ORDIN nr. 5 din 28 ianuarie 2013pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 30 ianuarie 2013    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Directorul general este împuternicit să semneze, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, orice act de procedură necesar pentru soluţionarea dosarelor, aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală. (5) Directorul general supune spre aprobare ministrului afacerilor interne, anterior transmiterii către instanţa de judecată competentă, documentele întocmite, în numele şi pentru acesta, cu ocazia declarării şi renunţării la căi de atac, a declarării şi motivării căilor extraordinare de atac, a formulării cererilor de intervenţie, de chemare în garanţie, reconvenţionale şi de recuzare, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală."2. La anexa nr. 3 litera E, după poziţia 29 se introduc două noi poziţii, poziţiile 30 şi 31, cu următorul cuprins:"30. semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, orice act de procedură necesar pentru soluţionarea dosarelor, aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală;31. supune spre aprobare ministrului afacerilor interne, anterior transmiterii către instanţa de judecată competentă, documentele întocmite, în numele şi pentru acesta, cu ocazia renunţării la declararea căilor de atac, a declarării şi motivării căilor extraordinare de atac, a formulării cererilor de intervenţie, de chemare în garanţie, reconvenţionale şi de recuzare, în dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care ministrul afacerilor interne are calitate procesuală."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 28 ianuarie 2013.Nr. 5.--------