ORDONANŢĂ nr. 69 din 29 august 2002 (**republicată**)(*actualizată*)privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă***)(actualizată până la data de 12 decembrie 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 188 din 21 decembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor---------------**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 126/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 22 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002 şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 285/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 2 iulie 2003.***) Titlul ordonantei a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 1 (1) Până la data de 30 iunie 2013 se va realiza o platformă-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cărţii electronice de identitate şi punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii electronice de rezidenţă. (2) De la data emiterii documentelor prevăzute la alin. (1) se eliberează cărţi de identitate şi cărţi de rezidenţă identice ca format cu cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 2Abrogat.------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 3 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat prin pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate judeţene au obligaţia să asigure echipamentele şi programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetăţenilor la serviciile electronice ale administraţiei publice. (2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza eşalonat, astfel: a) în municipiile reşedinţă de judeţ, în termen de 18 luni de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate; b) în celelalte municipii şi oraşe, în termen de 3 ani de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate; c) în comune, în termen de 4 ani de la data punerii în circulaţie a cărţii electronice de identitate.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010.  +  Articolul 5Abrogat.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 6Abrogat.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 7Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe, prin structurile implicate, şi Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., denumită în continuare Imprimeria Naţională, sunt responsabile pentru punerea în circulaţie a documentelor prevăzute la art. 1.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 8 (1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională. (2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia dovezii de reşedinţă, se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., şi Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare Inspectoratul, asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, cărţii de identitate, cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă. (4) Imprimeria Naţională asigură distribuirea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, în vederea eliberării către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul. (5) În funcţie de opţiunea solicitanţilor, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate, cărţile de alegător aferente acestora, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă se pot expedia prin servicii de curierat la domiciliul solicitanţilor, în condiţiile în care aceştia suportă cheltuielile de expediţie.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 8^1 (1) Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., Inspectoratului, structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor responsabile, precum şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele soft necesare pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător aferente acestora, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă. (2) Echipamentele prevăzute la alin. (1) pot fi trecute în patrimoniul autorităţilor care le utilizează, prin acordul părţilor, cu titlu gratuit.------------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 8^2Imprimeria Naţională asigură materialele consumabile, comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a întregului sistem de emitere, gestionare şi eliberare a documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1).------------Art. 8^2 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 8^3 (1) Condiţiile tehnice, precum şi aspectele procedurale şi legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la conţinutul cipului cărţii electronice de identitate şi al cărţii electronice de rezidenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în cipul cărţii electronice de identitate şi cipul cărţii electronice de rezidenţă sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice şi a unor mecanisme de acces standardizate ICAO.------------Art. 8^3 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 8^4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale în subordinea cărora funcţionează serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor sunt obligate să asigure spaţiul, condiţiile de electroalimentare, climatizare, birotică, asistenţa tehnică materială şi consumabilele necesare funcţionării şi întreţinerii sistemului informatic şi de comunicaţii necesar desfăşurării activităţii de evidenţă a persoanelor. (2) Inspectoratele judeţene de poliţie asigură structurilor teritoriale pentru imigrări spaţiul, condiţiile de electroalimentare, climatizare, birotică, necesare funcţionării şi întreţinerii sistemului informatic şi de comunicaţii necesar desfăşurării activităţii de evidenţă a titularilor cărţilor de rezidenţă. (3) Verificarea asigurării şi menţinerii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de D.E.P.A.B.D. (4) Atunci când constatările efectuate potrivit alin. (3) evidenţiază deficienţe care afectează preluarea datelor personale sau împiedică eliberarea actelor de identitate în condiţiile legii, D.E.P.A.B.D. solicită instituţiilor abilitate luarea măsurilor de înlăturare a respectivelor deficienţe, stabilind termene de remediere. (5) Neremedierea deficienţelor constatate sau nerespectarea termenelor stabilite potrivit alin. (4) abilitează D.E.P.A.B.D. să suspende activitatea specifică eliberării actelor de identitate.------------Art. 8^4 a fost introdus de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 9 (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se fac de către Imprimeria Naţională, cu avizul Direcţiei generale ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii electronice de identitate, iar contravaloarea cărţii de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii de identitate. (3) Contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi prin autorităţile administraţiei publice locale cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop. (4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă se încasează prin unităţile Trezoreriei Statului şi prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop. (5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul eliberării cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de identitate, respectiv de Inspectorat şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 10 (1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, contravaloarea cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate şi a cărţii de alegător aferente se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective. (2) Costurile aferente producerii şi eliberării cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate şi a cărţii de alegător aferente, în cazurile de scutiri şi exceptări de la plată, prevăzute la art. 41 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, se suportă de către Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol încheiat în acest sens cu D.E.P.A.B.D. (3) Prevederile referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata contravalorii actelor de identitate eliberate cetăţenilor români sunt aplicabile şi solicitanţilor cărţilor electronice de rezidenţă şi ai cărţilor de rezidenţă aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată. În acest caz, cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se suportă de către Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol încheiat în acest sens cu Inspectoratul.------------Art. 10 a fost introdus de pct. 8 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 11 (1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate, pe măsura asigurării cu suportul tehnic necesar a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. (2) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă se realizează eşalonat, pe măsura asigurării structurilor teritoriale pentru imigrări cu suportul tehnic necesar. În vederea generalizării activităţii de emitere a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, asigurarea suportului tehnic necesar eliberării acestora se realizează, eşalonat, în termen de până la 6 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de rezidenţă, respectiv a primei cărţi de rezidenţă.------------Art. 11 a fost introdus de pct. 8 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 82 din 4 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.-------