LEGE nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*actualizată*)a Arhivelor Naţionale(actualizată până la data de 10 mai 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1*)Constituie izvoare istorice şi alcătuiesc Fondul Arhivistic Naţional al României documentele create de-a lungul timpului de către organele de stat, organizaţiile publice sau private economice, sociale, culturale, militare şi religioase, de către persoane fizice autorizate, profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale şi persoane fizice. Acestor documente statul le asigură protecţie specială, în condiţiile prezentei legi.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 2*)Prin documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în sensul prezentei legi, se înţelege: acte oficiale şi particulare, diplomatice şi consulare, memorii, manuscrise, proclamatii, chemari, afise, planuri, schite, harti, pelicule cinematografice şi alte asemenea marturii, matrice sigilare, precum şi înregistrări foto, video, audio şi informatice, cu valoare istorica, realizate în tara sau de către creatori români în strainatate.--------------  +  Articolul 3Administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează de către Arhivele Naţionale, care se înfiinţează prin hotărâre a Guvernului, la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------Alin. 1 al art. 3 a fost modificat de art. 60, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.Arhivele Naţionale îşi exercită atributiile prin compartimentele sale specializate şi prin directiile judetene ale Arhivelor Naţionale.Protectia speciala a Fondului Arhivistic Naţional al României se realizează în conditii de pace, potrivit prevederilor prezentei legi, iar în caz de razboi sau de calamitati naturale, de către creatori şi deţinători, cu sprijinul organelor desemnate cu atribuţii speciale în asemenea situatii şi cu asistenţă de specialitate a Arhivelor Naţionale.  +  Articolul 4Persoanele fizice şi persoanele juridice, creatoare şi detinatoare de documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, denumite în continuare creatori şi deţinători de documente, raspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea şi folosirea documentelor în conditiile prevederilor prezentei legi.  +  Capitolul II Atributiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protectia speciala a Fondului Arhivistic Naţional al RomânieiAtributiile Arhivelor Naţionale în administrarea şi protectia speciala a Fondului Arhivistic Naţional al României  +  Articolul 5Arhivele Naţionale acorda asistenţă de specialitate şi asigura desfăşurarea unitara a operatiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente, indeplinind urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza, în conformitate cu prevederile prezentei legi, norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea intregii activităţi arhivistice, inclusiv pentru clasificarea şi includerea în Fondul Arhivistic Naţional al României a documentelor prevăzute la art. 2, care se dau publicităţii, după caz; b) controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhiva şi stabileste masurile ce se impun potrivit legii; c) preia de la creatorii şi detinatorii de arhiva documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în conditiile şi la termenele prevăzute în prezenta lege; d) asigura evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea şi folosirea documentelor pe care le detine; e) asigura documentele pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate; f) constituie şi dezvolta banca de date a Arhivelor Naţionale şi reteaua automatizata de informare şi documentare arhivistica, stabileste măsuri pentru corelarea tehnica şi metodologica şi pentru colaborarea serviciilor de informare şi documentare arhivistica şi a compartimentelor similare din cadrul Sistemului naţional de informare şi documentare; g) elaboreaza şi editeaza "Revista Arhivelor" şi alte publicatii de specialitate, destinate informării şi sprijinirii cercetării stiintifice, precum şi punerii în valoare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României; h) asigura, prin Facultatea de Arhivistica şi Şcoala Naţională de Perfectionare Arhivistica, pregătirea şi specializarea personalului necesar desfăşurării activităţilor arhivistice; i) la cerere sau din oficiu atesta dacă un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic Naţional al României; j) autorizeaza scoaterea temporara peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în scopul expunerii sau documentarii cu ocazia unor manifestari stiintifice sau culturale internationale; k) intretine şi dezvolta relatii cu organele şi instituţiile similare din strainatate, în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului de documente şi de reproduceri de pe acestea; asigura aplicarea convenţiilor şi acordurilor internationale privind domeniul arhivistic şi participa la congrese, conferinte, reuniuni şi consfatuiri arhivistice internationale; l) asigura aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protectiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, respectiv în apararea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atit în timp de pace, cit şi la mobilizare sau razboi.  +  Articolul 6În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează un consiliu ştiinţific, format din specialisti ai Arhivelor Naţionale, cercetatori, cadre didactice universitare şi specialisti din ministerele interesate, care analizeaza, dezbate şi face propuneri în probleme privind normele şi metodologiile specifice de lucru, publicatiile de specialitate, precum şi dezvoltarea intregii activităţi arhivistice.Modul de organizare şi functionare, precum şi componenta consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi functionare, aprobat de directorul general al Arhivelor Naţionale.  +  Capitolul III Oblibaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documenteOblibaţiile creatorilor şi deţinătorilor de documente  +  Secţiunea I Evidenta documentelorEvidenta documentelor  +  Articolul 7Creatorii şi detinatorii de documente sunt obligati sa inregistreze şi sa tina evidenta tuturor documentelor intrate, a celor intocmite pentru uz intern, precum şi a celor iesite, potrivit legii.  +  Articolul 8Anual, documentele se grupează în unităţi arhivistice, potrivit problematicii şi termenelor de pastrare stabilite în nomenclatorul documentelor de arhiva, care se întocmeşte de către fiecare creator pentru documentele proprii.Nomenclatoarele intocmite de creatori la nivel central se aproba de către Arhivele Naţionale, iar cele ale celorlalţi creatori, de către directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 9Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de documente în al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, intocmite potrivit anexelor nr. 2 şi 3.Evidenta tuturor intrarilor şi iesirilor de unităţi arhivistice din depozit se tine pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 4.Scoaterea documentelor din evidenta arhivei se face numai cu aprobarea conducerii creatorilor sau deţinătorilor de documente şi cu avizul Arhivelor Naţionale sau al direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, după caz, în functie de creatorii la nivel central sau local, în urma selectionarii, transferului în alt depozit de arhiva sau ca urmare a distrugerii provocate de calamitati naturale ori de un eveniment exterior imprevizibil şi de neinlaturat.  +  Secţiunea a II-a Selectionarea documentelorSelectionarea documentelor  +  Articolul 10În cadrul Arhivelor Naţionale funcţionează comisia centrala de selectionare a documentelor, care coordonează activitatea de selectionare a documentelor intocmite şi deţinute de creatorii la nivel central, iar în cadrul direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale funcţionează cite o comisie de selectionare a documentelor, care coordonează activitatea de selectionare a documentelor intocmite şi deţinute de ceilalti creatori.Modul de organizare şi atributiile comisiilor prevăzute la alin. 1 se stabilesc prin norme privind activitatea arhivistica, aprobate de directorul general al Arhivelor Naţionale.  +  Articolul 11În cadrul fiecarei unităţi creatoare şi detinatoare de documente funcţionează cite o comisie de selectionare, numita prin decizia sau ordinul conducătorului unităţii respective, fiind compusa din: un presedinte, un secretar şi un numar impar de membri numiti din rindul specialistilor proprii. Aceasta comisie se intruneste anual sau ori de cite ori este necesar, pentru a analiza fiecare unitate arhivistica în parte, stabilindu-i valoarea practica sau istorica; hotarirea luata se consemneaza intr-un proces-verbal, întocmit potrivit anexei nr. 5.Procesul-verbal de selectionare, insotit de inventarele documentelor propuse spre eliminare ca fiind lipsite de valoare, precum şi de inventarele documentelor ce se păstrează permanent, se inainteaza spre aprobare Comisiei centrale de selectionare, în cazul creatorilor şi deţinătorilor de documente la nivel central, sau comisiilor din cadrul direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, în cazul celorlalţi creatori şi deţinători de documente.Documentele se scot din evidentele arhivelor şi se pot elimina numai în baza proceselor-verbale ale comisiilor prevăzute la alin. 2.În cazul administratorului unic, acesta poarta raspunderea pentru selectionarea documentelor ce urmeaza a fi arhivate.  +  Secţiunea a III-a Pastrarea documentelorPastrarea documentelor  +  Articolul 12Creatorii şi detinatorii de documente sunt obligati sa pastreze documentele create sau deţinute în conditii corespunzătoare, asigurindu-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializarii în alte conditii decit cele prevăzute de lege.Persoanele juridice creatoare şi detinatoare de documente sunt obligate să le pastreze în spatii special amenajate pentru arhiva. Noile constructii ale creatorilor şi deţinătorilor de arhiva vor fi avizate de către Arhivele Naţionale sau directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, după caz, numai dacă au spatii prevăzute pentru pastrarea documentelor.Arhivele Naţionale şi directiile judetene ale Arhivelor Naţionale pot prelungi termenul de pastrare a documentelor la deţinători până la asigurarea spatiilor necesare preluării lor.Depozitele de arhiva vor fi dotate, în functie de formatul şi de suportul documentelor, cu mijloace adecvate de pastrare şi de protejare a acestora, precum şi cu mijloace, instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor.Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului poate prelua toate sau o parte din documentele aflate în arhiva societatilor comerciale la care detine cel puţin 50% plus o actiune din capitalul social.--------------Alin. 5 al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 474 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006.  +  Secţiunea a IV-a Depunerea documentelor la Arhivele NaţionaleDepunerea documentelor la Arhivele Naţionale  +  Articolul 13Persoanele juridice creatoare şi detinatoare de documente depun spre pastrare permanenta la Arhivele Naţionale şi la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, după cum urmeaza: a) documentele fotografice, precum şi peliculele cinematografice, după 20 de ani de la crearea lor; b) documentele scrise, cu exceptia actelor de stare civila şi a documentelor tehnice, după 30 de ani de la crearea lor; c) documentele tehnice, după 50 de ani de la crearea lor; d) actele de stare civila, după 100 de ani de la intocmirea lor; e) matricele sigilare confectionate din metal, având inscrise toate insemnele legale şi denumirea completa a unităţii, după scoaterea lor din uz.Documentele create şi deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului pot fi duse spre pastrare permanenta la Arhivele Naţionale din momentul în care, prin ordin al presedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, se constată că nu mai sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii curente.--------------Alin. 2 al art. 13 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 474 din 12 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006.  +  Articolul 14Creatorii şi detinatorii de arhiva pot detine documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi după expirarea termenului de depunere, dacă sunt necesare în desfăşurarea activităţii lor, pe baza aprobării directorului general al Arhivelor Naţionale, în cazul creatorilor şi deţinătorilor la nivel central, şi a directorilor direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, pentru ceilalti creatori şi deţinători, în conditiile respectarii prevederilor prezentei legi.Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza, alte organe cu atribuţii în domeniul sigurantei naţionale, precum şi Academia Română îşi păstrează documentele proprii în conditiile prezentei legi şi după expirarea termenelor prevăzute la art. 13.  +  Articolul 15Organizatiile particulare şi persoanele fizice care deţin documente din Fondul Arhivistic Naţional al României le pot depune la Arhivele Naţionale sub forma de custodie sau donatie, scutite de taxe şi impozite.Deţinătorul care doreste sa vinda documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României este obligat sa comunice aceasta Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, care au prioritate la cumpararea oricăror documente care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României şi care trebuie să se pronunte în termen de 60 de zile de la data înregistrării comunicarii.  +  Articolul 16Documentele cu valoare practica, în baza cărora se elibereaza copii, certificate şi extrase privind drepturile individuale ale cetatenilor, vor fi pastrate de către creatorii şi detinatorii de documente.  +  Articolul 17Creatorii şi detinatorii de documente, prevăzuţi la art. 14 şi 15, sunt obligati să depună la Arhivele Naţionale sau la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, după caz, cite un exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le deţin, la expirarea termenelor de depunere a acestora.  +  Articolul 18 (1) În cazul declarării falimentului, în condiţiile legii, a unui creator de documente, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de altul, documentele cu valoare istorică, în sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, iar documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurările sociale ale cetăţenilor, se predau, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice. (2) În cazul încetării, în condiţiile legii, a activităţii unei persoane fizice autorizate sau a activităţii unui profesionist care îşi desfăşoară activitatea în baza unei legi speciale, care sunt creatori de documente, sau în cazul în care aceştia solicită, în mod expres, preluarea arhivei deja create, documentele care alcătuiesc arhiva se pot prelua de către persoana fizică asociată, de către profesionistul asociat sau de către organizaţia profesională din care aceştia fac parte, la solicitarea expresă a acestora. (3) Documentele cu valoare practică, în baza cărora se eliberează copii, certificate şi extrase privind drepturile cetăţenilor referitoare la stagiile de cotizare în sistemul unitar de pensii publice, aflate la casele teritoriale de pensii, se predau cu prioritate, pe bază de contract, operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice, la cererea acestora. (4) În cazul persoanelor juridice pentru care s-a declarat falimentul, finanţarea transferului arhivei către un operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice se va face, cu prioritate, de către lichidator, din fondul de lichidare, în condiţiile art. 4 din Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, din averea debitorului. (5) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1)-(4) se instituie obligaţia notificării Arhivelor Naţionale sau, după caz, a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după cum urmează: a) de către lichidatori: cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei unui creator sau deţinător de documente şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi; b) de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a), cu respectarea termenului de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1) cu privire la documentele preluate în baza contractelor prevăzute la alin. (1); c) de către persoane fizice sau juridice, inclusiv casele teritoriale de pensii, ce au în păstrare sau custodie arhivele creatorilor de documente desfiinţaţi cu privire la predarea arhivei şi, în termen de 15 zile de la încheierea contractelor prevăzute la alin. (1), cu privire la datele de identificare ale operatorilor economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice cărora le-au fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi*). (6) În scopul informării publice se instituie obligaţia de a publică informaţii relevante privind situaţia documentelor preluate de la creatorii dizolvaţi, astfel: a) pentru operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), prin orice mijloace accesibile publicului; b) pentru Arhivele Naţionale, ca urmare a notificării prevăzute la alin. (5), prin pagina proprie de internet*).-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^1*) (1) Operatorii economici pot presta servicii de păstrare, conservare, restaurare, legătorie, prelucrare arhivistică şi utilizare a documentelor cu valoare practică pe care le deţin, denumite în continuare servicii arhivistice, numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare din partea Arhivelor Naţionale sau a serviciilor judeţene/Serviciului Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz. (2) Autorizaţia de funcţionare se eliberează, contra cost, conform prevederilor legale, pentru unul sau mai multe servicii arhivistice, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile referitoare la: a) competenţa profesională - operatorul economic dispune de personal angajat cu contract de muncă, având pregătirea profesională necesară prestării serviciilor arhivistice; b) baza materială - operatorul economic dispune de resurse materiale suficiente, precum: echipamente, spaţii, dotări pentru personal în vederea începerii şi desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1); c) existenţa unor reglementări interne de practică arhivistică, în conformitate cu prevederile legii. (3) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru o perioadă de 3 ani şi poate fi reînnoită pentru aceeaşi perioadă. (4) Autorizaţia de funcţionare se reînnoieşte obligatoriu, înainte de împlinirea perioadei prevăzute la alin. (3), în cazul schimbării sediului principal, fuziunii sau divizării operatorului economic autorizat să presteze servicii arhivistice. (5) Pentru reînnoirea autorizaţiei de funcţionare, operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice depune la Arhivele Naţionale sau la serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, documentaţia actualizată care face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).-------------Art. 18^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^2 (1) Autorizaţia de funcţionare se suspendă de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, pentru o perioadă care nu va putea depăşi 3 luni, în următoarele situaţii: a) când se constată că operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia, conform art. 18^1 alin. (2); b) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice desfăşoară alte servicii arhivistice decât cele pentru care s-a eliberat autorizaţia de funcţionare; c) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a fost sancţionat contravenţional de cel puţin 3 ori într-un an, pentru fapte prevăzute de prezenta lege. (2) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare intră în vigoare în termen de 5 zile de la data notificării de către Arhivele Naţionale sau serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz. (3) Suspendarea autorizaţiei de funcţionare constă în interzicerea dreptului operatorului economic care prestează servicii arhivistice de a încheia contracte privind prestarea de servicii arhivistice. Pe perioada suspendării şi până la data stabilită în notificarea prevăzută la alin. (2), operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice are obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru înlăturarea sau încetarea situaţiilor care au stat la baza suspendării. (4) Contractele prevăzute la alin. (3), încheiate pe perioada suspendării, sunt lovite de nulitate absolută.-------------Art. 18^2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^3 (1) Autorizaţia de funcţionare se retrage de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, în următoarele situaţii: a) la cererea operatorului economic autorizat să presteze servicii arhivistice; b) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării eliberării/reînnoirii autorizaţiei de funcţionare; c) când, la împlinirea perioadei de suspendare a autorizaţiei de funcţionare dispuse potrivit art. 18^2 alin. (1) lit. a), operatorul economic nu îndeplineşte condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia; d) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu respectă interdicţia stabilită la art. 18^2 alin. (3) sau nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin până la data stabilită în notificarea comunicată de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz; e) în cazul suspendării autorizaţiei de funcţionare, de două ori într-un interval de un an; f) când operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice nu a desfăşurat servicii arhivistice timp de 2 ani de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare. (2) Autorizaţia de funcţionare se retrage: a) de la data solicitată de operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice; b) în termen de 30 de zile de la data notificării de către Arhivele Naţionale sau de către serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-f).-------------Art. 18^3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^4 (1) Contractele având ca obiect prestarea de servicii arhivistice trebuie să conţină clauze exprese referitoare la transferul documentelor preluate de operatorul economic autorizat să presteze servicii arhivistice, în cazul încetării activităţii acestuia, către un alt operator economic autorizat să presteze servicii arhivistice. (2) Contractele încheiate cu nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută.-------------Art. 18^4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^5*)Procedura de notificare şi conţinutul notificării prevăzute la art. 18 alin. (5), datele care se introduc în registrul prevăzut la art. 18^7 alin. (1) şi condiţiile privind gestionarea acestuia, precum şi procedurile de eliberare, reînnoire, suspendare sau retragere a autorizaţiei se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 18^5 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^6 (1) Creatorii şi/sau deţinătorii de documente, persoane juridice, care îşi schimbă regimul de proprietate sau îşi modifică obiectul de activitate, precum şi noii deţinători care preiau patrimoniul au obligaţia să dispună măsuri pentru păstrarea, conservarea şi evidenţa arhivei, în condiţiile prevăzute de lege. (2) Creatorii şi/sau deţinătorii de documente prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice sunt obligaţi să ia măsuri împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării fără drept a documentelor din arhivă. (3) Depozitarea documentelor prevăzute la alin. (2) se face în spaţii şi în condiţii corespunzătoare, avizate de Arhivele Naţionale sau de serviciile judeţene/Serviciul Municipiului Bucureşti ale/al Arhivelor Naţionale, după caz. (4) Carnetele de muncă se predau titularilor de drept ori succesorilor legali ai acestora, după caz.-------------Art. 18^6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^7 (1) Arhivele Naţionale asigură evidenţa generală a operatorilor economici autorizaţi să presteze servicii arhivistice, prin Registrul operatorilor economici prestatori de servicii arhivistice. (2) Registrul prevăzut la alin. (1) are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public.-------------Art. 18^7 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 18^8 (1) Prin excepţie de la prevederile prezentei legi, birourile notariale, camerele notarilor publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, după caz, sunt singurele entităţi care deţin, administrează, conservă şi protejează arhivele notariale. Aceste entităţi îşi exercită atribuţiile prevăzute de prezentul alineat, fără îndeplinirea vreunei condiţii prealabile de autorizare. (2) Birourile notariale, camerele notarilor publici şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici, după caz, pot deţine, administra, conserva şi proteja şi alte arhive decât cele notariale, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de prezenta lege.-------------Art. 18^8 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 19Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României o dată intrate, potrivit legii, în depozitele Arhivelor Naţionale şi/sau ale direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora, cu exceptia celor predate în custodie.  +  Capitolul IV Folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al RomânieiFolosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României  +  Articolul 20Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi folosite pentru: cercetare stiintifica, rezolvarea unor lucrari administrative, informari, acţiuni educative, elaborarea de publicatii şi eliberarea de copii, extrase şi certificate.Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României pot fi consultate, la cerere, de către cetăţeni români şi straini, după 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a implinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unităţii creatoare sau detinatoare.Documentele de valoare deosebită nu se expun public, în original, ci sub forma de reproduceri.  +  Articolul 21 (1) Creatorii ori deţinătorii de documente sau, după caz, succesorii în drepturi ai acestora sunt obligaţi să elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice şi a persoanelor juridice, certificate, adeverinţe, copii şi extrase de pe documentele pe care le creează ori le deţin, inclusiv de pe cele pentru care nu s-a împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant. (2) Serviciile prestate de către Arhivele Naţionale pentru rezolvarea solicitărilor persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice se efectuează, contra cost, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Serviciile arhivistice prestate în condiţiile alin. (1) de către operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite maxime sunt stabilite de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, cu avizul Arhivelor Naţionale.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 22Documentele a caror cercetare poate afecta interesele naţionale, drepturile şi libertatile cetatenilor, prin datele şi informaţiile pe care le conţin, sau cele a caror integritate fizica este în pericol nu se dau în cercetare.Fac parte din acestă categorie documentele care: a) privesc siguranţa, integritatea teritoriala şi independenta statului român, potrivit prevederilor constitutionale şi ale legislaţiei în vigoare; b) pot leza drepturile şi libertatile individuale ale cetateanului; c) sunt intr-o stare necorespunzatoare de conservare, situatie stabilita de comisia de specialitate şi consemnata intr-un proces-verbal; d) nu sunt prelucrate arhivistic.Stabilirea documentelor respective se face de către deţinătorul legal al acestora, potrivit anexei nr. 6.  +  Capitolul V Personalul arhivelorPersonalul arhivelor  +  Articolul 23Creatorii şi detinatorii de documente, prevăzuţi la art. 2, persoane juridice, au obligaţia de a înfiinţa compartimente de arhiva sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhiva, în functie de valoarea şi cantitatea acestora.Desemnarea personalului insarcinat cu activitatea de arhiva, structura şi competenţa acestor compartimente de arhiva vor fi stabilite de către conducerea unităţii creatoare şi detinatoare de documente, cu avizul Arhivelor Naţionale sau, după caz, al direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale.  +  Articolul 24Formarea, atestarea şi perfectionarea personalului de specialitate din Arhivele Naţionale, cit şi din celelalte unităţi creatoare şi detinatoare de documente de arhiva se realizează prin Facultatea de Arhivistica şi prin Şcoala Naţională de Perfectionare Arhivistica.  +  Articolul 25Personalul de specialitate din cadrul Arhivelor Naţionale va fi dimensionat în functie de calitatea şi specificul materialului documentar aflat în administrare şi face parte din categoria functionarilor publici.  +  Capitolul VI Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 26Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea contraventionala, civila sau penala.  +  Articolul 27Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neintrebuintare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României constituie infractiune şi se pedepseste conform prevederilor Codului penal.  +  Articolul 28Scoaterea peste granita a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României sau înstrăinarea acestora către persoane fizice sau persoane juridice straine, fără autorizarea Arhivelor Naţionale, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infractiune mai grava.Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 29Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmatoarele fapte, dacă nu sunt savirsite în astfel de conditii incit, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni: a) neinventarierea documentelor sau neintocmirea de către creatorii acestora, persoane juridice, a nomenclatoarelor arhivistice pentru documentele proprii, potrivit art. 8 alin. 2; b) nepredarea de către compartimentele unităţii creatoare, la arhiva proprie, a documentelor cu termen de pastrare permanent, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire, conform prevederilor art. 9; c) neselectionarea documentelor create şi deţinute de către persoane juridice, la termenele prevăzute în nomenclatorul propriu, de către comisia de selectionare a documentelor, în conditiile prevăzute la art. 11; d) neasigurarea conditiilor corespunzătoare de pastrare şi protejare a documentelor create şi deţinute de către creatorii şi detinatorii de arhiva, persoane juridice sau persoane fizice, potrivit art. 12; e) nepredarea, la Arhivele Naţionale şi, după caz, la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către creatorii şi detinatorii de documente de arhiva, la expirarea termenelor prevăzute la art. 13; f) oferta de vinzare sau vinzarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României de către persoane fizice sau persoane juridice, fără respectarea priorităţii Arhivelor Naţionale de a le cumpara, potrivit prevederilor art. 15 alin. 2; g) nedepunerea la Arhivele Naţionale sau la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale, după caz, de către creatorii şi detinatorii de documente de arhiva, a inventarelor pe care le deţin la expirarea termenelor de depunere, în conditiile prevăzute la art. 17. h) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (4) şi alin. (5) lit. a), art. 18^1 alin. (1) şi (4), art. 18^6 şi art. 21 alin. (1), precum şi practicarea de servicii arhivistice cu depăşirea limitelor maxime stabilite potrivit art. 21 alin. (3);-------------Litera h) a art. 29 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013. i) nerespectarea de către toţi creatorii şi deţinătorii de documente a condiţiilor de păstrare, conservare, punere în valoare, publicitate, precum şi a celor de acces la documente, în condiţiile legii.-------------Litera i) a art. 29 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 138 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 mai 2013.  +  Articolul 30Contraventiile prevăzute la art. 29 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON).----------------Alin. 1 al art. 30 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 5 iunie 2006.Amenda se aplică şi persoanei juridice.În cazul contraventiilor prevăzute la art. 29 lit. f), Arhivele Naţionale pot solicita instanţei judecătoreşti anularea actului de vinzare, chiar şi după expirarea termenului de prescriptie a raspunderii contraventionale, în conditiile legii civile.  +  Articolul 31Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 29 şi aplicarea sanctiunilor se fac de către imputernicitii Arhivelor Naţionale şi, după caz, ai direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale.  +  Articolul 32Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plingere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria în a carei raza teritoriala a fost savirsita contraventia.  +  Articolul 33Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 33 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002.  +  Capitolul VII Dispozitii finale şi tranzitoriiDispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 34Creatorii şi/sau detinatorii de documente sunt obligati sa comunice în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor Naţionale sau, după caz, direcţiilor judetene ale Arhivelor Naţionale documentele care le atesta înfiinţarea, reorganizarea sau desfiintarea, în conditiile legii, precum şi masurile dispuse în vederea arhivarii documentelor create sau deţinute de acestia.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 358 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 476 din 3 iulie 2002.  +  Articolul 35Denumirile Directia Generală a Arhivelor Statului şi Arhivele Statului, folosite în actele normative în vigoare, se inlocuiesc cu denumirea Arhivele Naţionale.  +  Articolul 36Dispozitiile din prezenta lege referitoare la directiile judetene ale Arhivelor Naţionale se aplică, în mod corespunzător, şi Directiei Municipiului Bucureşti a Arhivelor Naţionale.  +  Articolul 37Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 38Decretul nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic Naţional al Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi se abroga.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 4 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 12 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASE  +  Anexa 1AprobPreşedintele Consiliului de administratie(director)Se confirmaDirectorul general al ArhivelorNaţionale (Directorul DirectieiJudetene ........... a ArhivelorNaţionale)NOMENCLATORUL ARHIVISTIC NATIONALaprobat prin Ordinul (Decizia) nr. ............ din ....................-------------------------------------------------------------------------------Denumirea dosarului(conţinutul pe scurt Termenul de Obser-Directia Serviciile al problemelor la pastrare vatiicare se referă)-------------------------------------------------------------------------------Directia A. Serviciul 1. ................ Permanentsecretariat secretariat 2. ................ 10 anişi administra- 3. ................ 5 anitivaB. Serviciul 1. ................ Permanentadministrativ 2. ................ 10 ani3. ................ 5 ani-------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2.............................. INVENTARUL PE ANUL ......(denumirea creatorului) pentru documentele care se păstrează.............................. permanent sau temporar(denumirea compartimentului)-------------------------------------------------------------------------------Nr. Indicativul dosarului Conţinutul pe scurt Datele Numărul Obser-crt. după nomenclator al dosarului, externe filelor vatiiregistrului etc.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prezentul inventar format din ........... file contine ............ dosare, registre, condici, cartoteci etc.Numerele ............... au fost lasate la ...................., nefiind incheiate.La preluare au lipsit dosarele de la nr. ...............Astazi .................... s-au preluat ........... dosare.Am predat, Am primit,Format A4  +  Anexa 3Institutia ......................(regie autonoma, societate comerciala)PROCES-VERBALde predare-primire a documentelorAstazi, .........., subsemnatii .........................................., delegaţi ai compartimentului ........................., şi ..................., arhivarul institutiei .........................., am procedat primul la predarea şi al doilea la preluarea documentelor create în perioada ................ de către serviciul mentionat, în cantitate de .......... dosare.Predarea-primirea s-a facut pe baza inventarelor anexate, cuprinzind ............. pagini dactilografiate, conform dispoziţiilor legale.Am predat, Am primit,  +  Anexa 4REGISTRU DE EVIDENTAa intrarilor-iesirilor unităţilor arhivistice-------------------------------------------------------------------------------Numărul de dosare Iesiri dinNr. Preluari Denumirea Datele extreme -------------------- arhivacrt. Data comparti- ale documen- După Primitementului telor inventar efectiv-------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 5..........................(denumirea creatorului)....................................................(sediul)PROCES-VERBAL Nr. ............Comisia de selectionare, numita prin Ordinul nr. ...... din ........., selecţionând în sedintele din ........ documentele din anii*) .................. avizeaza ca dosarele din inventarele anexate să fie inlaturate ca nefolositoare, expirindu-le termenele de pastrare prevăzute în nomenclatorul unităţii.Presedinte, Membri, Secretar,.................... .................... ....................(numele şi prenumele) (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)Semnatura Semnatura Semnatura..................... ..................... .......................................... ..................... ...............................................................---------------*) Anii extremi.Format A5  +  Anexa 6LISTAtermenelor după care pot fi date în cercetare documentele privind interesele naţionale, drepturile şi libertatile cetatenilor- documentele medicale, după 100 de ani de la crearea lor;- registrele de stare civila, după 100 de ani de la crearea lor;- dosarele personale, după 75 de ani de la crearea lor;- documentele privind viaţa privată a unei persoane, după 40 de ani de la moartea acesteia;- documentele referitoare la siguranţa şi integritatea naţională, după 100 de ani de la crearea lor;- documentele privind afacerile criminale, după 90 de ani de la crearea lor;- documentele privind politica externa, după 50 de ani de la crearea lor;- documente ale societatilor comerciale cu capital privat, după 50 de ani de la crearea lor;- documentele fiscale, după 50 de ani de la creare;- documentele notariale şi judiciare, după 90 de ani de la crearea lor.---------------------