ORDIN nr. 3 din 17 ianuarie 2013 (*actualizat*)privind formarea iniţială, în anul 2013, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere(actualizat până la data de 19 martie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 martie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 26 din 15 martie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere dispoziţiile art. 18 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, art. 11 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.332/2010,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Instituţiile de învăţământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2013, un număr de 2.583 de locuri în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 26 din 15 martie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013.  +  Articolul 2Instituţiile prevăzute la art. 1, repartizarea numărului de locuri, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială, precum şi cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Formarea iniţială a personalului poliţiei locale în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere se desfăşoară potrivit unui curriculum unitar întocmit de către Direcţia generală management resurse umane, după consultarea structurilor de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) Poliţiştii locali care au funcţii de conducere urmează pe timpul cursului de formare iniţială şi modulul de management, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Direcţia generală management resurse umane transmite inspectoratelor generale şi instituţiilor de învăţământ situaţia centralizată cuprinzând repartizarea solicitărilor instituţiilor beneficiare privind formarea iniţială a poliţiştilor locali.  +  Articolul 5 (1) Instituţiile beneficiare depun dosarele de înscriere la instituţiile de învăţământ la care au fost repartizate, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de începerea programelor de formare iniţială. (2) Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente: a) cerere/raport personal de înscriere la curs, aprobată de şeful structurii de poliţie locală; b) adeverinţa medicală de la medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt medical să desfăşoare activităţi de pregătire fizică şi de instrucţia tragerii; c) cartea de identitate în fotocopie; d) diploma de bacalaureat sau, după caz, diploma de licenţă eliberată de ultima instituţie de învăţământ absolvită, în fotocopie; e) certificat de cazier judiciar; f) permisul de conducere în fotocopie; g) două fotografii tip 3/4 cm. (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de studii pentru personalul propus să participe la programele de formare iniţială şi certificarea pentru conformitate cu originalul a documentelor depuse în fotocopie în dosarele de înscriere se realizează de către instituţiile beneficiare. (4) La prezentarea la instituţia de învăţământ, cursantul va prezenta cartea de identitate în original.  +  Articolul 6Grupele de studiu sunt compuse dintr-un număr cuprins între 15 şi 25 de cursanţi, stabilit de conducătorii instituţiilor care asigură formarea iniţială, în limita numărului de locuri repartizat, care dispun şi înmatricularea acestora.  +  Articolul 7Achitarea cheltuielilor de şcolarizare ocazionate de urmarea programelor de formare se realizează de către structurile poliţiei locale. Modalităţile şi formele de plată se stabilesc în urma consultării cu instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 8 (1) În cazul nepromovării examenului de absolvire, cursantul are posibilitatea de a solicita reexaminarea, o singură dată, în termen de 6 luni de la finalizarea programului de formare iniţială, la oricare dintre instituţiile de formare prevăzute în anexă, care organizează în această perioadă examenul de absolvire, fără plata cheltuielilor aferente acestuia. (2) În situaţia nepromovării reexaminării în condiţiile alin. (1), cursantul poate susţine examenul de absolvire numai după repetarea programului de formare, la propunerea structurilor poliţiei locale în care este încadrat, cu suportarea cheltuielilor de şcolarizare prevăzute la art. 7.  +  Articolul 9Certificatul de absolvire a cursului, cu menţionarea competenţelor profesionale dobândite, însoţit de foaia matricolă, se eliberează de către instituţia de formare în care cursantul a susţinut examenul de absolvire, potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 10Pe parcursul programului de formare cursantul are obligaţia respectării regulamentului intern al instituţiei de formare.  +  Articolul 11Structurile cu atribuţii stabilite prin prezentul ordin vor lua măsuri de îndeplinire a prevederilor acestuia.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul afacerilor interne,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 17 ianuarie 2013.Nr. 3.  +  Anexa I. Instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei instituţii de învăţământ*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────┬──────────┐│Nr. │ Instituţia de învăţământ │Municipiul/Oraşul/Judeţul/│ Perioada cursului │Nr. de│Observaţii││crt.│ │Datele de contact │ │locuri│ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│1. │Institutul de Studii pentru │Bucureşti, Şos. Olteniţei │ 28.01-26.04.2013 │ 40 │ ││ │Ordine Publică │nr. 158-160, sectorul 4 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Tel.: 021.332.48.67 │ 29.04-26.07.2013 │ 60 │ ││ │ │Fax: 021.332.38.55 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Int. 20104, 20241, 20258 │ 2.09-29.11.2013 │ 40 │ ││ │ │isop@mai.gov.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│2. │Şcoala de Agenţi de Poliţie │Câmpina, bd. Carol I │ 4.02-3.05.2013 │ 200 │ ││ │"Vasile Lascăr" │nr. 145, judeţul Prahova ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Tel.: 0244.336251, │ 8.04-5.07.2013 │ 200 │ ││ │ │ 0244.336252 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Fax: 0244.33.36.50 │ 16.09-13.12.2013 │ 200 │ ││ │ │I.C. 044/8446 │ │ │ ││ │ │campina@scoalapolitie.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│3. │Şcoala de Agenţi de Poliţie │Cluj-Napoca, str. Corneliu│ 4.02-3.05.2013 │ 25 │ ││ │"Septimiu Mureşan" │Coposu nr. 89-91, judeţul ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Cluj │ 16.09-13.12.2013 │ 25 │ ││ │ │Tel: 0264.43.97.72 │ │ │ ││ │ │Fax: 0264.43.99.04 │ │ │ ││ │ │I.C. 064/1265/1264 │ │ │ ││ │ │şcoala.cluj@ │ │ │ ││ │ │cj.politiaromana.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│4. │Centrul de Formare şi │Slatina, Str. Cazărmii │ 28.01-26.04.2013 │ 200 │ ││ │Perfecţionare a Poliţiştilor │nr. 40, judeţul Olt ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │"Nicolae Golescu" │Tel.: 0249.42.17.93 │ 29.04-26.07.2013 │ 200 │ ││ │ │Fax: 0249.42.26.88 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │I.C. 049/1239 │ 16.09-13.12.2013 │ 200 │ ││ │ │scoalapolslatina@ │ │ │ ││ │ │ot.politiaromana.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│5. │Şcoala de Pregătire a Agenţilor │Oradea, Calea Aradului │ 28.01-26.04.2013 │ 60 │ ││ │Poliţiei de Frontieră │nr. 2-4, judeţul Bihor ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │"Avram Iancu" Oradea │Tel./Fax: 0259.41.22.73 │ 6.05-2.08.2013 │ 60 │ ││ │ │I.C. 059/1265 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │avram.iancu@rdsor.ro │ 16.09-13.12.2013 │ 60 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│6. │Şcoala de Perfecţionare a │Drobeta-Turnu Severin, │ 11.03-7.06.2013 │ 60 │ ││ │Cadrelor Poliţiei de Frontieră │Str. Serpentinei Roşiori ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │Orşova │nr. 3-5, judeţul Mehedinţi│ 10.06-6.09.2013 │ 60 │ ││ │ │Tel.: 0252/31.02.22 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Fax: 0252/31.02.32 │ 9.09-6.12.2013 │ 60 │ ││ │ │I.C. 052/1266 │ │ │ ││ │ │office@spcpforsova.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│7. │Şcoala de Formare Iniţială şi │Iaşi, str. G. Coşbuc │ 28.01-26.04.2013 │ 70 │ ││ │Continuă a Personalului Poliţiei │nr. 3-5, judeţul Iaşi ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │de Frontieră Iaşi │Tel./Fax: 0232/460203 │ 29.04-26.07.2013 │ 50 │ ││ │ │I.C. 032/1361 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │sficppfiasi@yahoo.com │ 9.09-6.12.2013 │ 70 │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│8. │Centrul de Formare Iniţială şi │Orăştie, Str. Armatei │ 28.01-26.04.2013 │ 50 │ ││ │Continuă al Ministerului │nr. 16, judeţul Hunedoara ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │Afacerilor Interne │Tel.: 0254.24.19.90 │ 7.05-2.08.2013 │ 50 │ ││ │ │ 0254.24.75.21 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Fax: 0254.24.75.21 │ 9.09-6.12.2013 │ 50 │ ││ │ │I.C. 054/8351, 054/8354 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │cfic.orastie@yahoo.com │ │ │ ││ │ │secretariat.cfic.orastie@ │ │ │ ││ │ │mai.gov.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│9. │Şcoala de Aplicaţie pentru │Lugoj, Str. Banatului │ 28.01-26.04.2013 │ 40 │ ││ │Ofiţeri "Mihai Viteazul" a │nr. 15, judeţul Timiş ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │Jandarmeriei Române, comuna │Tel.: 0256.35.29.10 │ 29.04-26.07.2013 │ 40 │ ││ │Chiajna, satul Roşu, str. 1 │Fax: 0256.35.84.02 ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │Decembrie 1918 nr. 2-4, judeţul │I.C. 056/8818 │ 2.09-29.11.2013 │ 40 │ ││ │Ilfov │jandarmilugoj@yahoo.com │ │ │ ││ │Tel.: 021.434.91.31 ├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│ │Fax: 021.434.91.41 │Bumbeşti-Jiu, str. Gr. Al.│ 11.02-10.05.2013 │ 25 │ ││ │17700, 17704 │Ghica nr. 2, judeţul Gorj ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │sajrmv@yahoo.com │Tel.: 0253.463.101, │ 13.05-9.08.2013 │ 25 │ ││ │ │ 0253.463.570, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │Fax: 0253.463100 │ 2.09-29.11.2013 │ 25 │ ││ │ │I.C. 053/8013 │ │ │ ││ │ │cppj_bumbesti@yahoo.com │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│10. │Centru de perfecţionare a │Gheorgheni, Str. │ 28.01-26.04.2013 │ 50 │ ││ │pregătirii cadrelor de jandarmi │Ciubotului nr. 4, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │judeţul Harghita │ 7.05-2.08.2013 │ 50 │ ││ │ │Tel.: 0266.36.50.94, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │ 0266.36.50.64 │ 9.09-6.12.2013 │ 50 │ ││ │ │Fax: 0266.36.50.18 │ │ │ ││ │ │I.C. 066/8213 │ │ │ ││ │ │office@ │ │ │ ││ │ │jandarmeriagheorgheni.ro │ │ │ ││ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│ │ │Sfântu Gheorghe, Str. │ 28.01-26.04.2013 │ 25 │ ││ │ │Cezar Bolliac nr. 5, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │judeţul Covasna │ 7.05-2.08.2013 │ 25 │ ││ │ │Tel.: 0267.31.36.03, ├──────────────────────────┼──────┤ ││ │ │ 0267.31.58.56 │ 9.09-6.12.2013 │ 25 │ ││ │ │Fax: 0267.352825 │ │ │ ││ │ │I.C. 067/24596 │ │ │ ││ │ │ijjcv@jandarmeriacovasna. │ │ │ ││ │ │ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│11. │Centrul Chinologic │Sibiu, Calea Dumbrăvii │ │ │ ││ │"dr. Aurel Greblea" Sibiu*) │nr. 157, 550399, judeţul │ │ │ ││ │ │Sibiu │ │ │ ││ │ │Tel.: 0269.235.181 │ 2.12.2013-1.03.2014 │ 50 │ ││ │ │Fax: 0269.240.090 │ │ │ ││ │ │I.C. 069.1255 │ │ │ ││ │ │e-mail: ccs@ │ │ │ ││ │ │centrulchinologic.ro │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┼──────────┤│12. │Şcoala Militară de Subofiţeri │Fălticeni, Str. Armatei │ │ │ ││ │Jandarmi Fălticeni**) │nr. 1-3, judeţul Suceava │ │ │ ││ │ │Tel.: 0230.541.660 │ 16.09-13.12.2013 │ 23 │ ││ │ │Fax: 0230.545.791 │ │ │ ││ │ │relaţii_publice@ │ │ │ ││ │ │jandarmeriafalticeni.ro │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┴──────────┘------*) Nu se asigură servirea mesei.**) Nu se asigură cazarea.II. Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei.2. La solicitare, instituţiile asigură: a) cazare în incinta instituţiei = 3.800 lei; b) servirea zilnică a celor 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.-----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 26 din 15 martie 2013 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 19 martie 2013, conform modificării aduse de pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.-------