ORDIN nr. 1.110 din 30 decembrie 2010 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012(actualizat până la data de 27 decembrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.591 din 30 decembrie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 1.110 din 30 decembrie 2010
  • -----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 27 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: RECTIFICAREA nr. 1.110 din 30 decembrie 2010; ORDINUL nr. 462 din 14 aprilie 2011; ORDINUL nr. 615 din 21 iulie 2011; ORDINUL nr. 692 din 3 august 2011; ORDINUL nr. 752 din 29 septembrie 2011; ORDINUL nr. 931 din 28 noiembrie 2011; ORDINUL nr. 1.000 din 27 decembrie 2011; ORDINUL nr. 34 din 13 februarie 2012; ORDINUL nr. 72 din 19 martie 2012; ORDINUL nr. 177 din 31 mai 2012; ORDINUL nr. 376 din 30 iulie 2012; ORDINUL nr. 610 din 12 septembrie 2012; ORDINUL nr. 878 din 18 decembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. PIATRA NEAMT:Reproducem mai jos prevederile art. II-III din ORDINUL nr. 878 din 18 decembrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012:"Art. IISe prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 28 februarie 2013.  +  Articolul III (1) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, ce se asigură în cadrul programelor naţionale de sănătate contractate în cursul anului curent prin acte adiţionale la contractele încheiate în anii 2011-2012 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se va face din sumele aferente programelor naţionale de sănătate, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013. (2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii până la data de 28 februarie 2013 sunt prevăzute în bugetul programelor naţionale de sănătate pentru anul 2013 şi se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2012. (3) Până la data de 28 februarie 2013, realizarea atribuţiilor referitoare la programele naţionale de sănătate prevăzute la secţiunea A din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură în baza actelor adiţionale la contractele încheiate în anii 2011 şi 2012 între direcţiile de sănătate publică şi unităţi sanitare publice şi private, instituţii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea."Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 13.764/2010 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.939/2010 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 48 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.-------*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2011.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Raed Arafat---------------Semnătura a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 1.110 din 30 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2011.Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă  +  AnexăNORMA 30/12/2010