ORDIN nr. 1.126 din 29 noiembrie 2012pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013
EMITENT
  • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
  • Nr. 1.879 din 9 octombrie 2012
  • MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE
  • Nr. 1.126 din 29 noiembrie 2012
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Nr. 1.722 din 18 decembrie 2012
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 28 decembrie 2012    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul dezvoltării regionale şi turismului, ministrul afacerilor europene şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie 5.3 "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică" al axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru promovarea brandului creat şi dezvoltat în conformitate cu obiectivul domeniului major de intervenţie 5.3 «Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică» al axei prioritare «Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului» din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013 au în vedere cheltuieli specifice pentru activităţile de promovare, după cum urmează: a) cheltuieli pentru efectuarea de studii de marketing; b) cheltuieli pentru organizarea de activităţi de relaţii publice în ţară şi în străinătate; c) cheltuieli privind realizarea de acţiuni de promovare cu rol în creşterea notorietăţii destinaţiilor şi produselor turistice româneşti prin intermediul unor personalităţi cu recunoaştere naţională şi internaţională din diferite domenii de activitate: artistice, culturale, sportive, ştiinţifice, ca vectori de promovare a brandului turistic al României; d) cheltuieli pentru realizarea şi expedierea în ţară şi în străinătate de materiale de promovare de tipul: cataloage, broşuri, pliante, postere şi foi volante, ghiduri şi hărţi turistice, panouri, fotografii, albume, fotoreportaje, filme de animaţie şi documentare de turism, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, CD-uri şi DVD-uri turistice, obiecte promoţionale, inclusiv drepturile de autor sau de utilizare acolo unde este cazul; e) cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale de promovare, ghiduri despre România, hărţi, albume, cataloage, CD-uri şi DVD-uri, fotografii, cărţi cu specific de turism, inclusiv drepturile de autor acolo unde este cazul; f) cheltuieli pentru marketing prin internet, reţele de socializare, incluzând şi cheltuieli pentru realizarea şi dezvoltarea unui portal de informaţii de turism, cheltuieli pentru echipamente hardware, crearea de software, inclusiv a celor de dezvoltare; g) cheltuieli privind promovarea şi publicitatea prin intermediul companiilor aeriene şi prin intermediul principalelor aeroporturi din România şi din străinătate, constând în inserţii publicitare în materialele de promovare ale companiilor aeriene şi ale aeroporturilor, difuzarea de clipuri TV promoţionale, filme publicitare de turism, materiale promoţionale în aeroporturi şi în aeronave, precum şi alte tipuri de activităţi de promovare şi publicitate în colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile; h) cheltuieli privind promovarea prin intermediul inserţiilor publicitare în ziare şi în reviste de interes general, precum şi în cataloagele turistice şi în alte publicaţii de profil (ghiduri, hărţi, pliante, flyere) realizate de către turoperatori, societăţi comerciale cu activitate de turism, asociaţii profesionale, patronale şi organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale şi alte entităţi ce desfăşoară activităţi cu impact în domeniul turismului, care promovează pe pieţele-ţintă şi de interes destinaţia turistică România, produse turistice şi pachete de servicii turistice cu locul de desfăşurare în România; i) cheltuieli privind promovarea prin intermediul posturilor de radio şi de televiziune care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în creşterea circulaţiei turistice în România, în creşterea notorietăţii destinaţiilor turistice româneşti, precum şi promovarea în mediul on-line; j) cheltuieli determinate de organizarea de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, precum şi cheltuieli pentru participarea în calitate de coorganizator alături de asociaţiile profesionale, patronale şi organizaţiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale şi alte entităţi cu activităţi cu impact în domeniul turismului; k) cheltuieli determinate de organizarea de vizite educaţionale şi de informare în ţară pentru reprezentanţi ai mass-mediei, turoperatori, reprezentanţi ai asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administraţiei publice centrale şi locale, alţi lideri de opinie, specialişti în turism din ţară şi din străinătate; l) cheltuieli determinate de organizarea de manifestări expoziţionale internaţionale de turism la Bucureşti, precum şi participarea la manifestări expoziţionale de turism în ţară şi în străinătate; m) cheltuieli pentru publicitate de tipul: panouri publicitare, afişe iluminate, postere mari, coloane de publicitate suspendate, anunţuri pe mijloace de transport. (2) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. f) includ cheltuieli pentru achiziţionarea de produse hardware şi software necesare promovării în mediul on-line sau realizării portalului de informaţii în domeniul turismului, incluzând sisteme de management al conţinutului, sisteme de baze de date, sisteme de suport al aplicaţiilor şi sisteme de operare, sisteme de reţele informatice, sisteme de securitate informatică, sisteme de testare şi management IT, sisteme de gestionare a proceselor, sisteme de management al relaţiei cu clienţii, sisteme de stocare, back-up, replicare şi recuperare a datelor în caz de dezastru, sisteme de analiză şi raportare şi pentru dezvoltarea şi actualizarea pachetelor software pentru susţinerea activităţii de marketing prin internet şi a portalului de informaţii în domeniul turismului. (3) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. h) includ inserţii publicitare în presă, în pagini web, prin intermediul principalelor motoare de căutare pe internet, în ghiduri turistice, cataloage, albume, cărţi cu specific de turism, publicaţii de specialitate, publicitate indoor şi outdoor în ţară şi în străinătate, publicitatea destinaţiilor şi a produselor turistice româneşti în mass-media internă şi internaţională, pe pieţele-ţintă, activităţi de marketing direct. (4) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. i) includ cheltuieli de coproducţie a emisiunilor de televiziune/filmelor şi radio, costuri de difuzare a clipurilor TV, precum şi costuri de difuzare a spoturilor audio în cadrul emisiunilor. (5) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. j) includ: a) cheltuieli pentru realizarea de evenimente şi misiuni cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, în ţară şi în străinătate, pentru participarea în calitate de coorganizator ori pentru participarea în baza unei taxe, cum ar fi taxa de participare, taxa de înscriere; b) cheltuieli cu servicii necesare pentru organizarea atât în ţară, cât şi în străinătate a evenimentelor şi misiunilor cu rol în creşterea circulaţiei turistice în România sau cu impact în creşterea notorietăţii României ca destinaţie turistică, care includ: cheltuieli cu asigurarea transportului, cheltuieli cu cazarea, precum şi cheltuieli pentru asigurarea meselor oferite participanţilor; c) cheltuieli cu închirierea şi amenajarea spaţiilor interioare şi exterioare, pentru organizarea de manifestări culturale şi artistice, cheltuieli cu închirierea aparaturii şi echipamentelor tehnice specifice de genul celor necesare iluminării (proiectoare, jocuri de lumini, lasere şi altele asemenea), asigurării sunetului, traducerii simultane şi consecutive a discursurilor şi prezentărilor, proiecţiilor şi prezentărilor multimedia; d) cheltuieli cu onorariul personalului de primire şi deservire a invitaţilor (hostess) şi al formaţiilor artistice, soliştilor vocali, maeştrilor de ceremonii, disc-jokey-ilor (DJ), prezenţi în cadrul evenimentului sau al misiunii, inclusiv pentru închirierea aparaturii specifice necesare susţinerii unui spectacol artistic; e) cheltuieli de reprezentare şi de protocol în limita a 1% din valoarea totală a proiectului; f) cheltuieli cu producţia de materiale publicitare specifice, cu publicitatea înainte şi în perioada evenimentului, cheltuieli cu producţia şi difuzarea de clipuri audio şi/sau video, de filme, de prezentări multimedia, cheltuieli cu servicii foto şi video, cheltuieli cu publicitatea prin mijloace electronice, cheltuieli cu inserţii publicitare prin intermediul principalelor motoare de căutare pe internet, inclusiv drepturile de autor sau de utilizare, după caz; g) cheltuieli cu onorariile experţilor invitaţi în cadrul evenimentelor şi/sau acţiunilor de promovare organizate sau coorganizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în scopul promovării României ca destinaţie turistică; h) cheltuieli aferente realizării diplomelor şi a obiectelor cu valoare de premiu, oferite în cadrul concursurilor pe teme turistice. (6) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. k) cuprind cheltuieli cu servicii pentru organizarea vizitelor educaţionale şi de informare în ţară, care includ: cheltuieli cu asigurarea transportului, a cazării, precum şi masa invitaţilor, a ghidului sau pentru însoţitorul de grup, precum şi onorariul ghidului ori însoţitorului de grup pe teritoriul României, biletele de intrare la obiectivele turistice, taxele de fotografiere şi de filmare, biletele la spectacole şi alte manifestări culturale, artistice, sportive, ştiinţifice. (7) Categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute la alin. (1) lit. l) includ: a) cheltuieli cu elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, amenajarea şi decorarea spaţiului expoziţional, precum şi cu asigurarea acestuia, în cazul în care aceasta nu este inclusă în costul de închiriere; b) cheltuieli ocazionate de activităţi de marketing specifice participării la manifestarea expoziţională respectivă; c) cheltuieli cu publicitatea în perioada premergătoare manifestărilor expoziţionale, precum şi în perioada de desfăşurare a acestora; d) cheltuieli cu transportul şi cazarea pentru reprezentanţii mass-mediei; e) cheltuieli cu transportul, cazarea şi onorariile pentru formaţii artistice, meşteri populari, solişti, personal de primire şi deservire a invitaţilor (hostess), membri ai colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice, lideri sau creatori de opinie cu rol în desfăşurarea manifestării expoziţionale respective; f) cheltuieli de administrare percepute în mod obligatoriu de organizator şi întreţinere pentru utilităţi, consumabile; g) cheltuielile de reprezentare şi de protocol, în limita a 1% din valoarea totală a proiectului; h) cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la acţiunile respective; i) cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seară românească, recepţie, conferinţă de presă şi altele similare, cu rol în sporirea atractivităţii standului; j) cheltuieli pentru închirierea aparaturii specifice, necesară derulării programelor artistice sau altor activităţi organizate cu ocazia manifestării expoziţionale; k) cheltuieli cu taxele de participare, de înscriere sau orice alte taxe necesare participării, plătibile către organizatori sau terţi."2. La articolul 13 alineatul (5), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protecţia muncii;"3. La articolul 13 alineatul (5), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:"d) dotări exterioare de tipul elemente de identitate vizuală; e) energie regenerabilă - panouri fotovoltaice."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Marcel Ioan Boloş,secretar de statMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin Georgescu------