nu există, va fi obţinută după numirea în funcţie);3.5. limbi străine: - nu este cazul.4. Experienţă:4.1. vechime în muncă/din care în Ministerul Afacerilor Interne: - 7 ani.4.2. vechime în specialitate: - cel puţin 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;4.3. vechime în funcţii de conducere: - 4 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne.4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -5. Aptitudini şi abilităţi necesare:- de conducere (organizatorice, decizionale, de prevedere, coordonare, control), de planificare, spirit de observaţie: dezvoltare foarte bună;- rezistenţă la stres şi lucru sub presiunea timpului: dezvoltare foarte bună;- bun negociator şi diplomat, motivarea subordonaţilor în muncă, gândire analitică şi conceptuală, poate să lucreze cu supervizare redusă: dezvoltare foarte bună.6. Atitudini necesare/comportament solicitat:- spirit de iniţiativă, capacitate de a lucra în echipă, disponibilitate la schimbare, spontaneitate, operativitate în decizii legale şi oportune, sociabilitate, obiectivitate, corectitudine, fermitate, tenacitate, loialitate, solicitudine, tact, ţinută, integritate morală, flexibilitatea gândirii: dezvoltare foarte bună.7. Parametrii privind starea sănătăţii somatice: apt medical pentru funcţii de conducere.8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere, stabilitate comportamentală, echilibru emotiv fără tendinţe impulsive, psihastenice şi depresive.
  C. Condiţii specifice de muncă
  1. Locul de muncă: -2. Programul de lucru: -3. Deplasări curente: analize, bilanţuri, şedinţe de conducere, festivităţi şi ceremonii în unităţile Ministerului Afacerilor Interne şi în afara acestuia, conform planificărilor, protocoalelor şi ordinelor conducerii ministerului.4. Condiţii deosebite de muncă: stres, activitate statică de birou, presiunea timpului şi a calităţii, sistem alert de lucru, solicitare psihică intensă, radiaţii, prezenţa în unitate şi în afara orelor de program, când situaţia impune.5. Riscuri implicate de post: oboseală fizică şi psihică, afecţiuni ale coloanei vertebrale, sistemului nervos şi vederii.6. Compensări:- drepturile salariale au fost stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- concediu suplimentar de până la 6 zile anual;- încadrat în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii speciale.
  D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
  1. Sarcini şi îndatoriri în:- munca de fiecare zi/săptămânal/ocazional/temporar: a) asigură managementul privind elaborarea concepţiei de înzestrare logistică a Direcţiei Generale de Paşapoarte şi a structurilor teritoriale din coordonarea acesteia; b) coordonează activitatea Centrului Naţional Unic pentru Personalizarea Paşapoartelor Electronice şi Biroului Logistic, în conformitate cu prevederile actelor normative, ale ordinelor şi instrucţiunilor, pe baza planurilor de muncă; c) analizează, controlează şi îndrumă modul de realizare a sarcinilor ce revin structurilor pe care le coordonează, din planurile de muncă, din planurile de cooperare cu celelalte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, cu alte autorităţi publice, instituţii centrale şi operatori economici; d) organizează şi conduce activitatea de elaborare şi realizare a programelor anuale şi de perspectivă privind înzestrarea şi asigurarea resurselor materiale necesare Direcţiei Generale de Paşapoarte şi structurilor teritoriale din coordonarea acesteia, stabilind acţiunile prioritare, în funcţie de alocaţiile bugetare; e) organizează şi conduce activităţile privind realizarea investiţiilor, executarea reparaţiilor la construcţiile din administrarea Direcţiei Generale de Paşapoarte şi evidenţa de cadastru potrivit actelor normative în vigoare; f) organizează, coordonează şi controlează pregătirea de specialitate a personalului ce încadrează Centrul Naţional Unic pentru Personalizarea Paşapoartelor Electronice şi Biroul Logistic; g) coordonează adaptarea permanentă la condiţiile economiei de piaţă a metodelor şi procedeelor optime de acţiune în activităţile logistice; h) analizează periodic stadiul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor ce revin structurilor din competenţă şi stabileşte măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii acestora; i) analizează, periodic şi ori de câte ori situaţia o impune, conţinutul actelor normative, dispoziţiilor, ordinelor şi instrucţiunilor care reglementează activitatea structurilor pe care le coordonează şi formulează propuneri de modificare şi de completare a acestora, pentru actualizarea şi corelarea prevederilor cu cerinţele impuse de mutaţiile apărute în domeniile respective; j) analizează activitatea de soluţionare a petiţiilor, precum şi verificările privind reclamaţiile la adresa personalului din structurile pe care le coordonează, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de şefii serviciilor şi compartimentelor de profil, care se prezintă spre aprobare directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte; k) avizează propunerile pentru încadrarea, numirea, promovarea, retrogradarea sau schimbarea din funcţie a personalului din structurile a căror activitate o coordonează; l) organizează activitatea de apreciere a personalului din structurile a căror activitate o coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare pentru şefii acestor structuri; m) prezintă propuneri directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă în vederea realizării acestor demersuri; n) organizează şi asigură procesul de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională a angajaţilor din subordine; o) în lipsa directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte, execută atribuţiile şi sarcinile ce revin acestuia, dacă este desemnat.2. Responsabilităţi:● de planificare: a) aprobă planurile de muncă ale structurilor pe care le coordonează; b) asigură efectuarea analizelor semestriale, trimestriale şi ori de câte ori situaţia o impune asupra activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează şi dispune măsurile operative necesare pentru perfecţionarea şi creşterea eficienţei muncii;● de raportare:- prezintă, periodic, informări în şedinţele conducerii Direcţiei Generale de Paşapoarte, cu principalele concluzii rezultate din activitatea structurilor pe care le coordonează, şi prezintă propuneri pentru eficientizarea muncii în domeniile specifice de activitate;● de lucru cu publicul:- participă la analiza activităţilor de soluţionare a petiţiilor, precum şi la verificările privind reclamaţiile la adresa personalului unităţii, referitoare la conduita şi comportamentul în muncă sau în viaţa din afara unităţii, avizând propunerile de măsuri formulate de şefii serviciilor şi compartimentelor de profil, care se prezintă spre aprobare conducerii Ministerului Afacerilor Interne;● de luare a deciziilor:- ia decizii cu privire la conducerea, coordonarea şi controlul întregii activităţi desfăşurate de structurile pe care le coordonează;● accesul la informaţii:- are acces la informaţii clasificate secrete de stat până la nivelul strict secret, asigurând păstrarea confidenţialităţii şi exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispoziţiilor legale în materie.
  E. Standarde de performanţă asociate postului
  1. Indicatori cantitativi: îndeplinirea tuturor sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor prevăzute la capitolul D.2. Indicatori calitativi: îndrumare, coordonare şi control complete şi eficiente privind întreaga activitate desfăşurată de personalul din subordine; lucrări corecte, coerente şi complete, astfel încât intervenţia şefului direct să nu depăşească 20%.3. Costuri: asigură şi conduce planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor, cu încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.4. Timp: termenele de realizare a obiectivelor şi norma de timp afectată lucrărilor-tip rezultă din termenele legale şi din cele ordonate.5. Utilizarea resurselor: eforturile proprii şi cele ale personalului din structurile pe care le conduce.6. Mod de realizare: atribuţiile postului se îndeplinesc, în raport cu specificul lor, fie individual, fie în colectiv, fie în colaborare cu alte structuri din interiorul sau exteriorul Ministerului Afacerilor Interne.Director general,..............................Data .....................Titularul postului,..............................Data .....................-------