HOTĂRÂRE nr. 1.193 din 4 decembrie 2012pentru aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 13 decembrie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 79 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul naţional de securitate aeronautică, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ale cărui prevederi se vor realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă.------------ Notă *) Anexa are caracter secret de serviciu şi se pune la dispoziţia operatorilor aeroportuari, transportatorilor aerieni, entităţilor care potrivit Programului naţional de securitate aeronautică trebuie să aplice standarde de securitate aeronautică şi instituţiilor cu responsabilităţi şi/sau obligaţii în domeniul securităţii aeronautice, la cerere, de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.  +  Articolul 2În aplicarea Programului naţional de securitate aeronautică, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii emite reglementări specifice care sunt obligatorii pentru toţi operatorii aeroportuari, transportatorii aerieni, entităţile care potrivit Programului naţional de securitate aeronautică trebuie să aplice standarde de securitate aeronautică şi instituţiile cu responsabilităţi şi/sau obligaţii rezultate din programul prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 privind aprobarea Programului naţional de securitate aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrultransporturilor şi infrastructurii,Septimiu Buzaşu,secretar de statDirectorulServiciului de Informaţii Externe,Teodor MeleşcanuDirectorulServiciului Român de Informaţii,George Cristian MaiorDirectorulServiciului de Protecţie şi Pază,Lucian-Silvan Pahonţup. Ministrul apărării naţionale,Sebastian Huluban,secretar de statMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul administraţiei şi internelor,Mircea Duşap. Ministrul afacerilor externe,George Ceamba,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 4 decembrie 2012.Nr. 1.193.---------