PROCEDURĂ DE PREDARE-PRIMIRE din 12 decembrie 2012a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare și de transfer al obiectivului de investiție
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 7 ianuarie 2013  Notă
  Aprobată de ORDINUL nr. 4.017 din 12 decembrie 2012, publicat în Monitorul Oficial al României 9 din 7 ianuarie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta procedură de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare și de transfer al obiectivului de investiție se va aplica de către autoritatea contractantă, astfel cum este aceasta definită de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și de către alte entități.  +  Articolul 2Procedura de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare se aplică în următoarele situații:a) la începerea lucrărilor de reconstrucție ecologică;b) la finalizarea lucrărilor de reconstrucție ecologică, după constatarea reușitei definitive a plantației;c) în cazul rezilierii contractului de execuție a lucrărilor încheiat între autoritatea contractantă și executantul lucrării.  +  Capitolul II Predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la începerea lucrărilor  +  Articolul 3Pentru predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la începerea lucrărilor este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:– existența unui acord scris din partea proprietarului sau al reprezentantului legal al acestuia privind constituirea perimetrului de ameliorare și împădurirea acestuia;– existența unui proiect tehnic privind ameliorarea terenurilor degradate constituite în perimetre de ameliorare pentru amplasamentul respectiv;– existența unui contract privind instalarea plantației și întreținerea acesteia între autoritatea contractantă și executant.  +  Articolul 4(1) Autoritatea contractantă, prin decizie/hotărâre, constituie o comisie pentru predarea către executant a amplasamentului constituit în perimetru de ameliorare.(2) Predarea-primirea amplasamentului se face de către o comisie constituită conform alin. (1) și care este alcătuită din următorii membri:– un reprezentant al autorității contractante responsabil de perimetrele de ameliorare;– un reprezentant al autorității contractante responsabil de contabilitate;– reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului;– reprezentantul legal al proiectantului;– reprezentantul legal al executantului.(3) Termenul de predare-primire a amplasamentului este de maximum 15 zile calendaristice de la semnarea contractului de execuție a lucrărilor de împădurire.(4) Autoritatea contractantă înștiințează în scris membrii comisiei privind data, ora și locul de întâlnire.(5) Delegații executantului, proiectantului și ai proprietarului/administratorului terenului vor face dovada faptului că sunt reprezentanți legali printr-o împuternicire scrisă, conform anexei nr. 1, care se prezintă la data stabilită pentru întâlnirea comisiei și va fi atașată la procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului întocmit conform anexei nr. 2.  +  Articolul 5(1) Predarea-primirea se realizează între reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului și reprezentantul legal al executantului, obligatoriu în prezența celorlalți membri ai comisiei, ocazie cu care se întocmește procesul-verbal de predare-primire a amplasamentului.(2) La predarea-primirea amplasamentului perimetrului de ameliorare, proiectantul indică membrilor comisiei prevăzute la art. 4 alin. (1) limitele perimetrului. Membrii comisiei au obligația de a verifica existența în teren a picheților de contur și a poziționării corecte a acestora, cu ajutorul unui aparat GPS, conform inventarului de coordonate din "Planul de amplasare și delimitare a imobilului", inclus în studiul de fezabilitate.(3) Răspunderea privind existența și amplasarea corespunzătoare în teren a picheților de contur, conform documentației cadastrale din studiul de fezabilitate revine proiectantului.  +  Capitolul III Predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la terminarea lucrărilor și transferul obiectivului de investiție  +  Articolul 6(1) Procedura de transfer a obiectivului de investiție către proprietarul terenului se efectuează la finalizarea investiției, respectiv la constatarea realizării stării de masiv, conform legislației silvice în vigoare.(2) În termen de maximum 3 zile de la data încheierii procesului-verbal de constatare a realizării stării de masiv, autoritatea contractantă întocmește Cererea de transmitere fără plată a obiectivului de investiție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(3) Cererea întocmită conform alin. (2), împreună cu procesul-verbal de constatare a realizării stării de masiv, se transmite ordonatorului principal de credite. Modul de soluționare a cererii se comunică autorității contractante care a depus-o, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la ordonatorul principal de credite.(4) În cazul unei documentații incomplete sau care mai necesită acte doveditoare suplimentare, termenul de comunicare curge de la data depunerii completărilor.(5) În termen de maximum 3 zile după primirea aprobării ordonatorului principal de credite, autoritatea contractantă, prin decizie/hotărâre, constituie o comisie pentru predarea către proprietar/administrator a amplasamentului perimetrului ameliorat și a plantației existente pe acesta.  +  Articolul 7(1) Comisia prevăzută la art. 6 alin. (5) are următoarea componență:– un reprezentant al autorității contractante responsabil de perimetrele de ameliorare;– un reprezentant al autorității contractante responsabil de contabilitate;– reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului;– reprezentantul legal al proiectantului;– reprezentantul legal al executantului.(2) Convocarea comisiei se face de către autoritatea contractantă în termen 3 zile de la data deciziei/hotărârii de constituire a acesteia.  +  Articolul 8(1) Predarea amplasamentului perimetrului se face de către executant, în prezența comisiei special constituite, către proprietarul/administratorul terenului, care este și beneficiarul investiției.(2) La predarea amplasamentului și a investiției se încheie un proces-verbal conform anexei nr. 4.(3) După semnarea procesului-verbal prevăzut la alin. (2), proprietarul/administratorul are toate drepturile și obligațiile stipulate de lege ca deținător de terenuri incluse în fondul forestier național.  +  Capitolul IV Predarea-primirea amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare în cazul rezilierii contractului de lucrări  +  Articolul 9(1) În cazul rezilierii contractului de lucrări încheiat între autoritatea contractantă și executantul lucrării, autoritatea contractantă asigură, în termen de 3 zile, predarea provizorie a amplasamentului perimetrului către ocolul silvic arondat, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 670/2008 privind aprobarea listei ocoalelor silvice care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice și juridice care nu și-au constituit ocoale silvice private, în vederea asigurării serviciilor de pază.(2) Serviciile de pază se asigură de către ocolul silvic prevăzut la alin. (1), pe bază de contract și la valoarea prevăzută în proiectul tehnic.  +  Articolul 10(1) Autoritatea contractantă, prin decizie/hotărâre, constituie o comisie pentru predarea provizorie a amplasamentului perimetrului în perioada cuprinsă între data rezilierii contractului și data predării terenului către un alt executant în condițiile legii.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarea componență:– un reprezentant al autorității contractante responsabil de perimetrele de ameliorare;– un reprezentant al autorității contractante responsabil de contabilitate;– reprezentantul ocolului silvic responsabil de pază și protecție;– reprezentantul ocolului silvic responsabil de cultură și refacere;– reprezentantul legal al proprietarului/administratorului terenului;– reprezentantul legal al proiectantului;– reprezentantul legal al executantului.  +  Articolul 11(1) Predarea-primirea provizorie a amplasamentului se face pe bază de inspecție de fond, cu consemnarea valorii lucrărilor executate, recepționate și decontate și a valorii lucrărilor rămase de executat, recepționat și decontat.(2) La predarea-primirea provizorie a amplasamentului se va încheia un proces-verbal al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.(3) Contractul de pază se încheie între autoritatea contractantă și ocolul silvic, iar decontarea serviciilor prestate se face lunar, prin grija autorității contractante, din capitolul de deviz destinat pazei perimetrului.(4) Valoarea pagubelor care se pot înregistra ca urmare a neexecutării la timp a lucrărilor prevăzute în proiect, pe perioada suspendării execuției contractului, sau a lucrărilor necesare la reluarea contractului, constatate prin inspecție de fond cu participarea proiectantului, va fi suportată de partea responsabilă conform clauzelor contractului de execuție a lucrărilor.(5) În termen de maximum 15 zile de la rezilierea contractului, autoritatea contractantă va lua toate măsurile necesare pentru demararea procedurii de achiziție publică privind atribuirea contractului de execuție a lucrărilor și finalizarea investiției.(6) La reatribuirea contractului de execuție a lucrărilor, predarea-primirea amplasamentului pentru continuarea lucrărilor se va face conform prevederilor cap. II.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 12În cazul modificării termenului de reușită definitivă, autoritatea contractantă va informa proprietarul/administratorul în legătură cu prelungirea duratei de finalizare a investiției, cu motivarea acestei modificări.  +  Articolul 13Toate documentele care fac obiectul prezentei proceduri vor fi înregistrare individual la autoritatea contractantă în registrul de intrări-ieșiri documente.  +  Articolul 14Predarea amplasamentelor pentru executarea lucrărilor de instalare a plantației și pentru pază nu aduce atingere dreptului de proprietate asupra terenului respectiv.  +  Articolul 15Prevederile prezentei proceduri se aplică și în cazul perimetrelor care, până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri, au încheiat starea de masiv și nu au fost predate către proprietar/administrator.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  ANTET
  ÎMPUTERNICIRE
  nr. ....... din data de ........
  Pentru respectarea prevederilor art. ...... alin. ...... din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 4.017/2012 pentru aprobarea Procedurii de predare-primire a amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare și de transfer al obiectivului de investiție,Subsemnatul (a), ........, în calitate de administrator/președinte/director al ........., J ......., CUI ......, cu sediul social în localitatea ........, str. ...... nr. ....., județul ......,împuternicescpe domnul/doamna ........, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ......, CNP ......, angajat în cadrul ....... cu Contractul nr. ......., înregistrat la ITM ....... cu nr. ......., să reprezinte ....... la realizarea predării-primirii amplasamentelor terenurilor constituite în perimetre de ameliorare la obiectivul .........Data Semnătura și ștampila......... .......................
   +  Anexa nr. 2la procedurăAutoritatea contractantă ............... Beneficiarul investiției........................Conducător, Conducător,................ (nume, semnătură) ........................
  PROCES-VERBAL
  de predare-primire a amplasamentelor terenurilor
  degradate în vederea efectuării lucrărilor
  de reconstrucție ecologică
  încheiat astăzi ........
  Comisia desemnată de Autoritatea contractantă ........, numită prin Decizia/Hotărârea nr. ...... din ...... a conducătorului, formată din:1. ........... - președinte;2. ........... - membru;3. ........... - membru;4. ........... - membru;5. ........... - membru,în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, ale Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetre de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011, respectiv în baza Contractului de execuție a lucrărilor nr. ........ din ........, am procedat azi ....... la predarea-primirea amplasamentului terenului degradat în suprafață de ........ ha constituit în perimetrul de ameliorare din localitatea ......, județul ......, în vederea efectuării lucrărilor de ameliorare prin împădurire, după cum urmează:
  Nr. crt. Proprietar/ Administrator Unitatea administrativ- teritorială TarlaParcela Nr. cadastral Nr. Carte funciarăSuprafața (ha)
  Total perimetru: Σ
  Limitele amplasamentului perimetrului de ameliorare ......, situat în localitatea ......, tarla ......, parcela ......, județul ......, au fost materializate pe teren prin .......*1) și corespund cu planul de trasare anexat.*1) Țăruși din lemn, metal; borne.Trasarea s-a executat prin verificarea următoarelor puncte de contur, care coincid cu inventarul de coordonate în sistem de coordonate Stereografic 1970 existent în proiect:
  Punctul Coordonate în sistem Stereo 70
  X Y
  După primirea ordinului de începere a lucrărilor, executantul va proceda la amplasarea bornelor prevăzute în proiect, anterior oricărei altei lucrări.Proprietarul/Administratorul terenului va permite executantului efectuarea lucrărilor prevăzute în proiect până la constatarea stării de masiv și nu va împiedica în niciun fel desfășurarea acestora. Paza perimetrului de ameliorare va fi asigurată conform prevederilor legale.Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare, câte unul pentru: autoritatea contractantă ......, administratorul/proprietarul terenului ......, proiectantul lucrărilor ......, executantul lucrărilor ...... .Prezentul proces-verbal conține următoarele anexe:– Planul de trasare a limitelor perimetrului– Împuternicirea persoanei delegate din partea proprietarului/administratorului nr. ......– Împuternicirea persoanei delegate din partea proiectantului nr. ......– Împuternicirea persoanei delegate din partea executantului nr. ......Comisia de predare:Nume și prenume Semnătura1. .............. .................2. .............. .................3. .............. .................4. .............. .................5. .............. .................
   +  Anexa nr. 3la procedurăANTET Autoritatea contractantăSe aprobăOrdonator principal de credite,...................(ministru)
  CERERE
  de transmitere fără plată
  a obiectivului de investiție ................,
  din localitatea ..........., județul ...........
  Prezenta cerere a fost făcută în baza art. 10 alin. (2) din Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011, iar ca urmare a finalizării lucrărilor din Contractul nr. ......... încheiat cu ............. și a ameliorării perimetrului .......... vom derula procedura de transfer a investiției către proprietarul/administratorul terenului. Proprietarul terenului ............. este identificat prin Cartea funciară nr. ........... a comunei/orașului/municipiului ............, numărul cadastral ........., iar actul juridic care atestă dreptul de proprietate asupra terenului ameliorat este ............
  Nr. crt. Denumirea mijlocului fix Nr. inventarSuprafața totală (ha) Suprafața efectiv împădurită (ha) Valoarea de inventar (lei) Caracteristicile tehnice Anul punerii în funcțiune Observații
  1. Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, constituite înperimetrul de ameliorare ............, comuna ....., județul ..... Suprafața efectiv plantată este de ............ ha și este formată din: - ...... ha plantațiecu compoziția ...... .................... .................... .................... Pe suprafața de ........ ha, constituite din: drumuri de explo- atare existente (..... ha), suprafețecu vegetație fores- tieră existentă care nu au necesitat lucrări (.... ha), teren neproductiv (....ha), nu au fost efectuate lucrări. Valoarea obiectivuluide .........este compusădin: SF - ....... lei;PT - ....... lei;Lucrări - ....... lei.
  Autoritatea contractantă Conducător, ............ tehnic, .......... economic, Consilier juridic, ........................ .................... ec. ................ jr. ..............
   +  Anexa nr. 4la procedurăAutoritatea contractantă ....... Beneficiarul investiției...........................Conducător, Conducător,................. (nume, semnătură)(nume, semnătură) ...........................
  PROCES-VERBAL
  de predare-primire a obiectivului de investiție ..........
  încheiat azi .........
  Comisia desemnată de Autoritatea contractantă ........., numită prin Decizia nr. ........ din ........ a conducătorului, formată din:1. .................................. - președinte;2. .................................. - membru;3. .................................. - membru;4. .................................. - membru;5. .................................. - membru,în prezența domnului ......... - reprezentant legal al Societății Comerciale ......... - în calitate de executant al lucrărilor, conform Contractului de execuție a lucrărilor nr. ......../........., am procedat azi, data de mai sus, la predarea către proprietarul ..............*1), cu sediul în localitatea ........., județul ........., reprezentată prin domnul/doamna ..........., în calitate de ..........., a obiectivului de investiție denumit ............., cu o valoare de inventar de ......... lei, compusă din:*1) Consiliul local/Asociație de proprietari.– proiectare în valoare totală de ...... lei, din care: Studiul de fezabilitate cu valoarea de ......... lei cu finanțare din*2) ......... și Proiectul tehnic cu valoarea de .... lei cu finanțare din*2) ............;*2) Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, bugetul de stat etc.– lucrări silvice de înființare și întreținere a culturilor cu valoarea totală de ......... lei, finanțate astfel:– din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică valoarea de ........ lei;– din bugetul de stat valoarea de ......... lei.Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție mai sus menționat au fost aprobați prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. ..........*3).*3) Ordinul ministrului mediului și pădurilor de aprobare.Obiectivul de investiție are următoarele caracteristici:
  Denumirea obiectivuluiSuprafața totală (ha) Suprafața împădurită (ha) Compoziția Anul instalăriiObservații
  Pentru această suprafață, care prin efectul Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate face parte din fondul forestier național, proprietarul are obligația respectării regimului silvic și a asigurării pazei, conform prevederilor legale în vigoare.Autoritatea contractantă ....... va înregistra pe cheltuieli și va scădea din evidențele contabile valoarea totală de ...... lei pentru obiectivul ........., ce va fi înregistrată în evidențele contabile ale proprietarului ...........După aprobarea transmiterii obiectivului de către ordonatorul principal de credite, Autoritatea contractantă ......... va preda proprietarului/administratorului terenului ........., în copie, următoarele documente:– fișele de evidență a lucrărilor;– studiul de fezabilitate;– proiectul tehnic.Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare, câte unul pentru: Ministerul Mediului și Pădurilor, autoritatea contractantă (.........), proprietarul terenului și beneficiarul investiției (.........), executantul lucrărilor (Societatea Comercială .........).Comisia de predare:Nume și prenume Semnătura1. ..................... ...................2. ..................... ...................3. ..................... ...................4. ..................... ...................5. ..................... ...................
   +  Anexa nr. 5la procedurăAutoritatea contractantă ......... Ocolul silvic .............Conducător, ................... Conducător, ...............(nume, semnătură) (nume, semnătură)
  PROCES-VERBAL
  de predare-primire a amplasamentelor terenurilor degradate
  în vederea efectuării serviciilor de pază
  încheiat astăzi ........
  Comisia desemnată din partea Autorității contractante ......, numită prin Decizia nr. ......... din ......... a conducătorului, formată din:1. ........................ - președinte;2. ........................ - membru;3. ........................ - membru;4. ........................ - membru;5. ........................ - membru;6. ........................ - membru;7. ........................ - membru,în conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate, ale Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetre de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.257/2011, respectiv în baza Contractului de servicii nr. .......... din ..........., am procedat azi ............... la predarea-primirea amplasamentului perimetrului de ameliorare ............, localitatea .........., județul .........., în vederea efectuării serviciilor de pază, după cum urmează:
  Nr. crt.Proprietar/ Adminis- trator Unitateaadminis-trativ- terito- rială Tarla/ ParcelaC.F./N.C. Supra- fața (ha) Valoarea lucrărilor Valoarea lucrărilor rămase Nr. piață de probă Nr. puieți
  Execu- tate Recep- ționateDecon- tate Execu- tate Recep- ționateDecon- tate
  Total perimetru: Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ
  Serviciile de pază se vor asigura până la reatribuirea contractului de lucrări.Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în 3 exemplare, câte unul pentru: autoritatea contractantă ........, ocolul silvic ........., executantul lucrărilor ............... .Comisia de predare:Nume și prenume Semnătura1. ..................... ...................2. ..................... ...................3. ..................... ...................4. ..................... ...................5. ..................... ...................6. ..................... ...................7. ..................... ...................
  ---------