ORDIN nr. 75 din 30 ianuarie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman(actualizat până la data de 8 august 2011*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ---------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 august 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.637 din 23 decembrie 2009; ORDINUL nr. 220 din 12 martie 2010; ORDINUL nr. 1.236 din 8 august 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul Direcţiei generale strategii şi politica medicamentului nr. 960 din 30 ianuarie 2009,în baza prevederilor titlului XVII "Medicamentul", art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 140 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu modificările ulterioare, precum şi orice altă dispoziţie contrară.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune art. 1-5 din Directiva Consiliului nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care guvernează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea lor în sfera de aplicare a sistemului naţional de asigurări de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 40 din 11 februarie 1989.Ministrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 30 ianuarie 2009.Nr. 75.  +  AnexăNORMA 30/01/2009