ORDIN nr. 4 din 19 ianuarie 2013 (*actualizat*)privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013(actualizată până la data de 1 februarie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. XI alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (2) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde atât sumele aferente drepturilor de natură salarială, cât şi cele pentru plata dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate.  +  Articolul 2 (1) Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii, prevăzute la art. 1 alin. (1), se realizează, eşalonat, în 5 tranşe, potrivit prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) şi plătite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 se actualizează cu indicele preţurilor de consum stabilit de Institutul Naţional de Statistică (I.N.S.), după următoarea formulă de calcul:A = (suma de actualizat x IPC)/100,unde:A - suma totală necesar a fi achitată, ca urmare a actualizării;suma de actualizat - suma corespunzătoare unei tranşe, prin aplicarea procentului corespunzător anului în care se va efectua plata, la valoarea titlului executoriu;IPC - indicele preţurilor de consum, astfel cum a fost stabilit de I.N.S. pentru luna la care se efectuează plata sumei, comparativ cu luna în care aceasta trebuia pusă în executare.  +  Articolul 3Sumele aferente drepturilor de natură salarială, dobânzile, penalităţile sau alte sume acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele preţurilor de consum, plătite în tranşele prevăzute la art. 2 alin. (1), se supun principiilor de impunere fiscală prevăzute de legislaţia în vigoare la data efectuării plăţii.----------Art. 3 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 31 ianuarie 2013.  +  Articolul 4 (1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv diferenţele rezultate ca urmare a actualizării acestora la data efectuării plăţii, se suportă, în ceea ce priveşte încadrarea cheltuielilor bugetare conform clasificaţiei economice pentru unităţile Ministerului Afacerilor Interne, din titlul 10 "Cheltuieli de personal", articolul şi alineatul de cheltuieli corespunzător, iar cheltuielile de executare, precum şi cele de judecată, de la titlul X "Alte cheltuieli", articolul 59.17 "Despăgubiri civile", conform legii. (2) Pentru drepturile salariale care nu mai sunt reglementate de prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, cuantumul drepturilor menţionate câştigate în instanţă se suportă de la titlul 10 "Cheltuieli de personal", articolul 10.01 "Cheltuieli salariale în bani", alineatul 10.01.30.02 "Alte drepturi salariale în bani - alte drepturi salariale".  +  Articolul 5Sumele prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 vor fi achitate de ordonatorii de credite, conform eşalonării prevăzute la art. 2 alin. (1) din prezentul ordin, în tranşe trimestriale egale, actualizate, fiecare în parte, conform formulei prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Radu StroeBucureşti, 19 ianuarie 2013.Nr. 4.--------