LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 (*actualizată*)bugetului de stat pe anul 2013(actualizată până la data de 1 noiembrie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 noiembrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 17 din 30 iulie 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.  +  Secţiunea 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2013  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 98.182,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 116.359,3 milioane lei, cu un deficit de 18.176,8 milioane lei. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2. (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).----------*) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 3Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2013  +  Articolul 4Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 14.638,2 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) 2.125,8 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4; b) 10.390,1 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5; c) 368,3 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare pe unităţi administrativ-teritoriale se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor; d) 1.754,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate: a) finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; b) finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore; c) finanţării drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional; d) finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013; e) finanţării învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; f) finanţării instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002; g) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară; h) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene; i) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (2) Finanţarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate: a) finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012; c) finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) finanţării ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social; e) finanţării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti; f) finanţării cheltuielilor creşelor; g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2012, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, drepturile privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, finanţării cheltuielilor privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, se repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare. (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar, în funcţie de numărul de elevi/preşcolari şi standardele de cost aferente şi de numărul de beneficiari ai serviciilor respective. (6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) şi (3), autorităţile administraţiei publice locale alocă, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, şi sume din bugetele locale ale acestora. (7) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) lit. i) şi la alin. (3) lit. b) se efectuează în anul 2013 în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale. (8) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 6Unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligaţia să-şi achite arieratele înregistrate în contabilitate, inclusiv din împrumuturi contractate din contul curent general al Trezoreriei Statului, care sunt exceptate de la prevederile art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste împrumuturi nu se includ în limitele pentru tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, prevăzute la art. 63 alin. (10) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) În anul 2013, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanţa cu prioritate acele lucrări de investiţii/activităţi noi sau în continuare, aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. (2) Se interzice finanţarea lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt asigurate surse de finanţare a lucrărilor de investiţii/activităţi în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuţie/termenele de punere în funcţiune sau datele de finalizare a proiectelor aflate în implementare. Se interzice finanţarea obiectivelor de investiţii noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiţii/proiecte în derulare al căror termen de punere în funcţiune/termen de implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de finanţare este depăşit din cauza neasigurării sursei de finanţare, până la finalizarea acestora. Excepţie fac lucrările de investiţii colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial şi funcţional de o anumită investiţie directă, necesare punerii în funcţionare şi exploatării investiţiei directe realizate ca urmare a implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. (3) Prevederile art. 28 se aplică în mod corespunzător şi ordonatorilor de credite ai bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 8Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2013 sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013  +  Articolul 9 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10. (2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperireadeficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 3.719,3 milioane lei care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. (3) Suma prevăzută la alin. (2) include şi suma de 76,7 milioane lei reprezentând sume încasate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, încasate şi reflectate în rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2012. (4) Sumele încasate din contribuţia trimestrială prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu completările ulterioare, precum şi sumele încasate potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, constituie venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se reflectă, prin includerea acestora atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli a bugetului Fondului, pe măsura încasării. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (4) în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu menţinerea echilibrului bugetar. (6) Pentru anul 2013, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează: a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare; c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.  +  Articolul 10Prevederile art. 51 se aplică în mod corespunzător şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 11 (1) Prevederile art. 52 alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal", sunt incluse şi fondurile aferente plăţii titlurilor executorii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare pe anul 2013  +  Articolul 12 (1) Pentru anul 2013, finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe/instrumente/ facilităţi postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv de la bugetele instituţiilor publice finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanţaţi din aceste bugete, cărora le revine şi obligaţia corelativă a recuperării sumelor utilizate cu încălcarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte ai căror beneficiari sunt instituţii publice aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral ori parţial din venituri proprii, în condiţiile stabilite prin memorandumurile/contractele/deciziile/ordinele de finanţare. (3) Ordonatorii de credite finanţaţi integral sau parţial din bugetul de stat care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiectele/propunerile de proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare. (4) În cazul proiectelor/propunerilor de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite. (5) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1)-(3) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, pe baza fişei de fundamentare a proiectului propus la finanţare/finanţat, avizată de principiu, din punct de vedere al eligibilităţii activităţilor, de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii. (6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) privind obţinerea avizului de principiu al autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii: a) proiectele/propunerile de proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România; b) proiectele/propunerile de proiecte ai căror beneficiari nu sunt finanţaţi integral de la bugetul de stat; c) proiectele/propunerile de proiecte pentru ai căror beneficiari sunt prevăzute reguli specifice privind avizarea în legislaţia privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile postaderare. (7) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.(7^1) Prin excepţie de la alin. (7), se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze virări de credite bugetare pentru asigurarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din instrumente structurale, precum şi a cheltuielilor neeligibile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Alin. (7^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 1 al art. 40, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013. (8) În condiţiile alin. (7), ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) efectuează cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în cursul întregului an, redistribuiri de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, introduc anexe la bugetul lor cu proiecte noi şi modifică Programul de investiţii publice, după caz, respectând condiţiile prevăzute la alin. (5). (9) Pe parcursul execuţiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanţare a proiectelor prevăzute la alin. (1),unităţile administrativ-teritoriale pot contracta finanţări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local. (10) În bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management/gestiune a programelor/instrumentelor/facilităţilor sunt cuprinse, după caz, sumele reprezentând "Transferuri de fonduri din bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare", "Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi alţi beneficiari de drept public sau privat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare", precum şi "Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finanţare din FEN".  +  Articolul 13 (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor prevăzute la art. 12 alin. (1), eligibilă a fi rambursată din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, Politicilor comune Agricolă şi de Pescuit sau din alte programe/instrumente/facilităţi postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii în maximum 3 luni de la efectuarea plăţii în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare. (2) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare reprezentând contribuţia Comisiei Europene şi/sau a altor donatori externi, la proiectele prevăzute la art. 12 alin. (1), se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se virează la aceste bugete conform prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune, Autoritatea de certificare şi plată ori de către alte autorităţi naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi sau instrumente postaderare, după caz. (3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar pe bază de hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 şi 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare.--------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. 40, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013. (4) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanţate în cadrul programelor/instrumentelor/facilităţilor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale administraţiei publice din România virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare. (5) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autorităţile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, de Autoritatea de certificare şi plată, de Comisia Europeană sau de alţi donatori externi, pe baza solicitării de finanţare transmise de instituţia beneficiară de proiect.  +  Articolul 14 (1) În scopul implementării programelor şi proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate naţională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe prin ordin norme specifice pentru finanţarea şi organizarea acţiunilor specifice pe teritoriul altor state. (2) Cheltuielile stabilite prin norme se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele bugetare aferente aprobate anual. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităţilor de management/autorităţilor comune de management/autorităţilor naţionale.  +  Articolul 15 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" nu pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe parcursul anului 2013 şi nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate şi cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7). (4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea implementării proiectelor finanţate/aprobate la finanţare sau pentru introducerea unor proiecte finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", redistribuiri de credite de angajament şi virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcţie de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare".--------------Alin. (5^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. 40, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013.(5^2) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"--------------Alin. (5^2) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. 40, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013. (6) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua şi de la capitolele care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, cu excepţia sumelor alocate din aceste fonduri. (7) În condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exerciţiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanţabile din fonduri externe nerambursabile postaderare şi care nu au în bugetul propriu titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", articolul ori alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul şi alineatul respectiv, cu condiţia existenţei fişelor de fundamentare a proiectelor propuse la finanţare/finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN), avizate de principiu de către autoritatea de management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii, şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz. (8) Prevederile alin. (7) se aplică şi instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli. (9) Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament prevăzute la alin. (3)-(7), precum şi redistribuirile de fonduri între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la art. 12 alin. (8) se efectuează de ordonatorii principali de credite şi se transmit Ministerului Finanţelor Publice în vederea avizării din punctul de vedere al încadrării în nivelul total al creditelor bugetare şi creditelor de angajament aprobate în anul curent la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (7), concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora modificate în mod corespunzător.-------------Alin. (9) al art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. 66, Cap. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 5 august 2013. (10) Din sumele prevăzute la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.  +  Secţiunea a 5-a Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2013  +  Articolul 16 (1) Pentru anul 2013 cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat şi de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice şi sumelor aferente contribuţiei Guvernului României la finanţarea proiectelor respective sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinaţie de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeaşi încadrare se aplică şi pentru cheltuielile din cadrul împrumuturilor contractate şi administrate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiţii sectoriale şi/sau a altor acţiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcţie de natura şi de specificul acestor împrumuturi. (2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", respectiv la capitolele şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinaţiei acestora.  +  Articolul 17Fac excepţie de la prevederile art. 16 cheltuielile aferente proiectelor finanţate din împrumuturile care nu sunt preluate spre administrare de către Ministerul Finanţelor Publice, potrivit art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, care sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ca sume alocate din bugetul fondurilor provenite din credite externe şi, respectiv, ca sume alocate din bugetul de stat în bugetul propriu, în funcţie de sursa de finanţare a cheltuielilor respective.  +  Articolul 18 (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din bugetul fondurilor provenite din credite externe, în funcţie de derularea programelor respective. (2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între capitole, între şi în cadrul proiectelor/programelor cu finanţare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă" şi, respectiv, în nivelul total al cheltuielilor din credite externe.  +  Articolul 19În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Articolul 20Partea aferentă cheltuielilor eligibile din sumele reprezentând plăţi în avans pentru implementarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri rambursabile poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerinţelor finanţatorilor în cauză.  +  Capitolul II Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 21Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovare a intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 22 (1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la capitolul 70.01 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.02.03 "Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străînătate", este cuprinsă suma de 24.000 mii lei pentru finanţarea de către Republica Moldova a proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii în sectorul energetic, conform Legii nr. 66/2012privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010. (2) Suma prevăzută la alin. (1) este necesară finanţării contribuţiei proprii a Republicii Moldova la proiectul "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova". (3) Suma prevăzută la alin. (1) rămasă neutilizată la finele anului se virează de către ordonatorul principal de credite într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. 40, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013.  +  Articolul 23În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă", titlul 71 "Active nefinanciare", este cuprinsă şi suma de 180.000 mii lei care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de uraniu.--------------Art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. 40, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013.  +  Articolul 24În bugetul alocat Ministerului Tineretului şi Sportului pe anul 2013, respectiv în anexa nr. 3/21/02a "Sume pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea pe anii 2011-2013", sunt cuprinse şi sume pentru finalizarea acţiunilor determinate de organizarea "Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - ediţia de iarnă 2013".  +  Articolul 25 (1) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.08 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", articolul 56.06 "Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)", din cadrul anexei nr. 3/22/11, sunt cuprinse sumele destinate prefinanţării cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe pe suprafaţă, respectiv schema de plată directă unică pe suprafaţă, schema de plată separată pentru zahăr, măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă - FEGA, sume ce se alocă temporar din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice, în baza unor hotărâri ale Guvernului. (2) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice şi altor ordonatori principali de credite pentru asigurarea plăţilor aferente cheltuielilor eligibile rambursabile finanţate din fonduri europene.  +  Articolul 26În anul 2013, sumele reprezentând plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal aferente anului 2012, acordate în completarea schemelor de plăţi naţionale directe pe suprafaţă, sunt cuprinse în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.18 "Alte transferuri curente interne".  +  Articolul 27În anul 2013, activităţile unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare de drept public şi de utilitate publică din domeniul agricol din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care nu au fost reorganizate conform art. 28 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia de sume alocate de la bugetul de stat numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 28 (1) În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului de stat, precum şi de la aprobarea rectificărilor bugetare anuale, ordonatorii de credite au obligaţia de a notifica prestatorilor, executanţilor şi furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii şi livra bunuri, valoare calculată ca diferenţă între creditele bugetare şi sumele aferente plăţilor restante. (2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanţii şi furnizorii, graficele de execuţie/livrare, atât fizice, cât şi valorice, anexe la contracte, aferente anului 2013, în funcţie de valoarea maximă calculată conform alin. (1). (3) Se interzice ordonatorilor de credite recepţionarea de servicii, lucrări şi produse peste valoarea maximă calculată şi notificată conform alin. (1).  +  Articolul 29 (1) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul "Întreţinerea infrastructurii feroviare publice", este cuprinsă suma de 850.000 mii lei pentru Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat. (2) Se autorizează Ministerul Transporturilor ca pe parcursul întregului an să introducă subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, în vederea asigurării fondurilor aferente investiţiilor pentru realizarea proiectelor de importanţă naţională, care asigură integrarea României în sistemul de transport feroviar european, finanţate de la bugetul de stat, prin redistribuire, în condiţiile prezentei legi şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii, la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. Utilizarea fondurilor se face numai după parcurgerea procedurilor în domeniul ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007.  +  Articolul 30Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", articolul "Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul", se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor executate şi neplătite în anul 2012.  +  Articolul 31Abrogat.--------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 6 al art. 40, Cap. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 1 noiembrie 2013.  +  Articolul 32 (1) În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 "Învăţământ", sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: achiziţionarea de mijloace de transport pentru transportul elevilor din mediul rural, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotări specifice învăţământului. (2) De prevederile art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile legii.  +  Articolul 33În anul 2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ superior de stat din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale se aprobă de către organul de conducere al acestora, cu acordul ordonatorului principal de credite şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 34 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii, titlul 51.01 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" cuprinde şi suma de 27.677 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, din care suma de 8.303 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 19.374 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se acordă Centrului Naţional al Cinematografiei şi Institutului Naţional al Patrimoniului în tranşe lunare egale.  +  Articolul 35În bugetul Ministerului Culturii, la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi servicii", în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse şi sume pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii, pe baza contractelor încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele şi publicaţiile culturale.  +  Articolul 36Se autorizează Ministerul Culturii ca din sumele aprobate la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie» să asigure finanţarea cheltuielilor aferente organizării Festivalului Internaţional «George Enescu», ediţia a XXI-a, din anul 2013, prin intermediul ARTEXIM - instituţie publică subordonată.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 2 al art. 66, Cap. II din ORDONANŢA nr. 17 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 5 august 2013.  +  Articolul 37Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, la articolul 56.24 "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", potrivit prevederilor art. 11 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu se pot utiliza pentru asigurarea prefinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.  +  Articolul 38În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale" titlul 55 "Alte transferuri" alineatul 55.01.14 "Fondul Naţional de Preaderare" este cuprinsă şi suma de 150.000 mii lei pentru asigurarea sumelor necesare unităţilor administrativ-teritoriale pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor din fonduri publice în cadrul proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investiţiilor realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în conformitate cu memorandumurile de finanţare ISPA aprobate în perioada 2000-2003, precum şi taxa pe valoarea adăugată restantă conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 39Sumele prevăzute în bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, se repartizează cu prioritate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează plăţi restante ca urmare a neonorării contractelor de finanţare încheiate cu acestea, potrivit legii.  +  Articolul 40 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul propriu şi al instituţiilor din subordine sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2013. (2) Ordonatorii principali de credite vor comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice sumele primite conform alin. (1), precum şi fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 41 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de sume între şi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare, să introducă anexe la bugetul lor cu proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare şi să modifice Programul de investiţii publice, după caz, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate în bugetul de stat sau în bugetul fondurilor externe nerambursabile, după caz, la titlul "Alte transferuri". (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să comunice lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate potrivit alin. (1).  +  Articolul 42 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificări în fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii, precum şi să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri ale creditelor de angajament, neutilizate, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate pe anul 2013 în programele de investiţii publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Reparaţiile capitale aferente activelor fixe sunt incluse în Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, la poziţia C "Alte cheltuieli de investiţii", categoria e "Alte cheltuieli asimilate investiţiilor", anexă la bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 43 (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor la care se face referire la art. 17. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv cele reprezentând componenta locală aferentă acestora la care se face referire la alin. (1), precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 44 (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului", "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţenii străini aflaţi în centrele de cazare", "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal, precum şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate" şi "Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute" şi la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabilă", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Cheltuieli neeligibile ISPA", "Programe SAPARD", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii şi a celor către titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare". (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare", alineatele "Finanţare externă nerambursabilă", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi titlu, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii. (4) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Alte transferuri" alineatele "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAPARD" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe. (5) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Alte transferuri" alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii. (6) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea: a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne şi externe, a plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, pre- şi postaderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă; b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celor reprezentând majorările de întârziere. (7) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene". (8) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Împrumuturi" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (10) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze pe parcursul întregului an suplimentări de credite bugetare la poziţia bugetară "Fondul Naţional de Preaderare" prin virarea de credite bugetare de la alte capitole de cheltuieli sau de la alte titluri, articole şi alineate de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol de cheltuieli, în funcţie de stadiul implementării proiectelor derulate în cadrul programelor cu finanţare nerambursabilă de preaderare.  +  Articolul 45Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 6 lit. g) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010. Virările de credite bugetare şi redistribuirile de credite de angajament neutilizate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente, cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".  +  Articolul 46În anul 2013, creditele bugetare la nivel de titlu, precum şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale estimate pentru anii 2014-2016 sunt prezentate Parlamentului şi publicate în Monitorul Oficial al României, având valoare orientativă.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 47În anul 2013, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, este de 350 lei.  +  Articolul 48În anul 2013, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor de asistenţă socială finanţate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale şi care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient negociabil, ce nu poate depăşi 1%, asupra valorii sumelor plătite.  +  Articolul 49Cheltuielile pentru pregătirea personalului în instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi securitate naţională sunt suportate de ordonatorii principali de credite care au în subordine astfel de unităţi de învăţământ, indiferent de instituţiile de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională din care provin cursanţii.  +  Articolul 50 (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi. (2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 51Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat prin prezenta lege şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul 2013, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 52 (1) În anul 2013, plata titlurilor executorii se efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012, din sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal", în mod eşalonat în tranşe trimestriale egale. (2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la titlul "Cheltuieli de personal" este prevăzută o sumă globală, din care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate în ultima lună a fiecărui trimestru, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite pentru plata titlurilor executorii conform alin. (1).  +  Articolul 53 (1) În anul 2013, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor care prin legi speciale au prevăzută modalitatea de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli, vor fi aprobate după cum urmează: a) prin hotărâre a Guvernului iniţiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, autoritatea, coordonarea sau portofoliul cărora funcţionează regiile autonome înfiinţate de stat, companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul este acţionar unic/majoritar sau deţine o participaţie majoritară, după caz; b) prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pentru regiile autonome înfiinţate de o unitate administrativ-teritorială, companiile şi societăţile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară. În acelaşi mod se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care operatorii economici înfiinţaţi de o unitate administrativ-teritorială deţin direct sau indirect o participaţie majoritară sau sunt acţionari majoritari, după caz; c) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a) deţin direct sau indirect o participaţie majoritară sau sunt acţionari majoritari, după caz. (2) Pentru anul 2013, operatorii economici definiţi la alin. (1) determină cheltuielile cu salariile astfel: a) operatorii economici care au înregistrat pierderi în anul precedent sau care primesc subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi bugetul local pentru activitatea de exploatare nu pot depăşi nivelul cheltuielilor cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent. Fac excepţie operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent şi care primesc transferuri de la bugetul de stat sau local pentru activitatea de exploatare privind întreţinerea şi repararea bunurilor din domeniul public primite în concesiune sau în administrare, aceştia aplicând prevederile de la lit. b); b) operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent pot majoră cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri şi cheltuieli, cel mult cu indicele mediu de creştere al preţurilor prognozat pentru anul 2013; c) creşterea câştigului mediu brut lunar pe salariat, la operatorii economici prevăzuţi la lit. a) şi b), va fi corelată cu creşterea productivităţii muncii, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În anul 2013, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu pot majoră numărul prognozat de personal la finele anului, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, Guvernul, respectiv consiliul local, judeţean, ori Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pot aproba creşterea numărului de personal şi/sau a orelor suplimentare necesare a se efectua, cu creşterea corespunzătoare a cheltuielilor cu salariile, după caz, la unii operatori economici. (4) Prevederile alin. (2) se vor avea în vedere şi la aprobarea, potrivit legii, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2013. În cazuri temeinic justificate, respectiv în condiţiile extinderii activităţii, organul de specialitate al administraţiei publice centrale coordonator poate aproba creşterea numărului prognozat de personal, aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012, sau a cheltuielilor cu salariile şi a câştigului mediu corelat cu creşterea productivităţii muncii, la unele institute naţionale de cercetare-dezvoltare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. (5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Fondului Român de Contragarantare şi nu se aplică instituţiilor de credit cu capital integral/majoritar de stat. (6) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică operatorilor economici, pentru care, prin legi speciale s-a reglementat derogarea de la aplicarea prevederilor legale privind fundamentarea şi aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli aplicabile operatorilor economici cu capital integral/majoritar de stat. (7) Până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, operatorii economici şi celelalte entităţi cărora le sunt aplicabile prevederile prezentului articol, vor putea efectua cheltuieli lunar în limita a 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale anului precedent sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), operatorii economici şi alte entităţi ale căror activităţi se desfăşoară, în principal, în anumite perioade ale anului pot efectua cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului precedent, cu aprobarea ordonatorului de credite în subordinea cărora se află.  +  Articolul 54 (1) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii şi a documentelor justificative de la operatorii economici de apă, o copie de pe procesul-verbal de recepţie a investiţiei şi solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferente investiţiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul măsurii ex-ISPA. (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor necesare plăţii taxei pe valoarea adăugată, unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul economic de apă.  +  Articolul 55 (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să modifice alocaţiile bugetare, precum şi valoarea totală a proiectelor/programelor prevăzute în anexele bugetelor ordonatorilor principali de credite, finanţate din titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare", precum şi a celor finanţate din titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă", cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare. (2) Încadrarea în sumele prevăzute în acordurile/deciziile/contractele/legile de ratificare, precum şi majorarea valorii totale a proiectelor/programelor se face pe răspunderea ordonatorilor principali de credite. (3) Ordonatorii principali de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate conform alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite, însoţite de fundamentări detaliate.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORValeriu-Ştefan ZgoneaPREŞEDINTELE SENATULUIGeorge-Crin Laurenţiu AntonescuBucureşti, 21 februarie 2013.Nr. 5.  +  Anexa 1 *Font 7*    TOTAL                                BUGETUL DE STAT                               pe anii 2013-2016                                  - SINTEZA -                                                                                                                          - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ 98.182.530│ 106.816.561│ 113.055.837│ 120.005.597││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 91.427.712│ 97.042.936│ 101.263.905│ 107.194.057││0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 83.443.762│ 87.788.961│ 91.657.838│ 97.058.697││0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 20.807.636│ 21.974.996│ 23.249.154│ 24.527.029││0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ ││ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 13.169.720│ 13.846.700│ 14.667.100│ 15.473.800││0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 11.690.720│ 12.311.500│ 13.049.000│ 13.766.700││ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 11.231.415│ 11.826.589│ 12.535.563│ 13.224.646││ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 459.305│ 484.911│ 513.437│ 542.054││0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.479.000│ 1.535.200│ 1.618.100│ 1.707.100││ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │ │ │ ││ │nerezidente │ 701.130│ 727.817│ 772.890│ 817.345││ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ │ │ │ ││ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ │ │ │ ││ │consumatorului │ 205│ 213│ 226│ 239││ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 89.883│ 93.304│ 99.082│ 104.781││ 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale │ │ │ │ ││ │societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ │ │ │ ││ │străine │ 5.334│ 5.537│ 5.880│ 6.218││ 05 │Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică │ │ │ │ ││ │dintr-o asociere cu o persoană juridică, care nu │ │ │ │ ││ │generează o persoană juridică │ 3.817│ 3.963│ 4.208│ 4.450││ 06 │Impozitul pe venitul microîntreprinderilor │ 677.989│ 703.700│ 735.107│ 773.318││ 07 │Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor │ │ │ │ ││ │realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o │ │ │ │ ││ │persoană juridică, care nu generează o persoană │ │ │ │ ││ │juridică │ 254│ 264│ 280│ 296││ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │ ││ │capital de la persoane juridice │ 388│ 402│ 427│ 453││0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ ││ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 7.637.785│ 8.128.156│ 8.581.907│ 9.053.074││0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 22.897.808│ 24.386.165│ 25.824.950│ 27.216.147││ 01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │ 582.407│ 625.906│ 660.690│ 697.468││ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 16.418.207│ 17.586.693│ 18.736.490│ 19.795.324││ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 407.785│ 416.562│ 423.414│ 433.999││ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.511.792│ 1.600.723│ 1.699.846│ 1.798.097││ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 784.962│ 810.865│ 833.570│ 854.409││ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 1.141.868│ 1.179.550│ 1.212.577│ 1.257.245││ 07 │Impozit pe venituri din premii │ 88.398│ 91.315│ 93.872│ 96.219││ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. │ │ │ │ ││ │realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane │ │ │ │ ││ │fizice române rezidente fiscal în România │ 5.351│ 5.527│ 5.682│ 5.824││ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │ │ │ ││ │valoare │ 239.273│ 247.169│ 254.090│ 260.442││ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │ │ │ ││ │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ │ │ │ ││ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 5.933│ 6.129│ 6.300│ 6.458││ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │ │ │ ││ │proprietate intelectuală │ 91.698│ 97.749│ 103.615│ 109.556││ 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ │ │ │ ││ │nerezidente │ 99.888│ 105.764│ 112.314│ 118.805││ 13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │ 417.987│ 468.140│ 496.228│ 556.002││ 15 │Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ │ │ │ ││ │contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │ 6.261│ 6.467│ 6.649│ 6.815││ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ │ │ │ ││ │contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit │ │ │ │ ││ │Codului civil precum şi a contractelor de agent │ 253.043│ 261.393│ 268.712│ 275.430││ 17 │Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor │ │ │ │ ││ │publici │ 3.125│ 3.229│ 3.319│ 3.402││ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ │ │ │ ││ │imobiliare din patrimoniul personal │ 299.993│ 309.893│ 318.570│ 326.534││ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ │ │ │ ││ │non-profit │ -115.967│ -124.778│ -132.615│ -140.436││ 21 │Impozit pe veniturile din arendă │ 55.425│ 57.254│ 58.857│ 60.329││ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 196.751│ 203.243│ 208.934│ 214.157││ 60 │Regularizări │ 403.628│ 427.372│ 453.836│ 480.068││0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │ │ │ ││ │SCAD) │-15.260.023│ -16.258.009│ -17.243.043│ -18.163.073││ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-15.260.023│ -16.258.009│ -17.243.043│ -18.163.073││0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 131│ 140│ 147│ 155││0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ ││ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 131│ 140│ 147│ 155││ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │ ││ │capital │ 131│ 140│ 147│ 155││0700 01 │A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 27.501│ 80.553│ 85.127│ 89.873││0701 │IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE │ 27.501│ 80.553│ 85.127│ 89.873││ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ │ │ │ ││ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ 27.501│ 80.553│ 85.127│ 89.873││1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 61.851.851│ 64.932.031│ 67.478.820│ 71.550.683││1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 52.948.810│ 55.864.000│ 59.135.800│ 62.528.600││1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-14.638.165│ -15.425.069│ -15.776.811│ -16.424.310││ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ ││ │judeţelor (se scad) │ -2.125.790│ -2.151.877│ -2.165.901│ -2.193.870││ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ ││ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │ │ │ ││ │Municipiului Bucureşti (se scad) │-10.390.069│ -11.080.850│ -11.357.183│ -11.920.370││ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │drumuri (se scad) │ -368.323│ -380.478│ -391.131│ -400.909││ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ ││ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -1.753.983│ -1.811.864│ -1.862.596│ -1.909.161││1201 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 652.430│ 1.626.500│ 18.531│ 19.493││ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ │ │ │ ││ │naturale │ 16.550│ 17.400│ 18.531│ 19.493││ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a │ │ │ │ ││ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ │ │ │ ││ │naturale │ 273.500│ 1.175.000│ │ ││ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ 106.880│ 134.200│ │ ││ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi │ │ │ │ ││ │a gazelor naturale │ 255.500│ 299.900│ │ ││1401 │ACCIZE │ 20.876.300│ 22.039.200│ 23.229.300│ 24.506.900││1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │ │ │ ││ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 2.012.476│ 827.400│ 872.000│ 920.000││ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 660.983│ 702.625│ 744.080│ 786.492││ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │ │ │ ││ │autorizaţii de funcţionare │ 1.328.391│ 100.224│ 101.921│ 106.030││ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ │ │ │ ││ │exploatare a resurselor minerale │ 20.597│ 21.895│ 23.187│ 24.509││ 05 │Taxa asupra unor activităţi daunătoare sănătăţii şi │ │ │ │ ││ │din publicitatea lor │ 1.335│ 1.419│ 1.503│ 1.588││ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 10│ 12│ 14│ 16││ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ │ │ │ ││ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 760│ 805│ 855│ 905││ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │ │ │ ││ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi │ 400│ 420│ 440│ 460││1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERTUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │ │ │ ││ │INTERNAŢIONALE │ 741.800│ 785.500│ 828.000│ 873.500││1701 │VENITURI INCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │ │ │ ││ │UNIUNII EUROPENE │ 741.800│ 785.500│ 828.000│ 873.500││ 01 │Taxe vamale │ 736.000│ 779.400│ 821.500│ 866.700││ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 5.800│ 6.100│ 6.500│ 6.800││1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 14.974│ 15.881│ 16.737│ 17.612││1801 │ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE │ 14.974│ 15.881│ 16.737│ 17.612││ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxe- │ │ │ │ ││ │lor agricole şi taxelor anti-dumping │ 12.833│ 13.641│ 14.400│ 15.169││ 03 │Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru │ │ │ │ ││ │servicii vamale │ 315│ 335│ 350│ 370││ 50 │Alte impozite şi taxe │ 1.826│ 1.905│ 1.987│ 2.073││2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 175.000│ 185.300│ 195.300│ 206.100││2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 175.000│ 185.300│ 195.300│ 206.100││ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │ │ │ ││ │handicap neîncadrate │ 175.000│ 185.300│ 195.300│ 206.100││2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 7.808.950│ 9.068.675│ 9.410.767│ 9.929.260││3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 5.374.134│ 6.526.631│ 6.746.410│ 7.156.325││3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 5.079.853│ 6.221.945│ 6.425.938│ 6.819.138││ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ 117.100│ 124.500│ 131.800│ 139.000││ 02 │Încasări din cota reţinută, conform codului penal │ 51│ 55│ 60│ 65││ 04 │Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naţionale │ │ │ │ ││ │a României │ 1.440.680│ 1.595.143│ 1.649.658│ 1.772.468││ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 1.710.143│ 2.140.772│ 2.202.121│ 2.343.212││ 08 │Venituri din dividende │ 1.810.929│ 2.360.475│ 2.441.279│ 2.563.343││ 50 │Alte venituri din proprietate │ 950│ 1.000│ 1.020│ 1.050││3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 294.281│ 304.686│ 320.472│ 337.187││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 294.281│ 304.686│ 320.472│ 337.187││3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 2.434.816│ 2.542.044│ 2.664.357│ 2.772.935││3301 │VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 954.186│ 988.888│ 1.035.814│ 1.073.093││ 02 │Taxe consulare │ 220.720│ 234.650│ 248.400│ 262.500││ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 180│ 190│ 200│ 210││ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ │ │ │ ││ │laboratoare │ 20│ 21│ 22│ 23││ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ 411│ 421│ 431│ 441││ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară şi │ │ │ │ ││ │extrajudiciară │ 170│ 180│ 210│ 250││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 600.800│ 620.800│ 640.800│ 650.800││ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 23.100│ 24.100│ 25.900│ 27.200││ 16 │Venituri din valorificarea produselor obţinute din │ │ │ │ ││ │activitatea proprie sau anexă │ 2│ 2│ 2│ 2││ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi │ │ │ │ ││ │conversie profesională, specializare şi perfecţionare │ 2.690│ 2.850│ 3.020│ 3.200││ 20 │Venituri din cercetare │ 80│ 82│ 84│ 86││ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 840│ 885│ 925│ 960││ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │ │ │ ││ │avansate de stat │ 27.586│ 25.860│ 28.750│ 31.805││ 26 │Venituri din despăgubiri │ 3.871│ 4.069│ 4.358│ 4.666││ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ │ │ │ ││ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ │ │ │ ││ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 456│ 478│ 512│ 550││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ ││ │activităţi │ 73.260│ 74.300│ 82.200│ 90.400││3401 │VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 179.990│ 182.704│ 181.820│ 181.050││ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi │ │ │ │ ││ │certificate │ 690│ 704│ 770│ 850││ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ │ │ │ ││ │permise │ 179.300│ 182.000│ 181.050│ 180.200││3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 746.489│ 791.869│ 839.872│ 881.328││ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 678.514│ 719.829│ 763.660│ 799.851││ 02 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │ │ │ ││ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 420│ 422│ 440│ 450││ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │ │ │ ││ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ │ │ │ ││ │confiscarea potrivit legii │ 53.700│ 57.200│ 60.200│ 63.400││ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri │ │ │ │ ││ │nevărsate la termen │ 55│ 58│ 62│ 67││ 05 │Amenzi judiciare │ 12.900│ 13.400│ 14.500│ 16.500││ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ 900│ 960│ 1.010│ 1.060││3601 │DIVERSE VENITURI │ 554.151│ 578.583│ 606.851│ 637.464││ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 32.140│ 33.100│ 36.000│ 39.100││ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │ ││ │de judecată, imputaţii şi despăgubiri │ 980│ 1.000│ 1.100│ 1.200││ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │ │ │ ││ │drepturile necuvenite │ 2.500│ 2.570│ 2.670│ 2.770││ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 620│ 660│ 700│ 740││ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ │ │ │ ││ │instituţiilor publice │ 241.445│ 255.645│ 270.700│ 286.600││ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 1.040│ 1.080│ 1.160│ 1.250││ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ │ │ │ ││ │în cursul procesului de executare silită │ 3.920│ 3.970│ 4.400│ 4.850││ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ │ │ │ ││ │laptelui, produselor lactate şi a fructelor în │ │ │ │ ││ │instituţiile şcolare │ 58.480│ 58.900│ 59.500│ 61.000││ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ │ │ │ ││ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ 19│ 20│ 21│ 22││ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ │ │ │ ││ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ │ │ │ ││ │neexecutate de proprietarii de păduri │ 27│ 28│ 30│ 32││ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ 240│ 250│ 260│ 270││ 20 │Vărsaminte din reducerea drepturilor salariale conform│ │ │ │ ││ │Legii nr. 118/2010 │ 2.730│ 2.890│ 3.060│ 3.240││ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate din │ │ │ │ ││ │activitatea desfăşurată de autorităţile şi │ │ │ │ ││ │instituţiile publice reorganizate │ 410│ 420│ 430│ 440││ 50 │Alte venituri │ 209.600│ 218.050│ 226.820│ 235.950││3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 319.400│ 338.200│ 356.500│ 376.100││3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 319.400│ 338.200│ 356.500│ 376.100││ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │ ││ │instituţiilor publice │ 10.600│ 11.250│ 11.910│ 12.600││ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │ │ │ ││ │stat şi de mobilizare │ 630│ 670│ 710│ 750││ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │ │ │ ││ │fondurile statului │ 46.650│ 52.600│ 55.600│ 58.900││ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │ │ │ ││ │bugetare │ 259.000│ 271.016│ 285.458│ 300.858││ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ │ │ │ ││ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ │ │ │ ││ │administrativ-teritoriale │ 335│ 349│ 367│ 387││ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite │ │ │ │ ││ │instituţiilor de credit în cadrul programului │ │ │ │ ││ │"Prima casă" │ 800│ 850│ 900│ 950││ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 1.385│ 1.465│ 1.555│ 1.655││4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.118│ 6.125│ 6.132│ 6.140││4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 6.118│ 6.125│ 6.132│ 6.140││ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │ │ │ ││ │redresare financiară │ 2│ 2│ 2│ 2││ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ │ │ │ ││ │persoane fizice şi juridice │ 116│ 123│ 130│ 138││ 50 │Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │ 6.000│ 6.000│ 6.000│ 6.000││4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │ │ │ ││ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 6.429.300│ 9.429.300│ 11.429.300│ 12.429.300││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │116.359.340│ 122.347.669│ 129.540.536│ 138.263.766││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │110.622.817│ 117.414.403│ 124.791.870│ 133.186.096││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.556.298│ 20.689.813│ 21.192.918│ 21.192.918││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.347.558│ 4.406.871│ 4.526.068│ 4.636.263││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.386.775│ 11.202.832│ 11.562.573│ 11.451.354││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.496.299│ 4.194.769│ 4.253.854│ 4.308.075││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 207.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 28.062.685│ 27.896.737│ 28.375.401│ 28.701.161││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353.711│ 11.818.002│ 12.880.674│ 12.803.179││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 14.006.804│ 19.515.673│ 23.840.605│ 31.417.366││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.150.208│ 14.608.047│ 15.087.241│ 15.531.932││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.763.880│ 1.688.917│ 1.764.035│ 1.875.013││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ ││ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.291.599│ 1.285.742│ 1.201.501│ 1.161.835││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.552.404│ 1.242.790│ 1.440.907│ 1.373.074││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.277.056│ 1.202.309│ 1.399.432│ 1.330.687││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 270.348│ 35.481│ 36.475│ 37.387││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.184.119│ 3.690.476│ 3.307.759│ 3.704.596││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.350│ 100.350│ 115.551│ 94.642││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.083.769│ 3.590.126│ 3.192.208│ 3.609.954││5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 48.130.084│ 45.345.419│ 47.502.265│ 56.012.733││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.111.603│ 41.999.099│ 44.490.220│ 52.485.349││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.871.918│ 4.563.306│ 4.661.039│ 4.660.971││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 862.974│ 914.870│ 937.179│ 949.671││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.277.941│ 11.110.568│ 11.483.805│ 11.382.156││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 207.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 17.397.015│ 16.032.795│ 16.174.252│ 16.369.560││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.287.080│ 7.187.210│ 7.578.556│ 7.359.428││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.522.611│ 1.325.131│ 2.802.048│ 10.922.489││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 666.680│ 643.993│ 648.715│ 653.048││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 18.384│ 114.226│ 97.626│ 81.026││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 410.706│ 170.057│ 173.552│ 172.610││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 135.358│ 129.576│ 132.077│ 130.223││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 270.348│ 35.481│ 36.475│ 37.387││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.607.775│ 3.176.263│ 2.838.493│ 3.354.774││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.607.775│ 3.176.263│ 2.838.493│ 3.354.774││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 12.928.828│ 11.291.181│ 13.246.178│ 21.474.316││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.793.588│ 11.161.727│ 13.114.226│ 21.344.220││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.316.715│ 3.523.265│ 3.609.159│ 3.609.091││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 776.990│ 834.427│ 852.926│ 874.493││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 13.243│ 16.684│ 22.601│ 22.806││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.774.957│ 5.799.669│ 6.159.036│ 5.919.907││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.890.728│ 870.582│ 2.369.987│ 10.833.990││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.571│ 2.874│ 2.891│ 2.907││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ ││ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 18.384│ 114.226│ 97.626│ 81.026││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 135.240│ 129.454│ 131.952│ 130.096││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 135.240│ 129.454│ 131.952│ 130.096││ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 5.238.314│ │ │ ││ 01 │Administraţia prezidenţială │ 23.010│ │ │ ││ 02 │Autorităţi legislative │ 283.226│ │ │ ││ 03 │Autorităţi executive │ 4.587.679│ │ │ ││ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 344.399│ │ │ ││ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 6.683.184│ │ │ ││ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │ ││ │Uniunea Europeana │ 1.007.330│ │ │ ││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.927.965│ 1.880.809│ 1.893.870│ 1.572.379││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.927.870│ 1.880.711│ 1.893.770│ 1.572.277││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 142.630│ 148.191│ 151.880│ 151.880││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.694│ 12.088│ 12.454│ 12.791││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 16.701│ 17.237│ 17.707│ 18.138││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.109.266│ 1.232.950│ 1.263.972│ 1.285.273││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 631.883│ 454.549│ 432.061│ 88.499││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 15.696│ 15.696│ 15.696│ 15.696││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 95│ 98│ 100│ 102││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 95│ 98│ 100│ 102││ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 159.957│ │ │ ││ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │ ││ │publice generale │ 1.768.008│ │ │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.971.716│ 1.873.023│ 1.852.665│ 1.856.444││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.696.345│ 1.832.518│ 1.811.165│ 1.814.032││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 412.573│ 891.850│ 900.000│ 900.000││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 17.502│ 13.654│ 18.489│ 18.339││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 207.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 8.000│ 40.000│ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 402.857│ 154.591│ 155.548│ 154.248││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 648.413│ 625.423│ 630.128│ 634.445││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 275.371│ 40.505│ 41.500│ 42.412││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23│ 24│ 25│ 25││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 270.348│ 35.481│ 36.475│ 37.387││ 75 │TITLUL XIV - F0NDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000││ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 200.000│ │ │ ││ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ ││ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 287.779│ │ │ ││ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 72.270│ │ │ ││ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 5.000│ │ │ ││ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │ ││ │programului Prima casa │ 10.000│ │ │ ││ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ ││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.357.192│ │ │ ││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 14.063.047│ 14.442.063│ 14.476.395│ 14.873.874││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.455.272│ 11.265.800│ 11.637.902│ 11.519.100││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 56.788│ 54.701│ 53.310│ 44.048││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.277.941│ 11.110.568│ 11.483.805│ 11.382.156││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 120.543│ 100.531│ 100.787│ 92.896││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.607.775│ 3.176.263│ 2.838.493│ 3.354.774││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.607.775│ 3.176.263│ 2.838.493│ 3.354.774││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ │ │ │ ││ │NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ 17.238.528│ 15.858.343│ 16.033.157│ 16.235.720││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.238.528│ 15.858.343│ 16.033.157│ 16.235.720││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 17.238.528│ 15.858.343│ 16.033.157│ 16.235.720││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 13.407.844│ │ │ ││ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj │ 111.433│ │ │ ││ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 3.719.251│ │ │ ││6000 01 │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA │ │ │ │ ││ │NAŢIONALĂ │ 16.860.288│ 17.425.942│ 17.843.909│ 17.935.482││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.351.890│ 16.814.199│ 17.210.019│ 17.282.584││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.755.543│ 14.120.355│ 14.475.777│ 14.475.777││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.315.812│ 1.333.148│ 1.374.276│ 1.412.015││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 949.675│ 996.526│ 1.021.467│ 1.046.215││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 125.911│ 154.538│ 154.254│ 153.258││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 177.172│ 179.363│ 148.590│ 160.050││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 155│ 155│ 155│ 155││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.450│ 5.114│ 10.500│ 10.114││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 23.172│ 25.000│ 25.000│ 25.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 508.398│ 611.743│ 633.890│ 652.898││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 508.398│ 611.743│ 633.890│ 652.898││6001 │APĂRARE │ 4.465.696│ 4.566.672│ 4.684.034│ 4.712.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.186.611│ 4.286.953│ 4.397.436│ 4.417.660││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.493.232│ 3.532.793│ 3.623.312│ 3.623.312││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 482.590│ 501.510│ 518.631│ 534.344││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 94.552│ 109.193│ 112.114│ 116.649││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 115.882│ 143.102│ 143.024│ 143.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 105│ 105│ 105│ 105││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 250│ 250│ 250│ 250││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 279.085│ 279.719│ 286.598│ 294.347││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 279.085│ 279.719│ 286.598│ 294.347││ 01 │Administraţie centrală │ 238.682│ │ │ ││ 02 │Apărare naţională │ 3.798.917│ │ │ ││ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │ ││ │afara teritoriului statului român │ 395.080│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 25.469│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 7.548│ │ │ ││6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 12.394.592│ 12.859.270│ 13.159.875│ 13.223.475││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.165.279│ 12.527.246│ 12.812.583│ 12.864.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.262.311│ 10.587.562│ 10.852.465│ 10.852.465││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 833.222│ 831.638│ 855.645│ 877.671││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 855.123│ 887.333│ 909.353│ 929.566││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.029│ 11.436│ 11.230│ 10.258││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 177.172│ 179.363│ 148.590│ 160.050││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 50│ 50│ 50│ 50││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.200│ 4.864│ 10.250│ 9.864││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 23.172│ 25.000│ 25.000│ 25.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 229.313│ 332.024│ 347.292│ 358.551││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 229.313│ 332.024│ 347.292│ 358.551││ 01 │Administraţia centrală │ 1.479.383│ │ │ ││ 03 │Ordine publică │ 4.445.667│ │ │ ││ 01 │Poliţie │ 2.723.524│ │ │ ││ 02 │Jandarmerie │ 1.049.257│ │ │ ││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 672.886│ │ │ ││ 04 │Siguranţa naţională │ 1.694.316│ │ │ ││ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.123.996│ │ │ ││ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.053.322│ │ │ ││ 07 │Penitenciare │ 771.131│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │ ││ │siguranţa naţională │ 720│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ ││ │siguranţei naţionale │ 826.057│ │ │ ││6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 26.531.483│ 27.053.465│ 27.791.042│ 28.483.465││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.381.799│ 26.883.269│ 27.614.242│ 28.299.607││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.396.307│ 1.453.623│ 1.489.758│ 1.489.826││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.853.650│ 1.886.087│ 1.936.824│ 1.992.082││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 6.960.452│ 7.084.145│ 7.216.856│ 7.327.030││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 87.019│ 55.385│ 91.296│ 57.511││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 647.604│ 667.143│ 666.592│ 670.257││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.150.053│ 14.607.892│ 15.087.086│ 15.531.777││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 998.773│ 945.364│ 1.010.323│ 1.115.617││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 287.941│ 183.630│ 115.507│ 115.507││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 149.334│ 169.846│ 176.450│ 183.508││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 149.334│ 169.846│ 176.450│ 183.508││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 350│ 350│ 350│ 350││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 350│ 350│ 350│ 350││6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 3.972.836│ 4.014.212│ 4.119.410│ 4.204.591││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.871.632│ 3.901.653│ 4.001.913│ 4.081.469││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 555.596│ 576.349│ 588.480│ 588.480││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 203.755│ 190.239│ 192.945│ 195.429││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.025.265│ 2.091.978│ 2.149.267│ 2.203.547││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.647│ 1.453│ 1.453│ 1.453││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 287.322│ 300.108│ 306.335│ 310.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 300.780│ 312.528│ 321.263│ 329.280││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 447.267│ 428.998│ 442.170│ 453.280││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 50.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.204│ 112.559│ 117.497│ 123.122││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.204│ 112.559│ 117.497│ 123.122││ 01 │Administraţie centrală │ 244.839│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 300.000│ │ │ ││ 03 │Invăţământ preşcolar şi primar │ 3.155│ │ │ ││ 01 │Invăţământ preşcolar │ 3.155│ │ │ ││ 04 │Invăţământ secundar │ 328.447│ │ │ ││ 01 │Invăţământ secundar inferior │ 140.000│ │ │ ││ 02 │Invăţământ secundar superior │ 165.447│ │ │ ││ 03 │Invăţământ profesional │ 23.000│ │ │ ││ 05 │Invăţământ postliceal │ 54.205│ │ │ ││ 06 │Invăţământ superior │ 2.255.567│ │ │ ││ 01 │Invăţământ universitar │ 2.164.900│ │ │ ││ 02 │Invăţământ postuniversitar │ 90.667│ │ │ ││ 07 │Invăţământ nedefinibil prin nivel │ 46.500│ │ │ ││ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 46.500│ │ │ ││ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 310.000│ │ │ ││ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 130.000│ │ │ ││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 180.000│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru invăţământ │ 10│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul invăţământului │ 430.113│ │ │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 2.618.677│ 2.724.208│ 2.739.808│ 2.802.418││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.576.594│ 2.672.558│ 2.686.712│ 2.747.994││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 584.846│ 609.747│ 624.989│ 624.989││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.092.323│ 1.124.868│ 1.157.472│ 1.196.011││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 816.810│ 839.403│ 863.344│ 886.087││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.000│ 4.000│ 4.000│ 4.000││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 21.400│ 21.400│ 21.400│ 21.400││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 49.215│ 73.140│ 15.507│ 15.507││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 42.083│ 51.650│ 53.096│ 54.424││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 42.083│ 51.650│ 53.096│ 54.424││ 01 │Administraţia centrală │ 16.720│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 219.274│ │ │ ││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 5.889│ │ │ ││ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale│ 5.889│ │ │ ││ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 50.842│ │ │ ││ 01 │Spitale generale │ 50.842│ │ │ ││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 64.565│ │ │ ││ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 78.383│ │ │ ││ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 6.105│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 2.176.899│ │ │ ││ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 2.176.899│ │ │ ││6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.752.385│ 1.734.210│ 1.860.259│ 1.941.419││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.750.100│ 1.732.420│ 1.858.420│ 1.939.533││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 39.795│ 44.823│ 48.033│ 48.101││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 378.605│ 385.588│ 395.952│ 405.549││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 619.388│ 650.803│ 674.624│ 685.597││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 68.700│ 45.332│ 81.283│ 47.581││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 13.236│ 17.236│ 18.000│ 18.000││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 520.376│ 488.638│ 540.528│ 634.705││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 110.000│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.285│ 1.790│ 1.839│ 1.886││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.285│ 1.790│ 1.839│ 1.886││ 01 │Administraţie centrală │ 46.415│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 12.000│ │ │ ││ 03 │Servicii culturale │ 307.224│ │ │ ││ 03 │Muzee │ 88.533│ │ │ ││ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 191.554│ │ │ ││ 11 │Edituri │ 1.937│ │ │ ││ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 20.000│ │ │ ││ 14 │Centre culturale │ 4.200│ │ │ ││ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │ ││ │publicaţii culturale │ 1.000│ │ │ ││ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 308.886│ │ │ ││ 01 │Sport │ 296.386│ │ │ ││ 02 │Tineret │ 12.500│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │ │ │ ││ │religiei │ 1.077.860│ │ │ ││6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 18.187.585│ 18.580.835│ 19.071.565│ 19.535.037││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.183.473│ 18.576.638│ 19.067.197│ 19.530.611││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 216.070│ 222.704│ 228.256│ 228.256││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 178.967│ 185.392│ 190.455│ 195.093││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.498.989│ 3.501.961│ 3.529.621│ 3.551.799││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.672│ 4.600│ 4.560│ 4.477││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 325.646│ 328.399│ 320.857│ 320.857││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.849.273│ 14.295.364│ 14.765.823│ 15.202.497││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 31.130│ 27.728│ 27.625│ 27.632││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 78.726│ 10.490│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.762│ 3.847│ 4.018│ 4.076││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.762│ 3.847│ 4.018│ 4.076││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 350│ 350│ 350│ 350││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 350│ 350│ 350│ 350││ 01 │Administraţie centrală │ 380.104│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 228.313│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 8.699.590│ │ │ ││ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.187.975│ │ │ ││ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 2.187.975│ │ │ ││ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 5.281.396│ │ │ ││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ ││ │pensionare │ 8.154│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 800│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.104.751│ │ │ ││ 01 │Ajutor social │ 1.048.627│ │ │ ││ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ ││ │a statutului de refugiat │ 3.274│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ 52.850│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ ││ │asistenţei sociale │ 2.000│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ ││ │sociale │ 294.502│ │ │ ││7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ │ │ │ ││ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 2.896.993│ 6.049.772│ 7.069.546│ 7.023.304││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.676.684│ 5.847.083│ 6.719.185│ 6.717.628││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 130.910│ 137.583│ 141.112│ 141.112││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45.206│ 44.206│ 44.206│ 44.206││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.300│ 10.300│ 10.300│ 10.300││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 126.000│ 130.157│ 133.801│ 151.147││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 619.687│ 1.446.918│ 1.590.243│ 1.608.548││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 176.104│ 80.425│ 69.063│ 76.832││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.456.986│ 3.908.982│ 4.643.311│ 4.643.311││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.756│ 5.000│ 5.000│ 5.000││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 108.735│ 83.512│ 82.149│ 37.172││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 173.809│ 156.189│ 303.861│ 259.176││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 173.809│ 156.189│ 303.861│ 259.176││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 1.240.421│ 2.185.731│ 2.369.353│ 1.963.641││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.114.812│ 2.061.319│ 2.087.499│ 1.725.381││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.000│ 7.000│ 7.000│ 7.000││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 126.000│ 130.157│ 133.801│ 151.147││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 583.077│ 1.403.625│ 1.534.828│ 1.491.030││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 90.000│ 37.025│ 38.063│ 39.032││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 200.000│ 400.000│ 291.658│ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 108.735│ 83.512│ 82.149│ 37.172││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 125.609│ 124.412│ 281.854│ 238.260││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 125.609│ 124.412│ 281.854│ 238.260││ 03 │Locuinţe │ 349.945│ │ │ ││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 349.945│ │ │ ││ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 349.583│ │ │ ││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 349.583│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │ ││ │dezvoltării comunale │ 540.893│ │ │ ││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 1.656.572│ 3.864.041│ 4.700.193│ 5.059.663││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.561.872│ 3.785.764│ 4.631.686│ 4.992.247││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 130.910│ 137.583│ 141.112│ 141.112││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.206│ 37.206│ 37.206│ 37.206││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.300│ 10.300│ 10.300│ 10.300││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 36.610│ 43.293│ 55.415│ 117.518││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 86.104│ 43.400│ 31.000│ 37.800││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.256.986│ 3.508.982│ 4.351.653│ 4.643.311││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.756│ 5.000│ 5.000│ 5.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 48.200│ 31.777│ 22.007│ 20.916││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 48.200│ 31.777│ 22.007│ 20.916││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSARE DE CREDITE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 01 │Administraţie centrală │ 46.140│ │ │ ││ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 1.555.482│ │ │ ││ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 1.950│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 9.900│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 43.100│ │ │ ││8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 21.940.492│ 26.473.071│ 29.333.774│ 28.808.782││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.100.841│ 25.870.753│ 28.758.204│ 28.400.928││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 401.620│ 414.946│ 425.232│ 425.232││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 269.916│ 228.560│ 233.583│ 238.289││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 98.534│ 81.964│ 68.468│ 58.898││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.370.299│ 4.064.612│ 4.120.053│ 4.156.928││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 2.135.856│ 2.336.353│ 2.372.583│ 2.349.808││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.677.597│ 4.340.444│ 4.987.505│ 5.156.150││ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 9.202.431│ 13.435.054│ 15.580.064│ 15.021.259││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 91.221│ 89.446│ 89.497│ 91.234││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.853.367│ 879.374│ 881.219│ 903.130││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 310.157│ 134.955│ 153.154│ 104.882││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 310.157│ 134.955│ 153.154│ 104.882││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 529.494│ 467.363│ 422.416│ 302.972││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 429.494│ 367.363│ 307.215│ 208.680││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.236.494│ 2.843.270│ 3.605.727│ 5.077.027││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.033.844│ 2.826.730│ 3.594.486│ 5.066.170││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.831│ 8.927│ 9.150│ 9.150││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 51.423│ 45.276│ 45.341│ 45.402││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 213.225│ 202.760│ 204.206│ 205.534││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 3.900│ 3.900│ 3.900│ 3.900││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 605.684│ 1.086.654│ 1.589.021│ 1.590.201││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.140.281│ 1.479.213│ 1.742.868│ 3.211.983││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 10.500│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 202.650│ 16.540│ 11.241│ 10.857││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 202.650│ 16.540│ 11.241│ 10.857││ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.236.494│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrală │ 76.774│ │ │ ││ 03 │Meteorologie │ 44.565│ │ │ ││ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 7.547│ │ │ ││ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 840│ │ │ ││ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 213.225│ │ │ ││ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 1.088.631│ │ │ ││ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 207.533│ │ │ ││ 12 │Ajutoare de stat │ 523.809│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │ ││ │comerciale │ 73.570│ │ │ ││8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 177.000│ 186.333│ 160.536│ 97.504││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 177.000│ 186.333│ 160.536│ 97.504││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 163.000│ 176.333│ 149.869│ 97.504││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.000│ 10.000│ 10.667│ ││ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 163.000│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 14.000│ │ │ ││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 133.320│ 108.339│ 109.773│ 67.878││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 76.796│ 52.515│ 53.949│ 66.924││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.725│ 4.291│ 1.959│ 202││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 31.571│ 31.039│ 34.324│ 48.614││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.500│ 17.185│ 17.666│ 18.108││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 56.524│ 55.824│ 55.824│ 954││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 56.524│ 55.824│ 55.824│ 954││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 133.320│ │ │ ││8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 6.050.449│ 6.518.307│ 7.600.336│ 7.672.689││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.902.979│ 6.364.511│ 7.408.352│ 7.503.569││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 362.145│ 372.874│ 382.108│ 382.108││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 139.714│ 140.824│ 144.513│ 147.898││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 600│ 600│ 600│ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.364.088│ 1.355.221│ 1.365.221│ 1.402.907││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 749.590│ 785.874│ 818.834│ 840.730││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 885.529│ 1.013.325│ 1.023.994│ 1.055.291││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.303.205│ 2.608.932│ 3.608.932│ 3.608.932││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 60.719│ 62.515│ 62.150│ 63.703││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 37.389│ 24.346│ 2.000│ 2.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 43.870│ 50.196│ 73.183│ 74.828││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 43.870│ 50.196│ 73.183│ 74.828││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 103.600│ 103.600│ 118.801│ 94.292││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ 3.600│ 3.600│ ││ 01 │Administraţie centrală │ 92.599│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 558.150│ │ │ ││ 03 │Agricultură │ 1.675.660│ │ │ ││ 02 │Imbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ ││ │combaterea eroziunii solului │ 160.000│ │ │ ││ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 11.961│ │ │ ││ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.364.088│ │ │ ││ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 25.594│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 114.017│ │ │ ││ 04 │Silvilcultură │ 75.811│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 3.648.229│ │ │ ││8401 │TRANSPORTURI │ 12.979.069│ 16.393.838│ 17.519.917│ 15.671.263││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.606.562│ 16.082.659│ 17.268.794│ 15.460.122││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.649│ 24.075│ 24.677│ 24.677││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 9.278│ 9.584│ 9.853│ 10.099││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 91.209│ 77.073│ 65.909│ 58.696││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.598.415│ 2.299.259│ 2.366.433│ 2.402.369││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.352.744│ 1.501.422│ 1.503.428│ 1.457.596││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.059.884│ 2.140.158│ 2.270.987│ 2.415.501││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.643.960│ 9.152.000│ 10.123.815│ 8.165.400││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 30.402│ 26.828│ 27.241│ 27.422││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.798.021│ 852.260│ 876.451│ 898.362││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.137│ 3.240│ 3.332│ 3.415││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.137│ 3.240│ 3.332│ 3.415││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 369.370│ 307.939│ 247.791│ 207.726││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 369.370│ 307.939│ 247.791│ 207.726││ 01 │Administraţie centrală │ 266.036│ │ │ ││ 03 │Transport rutier │ 5.817.364│ │ │ ││ 01 │Drumuri şi poduri │ 5.817.364│ │ │ ││ 04 │Transport feroviar │ 6.012.591│ │ │ ││ 01 │Transport pe cale ferată │ 5.397.253│ │ │ ││ 02 │Transport cu metroul │ 615.338│ │ │ ││ 05 │Transport pe apă │ 706.393│ │ │ ││ 06 │Transport aerian │ 163.016│ │ │ ││ 02 │Aviaţia civilă │ 162.012│ │ │ ││ 03 │Zboruri speciale │ 1.004│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 13.669│ │ │ ││8501 │COMUNICAŢII │ 197.476│ 162.749│ 142.700│ 94.006││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 136.976│ 97.770│ 77.302│ 78.224││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.995│ 9.070│ 9.297│ 9.297││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 67.233│ 30.714│ 31.574│ 32.459││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.300│ 1.343│ 1.381│ 1.415││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 55.000│ 56.540│ 34.944│ 34.944││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 100│ 103│ 106│ 109││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 5.348│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 60.500│ 64.979│ 65.398│ 15.782││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 60.500│ 64.979│ 65.398│ 15.782││ 01 │Comunicaţii │ 197.476│ │ │ ││8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 101.322│ 108.155│ 111.184│ 113.964││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 101.322│ 108.155│ 111.184│ 113.964││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ 28.622│ 36.376│ 37.395│ 38.330││ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72.700│ 71.779│ 73.789│ 75.634││ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 28.622│ │ │ ││ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │ │ │ ││ │energiei │ 66.200│ │ │ ││ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │ ││ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 6.500│ │ │ ││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 65.362│ 152.080│ 83.601│ 14.451││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 65.362│ 152.080│ 83.601│ 14.451││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 2.268│ 2.162│ 2.302│ 2.431││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.000│ 8.781│ 9.026│ 9.252││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ ││ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 59.985│ 138.369│ 69.505│ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.109│ 2.768│ 2.768│ 2.768││ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 2.109│ │ │ ││ 04 │Turism │ 63.253│ │ │ ││9901 │DEFICIT │-18.176.810│ -15.531.108│ -16.484.699│ -18.258.169│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘  +  Anexa 2 *Font 7*    TOTAL                                    SINTEZA      cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,             titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz                               pe anii 2013-2016                                                                                                                          - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5000 │TOTAL GENERAL │134.571.238│ 140.230.707│ 147.349.091│ 156.052.675││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │127.757.559│ 134.241.281│ 141.551.606│ 149.926.890││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.523.470│ 21.656.609│ 22.165.510│ 22.171.344││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.873.718│ 5.929.985│ 6.056.832│ 6.175.684││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.390.939│ 11.206.996│ 11.566.737│ 11.455.518││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.596.299│ 4.194.769│ 4.253.854│ 4.308.075││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 207.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 29.004.269│ 28.831.566│ 29.310.230│ 29.635.990││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.444.611│ 11.886.420│ 12.941.261│ 12.863.766││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 27.424.564│ 32.758.221│ 37.010.393│ 44.553.719││ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 14.163.378│ 14.621.224│ 15.100.420│ 15.545.113││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.837.712│ 1.762.749│ 1.837.868│ 1.948.846││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.291.599│ 1.285.742│ 1.201.501│ 1.161.835││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.609.860│ 2.279.250│ 2.470.026│ 2.401.489││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.330.512│ 2.238.769│ 2.428.551│ 2.359.102││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 274.348│ 35.481│ 36.475│ 37.387││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.203.819│ 3.710.176│ 3.327.459│ 3.724.296││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.350│ 100.350│ 115.551│ 94.642││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.103.469│ 3.609.826│ 3.211.908│ 3.629.654││5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │116.359.340│ 122.347.669│ 129.540.536│ 138.263.766││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │110.622.817│ 117.414.403│ 124.791.870│ 133.186.096││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.556.298│ 20.689.813│ 21.192.918│ 21.192.918││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 12.254.325│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 9.917.577│ │ │ ││ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 27.426│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 699.670│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 243.791│ │ │ ││ 08 │Fond de premii │ 110│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.125│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 57.664│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 6.468│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 367.838│ │ │ ││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 4.717│ │ │ ││ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 8.557│ │ │ ││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 26.631│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 892.751│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 2.707.251│ │ │ ││ 02 │Norme de hrană │ 1.987.603│ │ │ ││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 470.938│ │ │ ││ 04 │Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 1.632│ │ │ ││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 32.059│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 215.019│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 3.622.010│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 2.911.585│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 31.407│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 607.206│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 10.700│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ ││ │angajaţi │ 4.630│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 56.482│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.347.558│ 4.406.871│ 4.526.068│ 4.636.263││ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.018.049│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 44.737│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 9.968│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 496.685│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 61.177│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 259.408│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 48.627│ │ │ ││ 07 │Transport │ 13.519│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 209.980│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 641.670│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 232.278│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 77.131│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 101.209│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 98.307│ │ │ ││ 02 │Hrană pentru animale │ 2.902│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 87.952│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 49.273│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 24.528│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 12.763│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanţi │ 1.388│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 79.350│ │ │ ││ 01 │Uniforme şi echipament │ 32.846│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.731│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 44.773│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 150.383│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 90.162│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străînătate │ 60.221│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 2.369│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 11.757│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10.738│ │ │ ││ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 21.378│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 13.539│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 6.961│ │ │ ││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │ ││ │activelor fixe pentru armată │ 5.024│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 246│ │ │ ││ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ ││ │animalelor │ 4.200│ │ │ ││ 21 │Meteorologie │ 44.065│ │ │ ││ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ │ │ ││ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 840│ │ │ ││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 56.945│ │ │ ││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 24.625│ │ │ ││ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │interne │ 18.801│ │ │ ││ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 4.000│ │ │ ││ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 9.519│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 21.302│ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 25.179│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 782.615│ │ │ ││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 823│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 19.582│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 20.715│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 171.392│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 111.726│ │ │ ││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ ││ │publice │ 1.332│ │ │ ││ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 7.166│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 449.379│ │ │ ││ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ │ │ │ ││ │unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ ││ │publice locale │ 469.183│ │ │ ││ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ │ │ │ ││ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ ││ │publice locale │ 23.310│ │ │ ││ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ │ │ │ ││ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ 140.830│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.386.775│ 11.202.832│ 11.562.573│ 11.451.354││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 6.495.400│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 6.495.400│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 2.925.923│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 2.817.089│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 108.834│ │ │ ││ 04 │Dobanzi aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 965.452│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.496.299│ 4.194.769│ 4.253.854│ 4.308.075││ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.500│ │ │ ││ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │ ││ │tarif │ 500│ │ │ ││ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │ ││ │public de călători │ 1.190.000│ │ │ ││ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 349.000│ │ │ ││ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 5.815│ │ │ ││ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 16.115│ │ │ ││ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 197.110│ │ │ ││ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 50.915│ │ │ ││ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.358.273│ │ │ ││ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 194.071│ │ │ ││ 30 │Alte subvenţii │ 126.000│ │ │ ││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 207.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 200.000│ │ │ ││ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 28.062.685│ 27.896.737│ 28.375.401│ 28.701.161││ 01 │Transferuri curente │ 27.143.461│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 2.635.419│ │ │ ││ 02 │Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 1.739.905│ │ │ ││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 631.521│ │ │ ││ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ ││ │handicap │ 2.145.327│ │ │ ││ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 13.407.844│ │ │ ││ 08 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj │ 111.433│ │ │ ││ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │persoane care executa pedepse private de libertate │ │ │ │ ││ │sau arest preventiv │ 1.528│ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │fondului naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate │ 3.794.160│ │ │ ││ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.450│ │ │ ││ 25 │Programe pentru sănătate │ 69.304│ │ │ ││ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │ ││ │pentru creşterea copilului │ 103.910│ │ │ ││ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 400.542│ │ │ ││ 30 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │pensionari │ 978.500│ │ │ ││ 31 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 25.738│ │ │ ││ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 10.000│ │ │ ││ 36 │Sprijin financiar la constituirea familiei │ 20│ │ │ ││ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ ││ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ ││ │petrolieri │ 160.000│ │ │ ││ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 19.940│ │ │ ││ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │ │ │ │ ││ │nou-născuţi │ 10│ │ │ ││ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea sănătăţii │ 29.060│ │ │ ││ 48 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea camerelor agricole │ 10.192│ │ │ ││ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │ ││ │aflaţi în centrele de cazare │ 358│ │ │ ││ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ ││ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ 2.300│ │ │ ││ 54 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale destinate finanţării unor programe de interes │ │ │ │ ││ │naţional │ 15.000│ │ │ ││ 55 │Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 919.224│ │ │ ││ 03 │Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, │ │ │ │ ││ │modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de │ │ │ │ ││ │interes local clasate │ 240.259│ │ │ ││ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de │ │ │ │ ││ │sport │ 22.000│ │ │ ││ 05 │Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ │ │ │ ││ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │ │ │ ││ │urbanism │ 1.500│ │ │ ││ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │ │ │ ││ │termoficare │ 45.184│ │ │ ││ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ │ │ │ ││ │urgenţă │ 10.012│ │ │ ││ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ ││ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │ │ │ ││ │locuinţă │ 10.000│ │ │ ││ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │ ││ │subîmprumutate │ 120.543│ │ │ ││ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 3.000│ │ │ ││ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 32.327│ │ │ ││ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 66.237│ │ │ ││ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 155.610│ │ │ ││ 17 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate │ 5.000│ │ │ ││ 20 │Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor │ 133.684│ │ │ ││ 21 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii │ │ │ │ ││ │în turism │ 1.000│ │ │ ││ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ ││ │echipamentelor de comunicaţii în urgenta în sănătate │ 1.000│ │ │ ││ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 1.000│ │ │ ││ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ 3.000│ │ │ ││ 30 │Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu │ 8.000│ │ │ ││ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │ ││ │de interes naţional │ 14.868│ │ │ ││ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │ ││ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 45.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.353.711│ 11.818.002│ 12.880.674│ 12.803.179││ 01 │A. Transferuri interne │ 5.220.234│ │ │ ││ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 38.500│ │ │ ││ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ ││ │Olimpic şi Sportiv Român │ 14.700│ │ │ ││ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 43.364│ │ │ ││ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │ ││ │antigrindină │ 7.547│ │ │ ││ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 5.000│ │ │ ││ 07 │Programe comunitare │ 73│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 29.213│ │ │ ││ 09 │Programe ISPA │ 600│ │ │ ││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.460.599│ │ │ ││ 13 │Programe de dezvoltare │ 341.006│ │ │ ││ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 287.779│ │ │ ││ 16 │Sprijinirea infiinţării de noi întreprinderi şi │ │ │ │ ││ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ ││ │mijlocii │ 69.970│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 900.806│ │ │ ││ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 624.878│ │ │ ││ 29 │Reparaţii curente aferente infrastructurii │ │ │ │ ││ │feroviare publice │ 78.000│ │ │ ││ 46 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ ││ │de ajutor de stat │ 523.809│ │ │ ││ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │ ││ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 10.000│ │ │ ││ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││ │şi inovare │ 682.315│ │ │ ││ 49 │Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul │ │ │ │ ││ │economic │ 66.000│ │ │ ││ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ ││ 53 │Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │ ││ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 3.600│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 450.293│ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 332.120│ │ │ ││ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocata în străînătate │ 54.333│ │ │ ││ 04 │Alte transferuri curente în străînătate │ 570│ │ │ ││ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │ ││ │Dezvoltare │ 63.270│ │ │ ││ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 6.683.184│ │ │ ││ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 563.931│ │ │ ││ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 4.522│ │ │ ││ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 686.168│ │ │ ││ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ │ │ │ ││ │acordat Marii Britanii │ 332.277│ │ │ ││ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.977.787│ │ │ ││ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 76.488│ │ │ ││ 10 │Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor │ │ │ │ ││ │de Jos şi Suediei │ 42.011│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 14.006.804│ 19.515.673│ 23.840.605│ 31.417.366││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 2.763.779│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 552.940│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.664.145│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 546.694│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 832.778│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 150.514│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 562.253│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 120.011│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 3.767.873│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 530.186│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.601.838│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 635.849│ │ │ ││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de │ │ │ │ ││ │Dezvoltare Rurala (FEADR) │ 2.011.741│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 2.011.741│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 99.854│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 99.854│ │ │ ││ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ │ │ │ ││ │Agricola (FEGA) │ 162.357│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 50.095│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 112.262│ │ │ ││ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ │ │ │ ││ │Preaderare (IPA) │ 6.590│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 834│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.787│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 969│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 2.501│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 987│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 409│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.105│ │ │ ││ 09 │Sume aferente Fondului European pentru │ │ │ │ ││ │Refugiaţi │ 777│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 314│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 313│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 150│ │ │ ││ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 1.078│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 435│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 435│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 208│ │ │ ││ 11 │Sume aferente Fondului European de │ │ │ │ ││ │Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe │ 1.155│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 465│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 466│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 224│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 27.657│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 5.671│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 15.686│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 6.300│ │ │ ││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 454│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 366│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 88│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 20.489│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 10.343│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 7.055│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.091│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 60.112│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 36.648│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 13.542│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 9.922│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 9.692│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 6.754│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.791│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 147│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 28.901│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 23.627│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.274│ │ │ ││ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului │ │ │ │ ││ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 184.104│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 29.564│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 133.315│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 21.225│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 666.678│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 140.275│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 460.932│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 65.471│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 1.422.147│ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ ││ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ 814.216│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ 99.065│ │ │ ││ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ ││ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 1.005.395│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparitatilor economice şi sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 17.411│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 8.270│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 7.848│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.293│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.150.208│ 14.608.047│ 15.087.241│ 15.531.932││ 01 │Asigurări sociale │ 7.636.078│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.514.130│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.140.396│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 371.984│ │ │ ││ 03 │Tichete de creşă │ 1.750│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.763.880│ 1.688.917│ 1.764.035│ 1.875.013││ 01 │Burse │ 443.895│ │ │ ││ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.422│ │ │ ││ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ │ │ │ ││ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ ││ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 83.160│ │ │ ││ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │ │ │ ││ │combatere a intoleranţei │ 3.800│ │ │ ││ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi │ │ │ │ ││ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.000│ │ │ ││ 08 │Programe pentru tineret │ 12.500│ │ │ ││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 31.870│ │ │ ││ 12 │Susţinerea cultelor │ 35.262│ │ │ ││ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │ │ │ ││ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 12.000│ │ │ ││ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │ │ │ ││ │cult │ 262.803│ │ │ ││ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.101│ │ │ ││ 16 │Proiecte de comunicare,informare publică şi promovarea│ │ │ │ ││ │imaginii şi intereselor româneşti peste hotare │ 1.600│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 652.664│ │ │ ││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 31.672│ │ │ ││ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 67.787│ │ │ ││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 9.540│ │ │ ││ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ ││ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.287│ │ │ ││ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 1.000│ │ │ ││ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 8.322│ │ │ ││ 27 │Renta viageră agricolă │ 60.000│ │ │ ││ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ ││ │Muntele Athos │ 1.100│ │ │ ││ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │ ││ │discriminării │ 343│ │ │ ││ 32 │Rambursarea contravalorii unor servicii de navigaţie │ │ │ │ ││ │aeriană │ 8.373│ │ │ ││ 33 │Sume destinate menţinerii navigabilitatii aeronavelor │ │ │ │ ││ │pentru zboruri speciale │ 11.379│ │ │ ││ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ │ │ │ ││ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru │ │ │ │ ││ │bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei │ │ │ │ ││ │care administreaza infrastructura feroviară │ 5.000│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ ││ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.291.599│ 1.285.742│ 1.201.501│ 1.161.835││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 2.291.599│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.552.404│ 1.242.790│ 1.440.907│ 1.373.074││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.277.056│ 1.202.309│ 1.399.432│ 1.330.687││ 01 │Active fixe │ 980.067│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 467.104│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 127.071│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 51.392│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 334.500│ │ │ ││ 02 │Stocuri │ 200.316│ │ │ ││ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 200.316│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 78.673│ │ │ ││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 270.348│ 35.481│ 36.475│ 37.387││ 01 │Active financiare │ 270.348│ │ │ ││ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ ││ │comerciale │ 270.348│ │ │ ││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 4.184.119│ 3.690.476│ 3.307.759│ 3.704.596││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.350│ 100.350│ 115.551│ 94.642││ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 350│ │ │ ││ 30 │Alte împrumuturi │ 100.000│ │ │ ││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 4.083.769│ 3.590.126│ 3.192.208│ 3.609.954││ 01 │Rambursări de credite externe │ 1.456.006│ │ │ ││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 475.994│ │ │ ││ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 980.012│ │ │ ││ 02 │Rambursări de credite interne │ 373.000│ │ │ ││ 02 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne │ 373.000│ │ │ ││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.254.763│ │ │ ││5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 12.928.828│ 11.291.181│ 13.246.178│ 21.474.316││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.793.588│ 11.161.727│ 13.114.226│ 21.344.220││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.316.715│ 3.523.265│ 3.609.159│ 3.609.091││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.601.547│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 2.402.749│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 38.483│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 23.824│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 677│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plaţii cu ora │ 850│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 5.000│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 74.913│ │ │ ││ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.856│ │ │ ││ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 595│ │ │ ││ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 2.324│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 50.276│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 40.210│ │ │ ││ 02 │Norme dE hrană │ 38.769│ │ │ ││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ ││ │sa │ 1.234│ │ │ ││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 15│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 167│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 674.958│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 508.219│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 12.716│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 128.127│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 3.928│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ ││ │angajaţi │ 7│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 21.961│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 776.990│ 834.427│ 852.926│ 874.493││ 01 │Bunuri şi servicii │ 489.605│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 19.810│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 2.526│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 95.501│ │ │ ││ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 10.815│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 26.986│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 7.743│ │ │ ││ 07 │Transport │ 3.380│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 103.341│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 113.233│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 106.270│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 20.535│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 150│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 150│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 664│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 622│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 2│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 40│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5.733│ │ │ ││ 01 │Uniforme şi echipament │ 975│ │ │ ││ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 58│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.700│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 81.856│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 50.799│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străînătate │ 31.057│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 78│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 3│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3.075│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 3.368│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 3.618│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 2.048│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 85│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 4.772│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 161.400│ │ │ ││ 01 │Reclama şi publicitate │ 292│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 15.131│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 4.340│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 90.971│ │ │ ││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituţiei publice │ 879│ │ │ ││ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 155│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 49.132│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 13.243│ 16.684│ 22.601│ 22.806││ 01 │Transferuri curente │ 13.243│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 13.219│ │ │ ││ 03 │Acţiuni de sănătate │ 24│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 6.774.957│ 5.799.669│ 6.159.036│ 5.919.907││ 01 │A. Transferuri interne │ 7.323│ │ │ ││ 07 │Programe comunitare │ 73│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 4.200│ │ │ ││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.000│ │ │ ││ 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.050│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 84.450│ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 83.880│ │ │ ││ 04 │Alte transferuri curente în străînătate │ 570│ │ │ ││ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 6.683.184│ │ │ ││ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 563.931│ │ │ ││ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 4.522│ │ │ ││ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 686.168│ │ │ ││ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ │ │ │ ││ │Marii Britanii │ 332.277│ │ │ ││ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.977.787│ │ │ ││ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 76.488│ │ │ ││ 10 │Contribuţii pentru reducerile în favoarea Ţărilor │ │ │ │ ││ │de Jos şi Suediei │ 42.011│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ ││ │POSTADERARE │ 1.890.728│ 870.582│ 2.369.987│ 10.833.990││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 40.186│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 5.293│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 29.390│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.503│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 262.736│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 34.963│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 176.632│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 51.141│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 1.001│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 487│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 409│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 105│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 6.837│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 1.464│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.070│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.303│ │ │ ││ 13 │Alte programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen│ 268│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 216│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 52│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 431│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 200│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 194│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 37│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 4.982│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 3.809│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 810│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 363│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 6.274│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 5.688│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 586│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 14.351│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 13.582│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 769│ │ │ ││ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ ││ │Asistenţă Tehnică │ 181.934│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 29.245│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 131.507│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 21.182│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 138.801│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 27.867│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 83.744│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 27.190│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 12.000│ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ ││ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ 188.731│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ 20.435│ │ │ ││ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ ││ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 1.005.395│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparitatilor economice şi sociale │ │ │ │ ││ │în cadrul Uniunii Europene extinse │ 6.366│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 1.205│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.969│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 192│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.571│ 2.874│ 2.891│ 2.907││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 440│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 1.618│ │ │ ││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 170│ │ │ ││ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │ ││ │discriminării │ 343│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ ││ │RAMBURSABILĂ │ 18.384│ 114.226│ 97.626│ 81.026││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 18.384│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 135.240│ 129.454│ 131.952│ 130.096││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 135.240│ 129.454│ 131.952│ 130.096││ 01 │Active fixe │ 131.297│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 34.285│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 45.023│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 8.561│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 43.428│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 3.943│ │ │ ││ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 5.238.314│ │ │ ││ 01 │Administraţia prezidenţială │ 23.010│ │ │ ││ 02 │Autorităţi legislative │ 283.226│ │ │ ││ 03 │Autorităţi executive │ 4.587.679│ │ │ ││ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 344.399│ │ │ ││ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 6.683.184│ │ │ ││ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │ ││ │Uniunea Europeană │ 1.007.330│ │ │ ││5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.927.965│ 1.880.809│ 1.893.870│ 1.572.379││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.927.870│ 1.880.711│ 1.893.770│ 1.572.277││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 142.630│ 148.191│ 151.880│ 151.880││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 111.971│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 109.161│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 2.367│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 56│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 331│ │ │ ││ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 56│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 29│ │ │ ││ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ │ │ │ ││ │şi familia sa │ 29│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 30.630│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 23.000│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 560│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.800│ │ │ ││ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 318│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 952│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 11.694│ 12.088│ 12.454│ 12.791││ 01 │Bunuri şi servicii │ 6.834│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 80│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 100│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 3.610│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 313│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 159│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 9│ │ │ ││ 07 │Transport │ 106│ │ │ ││ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 513│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 300│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 1.644│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 172│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 9│ │ │ ││ 02 │Hrana pentru animale │ 9│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 91│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 91│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 246│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 96│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străînătate │ 150│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 52│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 60│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 17│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 28│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 62│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 52│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 4.071│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 344│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 34│ │ │ ││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituţiei publice │ 3│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.690│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 16.701│ 17.237│ 17.707│ 18.138││ 01 │Transferuri curente │ 16.701│ │ │ ││ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 16.701│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.109.266│ 1.232.950│ 1.263.972│ 1.285.273││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.019.121│ │ │ ││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 20.000│ │ │ ││ 13 │Programe de dezvoltare │ 341.006│ │ │ ││ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ ││ │şi inovare │ 658.115│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 90.145│ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 90.145│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 631.883│ 454.549│ 432.061│ 88.499││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 578.242│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 77.018│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 394.004│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 107.220│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 28.283│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 4.242│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 22.626│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.415│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 19│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 4│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 15│ │ │ ││ 19 │Asistenţă tehnică în cadrul programului Operaţional │ │ │ │ ││ │Asistenţă Tehnică │ 2.170│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 319│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.808│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 43│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 23.169│ │ │ ││ 01 │Finanţarea naţională │ 4.448│ │ │ ││ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 13.300│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.421│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 15.696│ 15.696│ 15.696│ 15.696││ 01 │Burse │ 1.457│ │ │ ││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 80│ │ │ ││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 5.767│ │ │ ││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 70│ │ │ ││ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 8.322│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 95│ 98│ 100│ 102││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 95│ 98│ 100│ 102││ 01 │Active fixe │ 50│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 50│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 45│ │ │ ││ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 159.957│ │ │ ││ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │ ││ │generale │ 1.768.008│ │ │ ││5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 1.971.716│ 1.873.023│ 1.852.665│ 1.856.444││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.696.345│ 1.832.518│ 1.811.165│ 1.814.032││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 412.573│ 891.850│ 900.000│ 900.000││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 323.600│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 323.600│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 88.973│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 69.557│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.618│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 17.798│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 17.502│ 13.654│ 18.489│ 18.339││ 01 │Bunuri şi servicii │ 9│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 6│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 3│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 152│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 9.772│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 7.569│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 6.769│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 800│ │ │ ││ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 207.000│ 107.000│ 107.000│ 107.000││ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 200.000│ │ │ ││ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 8.000│ 40.000│ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 8.000│ │ │ ││ 30 │Fondul de risc Programul Mihail Kogălniceanu │ 8.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 402.857│ 154.591│ 155.548│ 154.248││ 01 │A. Transferuri interne │ 330.254│ │ │ ││ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 287.779│ │ │ ││ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │ ││ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 10.000│ │ │ ││ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 72.603│ │ │ ││ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străînătate │ 9.333│ │ │ ││ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ 63.270│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 648.413│ 625.423│ 630.128│ 634.445││ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.422│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 641.991│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 275.371│ 40.505│ 41.500│ 42.412││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23│ 24│ 25│ 25││ 01 │Active fixe │ 23│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 12│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 11│ │ │ ││ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 270.348│ 35.481│ 36.475│ 37.387││ 01 │Active financiare │ 270.348│ │ │ ││ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ ││ │comerciale │ 270.348│ │ │ ││ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000││ 02 │Fond de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului │ 200.000│ │ │ ││ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ ││ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 287.779│ │ │ ││ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 72.270│ │ │ ││ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 5.000│ │ │ ││ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │ ││ │programului Prima casa │ 10.000│ │ │ ││ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ ││ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ ││ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.357.192│ │ │ ││5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI │ 14.063.047│ 14.442.063│ 14.476.395│ 14.873.874││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.455.272│ 11.265.800│ 11.637.902│ 11.519.100││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 56.788│ 54.701│ 53.310│ 44.048││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 56.788│ │ │ ││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 24.469│ │ │ ││ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │interne │ 18.800│ │ │ ││ 03 │Stabilirea riscului de tara │ 4.000│ │ │ ││ 04 │Comisoane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 9.519│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.277.941│ 11.110.568│ 11.483.805│ 11.382.156││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 6.495.400│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 6.495.400│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 2.817.089│ │ │ ││ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 2.817.089│ │ │ ││ 04 │Dobânzi aferente imprumuturilor preluate/contracte │ │ │ │ ││ │de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 965.452│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 120.543│ 100.531│ 100.787│ 92.896││ 02 │Transferuri de capital │ 120.543│ │ │ ││ 10 │Plaţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │ ││ │subîmprumutate │ 120.543│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.607.775│ 3.176.263│ 2.838.493│ 3.354.774││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.607.775│ 3.176.263│ 2.838.493│ 3.354.774││ 01 │Rambursări de credite externe │ 980.012│ │ │ ││ 06 │Diferente de curs aferente datoriei publice externe │ 980.012│ │ │ ││ 02 │Rambursări de credite interne │ 373.000│ │ │ ││ 02 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne │ 373.000│ │ │ ││ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ ││ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.254.763│ │ │ ││5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE │ 17.238.528│ 15.858.343│ 16.033.157│ 16.235.720││ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.238.528│ 15.858.343│ 16.033.157│ 16.235.720││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 17.238.528│ 15.858.343│ 16.033.157│ 16.235.720││ 01 │Transferuri curente │ 17.238.528│ │ │ ││ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 13.407.844│ │ │ ││ 08 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj │ 111.433│ │ │ ││ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ │ │ │ ││ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ 3.719.251│ │ │ ││ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor sociale de stat │ 13.407.844│ │ │ ││ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │asigurărilor pentru şomaj │ 111.433│ │ │ ││ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ ││ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 3.719.251│ │ │ ││6001 │APĂRARE │ 4.465.696│ 4.566.672│ 4.684.034│ 4.712.007││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.186.611│ 4.286.953│ 4.397.436│ 4.417.660││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.493.232│ 3.532.793│ 3.623.312│ 3.623.312││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.021.325│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 1.486.291│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 184.333│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 89│ │ │ ││ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 85│ │ │ ││ 11 │Fond aferent plaţii cu ora │ 7│ │ │ ││ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 4│ │ │ ││ 13 │Indemnizatii de delegare │ 271.611│ │ │ ││ 14 │Indemnizatii de detaşare │ 1.492│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 77.413│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 904.480│ │ │ ││ 02 │Norme de hrana │ 607.331│ │ │ ││ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 109.772│ │ │ ││ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 20.771│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în natura │ 166.606│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 567.427│ │ │ ││ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 464.351│ │ │ ││ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.183│ │ │ ││ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 92.155│ │ │ ││ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator │ │ │ │ ││ │pentru angajaţi │ 3.775│ │ │ ││ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii │ 5.963│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 482.590│ 501.510│ 518.631│ 534.344││ 01 │Bunuri şi servicii │ 363.910│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 2.644│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.251│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forta motrica │ 164.733│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 24.316│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianti │ 81.414│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 15.137│ │ │ ││ 07│Transport │ 8.188│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 21.705│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │functional │ 40.498│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 4.024│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 8.150│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 40.955│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 39.967│ │ │ ││ 02│Hrana pentru animale │ 988│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 6.165│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 5.845│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 205│ │ │ ││ 04│Dezinfectanti │ 115│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 17.972│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 14.853│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 360│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 2.759│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 15.143│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 7.263│ │ │ ││ 02│Deplasări în străînătate │ 7.880│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 15│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.020│ │ │ ││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 535│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 62│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 577│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 1.056│ │ │ ││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 2.051│ │ │ ││ │fixe pentru armată │ │ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 73│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 24.906│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 1.166│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţa │ 1.852│ │ │ ││ 04│Chirii │ 3.129│ │ │ ││ 09│Executarea silita a creanţelor bugetare │ 37│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 18.722│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 94.552│ 109.193│ 112.114│ 116.649││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 94.552│ │ │ ││ 03│Acţiuni de sănătate │ 94.552│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 115.882│ 143.102│ 143.024│ 143.000││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 115.882│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 115.882│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 105│ 105│ 105│ 105││ 02 │Ajutoare sociale │ 105│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natura │ 105│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 250│ 250│ 250│ 250││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 250│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 279.085│ 279.719│ 286.598│ 294.347││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 279.085│ 279.719│ 286.598│ 294.347││ 01 │Active fixe │ 240.983│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 43.952│ │ │ ││ 02│Masini, echipamente şi mijloace de transport │ 15.275│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.500│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 180.256│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 38.102│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrala │ 238.682│ │ │ ││ 02 │Apărare naţionala │ 3.798.917│ │ │ ││ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │ ││ │afara teritoriului statului român │ 395.080│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 25.469│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 7.548│ │ │ ││6101 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAŢIONALA │ 12.394.592│ 12.859.270│ 13.159.875│ 13.223.475││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.165.279│ 12.527.246│ 12.812.583│ 12.864.924││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.262.311│ 10.587.562│ 10.852.465│ 10.852.465││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.734.083│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 4.694.339│ │ │ ││ 03│Indemnizatie de conducere │ 26.793│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 367.408│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 180.385│ │ │ ││ 08│Fond de premii │ 100│ │ │ ││ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 50│ │ │ ││ 11│Fond aferent plaţii cu ora │ 424│ │ │ ││ 12│Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitaţii │ 75│ │ │ ││ 13│Indemnizatii de delegare │ 16.774│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 978│ │ │ ││ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 7.845│ │ │ ││ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 23.908│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 415.004│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 1.715.519│ │ │ ││ 02│Norme de hrana │ 1.306.164│ │ │ ││ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 354.099│ │ │ ││ 04│Locuinţa de serviciu folosita de salariat şi │ │ │ │ ││ │familia sa │ 85│ │ │ ││ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 10.899│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în natura │ 44.272│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 1.854.742│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.538.687│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 8.309│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 288.079│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 3.239│ │ │ ││ 05│Prime de asigurare viaţa plătite de angajator │ │ │ │ ││ │pentru angajaţi │ 847│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii │ 15.581│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 833.222│ 831.638│ 855.645│ 877.671││ 01 │Bunuri şi servicii │ 401.036│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 7.741│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.609│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrica │ 131.873│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 12.237│ │ │ ││ 05│Carburanti şi lubrifianti │ 92.915│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 12.806│ │ │ ││ 07│Transport │ 1.434│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 48.096│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │functional │ 69.027│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 23.298│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 29.517│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 8.443│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 6.702│ │ │ ││ 02│Hrana pentru animale │ 1.741│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2.364│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 2.084│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 149│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 104│ │ │ ││ 04│Dezinfectanti │ 27│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 8.191│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 2.979│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 187│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 5.025│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 25.515│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 13.580│ │ │ ││ 02│Deplasări în străînătate │ 11.935│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 1.540│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 200│ │ │ ││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 1.243│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 13.509│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 973│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 1.070│ │ │ ││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │ ││ │fixe pentru armata │ 2.841│ │ │ ││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor │ 2│ │ │ ││ 01│Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 1│ │ │ ││ 02│Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor │ │ │ │ ││ │interne │ 1│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 5.251│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 28 │Ajutor public judiciar │ 25.179│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 123.095│ │ │ ││ 01│Reclama şi publicitate │ 314│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 1.467│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţa │ 11.305│ │ │ ││ 04│Chirii │ 55.812│ │ │ ││ 07│Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ ││ │publice │ 344│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 53.853│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 855.123│ 887.333│ 909.353│ 929.566││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 847.898│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 777.131│ │ │ ││ 03│Acţiuni de sănătate │ 68.881│ │ │ ││ 10│Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ 1.528│ │ │ ││ │persoane care executa pedepse private de libertate │ │ │ │ ││ │sau arest preventiv │ │ │ │ ││ 52│Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 358│ │ │ ││ │asigurari sociale de sănătate pentru cetăţeni straini │ │ │ │ ││ │aflati în centrele de cazare │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 7.225│ │ │ ││ 08│Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ │ │ │ ││ │în urgenta │ 6.925│ │ │ ││ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 300│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.029│ 11.436│ 11.230│ 10.258││ 01 │A. Transferuri interne │ 5.079│ │ │ ││ 18│Alte transferuri curente interne │ 5.079│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ ││ │organizatii internaţionale) │ 4.950│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale │ 4.950│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE │ 177.172│ 179.363│ 148.590│ 160.050││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 50.482│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 6.240│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 29.774│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 14.468│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 76.648│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 9.354│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 53.010│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 14.284│ │ │ ││ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ │ │ │ ││ │Preaderare (IPA) │ 5.004│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 605│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 3.430│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 969│ │ │ ││ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 777│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 314│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 313│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 150│ │ │ ││ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 1.078│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 435│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 435│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 208│ │ │ ││ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ ││ │resortisanţilor tarilor terţe │ 1.155│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 465│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 466│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 224│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 20.820│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 4.207│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 11.616│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 4.997│ │ │ ││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 186│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 150│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 36│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finantate în │ │ │ │ ││ │perioada 2007-2013 │ 7.789│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 5.049│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 1.071│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.669│ │ │ ││ 16 │Alte facilitaţi şi instrumente postaderare │ 4.132│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 2.031│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 1.319│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 782│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvetiano-român vizand │ 9.101│ │ │ ││ │reducerea disparitatilor economice şi sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 5.121│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 2.879│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.101│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 50│ 50│ 50│ 50││ 02 │Ajutoare sociale │ 50│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 40│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natura │ 10│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.200│ 4.864│ 10.250│ 9.864││ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 500│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 3.700│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 23.172│ 25.000│ 25.000│ 25.000││ │RAMBURSABILA │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 23.172│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 229.313│ 332.024│ 347.292│ 358.551││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 229.313│ 332.024│ 347.292│ 358.551││ 01 │Active fixe │ 190.033│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 127.541│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 28.385│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 5.209│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 28.898│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 21.411│ │ │ ││ 01 │Administraţia centrala │ 1.479.383│ │ │ ││ 03 │Ordine publică │ 4.445.667│ │ │ ││ 01 │Politie │ 2.723.524│ │ │ ││ 02 │Jandarmerie │ 1.049.257│ │ │ ││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 672.886│ │ │ ││ 04 │Siguranţa naţionala │ 1.694.316│ │ │ ││ 05 │Protecţie civila şi protecţia contra incendiilor │ 1.123.996│ │ │ ││ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.053.322│ │ │ ││ 07 │Penitenciare │ 771.131│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │ ││ │siguranţa naţionala │ 720│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ ││ │siguranţei naţionale │ 826.057│ │ │ ││6501 │INVATAMANT │ 3.972.836│ 4.014.212│ 4.119.410│ 4.204.591││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.871.632│ 3.901.653│ 4.001.913│ 4.081.469││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 555.596│ 576.349│ 588.480│ 588.480││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 392.602│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 333.977│ │ │ ││ 03│Indemnizaţie de conducere │ 633│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 10.904│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 5.204│ │ │ ││ 08│Fond de premii │ 10│ │ │ ││ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 3│ │ │ ││ 11│Fond aferent plaţii cu ora │ 23.808│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 251│ │ │ ││ 13│Indemnizatii de delegare │ 1.140│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 352│ │ │ ││ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 72│ │ │ ││ 16│Alocaţii pentru locuinte │ 344│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 15.904│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 45.350│ │ │ ││ 02│Norme de hrana │ 33.887│ │ │ ││ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 7.009│ │ │ ││ 04│Locuinta de serviciu folosita de salariat şi │ │ │ │ ││ │familia sa │ 165│ │ │ ││ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 358│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în natura │ 3.931│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 102.899│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 80.115│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.414│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 18.553│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 340│ │ │ ││ 05│Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ ││ │angajaţi │ 1│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii │ 2.476│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 203.755│ 190.239│ 192.945│ 195.429││ 01 │Bunuri şi servicii │ 84.906│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 4.149│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2.013│ │ │ ││ 03│Incalzit, iluminat şi forta motrica │ 46.722│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 6.942│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianti │ 2.336│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 1.203│ │ │ ││ 07│Transport │ 270│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.435│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │functional │ 5.975│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru intreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 9.861│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 5.214│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 43.075│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 43.070│ │ │ ││ 02│Hrana pentru animale │ 5│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 710│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 490│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 129│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 1│ │ │ ││ 04│Dezinfectanti │ 90│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 36.565│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 10.069│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 713│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 25.783│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 8.939│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferari │ 7.816│ │ │ ││ 02│Deplasări în străînătate │ 1.123│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 29│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 130│ │ │ ││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 4.658│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 586│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 3.967│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 257│ │ │ ││ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │ ││ │fixe pentru armata │ 132│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 110│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 5│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 11.522│ │ │ ││ 01│Reclama şi publicitate │ 99│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 251│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţa │ 630│ │ │ ││ 04│Chirii │ 1.783│ │ │ ││ 07│Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituţiei publice │ 29│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.730│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 2.025.265│ 2.091.978│ 2.149.267│ 2.203.547││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 2.025.265│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 285.270│ │ │ ││ 02│Finanţarea de baza a învăţământului superior │ 1.739.905│ │ │ ││ 03│Acţiuni de sănătate │ 90│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.647│ 1.453│ 1.453│ 1.453││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.190│ │ │ ││ 18│Alte transferuri curente interne │ 1.190│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în strainatate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 457│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale │ 457│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 287.322│ 300.108│ 306.335│ 310.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regionala(FEDR) │ 2.232│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 331│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 1.473│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 428│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 283.806│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 69.891│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 190.558│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 23.357│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finantate în perioada │ 38│ │ │ ││ │2007-2013 │ │ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 38│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 327│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 188│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 100│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 39│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 919│ │ │ ││ 01│Finantarea naţională │ 145│ │ │ ││ 02│Finantarea externa nerambursabilă │ 627│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 147│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 300.780│ 312.528│ 321.263│ 329.280││ 02 │Ajutoare sociale │ 300.780│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 28.000│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natura │ 271.130│ │ │ ││ 03│Tichete de cresa │ 1.650│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 447.267│ 428.998│ 442.170│ 453.280││ 01 │Burse │ 436.788│ │ │ ││ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.101│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 1.250│ │ │ ││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 7.128│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 50.000│ │ │ ││ │RAMBURSABILA │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 50.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 101.204│ 112.559│ 117.497│ 123.122││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 101.204│ 112.559│ 117.497│ 123.122││ 01 │Active fixe │ 99.873│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 90.861│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 7.100│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 1.800│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 112│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.200│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrala │ 244.839│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 300.000│ │ │ ││ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 3.155│ │ │ ││ 01 │Învăţământ preşcolar │ 3.155│ │ │ ││ 04 │Învăţământ secundar │ 328.447│ │ │ ││ 01 │Învatamant secundar inferior │ 140.000│ │ │ ││ 02 │Învatamant secundar superior │ 165.447│ │ │ ││ 03 │Învăţământ profesional │ 23.000│ │ │ ││ 05 │Învăţământ postliceal │ 54.205│ │ │ ││ 06 │Învăţământ superior │ 2.255.567│ │ │ ││ 01 │Învăţământ universitar │ 2.164.900│ │ │ ││ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 90.667│ │ │ ││ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 46.500│ │ │ ││ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 46.500│ │ │ ││ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 310.000│ │ │ ││ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 130.000│ │ │ ││ 30 │Alte servicii auxiliare │ 180.000│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru invatamant │ 10│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 430.113│ │ │ ││6601 │SĂNĂTATE │ 2.618.677│ 2.724.208│ 2.739.808│ 2.802.418││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.576.594│ 2.672.558│ 2.686.712│ 2.747.994││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 584.846│ 609.747│ 624.989│ 624.989││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 450.806│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 299.929│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 75.779│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 33.624│ │ │ ││ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 274│ │ │ ││ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 32.575│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 554│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 825│ │ │ ││ 14│Indemnizatii de detasare │ 12│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 7.234│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 1.387│ │ │ ││ 02│Norme de hrana │ 1.303│ │ │ ││ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 33│ │ │ ││ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 10│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în natura │ 41│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 132.653│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 100.122│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2.515│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 24.491│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 1.199│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4.326│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 1.092.323│ 1.124.868│ 1.157.472│ 1.196.011││ 01 │Bunuri şi servicii │ 132.288│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 3.073│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.248│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrica │ 15.931│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 2.571│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianti │ 36.626│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 9.688│ │ │ ││ 07│Transport │ 4│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.933│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │functional │ 26.079│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 31.135│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 6.407│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 8.498│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 8.489│ │ │ ││ 02│Hrana pentru animale │ 9│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 77.743│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 40.070│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 24.006│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 12.526│ │ │ ││ 04│Dezinfectanti │ 1.141│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 7.802│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 3.808│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 341│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 3.653│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.657│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 3.018│ │ │ ││ 02│Deplasări în strainatate │ 639│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 600│ │ │ ││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 269│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 170│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 2.314│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 1.399│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 1│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 10│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 217.842│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 5│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţa │ 6│ │ │ ││ 04│Chirii │ 757│ │ │ ││ 09│Executarea silita a creanţelor bugetare │ 100│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 216.974│ │ │ ││ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ 469.183│ │ │ ││ │unităţilor sanitare din reţeaua │ │ │ │ ││ │administraţiei publice locale │ │ │ │ ││ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ 23.310│ │ │ ││ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ ││ │publice locale │ │ │ │ ││ 33 │Finantarea asistentei medicale desfăşurate în │ 140.830│ │ │ ││ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI│ 816.810│ 839.403│ 863.344│ 886.087││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 768.696│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 107.509│ │ │ ││ 03│Acţiuni de sănătate │ 467.974│ │ │ ││ 11│Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 74.909│ │ │ ││ │fondului naţional unic de asigurări sociale │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ ││ 25│Programe pentru sănătate │ 69.304│ │ │ ││ 38│Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finantarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 19.940│ │ │ ││ 45│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanţarea sanatatii │ 29.060│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 48.114│ │ │ ││ 08│Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ │ │ │ ││ │în urgenta │ 3.087│ │ │ ││ 11│Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 3.000│ │ │ ││ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la │ │ │ │ ││ │spitale │ 32.027│ │ │ ││ 17│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate │ 5.000│ │ │ ││ 22│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ ││ │echipamentelor de comunicaţii în urgenta în sănătate │ 1.000│ │ │ ││ 23│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ ││ │sănătate │ 1.000│ │ │ ││ 24│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ 3.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 12.000│ 4.000│ 4.000│ 4.000││ 01 │A. Transferuri interne │ 8.000│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 8.000│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internationale) │ 4.000│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 4.000│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 21.400│ 21.400│ 21.400│ 21.400││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 2.000│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 2.000│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 6.809│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 2.500│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.513│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 796│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinatate şi │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 1.500│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 500│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.000│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 9.250│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 9.250│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 1.841│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.841│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 49.215│ 73.140│ 15.507│ 15.507││ │RAMBURSABILA │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 49.215│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 42.083│ 51.650│ 53.096│ 54.424││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 42.083│ 51.650│ 53.096│ 54.424││ 01 │Active fixe │ 41.583│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 17.935│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 22.165│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 100│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 1.383│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│ │ │ ││ 01 │Administraţia centrala │ 16.720│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 219.274│ │ │ ││ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 5.889│ │ │ ││ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale│ 5.889│ │ │ ││ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 50.842│ │ │ ││ 01 │Spitale generale │ 50.842│ │ │ ││ 08 │Servicii de sănătate publică │ 64.565│ │ │ ││ 09 │Hematologie şi securitate transfuzionala │ 78.383│ │ │ ││ 10 │Cercetare aplicativa şi dezvoltare experimentala │ │ │ │ ││ │în sănătate │ 6.105│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sanatatii │ 2.176.899│ │ │ ││ 50 │Alte institutii şi acţiuni sanitare │ 2.176.899│ │ │ ││6701 │CULTURĂ, RECREERE SI RELIGIE │ 1.752.385│ 1.734.210│ 1.860.259│ 1.941.419││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.750.100│ 1.732.420│ 1.858.420│ 1.939.533││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 39.795│ 44.823│ 48.033│ 48.101││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 31.651│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 28.672│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 9│ │ │ ││ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 112│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 314│ │ │ ││ 14│Indemnizatii de detaşare │ 10│ │ │ ││ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 45│ │ │ ││ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 55│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2.434│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 8.144│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 5.932│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 170│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.748│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 49│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 245│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 378.605│ 385.588│ 395.952│ 405.549││ 01 │Bunuri şi servicii │ 351.981│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 748│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 324│ │ │ ││ 03│Incalzit, iluminat şi forţa motrica │ 8.237│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 722│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianti │ 857│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 191│ │ │ ││ 07│Transport │ 16│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.463│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │functional │ 334.382│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 5.041│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 2.091│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 741│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 741│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.993│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 676│ │ │ ││ 02│Deplasări în strainatate │ 1.317│ │ │ ││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 104│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 189│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 388│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 55│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 358│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 20.705│ │ │ ││ 01│Reclamă şi publicitate │ 10│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 668│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţa │ 391│ │ │ ││ 04│Chirii │ 6.050│ │ │ ││ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 10│ │ │ ││ │publice │ │ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.576│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 619.388│ 650.803│ 674.624│ 685.597││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 619.388│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 617.088│ │ │ ││ 53│Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 2.300│ │ │ ││ │asigurari sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ ││ │monahal al cultelor recunoscute │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 68.700│ 45.332│ 81.283│ 47.581││ 01 │A. Transferuri interne │ 66.275│ │ │ ││ 02│Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ ││ │Olimpic şi Sportiv Român │ 14.700│ │ │ ││ 18│Alte transferuri curente interne │ 51.575│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în strainatate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internationale) │ 2.425│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 2.425│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 13.236│ 17.236│ 18.000│ 18.000││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 2.304│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 285│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.442│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 577│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 9.794│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.383│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 7.533│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 878│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finantate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 1.138│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 1.063│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 75│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 520.376│ 488.638│ 540.528│ 634.705││ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ 83.160│ │ │ ││ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ ││ │primesc subventii de la bugetul de stat │ │ │ │ ││ 05 │Finantarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ 3.800│ │ │ ││ │combatere a intolerantei │ │ │ │ ││ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni │ 10.000│ │ │ ││ │şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ │ │ │ ││ 08 │Programe pentru tineret │ 12.500│ │ │ ││ 12 │Susţinerea cultelor │ 35.262│ │ │ ││ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │ │ │ ││ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 12.000│ │ │ ││ 14 │Contributia statului la salarizarea personalului │ │ │ │ ││ │de cult │ 262.803│ │ │ ││ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică şi │ │ │ │ ││ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti │ │ │ │ ││ │peste hotare │ 1.600│ │ │ ││ 19 │Indemnizaţia de merit │ 18.777│ │ │ ││ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │ ││ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 67.787│ │ │ ││ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 9.300│ │ │ ││ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ ││ │Comunismului şi al Rezistentei Sighet │ 1.287│ │ │ ││ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 1.000│ │ │ ││ 28 │Finantarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ ││ │Muntele Athos │ 1.100│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 110.000│ 100.000│ 100.000│ 100.000││ │RAMBURSABILA │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 110.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.285│ 1.790│ 1.839│ 1.886││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.285│ 1.790│ 1.839│ 1.886││ 01 │Active fixe │ 2.285│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 628│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 538│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 1.119│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrala │ 46.415│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 12.000│ │ │ ││ 03 │Servicii culturale │ 307.224│ │ │ ││ 03 │Muzee │ 88.533│ │ │ ││ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 191.554│ │ │ ││ 11 │Edituri │ 1.937│ │ │ ││ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 20.000│ │ │ ││ 14 │Centre culturale │ 4.200│ │ │ ││ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │ ││ │publicaţii culturale │ 1.000│ │ │ ││ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 308.886│ │ │ ││ 01 │Sport │ 296.386│ │ │ ││ 02 │Tineret │ 12.500│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ │ │ │ ││ │şi religiei │ 1.077.860│ │ │ ││6801 │ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA │ 18.187.585│ 18.580.835│ 19.071.565│ 19.535.037││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.183.473│ 18.576.638│ 19.067.197│ 19.530.611││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 216.070│ 222.704│ 228.256│ 228.256││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 169.248│ │ │ ││ 01│Salarii de baza │ 167.272│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 736│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 190│ │ │ ││ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 36│ │ │ ││ 12│Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii │ 51│ │ │ ││ 13│Indemnizatii de delegare │ 422│ │ │ ││ 14│Indemnizatii de detasare │ 10│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 531│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 276│ │ │ ││ 02│Norme de hrana │ 149│ │ │ ││ 04│Locuinţa de serviciu folosita de salariat şi │ │ │ │ ││ │familia sa │ 119│ │ │ ││ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 6│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în natura │ 2│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 46.546│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 35.205│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 848│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 8.800│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 254│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.439│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 178.967│ 185.392│ 190.455│ 195.093││ 01 │Bunuri şi servicii │ 38.847│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 2.964│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 360│ │ │ ││ 03│Incălzit, iluminat şi forta motrica │ 8.708│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 1.168│ │ │ ││ 05│Carburanti şi lubrifianti │ 4.015│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 537│ │ │ ││ 07│Transport │ 40│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet │ 5.189│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │functional │ 391│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │functionare │ 15.475│ │ │ ││ 02 │Reparatii curente │ 1.515│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 15│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 15│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 210│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 158│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 26│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 11│ │ │ ││ 04│Dezinfectanti │ 15│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 784│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 1│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 62│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 721│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.259│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.093│ │ │ ││ 02│Deplasări în străînătate │ 1.166│ │ │ ││ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10.404│ │ │ ││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 213│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 28│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 350│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 322│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 5│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 600│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 122.415│ │ │ ││ 01│Reclama şi publicitate │ 20│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 103│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţa │ 1.013│ │ │ ││ 04│Chirii │ 7.000│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 111.726│ │ │ ││ 07│Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ ││ │publice │ 15│ │ │ ││ 09│Executarea silita a creanţelor bugetare │ 100│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.438│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.498.989│ 3.501.961│ 3.529.621│ 3.551.799││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 3.439.121│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 10.616│ │ │ ││ 04│Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ ││ │handicap │ 2.145.327│ │ │ ││ 26│Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │ │ │ ││ │creşterea copilului │ 103.910│ │ │ ││ 30│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │pensionari │ 978.500│ │ │ ││ 31│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ ││ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 25.738│ │ │ ││ 36│Sprijin financiar la constituirea familiei │ 20│ │ │ ││ 37│Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ ││ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ ││ │petrolieri │ 160.000│ │ │ ││ 40│Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │ │ │ │ ││ │nou-nascuti │ 10│ │ │ ││ 54│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │destinate finantarii unor programe de interes naţional│ 15.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 59.868│ │ │ ││ 31│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finantarea investitiilor în cadrul programelor │ │ │ │ ││ │de interes naţional │ 14.868│ │ │ ││ 32│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finantarea investitiilor pentru institutii │ │ │ │ ││ │publice de asistentă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ ││ │medico-sociale │ 45.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.672│ 4.600│ 4.560│ 4.477││ 01 │A. Transferuri interne │ 2.000│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 2.000│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 2.672│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 2.672│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE │ 325.646│ 328.399│ 320.857│ 320.857││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regionala(FEDR) │ 270│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 33│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 185│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 52│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 59.729│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 14.776│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 35.346│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 9.607│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 12│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 12│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 642│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 642│ │ │ ││ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 5.300│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 795│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.505│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operational Asistenţă Tehnica │ 104.908│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 26.230│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 78.678│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 2.400│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finantate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ 151.385│ │ │ ││ │societăţi comerciale, instituţii publice finantate │ │ │ │ ││ │parţial sau integral din venituri proprii şi alti │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susţinerii derulării proiectelor finantate din │ │ │ │ ││ │FEN postaderare │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ 1.000│ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 13.849.273│ 14.295.364│ 14.765.823│ 15.202.497││ 01 │Asigurări sociale │ 7.636.078│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 6.213.195│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 6.112.356│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natura │ 100.739│ │ │ ││ 03│Tichete de cresa │ 100│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 31.130│ 27.728│ 27.625│ 27.632││ 11 │Asociaţii şi fundatii │ 30.600│ │ │ ││ 17 │Despăgubiri civile │ 530│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 78.726│ 10.490│ │ ││ │RAMBURSABILA │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 78.726│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.762│ 3.847│ 4.018│ 4.076││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.762│ 3.847│ 4.018│ 4.076││ 01 │Active fixe │ 2.762│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 1.500│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 937│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 10│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 315│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.000│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 350│ 350│ 350│ 350││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 350│ 350│ 350│ 350││ 02 │Împrumuturi pentru persoane cu statut de refugiat │ 350│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrala │ 380.104│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 228.313│ │ │ ││ 03 │Pensii şi ajutoare pentru batranete │ 8.699.590│ │ │ ││ 05 │Asistentă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.187.975│ │ │ ││ 02 │Asistentă socială în caz de invaliditate │ 2.187.975│ │ │ ││ 06 │Asistentă socială pentru familie şi copii │ 5.281.396│ │ │ ││ 08 │Ajutoare la trecerea în rezerva, retragere sau │ │ │ │ ││ │pensionare │ 8.154│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 800│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.104.751│ │ │ ││ 01 │Ajutor social │ 1.048.627│ │ │ ││ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ ││ │a statutului de refugiat │ 3.274│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ 52.850│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ ││ │asistentei sociale │ 2.000│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ ││ │asistentei sociale │ 294.502│ │ │ ││7001 │LOCUINŢE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA │ 1.240.421│ 2.185.731│ 2.369.353│ 1.963.641││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.114.812│ 2.061.319│ 2.087.499│ 1.725.381││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 7.000│ 7.000│ 7.000│ 7.000││ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 200│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 126.000│ 130.157│ 133.801│ 151.147││ 30 │Alte subvenţii │ 126.000│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 583.077│ 1.403.625│ 1.534.828│ 1.491.030││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 11.450│ │ │ ││ 13│Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 1.450│ │ │ ││ 32│Reabilitarea termica a clădirilor de locuit │ 10.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 571.627│ │ │ ││ 03│Subprogramul pentru pietruirea, reabilitarea, │ 240.259│ │ │ ││ │modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de │ │ │ │ ││ │interes local clasate │ │ │ │ ││ 04│Programul pentru construcţii de locuinţe şi sali │ 22.000│ │ │ ││ │de sport │ │ │ │ ││ 05│Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ 1.500│ │ │ ││ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale │ │ │ │ ││ │de urbanism │ │ │ │ ││ 06│Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ 45.184│ │ │ ││ │de termoficare │ │ │ │ ││ 09│Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ 10.000│ │ │ ││ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie │ │ │ │ ││ │de locuinţa │ │ │ │ ││ 14│Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 119.000│ │ │ ││ 20│Subprogramul privind alimentarea cu apa a satelor │ 133.684│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 90.000│ 37.025│ 38.063│ 39.032││ 01 │A. Transferuri interne │ 45.000│ │ │ ││ 03│Programe cu finanţare rambursabila │ 5.000│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 40.000│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinatate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 45.000│ │ │ ││ 03│Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinatate │ 45.000│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 200.000│ 400.000│ 291.658│ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 200.000│ │ │ ││ 01│Finanţarea naţională │ 22.339│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 138.952│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 38.709│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ 108.735│ 83.512│ 82.149│ 37.172││ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabilă │ 108.735│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 125.609│ 124.412│ 281.854│ 238.260││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 125.609│ 124.412│ 281.854│ 238.260││ 01 │Active fixe │ 125.609│ │ │ ││ 01│Cnstrucţii │ 125.559│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 50│ │ │ ││ 03 │Locuinţe │ 349.945│ │ │ ││ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 349.945│ │ │ ││ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 349.583│ │ │ ││ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 349.583│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │ ││ │dezvoltării comunale │ 540.893│ │ │ ││7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 1.656.572│ 3.864.041│ 4.700.193│ 5.059.663││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.561.872│ 3.785.764│ 4.631.686│ 4.992.247││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 130.910│ 137.583│ 141.112│ 141.112││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 102.910│ │ │ ││ 01│Salarii de baza │ 97.782│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 4.103│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 140│ │ │ ││ 12│Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitaţii │ 14│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 692│ │ │ ││ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 7│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 172│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 28.000│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 21.112│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 501│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.303│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ 207│ │ │ ││ │şi boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii │ 877│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.206│ 37.206│ 37.206│ 37.206││ 01 │Bunuri şi servicii │ 23.685│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 840│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 28│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.843│ │ │ ││ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 563│ │ │ ││ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 4.108│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 313│ │ │ ││ 07 │Transport │ 10│ │ │ ││ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.606│ │ │ ││ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │funcţional │ 3.768│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 4.606│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 666│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 60│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 60│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 50│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 50│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 226│ │ │ ││ 01 │Uniforme şi echipament │ 33│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 193│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.821│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.584│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străînătate │ 2.237│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 10│ │ │ ││ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 74│ │ │ ││ 12 │Consultanţa şi expertiza │ 2.520│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 220│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 265│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 45│ │ │ ││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 45│ │ │ ││ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 45│ │ │ ││ │externe │ │ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 106│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 6.413│ │ │ ││ 01 │Reclamă şi publicitate │ 5│ │ │ ││ 02 │Protocol şi reprezentare │ 320│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 1.148│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 1.120│ │ │ ││ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 18│ │ │ ││ │publice │ │ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 5│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 3.797│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.300│ 10.300│ 10.300│ 10.300││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 10.300│ │ │ ││ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 10.300│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 36.610│ 43.293│ 55.415│ 117.518││ 02 │Transferuri de capital │ 36.610│ │ │ ││ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodăria apelor │ 36.610│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 86.104│ 43.400│ 31.000│ 37.800││ 01 │A. Transferuri interne │ 68.104│ │ │ ││ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 6.904│ │ │ ││ 09 │Programe ISPA │ 600│ │ │ ││ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 43.100│ │ │ ││ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ 17.500│ │ │ ││ │şi inovare │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate │ │ │ │ ││ │(către organizaţii internaţionale) │ 18.000│ │ │ ││ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 18.000│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.256.986│ 3.508.982│ 4.351.653│ 4.643.311││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regională (FEDR) │ 45.472│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 6.235│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 37.089│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.148│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 42.045│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 5.114│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 28.980│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 7.951│ │ │ ││ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ 1.586│ │ │ ││ │Preaderare (IPA) │ │ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 229│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 1.357│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 4.489│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 1.324│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 3.061│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 104│ │ │ ││ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 5.641│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 2.622│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 2.365│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 654│ │ │ ││ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 1.857│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 279│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 1.578│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 57.500│ │ │ ││ 01 │Finanţare naţională │ 5.250│ │ │ ││ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 47.250│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.000│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 651.071│ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ ││ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ ││ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ ││ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ ││ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ ││ │din FEN postaderare │ 417.325│ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ 30.000│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.756│ 5.000│ 5.000│ 5.000││ 17 │Despăgubiri civile │ 2.756│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 48.200│ 31.777│ 22.007│ 20.916││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 48.200│ 31.777│ 22.007│ 20.916││ 01 │Active fixe │ 40.103│ │ │ ││ 01 │Construcţii │ 9.609│ │ │ ││ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 469│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 21.775│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 8.250│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 8.097│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46.500││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 46.500│ 46.500│ 46.500│ 46500 ││ 01 │Rambursări de credite externe │ 46.500│ │ │ ││ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 46.500│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrala │ 46.140│ │ │ ││ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 1.555.482│ │ │ ││ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 1.950│ │ │ ││ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 9.900│ │ │ ││ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 43.100│ │ │ ││8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCĂ │ 2.236.494│ 2.843.270│ 3.605.727│ 5.077.027││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.033.844│ 2.826.730│ 3.594.486│ 5.066.170││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.831│ 8.927│ 9.150│ 9.150││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.821│ │ │ ││ 01│Salarii de baza │ 6.799│ │ │ ││ 12│Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii │ 2│ │ │ ││ 13│Indemnizatii de delegare │ 20│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 2.010│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.500│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 35│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 400│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 15│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 60│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 51.423│ 45.276│ 45.341│ 45.402││ 01 │Bunuri şi servicii │ 5.888│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 20│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrica │ 150│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 30│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianti │ 140│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 10│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 150│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │functional │ 1.165│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 4.218│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 50│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 5│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 70│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 50│ │ │ ││ 02│Deplasări în străînătate │ 20│ │ │ ││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 10│ │ │ ││ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 50│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 15│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 50│ │ │ ││ 21 │Meteorologie │ 44.065│ │ │ ││ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 840│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni îm reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 370│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 10│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 30│ │ │ ││ 04│Chirii │ 300│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 30│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 213.225│ 202.760│ 204.206│ 205.534││ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 16.115│ │ │ ││ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 197.110│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.900│ 3.900│ 3.900│ 3.900││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 3.900│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 3.900│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 605.684│ 1.086.654│ 1.589.021│ 1.590.201││ 01 │A. Transferuri interne │ 605.684│ │ │ ││ 05│Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │ ││ │antigrindina │ 7.547│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 258│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 500│ │ │ ││ 16│Sprijinirea infiinţării de noi întreprinderi şi │ │ │ │ ││ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ ││ │mijlocii │ 69.970│ │ │ ││ 46│Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ ││ │de ajutor de stat │ 523.809│ │ │ ││ 53│Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │ ││ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 3.600│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.140.281│ 1.479.213│ 1.742.868│ 3.211.983││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 86.675│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 46.346│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 40.329│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 13.709│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 2.150│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 9.791│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neelegibile │ 1.768│ │ │ ││ 20 │Asistenţa tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 178.816│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 42.657│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 136.159│ │ │ ││ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ 756.676│ │ │ ││ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ ││ │proiectelor finantate din FEN postaderare │ │ │ │ ││ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ ││ │societăţi comerciale, instituţii publice finantate │ 56.775│ │ │ ││ │parţial sau integral din venituri proprii şi alti │ │ │ │ ││ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ ││ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din │ │ │ │ ││ │FEN postaderare │ │ │ │ ││ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ ││ │programelor cu finanţare din FEN │ 47.630│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 10.500│ │ │ ││ │RAMBURSABILA │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 10.500│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 202.650│ 16.540│ 11.241│ 10.857││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 202.650│ 16.540│ 11.241│ 10.857││ 01 │Active fixe │ 449│ │ │ ││ 02│Masini, echipamente şi mijloace de transport │ 105│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 339│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 5│ │ │ ││ 02 │Stocuri │ 200.316│ │ │ ││ 01│Rezerve de stat şi de mobilizare │ 200.316│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.885│ │ │ ││ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.236.494│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrala │ 76.774│ │ │ ││ 03 │Meteorologie │ 44.565│ │ │ ││ 05 │Sistemul naţional antigrindina │ 7.547│ │ │ ││ 06 │Prevenire şi combatere inundatii şi gheţuri │ 840│ │ │ ││ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ ││ │tranzacţiilor internaţionale │ 213.225│ │ │ ││ 10 │Programe de dezvoltare regionala şi sociala │ 1.088.631│ │ │ ││ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 207.533│ │ │ ││ 12 │Ajutoare de stat │ 523.809│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │ ││ │comerciale │ 73.570│ │ │ ││8101 │COMBUSTIBILI SI ENERGIE │ 177.000│ 186.333│ 160.536│ 97.504││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 177.000│ 186.333│ 160.536│ 97.504││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 163.000│ 176.333│ 149.869│ 97.504││ 16 │Programe de conservare sau de inchidere a minelor │ 163.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 14.000│ 10.000│ 10.667│ ││ 01 │A. Transferuri interne │ 14.000│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 14.000│ │ │ ││ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 163.000│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 14.000│ │ │ ││8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVA, PRELUCRĂTOARE SI CONSTRUCŢII │ 133.320│ 108.339│ 109.773│ 67.878││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 76.796│ 52.515│ 53.949│ 66.924││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.725│ 4.291│ 1.959│ 202││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 6.725│ │ │ ││ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ 6.725│ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ │ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 31.571│ 31.039│ 34.324│ 48.614││ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferentelor de pret şi │ │ │ │ ││ │tarif │ 500│ │ │ ││ 16 │Programe de conservare sau de inchidere a minelor │ 31.071│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.500│ 17.185│ 17.666│ 18.108││ 01 │A. Transferuri interne │ 38.500│ │ │ ││ 01│Restructurarea industriei de apărare │ 38.500│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 56.524│ 55.824│ 55.824│ 954││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 56.524│ 55.824│ 55.824│ 954││ 01 │Rambursări de credite externe │ 56.524│ │ │ ││ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 56.524│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 133.320│ │ │ ││8301 │AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VÂNĂTOARE │ 6.050.449│ 6.518.307│ 7.600.336│ 7.672.689││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.902.979│ 6.364.511│ 7.408.352│ 7.503.569││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 362.145│ 372.874│ 382.108│ 382.108││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 283.636│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 268.660│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 13.947│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 257│ │ │ ││ 12│Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii │ 57│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 641│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariaale în bani │ 74│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 78.509│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 58.860│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.420│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 14.719│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 1.109│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.401│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 139.714│ 140.824│ 144.513│ 147.898││ 01 │Bunuri şi servicii │ 109.465│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 2.305│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 433│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forta motrica │ 11.532│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 1.187│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianti │ 9.172│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 851│ │ │ ││ 07│Transport │ 68│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 14.338│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │functional │ 45.319│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 24.260│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 2.164│ │ │ ││ 03 │Hrana │ 4│ │ │ ││ 01│Hrana pentru oameni │ 4│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 44│ │ │ ││ 01│Medicamente │ 4│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 9│ │ │ ││ 03│Reactivi │ 31│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 975│ │ │ ││ 01│Uniforme şi echipament │ 128│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 847│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.004│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.721│ │ │ ││ 02│Deplasări în străînătate │ 1.283│ │ │ ││ 09 │Materiale de laborator │ 45│ │ │ ││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 387│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 367│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 868│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 224│ │ │ ││ 18 │Plaţi pentru finantarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ ││ │animalelor │ 4.200│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 190│ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 16.777│ │ │ ││ 01│Reclama şi publicitate │ 60│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 33│ │ │ ││ 04│Chirii │ 4.264│ │ │ ││ 07│Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituţiei publice │ 20│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 12.400│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 600│ 600│ 600 │ ││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 600│ │ │ ││ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 600│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.364.088│ 1.355.221│ 1.365.221│ 1.402.907││ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 5.815│ │ │ ││ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.358.273│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 749.590│ 785.874│ 818.834│ 840.730││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 749.590│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 739.398│ │ │ ││ 48│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ ││ │pentru finanţarea camerelor agricole │ 10.192│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 885.529│ 1.013.325│ 1.023.994│ 1.055.291││ 01 │A. Transferuri interne │ 879.163│ │ │ ││ 06│Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 5.000│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 14.251│ │ │ ││ 12│Investitii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 19.000│ │ │ ││ 18│Alte transferuri curente interne │ 840.912│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 6.366│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 6.366│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE │ 2.303.205│ 2.608.932│ 3.608.932│ 3.608.932││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 23.000│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 3.185│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 15.389│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 4.426│ │ │ ││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Rurala(FEADR) │ 2.011.741│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 2.011.741│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 99.854│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 99.854│ │ │ ││ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricola │ │ │ │ ││ │(FEGA) │ 162.357│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 50.095│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 112.262│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finantate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 6.150│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 2.480│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 2.480│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.190│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvetiano-român vizand │ │ │ │ ││ │reducerea disparitatilor economice şi sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 103│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 103│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 60.719│ 62.515│ 62.150│ 63.703││ 17 │Despăgubiri civile │ 719│ │ │ ││ 27 │Renta viagera agricola │ 60.000│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 37.389│ 24.346│ 2.000│ 2.000││ │RAMBURSABILA │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 37.389│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 43.870│ 50.196│ 73.183│ 74.828││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 43.870│ 50.196│ 73.183│ 74.828││ 01 │Active fixe │ 42.480│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 15.812│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.742│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 500│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 20.426│ │ │ ││ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.390│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 103.600│ 103.600│ 118.801│ 94.292││ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292││ 30 │Alte împrumuturi │ 100.000│ │ │ ││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ 3.600│ 3.600│ ││ 01 │Rambursări de credite externe │ 3.600│ │ │ ││ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 3.600│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrala │ 92.599│ │ │ ││ 02 │Servicii publice descentralizate │ 558.150│ │ │ ││ 03 │Agricultura │ 1.675.660│ │ │ ││ 02 │Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ ││ │combaterea eroziunii solului │ 160.000│ │ │ ││ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitara │ 11.961│ │ │ ││ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.364.088│ │ │ ││ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 25.594│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 114.017│ │ │ ││ 04 │Silvicultura │ 75.811│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 3.648.229│ │ │ ││8401 │TRANSPORTURI │ 12.979.069│ 16.393.838│ 17.519.917│ 15.671.263││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.606.562│ 16.082.659│ 17.268.794│ 15.460.122││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.649│ 24.075│ 24.677│ 24.677││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 17.825│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 15.792│ │ │ ││ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.610│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 13│ │ │ ││ 12│Indemnizatii plătite unor persoane din afara unităţii │ 12│ │ │ ││ 13│Indemnizaţii de delegare │ 300│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 98│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 4.824│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 3.643│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 87│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 912│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 33│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 149│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 9.278│ 9.584│ 9.853│ 10.099││ 01 │Bunuri şi servicii │ 6.515│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 118│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 16│ │ │ ││ 03│Încalzit, iluminat şi forţa motrica │ 1.610│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 250│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianti │ 550│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 12│ │ │ ││ 07│Transport │ 3│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 780│ │ │ ││ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ ││ │functional │ 1.530│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 1.646│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 200│ │ │ ││ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2│ │ │ ││ 02│Materiale sanitare │ 2│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 165│ │ │ ││ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 10│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 155│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.142│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 351│ │ │ ││ 02│Deplasări în străînătate │ 791│ │ │ ││ 11 │Cărti, publicaţii şi materiale documentare │ 60│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 106│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 93│ │ │ ││ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 110│ │ │ ││ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ ││ │externe │ 110│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 12│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 853│ │ │ ││ 01│Reclama şi publicitate │ 8│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 64│ │ │ ││ 04│Chirii │ 172│ │ │ ││ 07│Fondul Preşedinţelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituţiei publice │ 12│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 597│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 91.209│ 77.073│ 65.909│ 58.696││ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 91.209│ │ │ ││ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate │ │ │ │ ││ │de ordonatorii de credite │ 91.209│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.598.415│ 2.299.259│ 2.366.433│ 2.402.369││ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.500│ │ │ ││ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │ ││ │public de calatori │ 1.190.000│ │ │ ││ 05 │Subvenţii pentru transportul de calatori cu metroul │ 349.000│ │ │ ││ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 50.915│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.352.744│ 1.501.422│ 1.503.428│ 1.457.596││ 01 │Transferuri curente │ 1.286.507│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 35.965│ │ │ ││ 28│Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 400.542│ │ │ ││ 55│Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 66.237│ │ │ ││ 13│Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 66.237│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.059.884│ 2.140.158│ 2.270.987│ 2.415.501││ 01 │A. Transferuri interne │ 2.057.841│ │ │ ││ 03│Programe cu finanţare rambursabila │ 38.364│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 3.600│ │ │ ││ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.312.999│ │ │ ││ 28│Cheltuieli neeligibile ISPA │ 624.878│ │ │ ││ 29│Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare │ │ │ │ ││ │publice │ 78.000│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 2.043│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internationale │ 2.043│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.643.960│ 9.152.000│ 10.123.815│ 8.165.400││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala │ │ │ │ ││ │(FEDR) │ 1.870.152│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 404.858│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 1.053.509│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 411.785│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 16.950│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 1.835│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 12.521│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2.594│ │ │ ││ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 3.567.873│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 507.847│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 2.461.886│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 597.140│ │ │ ││ 16 │Alte facilitaţi şi instrumente postaderare │ 45.030│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 27.998│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.948│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 8.084│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │                            │altele decat Programul Operational Asistenţă Tehnica │ 143.955│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 28.941│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 87.154│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 27.860│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 30.402│ 26.828│ 27.241│ 27.422││ 01 │Burse │ 5.650│ │ │ ││ 32 │Rambursarea contravalorii unor servicii de │ │ │ │ ││ │navigaţie aeriană │ 8.373│ │ │ ││ 33 │Sume destinate menţinerii navigabilităţii aeronavelor │ │ │ │ ││ │pentru zboruri speciale │ 11.379│ │ │ ││ 34 │Sume alocate pentru intocmirea documentaţiilor │ │ │ │ ││ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunuri │ │ │ │ ││ │imobiliare aflate în concesiunea companiei care │ │ │ │ ││ │administreaza infrastructura feroviara │ 5.000│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ ││ │RAMBURSABILA │ 1.798.021│ 852.260│ 876.451│ 898.362││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 1.798.021│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.137│ 3.240│ 3.332│ 3.415││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.137│ 3.240│ 3.332│ 3.415││ 01 │Active fixe │ 2.037│ │ │ ││ 01│Construcţii │ 50│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.180│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 570│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 237│ │ │ ││ 03 │Reparatii capitale aferente activelor fixe │ 1.100│ │ │ ││ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 369.370│ 307.939│ 247.791│ 207.726││ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 369.370│ 307.939│ 247.791│ 207.726││ 01 │Rambursări de credite externe │ 369.370│ │ │ ││ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ ││ │ordonatorii de credite │ 369.370│ │ │ ││ 01 │Administraţie centrala │ 266.036│ │ │ ││ 03 │Transport rutier │ 5.817.364│ │ │ ││ 01 │Drumuri şi poduri │ 5.817.364│ │ │ ││ 04 │Transport feroviar │ 6.012.591│ │ │ ││ 01 │Transport pe cale ferata │ 5.397.253│ │ │ ││ 02 │Transport cu metroul │ 615.338│ │ │ ││ 05 │Transport pe apa │ 706.393│ │ │ ││ 06 │Transport aerian │ 163.012│ │ │ ││ 02 │Aviaţia civila │ 162.012│ │ │ ││ 03 │Zboruri speciale │ 1.004│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 13.669│ │ │ ││8501 │COMUNICAŢII │ 197.476│ 162.749│ 142.700│ 94.006││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 136.976│ 97.770│ 77.302│ 78.224││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.995│ 9.070│ 9.297│ 9.297││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.300│ │ │ ││ 01│Salarii de baza │ 6.154│ │ │ ││ 12│Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii │ 5│ │ │ ││ 13│Indemnizatii de delegare │ 130│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 11│ │ │ ││ 03 │Contribuţii │ 1.695│ │ │ ││ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.282│ │ │ ││ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 31│ │ │ ││ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 321│ │ │ ││ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │şi boli profesionale │ 9│ │ │ ││ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii │ 52│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 67.233│ 30.714│ 31.574│ 32.459││ 01 │Bunuri şi servicii │ 3.080│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 245│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curăţenie │ 55│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrica │ 1.235│ │ │ ││ 04│Apa, canal şi salubritate │ 63│ │ │ ││ 05│Carburanţi şi lubrifianti │ 130│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 127│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 425│ │ │ ││ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ ││ │funcţionare │ 800│ │ │ ││ 02 │Reparaţii curente │ 450│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 100│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 100│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 738│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferari │ 115│ │ │ ││ 02│Deplasări în străînătate │ 623│ │ │ ││ 11 │Carti, publicaţii şi materiale documentare │ 50│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 340│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesionala │ 115│ │ │ ││ 14 │Protecţia muncii │ 60│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispoziţiilor legale │ 91│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 62.209│ │ │ ││ 01│Reclama şi publicitate │ 15│ │ │ ││ 02│Protocol şi reprezentare │ 20│ │ │ ││ 07│Fondul Preşedinţelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ ││ │instituţiei publice │ 2│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 62.172│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.300│ 1.343│ 1.381│ 1.415││ 02 │B. Transferuri curente în străînătate (către │ │ │ │ ││ │organizaţii internaţionale) │ 1.300│ │ │ ││ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.300│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE │ 55.000│ 56.540│ 34.944│ 34.944││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regionala (FEDR) │ 25.779│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 3.901│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 17.749│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 4.129│ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 9.269│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 1.121│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 6.354│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.794│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finantate în │ │ │ │ ││ │perioada 2007-2013 │ 423│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 173│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 174│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 76│ │ │ ││ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ ││ │altele decât Programul │ │ │ │ ││ │Operational Asistenţă Tehnica │ 19.529│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 4.882│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 14.647│ │ │ ││ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 100│ 103│ 106│ 109││ 17 │Despăgubiri civile │ 100│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 5.348│ │ │ ││ │RAMBURSABILA │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 5.348│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 60.500│ 64.979│ 65.398│ 15.782││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 60.500│ 64.979│ 65.398│ 15.782││ 01 │Active fixe │ 60.500│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 10.490│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 50.010│ │ │ ││ 01 │Comunicaţii │ 197.476│ │ │ ││8601 │CERCETARE SI DEZVOLTARE IN DOMENIUL ECONOMIC │ 101.322│ 108.155│ 111.184│ 113.964││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 101.322│ 108.155│ 111.184│ 113.964││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 28.622│ 36.376│ 37.395│ 38.330││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 28.622│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituţii publice │ 28.622│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 72.700│ 71.779│ 73.789│ 75.634││ 01 │A. Transferuri interne │ 72.700│ │ │ ││ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │ ││ │inovare │ 6.700│ │ │ ││ 49│Transferuri pentru finanţarea cercetării în │ │ │ │ ││ │domeniul economic │ 66.000│ │ │ ││ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ ││ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 28.622│ │ │ ││ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului │ │ │ │ ││ │şi energiei │ 66.200│ │ │ ││ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │ ││ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 6.500│ │ │ ││8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 65.362│ 152.080│ 83.601│ 14.451││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 65.362│ 152.080│ 83.601│ 14.451││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 2.268│ 2.162│ 2.302│ 2.431││ 30 │Alte cheltuieli │ 2.268│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.268│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.000│ 8.781│ 9.026│ 9.252││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 02 │Transferuri de capital │ 1.000│ │ │ ││ 21│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ ││ │locale pentru realizarea │ 1.000│ │ │ ││ │obiectivelor de investiţii în turism │ │ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 59.985│ 138.369│ 69.505│ ││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Regionala (FEDR) │ 59.985│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 400│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 59.201│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 384│ │ │ ││ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 2.109│ 2.768│ 2.768│ 2.768││ │RAMBURSABILA │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ ││ │rambursabila │ 2.109│ │ │ ││ 01 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 2.109│ │ │ ││ 04 │Turism │ 63.253│ │ │ ││5006 │CREDITE EXTERNE │ 15.500│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500│ │ │ ││ 01 │A. Transferuri interne │ 500│ │ │ ││ 03│Programe cu finanţare rambursabila │ 500│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.000│ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.000│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 15.000│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 15.000│ │ │ ││6106 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA │ 15.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 15.000│ │ │ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 15.000│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 15.000│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 15.000│ │ │ ││ 03 │Ordine publică │ 15.000│ │ │ ││ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 15.000│ │ │ ││8406 │TRANSPORTURI │ 500│ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 500│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 500│ │ │ ││ 01 │A. Transferuri interne │ 500│ │ │ ││ 03│Programe cu finanţare rambursabila │ 500│ │ │ ││ 01 │Administratie centrala │ 500│ │ │ ││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 12.329.401│ 12.145.674│ 12.071.454│ 12.037.588││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.323.239│ 12.145.586│ 12.071.366│ 12.037.588││ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 3.883│ 417│ 343│ ││ 01 │Bunuri şi servicii │ 10│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 10│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│ │ │ ││ 06 │Deplasari, detaşări, transferări │ 450│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 150│ │ │ ││ 02│Deplasări în strainatate │ 300│ │ │ ││ 12 │Consultanta şi expertiza │ 2.000│ │ │ ││ 16 │Studii şi cercetări │ 500│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 893│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 893│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 10.060│ 2.348│ 962│ 962││ 01 │A. Transferuri interne │ 10.060│ │ │ ││ 07│Programe comunitare │ 966│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 9.094│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 12.309.296│ 12.142.821│ 12.070.061│ 12.036.626││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ ││ │Rurala(FEADR) │ 5.800.000│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.800.000│ │ │ ││ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 299.563│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 299.563│ │ │ ││ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricola │ │ │ │ ││ │(FEGA) │ 5.600.000│ │ │ ││ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.600.000│ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinatate şi │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 339.954│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 24│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 339.930│ │ │ ││ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 2.808│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 2.808│ │ │ ││ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 5.040│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 5.040│ │ │ ││ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ ││ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 4.767│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 4.767│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 119.853│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 119.853│ │ │ ││ 13 │Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen │ 772│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 772│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 14.558│ │ │ ││ 01│Finanţare naţională │ 33│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 14.314│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 211│ │ │ ││ 16 │Alte facilitaţi şi instrumente postaderare │ 101.995│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 96.059│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 5.936│ │ │ ││ 25 │Programul de cooperare elvetiano-român vizând │ │ │ │ ││ │reducerea disparitatilor economice şi sociale în │ │ │ │ ││ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 8.780│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 4.846│ │ │ ││ 03│Cheltuieli neeligibile │ 3.934│ │ │ ││ 27 │Asistenţă tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 9.330│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 9.330│ │ │ ││ 28 │Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent │ │ │ │ ││ │mecanismelor financiare SEE │ 1.876│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 1.876│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.162│ 88│ 88│ ││ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.162│ 88│ 88│ ││ 01 │Active fixe │ 6.162│ │ │ ││ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.809│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale │ 353│ │ │ ││5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 60.806│ 42.406│ 13.162│ 2.937││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 60.806│ 42.406│ 13.162│ 2.937││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.266│ 1.138│ 962│ 962││ 01 │A. Transferuri interne │ 1.266│ │ │ ││ 07│Programe comunitare │ 966│ │ │ ││ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 300│ │ │ ││ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 59.540│ 41.268│ 12.200│ 1.975││ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinatate şi │ │ │ │ ││ │Parteneriat (ENPI) │ 6.988│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 6.988│ │ │ ││ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 22.036│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 22.036│ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ ││ │2007-2013 │ 622│ │ │ ││ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 415│ │ │ │