ORDIN nr. 906 din 25 iulie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor şi protocoalelor analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor(actualizat până la data de 17 iunie 2010*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 iunie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 615 din 1 iunie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 144 din 23 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 2 martie 2010 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, astfel că, denumirea Ministerul Sănătăţii Publice din cuprinsul acestui ordin va fi modificată în mod corespunzător.Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XVII "Medicamentul", ale Ordonanţei Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice nr. E.N. 2.397 din 25 iulie 2006,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele şi protocoalele analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data de 28 iulie 2006, dată la care se abrogă orice dispoziţie contrară.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2003/63/CE din 25 iunie 2003, care modifică Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001, referitoare la codul comunitar privind medicamentele de uz uman, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 159 din 27 iunie 2003.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 25 iulie 2006.Nr. 906.  +  AnexăNORMA 25/07/2006