ORDIN nr. 664 din 14 mai 2012 (*actualizat*)privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României(actualizat până la data de 12 decembrie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.330 din 9 octombrie 2012; ORDINUL nr. 1.659 din 7 decembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn baza prevederilor art. 16^1 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă criteriile referitoare la autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă documentele necesare pentru verificarea condiţiilor de funcţionalitate al spaţiului propus pentru înregistrarea punctului de schimb valutar, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Modelul autorizaţiei pentru entităţile care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 7Modelul notei de constatare privind dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 7^1Modelul declaraţiei notariale pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 8.-----------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.659 din 7 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.659 din 7 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012.  +  Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 14 mai 2012.Nr. 664.  +  Anexa 1REGULAMENT 14/05/2012  +  Anexa 2CRITERII 14/05/2012  +  Anexa 3Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de schimbvalutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutarI. Pentru obţinerea autorizaţiei şi codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar al unei entităţi care nu deţine la data depunerii cererii autorizaţie şi cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entităţii care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activităţii următoarele:1. documente necesare, în funcţie de specificul entităţii: a) cererea entităţii prin care se solicită Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, acordarea autorizaţiei şi a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare schimb valutar, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entităţii şi va conţine adresa completă - judeţ, localitate, stradă, număr, cod poştal - a sediului social al entităţii şi a domiciliului fiscal al entităţii - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc; b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de depunerea cererii, din care să rezulte următoarele:b.1. elementele de identificare ale entităţii (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul de identificare fiscală);b.2. capitalul social subscris şi vărsat;b.3. structura acţionariatului sau a asociaţilor, după caz;b.4. numele, prenumele şi adresa reprezentanţilor legali;b.5. obiectul de activitate. În obiectul de activitate trebuie să fie cuprinse obligatoriu activităţile prevăzute în prezentul ordin, în funcţie de specificul entităţii;b.6. sediile secundare înregistrate şi adresa acestora; c) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie; d) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, fiind necesară totodată dovedirea provenienţei acestei sume pe baza unei declaraţii notariale pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, la care se anexează actele doveditoare corespunzătoare. Totodată, Comisia poate solicita orice alte documente doveditoare referitoare la declaraţia depusă;------------Lit. d) a subpct. 1 al pct. I din anexa 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.659 din 7 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. e) declaraţia administratorului/reprezentantului legal al entităţii care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, însoţită de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie să rezulte că entitatea are cuprinsă activitatea de schimb valutar în actul constitutiv care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea sau în cel care le reglementează funcţionarea, după caz, în vigoare la data depunerii cererii; f) certificatul de clasificare şi brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locaţia în care entitatea intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitatea de schimb valutar, în copie, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin; g) autorizaţie de funcţionare eliberată de autoritatea de reglementare şi supraveghere, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin;-----------Lit. g) a subpct. 1 al pct. I din anexa 3 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.659 din 7 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. h) regulamentul care să reglementeze activitatea de schimb valutar pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:h.1. categoriile de operaţiuni de schimb valutar, mecanismul de desfăşurare a acestora, precum şi documentele care stau la baza efectuării unor astfel de operaţiuni;h.2. relaţiile cu clienţii, în special cele cu privire la modalităţile de comunicare, confirmare şi decontare a operaţiunilor;h.3. criteriile şi procedurile interne privind măsurile de identificare a clienţilor, păstrarea evidenţelor secundare şi a referinţelor de identificare ale clienţilor, precum şi raportarea operaţiunilor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;h.4. elementele de identificare a operaţiunii de schimb valutar, potrivit necesităţilor de control şi raportare;h.5. scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activităţile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea, precum şi prin actele constitutive;h.6. sistemul de evidenţă contabilă a operaţiunilor;h.7. desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voinţă al părţilor; i) avizul organelor de poliţie acordat tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către o persoană juridică, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanţilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entităţii este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române; j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu - sediu social cunoscut al reprezentantului legal - reprezentanţilor legali (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie; k) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/administratorilor entităţii - fiecare dintre aceştia va depune câte o declaraţie - din care să reiasă că:k.1. entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;k.2. personal nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;k.3. cunoaşte prevederile legale aplicabile în materie;k.4. sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii şi propuse în vederea autorizării; l) solicitarea de autorizare pentru a derula şi operaţiuni cu cecuri de călătorie. În acest caz, solicitarea trebuie însoţită obligatoriu de următoarele:l.1. contractul încheiat de entitate cu o instituţie de credit autorizată să funcţioneze în România, care este agent al unei entităţi emitente de cecuri de călătorie sau este ea însăşi emitentă de cecuri de călătorie;l.2. normele şi procedurile interne de lucru privind derularea operaţiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare şi decontare a cecurilor de călătorie;l.3. declaraţia pe propria răspundere a administratorilor/reprezentanţilor legali ai entităţii, din care să rezulte faptul că entitatea dispune de mijloacele şi tehnicile necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă a operaţiunilor cu cecuri de călătorie; m) certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic; n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru toţi asociaţii, administratorii entităţii care solicită autorizarea; o) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului/reprezentanţilor legali din care să rezulte că operatorul economic nu înregistrează obligaţii de plată restante către bugetele locale; p) lista tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declaraţie pe propria răspundere, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al entităţii.2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară copia notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului şi declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii din care să rezulte că locaţia corespunde prevederilor legale în vigoare.3. În funcţie de modificările care intervin în desfăşurarea activităţii entităţii şi care aduc atingere datelor şi documentelor avute în vedere la autorizare (modificarea adresei sediului social sau a domiciliului fiscal, schimbarea administratorilor, majorarea capitalului social etc.) se depune o înştiinţare la registratura Ministerului Finanţelor Publice în atenţia direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţia de specialitate, care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării modificării ce va fi însoţită obligatoriu de documentele aferente.II. Pentru obţinerea codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar al unei entităţi autorizate care deţine la data depunerii cererii autorizaţiei cel puţin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entităţii care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activităţii următoarele:1. documente necesare: a) cererea entităţii prin care se solicită Comisiei acordarea codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenţionează să desfăşoare activităţi de schimb valutar, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi va fi ştampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entităţii şi va conţine adresa completă - judeţ, localitate, stradă, număr, cod poştal - a sediului social al entităţii şi a domiciliului fiscal al entităţii - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc; b) dovada înregistrării spaţiului în care urmează a se desfăşura activitatea ca punct de lucru al entităţii de la oficiul registrului comerţului; c) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, şi/sau copie certificată de societate ca fiind conformă cu originalul a registrului de casă din ultima zi lucrătoare anterioară depunerii cererii, pentru toate punctele de schimb valutar autorizate pe numele societăţii în cauză.-----------Lit. c) a subpct. 1 al pct. II din anexa 3 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.659 din 7 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012. d) certificatul de clasificare şi brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locaţia în care entitatea intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitatea de schimb valutar, în copie, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin; e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii din care să rezulte că locaţia corespunde prevederilor legale în vigoare.2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesară copia notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului.  +  Anexa 4Documentele necesare pentru verificarea condiţiilor defuncţionalitate a spaţiului propus pentruînregistrarea punctului de schimb valutarÎn vederea încheierii notei de constatare prin care se face dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului, administratorul/reprezentantul legal al entităţii va depune următoarele documente la sediul secţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti a Gărzii Financiare în a cărei zonă de competenţă este situată locaţia respectivă: a) cererea entităţii prin care se solicită efectuarea controlului în vederea încheierii notei de constatare, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată şi ştampilată de către administratorul/reprezentantul legal al entităţii şi va conţine adresa completă - judeţ, localitate, stradă, număr, cod poştal - a sediului social al entităţii şi a domiciliului fiscal al entităţii - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail, precum şi adresa completă a punctului de schimb valutar pentru care se solicită obţinerea avizului. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc; b) dovada deţinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă pentru spaţiul respectiv, cu acces public direct şi adresă identificabilă, conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care entitatea deţine doar dreptul de folosinţă a spaţiului, se va prezenta acordul persoanei care deţine dreptul de proprietate, din care să reiasă că este de acord cu desfăşurarea de activităţi de schimb valutar în locaţia respectivă, precum şi faptul că permite accesul în locaţie organelor de control în orice moment. În situaţia în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă, spaţiul propus trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă; c) declaraţia administratorului/reprezentantului legal al entităţii din care să rezulte că:c.1. locaţia propusă îndeplineşte prevederile legale în vigoare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de schimb valutar;c.2. personalul angajat la punctele de schimb valutar propuse pentru autorizare nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare şi a fost instruit cu privire la prevederile legale aplicabile în materie;c.3. sunt îndeplinite toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar propuse în vederea autorizării; d) documentele din care să rezulte că punctul de schimb valutar propus deţine dotarea necesară derulării activităţii de schimb valutar. Prin dotare se înţelege următoarele:d.1. tehnică de calcul - aparat de marcat electronic fiscal de tipul celor prevăzute de legislaţia în domeniu - dotate cu programe de aplicaţie destinate activităţii de schimb valutar;d.2. aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor; e) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat şi care îşi va desfăşura activitatea în cadrul locaţiei respective; f) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autorităţile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva oricăruia dintre aceştia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; g) documente care atestă dotările de siguranţă existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracţiei, planul de pază al punctului de schimb valutar (atunci când este cazul), planul de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză.----------Lit. g) din anexa 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.330 din 9 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Planul P.S.I. cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză" cu sintagma "Planul de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză".  +  Anexa 5┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ [SIGLA] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ││ Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar ││ ││ AUTORIZAŢIE*1) ││ Codul statistic xxx*2) ││ ││ În baza prevederilor art. 16^1 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi││sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de ││prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi ││completările ulterioare, Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar││autorizează, în şedinţa din data de ..........., ││ Societatea comercială _________________________________________________, ││cu sediul social în _______________________________________________, Cod de ││Identificare Fiscală __________________________________________, să desfăşoare││următoarele activităţi de schimb valutar, potrivit art. 23 din Anexa nr. 2 la │Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012│privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activi- ││tăţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac ││obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României: ││ 1. ││ 2. ││ 3. ││ Activitatea de schimb valutar se va desfăşura numai prin puncte de schimb ││valutar cărora li s-a atribuit cod statistic în conformitate cu prevederile ││legale în vigoare. ││ Entitatea este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au ││incidenţă asupra activităţii pentru care este autorizat, inclusiv reglemen- ││tările emise de Banca Naţională a României. ││ Entitatea autorizată să desfăşoare activităţi de schimb valutar potrivit │Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 va ││notifica Ministerului Finanţelor Publice - Comisia de autorizare a activităţii││de schimb valutar modificările intervenite cu privire la datele, condiţiile ││şi/sau documentele care au stat la baza acordării autorizaţiei, în maximum ││10 zile lucrătoare de la data modificării/încetării activităţii, în vederea ││luării în evidenţă. ││ ││ PREŞEDINTE ││ ││ Data acordării*3): ____________________ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------*1) Autorizaţia se va emite pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar de către entitatea în cauză.*2) Se va înscrie Codul statistic atribuit unic - format din 3 caractere pentru o entitate autorizată să efectueze activităţi de schimb valutar.*3) Se înţelege data de întâi a lunii următoare celei în care s-a analizat şi avizat favorabil documentaţia depusă de entitatea care solicită autorizarea.  +  Anexa 6- Model -SCRISOAREde atribuire a codului statistic unic pentru fiecarepunct de schimb valutar al entităţilor care desfăşoarăactivităţi de schimb valutar pe teritoriul României[SIGLA] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEComisia de autorizare a activităţii de schimb valutarNr. ........../..........DenumireAdresa, CUICa urmare a cererii Societăţii Comerciale ................ privind înfiinţarea unui punct de schimb valutar situat în localitatea ...................(adresa completă)....................., în conformitate cu prevederile art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, şi art. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012, vă comunicăm că, în şedinţa din data de .................., Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar a atribuit următorul cod statistic pentru punctul de schimb valutar al Societăţii Comerciale .................., din .............(adresa completă a punctului de schimb valutar)...........:COD STATISTICXXXX.XX.XXX.XXEntitatea căreia îi aparţine punctul de schimb valutar va notifica Ministerului Finanţelor Publice - Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar modificările intervenite cu privire la datele, condiţiile şi/sau documentele care au stat la baza acordării codului statistic sau încetarea definitivă a activităţii punctului de schimb valutar, în maximum 10 zile lucrătoare de la data modificării/încetării activităţii, în vederea luării în evidenţă.Entitatea căreia îi aparţine punctul de schimb valutar este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au incidenţă asupra activităţii pentru care este autorizat, inclusiv reglementările emise de Banca Naţională a României.PREŞEDINTE,Data înregistrării:  +  Anexa 7- Model -NOTĂ DE CONSTATAREprivind dovada îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitatea spaţiului situat în ....................Încheiat astăzi: ........Cu Adresa înregistrată la ............................ cu nr. ................, din data de ...................., se solicită efectuarea controlului privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului de către:Denumirea societăţii comerciale: ............................Sediul social: ................................Certificatul de înregistrare: ................................Codul unic de înregistrare:................................Administrator(i): ......................................Asociat(i): .............................................Împuternicitul legal: ..................................................Deţinătoare a autorizaţiei/codului statistic/cererii de autorizare la Comisia de autorizare a activităţii de schimb valutar: ..................Echipa de control, constituită în baza dispoziţiilor ........................ având următoarea componenţă: ........................ a procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului în care urmează să se desfăşoare activităţi de schimb valutar potrivit prevederilor .......................................... .Constatări:Condiţiile de bază constatate cu privire la spaţiul propus pentru activităţi de schimb valutar:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┐│ Condiţii │Da│Nu│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Amplasament: │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Înregistrat la oficiul registrului comerţului │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│În garaje, chioşcuri, alte construcţii similare │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│În locuri izolate │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│La etajele sau subsolurile clădirilor cu destinaţia de locuinţă │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Spaţiul cu acces public direct │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Punct de schimb valutar existent în locaţie │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│În situaţia în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi │ │ ││organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de │ │ ││locuinţă, spaţiul propus îndeplineşte cerinţele prevăzute de │ │ ││legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop │ │ ││comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Dotări: │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Aparat de marcat electronic fiscal specific activităţii de schimb │ │ ││valutar │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Sistem de înregistrare video, în sistem digital, permanent, în regim │ │ ││non-stop care să îndeplinească dispoziţiile Ordinului │ │ ││viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 │ │ ││privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară │ │ ││activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele │ │ ││care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Întreaga aparatură din dotare funcţionează corespunzător │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Amenajarea spaţiului: │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Iluminat electric suficient de puternic │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Sistem de alarmare împotriva efracţiei │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Planul de securitate şi pază al punctului de schimb valutar (atunci │ │ ││când este cazul), cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┤│Planul de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva │ │ ││incendiilor, cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┘----------Tabelul din anexa 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.330 din 9 octombrie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012, prin înlocuirea sintagmei "Planul P.S.I. cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză" cu sintagma "Planul de intervenţie prevăzut de legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor, cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză".Program de funcţionare:Având în vedere constatările cuprinse în prezenta notă de constatare, echipa de verificare constată îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului situat în ................... pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar.Observaţii:Echipa de control Societatea Comercială ........Numele şi prenumele/funcţia/instituţiaReprezentant legal,(numele şi prenumele, semnăturaşi ştampila societăţii)  +  Anexa 8DECLARAŢIESubsemnatul/a ...........(numele şi prenumele).........., fiul/fiica lui ..........(prenumele tatălui)........... şi al ..........(prenumele mamei)........., născut/ă la data de ..........(data naşterii).......... în localitatea .........(localitatea)..........., de cetăţenie ...........(cetăţenia)........., cu domiciliul în .............(Se trece adresa de domiciliu menţionată în documentul de identitate.)........... şi reşedinţa în .............(Se trece obligatoriu adresa de reşedinţă în cazul deţinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieşte efectiv solicitantul.)............, posesor al actului de identitate cu seria ..........(seria actului de identitate)......... şi numărul ..........(numărul actului de identitate)........., identificat prin CNP ........(Se completează CNP-ul.)........., în calitate de administrator/reprezentant legal al Societăţii Comerciale ........, cu sediul în ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............ cu nr. ........., având cod unic de înregistrare ............ atribuit în data de .............., declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege pentru cei ce fac declaraţii false, că disponibilităţile băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro provin din ................................................................................................................................................................ .Dau prezenta declaraţie spre a servi Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar.Certific prin semnătură veridicitatea celor declarate, cunoscând dispoziţiile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii.Data Declarant,.......... .............Întocmită în 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public ..........., din ..........., din care s-au eliberat părţii două exemplare, astăzi, data autentificării.-----------Anexa 8 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.659 din 7 decembrie 2012 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2012 şi are conţinutul anexei din acelaşi act normativ.---------