LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 (*actualizată*)privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate(actualizată până la data de 31 august 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea şi încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României în străinătate.  +  Articolul 2Serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 3 (1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum şi în dolari SUA sau în moneda ţării de reşedinţă, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora faţă de euro. (2) În ţările în care funcţionează piaţa valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA. (3) Atunci când în ţara de reşedinţă nu există cotaţii oficiale directe între euro, dolari SUA şi valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileşte o altă valută străină convertibilă ca valută de referinţă.  +  Articolul 4 (1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referinţă şi valuta locală este fixat prin notă internă. (2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni şi ori de câte ori este necesar, în funcţie de variaţia cursurilor de schimb, de şeful secţiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie.  +  Articolul 5 (1) Nota internă stabileşte raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă. (2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilaţii ale cursurilor de schimb menite să determine variaţii mai mari de 10%, şeful secţiei consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb. (3) Copia notei interne se afişează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular.  +  Articolul 6(1)Taxele consulare pentru serviciile prestate se încasează, de regulă, direct de personalul consular, prin instrumente electronice de plată. (2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa prin instrumente electronice, personalul consular va încasa direct în numerar, pe bază de chitanţă cu regim special. (3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă soluţia cea mai favorabilă pentru persoanele interesate.  +  Articolul 7 (1) Pentru serviciile prestate în regim de urgenţă se percepe o taxă de 15 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda ţării de reşedinţă, după caz, cu excepţia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgenţă.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea consulară eliberează gratuit acte sau copii de pe acte necesare pentru interesul statului, precum şi pentru personalul civil şi militar al statului, aflat în serviciu în exterior, rămânând în continuare valabile şi reglementările pe această linie, stabilite prin alte dispoziţii. (2) Sunt scutite de la plata taxelor consulare următoarele servicii: a) eliberarea certificatului constatator prin care se atestă redobândirea cetăţeniei române; b) eliberarea vizelor acordate funcţionarilor străini la organizaţiile la care România este parte; c) eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, persoanelor care însoţesc şefii de state, de guvern, delegaţiile parlamentare străine şi alţi invitaţi oficiali, precum şi membrii de familie ai acestora, în condiţii de reciprocitate; d) autentificarea de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, pentru cetăţenii români, precum şi pentru persoanele de origine română care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid, a procurilor speciale prevăzute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.(2^1) Statul român este scutit de taxe consulare pentru actele şi serviciile ce i se prestează în străinătate când acţionează în nume propriu pentru dobândirea, conservarea, valorificarea sau apărarea unor drepturi patrimoniale.-------------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (3) Taxele de viză pot să fie reduse sau pot să nu fie percepute pentru cetăţenii unui stat terţ, în baza unui acord referitor la măsurile de facilitare a procedurilor de cerere şi eliberare a vizei, încheiat între Comunitatea Europeană şi statul terţ. (4) În cazuri individuale, cu aprobarea şefului secţiei consulare sau al oficiului consular, taxa de viză poate să nu fie percepută sau poate fi redusă, conform legii române, atunci când această măsură serveşte la protejarea intereselor culturale, precum şi a intereselor în materie de politică externă sau pentru motive umanitare.  +  Articolul 9Şefii secţiilor consulare sau ai oficiilor consulare de carieră pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situaţii deosebite şi fără posibilităţi materiale.  +  Articolul 10 (1) Taxele consulare se restituie solicitanţilor de servicii consulare în următoarele cazuri: a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat; b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare greşită a legii. (2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu acelaşi titlu. (3) Modalităţile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 11Taxele percepute pentru vize nu se restituie.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 3 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 30 ianuarie 2009.  +  Articolul 12Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor menţionate la art. 15 şi a contravalorii blanchetelor de paşapoarte, titlurilor de călătorie, colantelor de vize şi a taxelor pentru Monitorul Oficial, care se evidenţiază separat, constituie venit al bugetului de stat.  +  Articolul 13Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 14Modalităţile tehnice privind prestarea serviciilor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15 (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele de urgenţă aferente serviciilor prestate pentru:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. a) plata cheltuielilor de transport al cetăţenilor români aflaţi în situaţii deosebite şi fără resurse financiare şi al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru persoanele însoţitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată;-------------Litera a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. b) plata cheltuielilor de repatriere a cetăţenilor români, decedaţi pe teritoriul statelor de reşedinţă, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere şi nu există posibilitatea înhumării sau incinerării în statul în care a survenit decesul;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii; d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic şi consular şi în Convenţia de la Viena privind relaţiile consulare. (2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe şi cu respectarea dispoziţiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.-------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizaţie în valută stabilită în cuantum net până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizaţie, acestea nu mai beneficiază de indemnizaţia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru soţul/soţia nesalariat/nesalariată.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. (4) Pentru prestarea de servicii de către persoane din afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c), se acordă o indemnizaţie în valută stabilită până la limita salariului prevăzut pentru funcţionarul consular principal, în care sunt incluse taxele şi impozitele care cad în sarcina angajatorului, potrivit reglementărilor în materie ale statului de reşedinţă.-------------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010.  +  Articolul 16Misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administraţiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a)-d) de la alte misiuni diplomatice şi oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispoziţiilor art. 7.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010.  +  Articolul 17Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează şi se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) şi g), art. 6, art. 7 şi anexa nr. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului de Interne privind modalităţile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare şi controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 octombrie 2008.Nr. 198.  +  AnexăSERVICIILE CONSULAREpentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare lamisiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Denumirea serviciilor │ Taxa în euro │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ A. Documente de călătorie │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Eliberarea unui paşaport sau a oricărui document de │ ││ │călătorie │ 40 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Blanchetă paşaport electronic (simplu, de serviciu, │ ││ │diplomatic) │ 59 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Blanchetă titlu de călătorie │ 5,2 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Blancheta paşaport simplu temporar │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ B. Vize │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Viza de tranzit aeroportuar │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Viza de tranzit │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Viza de scurtă şedere │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Viza de lungă şedere │ 120 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5. │Viza colectivă │ 60 + 1 de ││ │ │ persoană │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ C. Servicii notariale │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, │ ││ │indiferent de natura acestuia: │ ││ │- un exemplar │ 40 ││ │- pentru fiecare exemplar în plus │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Legalizarea semnăturii traducătorului │ 40 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului │ ││ │Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autorităţile │ ││ │române, inclusiv de pe declaraţiile de chemare, darea de │ ││ │dată certă, pentru fiecare act │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Legalizarea unei copii de pe înscrisuri │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5. │Legalizarea sigiliilor şi semnăturilor de pe actele │ ││ │eliberate de autorităţile străine, care urmează să │ ││ │producă efecte juridice în România │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6. │Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor │ ││ │competente străine de pe certificatele de origine a │ ││ │mărfurilor, facturile comerciale şi de pe orice documente │ ││ │cerute la exportul mărfurilor din şi în România, în │ ││ │funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar: │ ││ │- pentru valori de până la 50.000 euro │ 300 ││ │- pentru valori între 50.001-100.000 euro │ 600 ││ │- pentru valori între 100.001-500.000 euro │ 900 ││ │- pentru valori între 500.001-1.000.000 euro │ 1.500 ││ │- pentru valori peste 1. 000.000 euro │ 3.500 + 0,1% ││ │ │ din valoare │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 7. │Eliberarea unei copii sau unui extras de pe actele aflate │ ││ │în arhivele misiunilor diplomatice sau oficiilor │ ││ │consulare, de fiecare pagină │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 8. │Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de │ ││ │fiecare pagină │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 9. │Certificarea conformităţii cu originalul în limba din │ ││ │care s-a efectuat traducerea │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│10. │Certificarea unor fapte constatate personal de │ ││ │funcţionarul consular │ 20 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│11. │Eliberarea unui certificat de cutumă │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│12. │Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj │ ││ │al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│13. │Prelungirea valabilităţii actelor de convenţie ale navelor│ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│14. │Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului│ ││ │de bord şi a jurnalului de maşini │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│15. │Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru │ ││ │navele construite în străinătate, achiziţionate sau │ ││ │cărora li se schimbă clasa │ 300 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ D. Servicii acte de stare civilă │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Înregistrarea naşterii copilului român născut în │ ││ │străinătate │ gratuit │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile│ ││ │consulare între cetăţeni români │ 90 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Încheierea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile│ ││ │consulare între un cetăţean român şi un cetăţean străin │ 135 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie │ ││ │eliberate de autorităţile străine în registrele de stare │ ││ │civilă româneşti, în termen de până la 6 luni │ 90 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5. │Înscrierea certificatelor de deces emise de autorităţile │ ││ │străine în registrele de stare civilă româneşti │ gratuit │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6. │Înscrierea certificatelor de naştere şi de căsătorie │ ││ │eliberate de autorităţile străine în registrele de stare │ ││ │civilă româneşti, în termen de peste 6 luni │ 135 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 7. │Înregistrarea cererii pentru eliberarea unui duplicat │ ││ │după certificatele de stare civilă româneşti │ 45 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 8. │Înregistrarea cererii pentru apostilarea certificatelor │ ││ │de stare civilă româneşti │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 9. │Eliberarea extraselor de stare civilă │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ │ E. Servicii diverse │ │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 1. │Înregistrarea cererii pentru redobândirea cetăţeniei │ ││ │române │ 60 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2. │Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia │ ││ │română │ 600 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 3. │Eliberarea dovezii de cetăţenie │ 10 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 4. │Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane │ ││ │în România │ gratuit │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 5. │Procurarea oricăror acte judiciare şi extrajudiciare din │ ││ │ţară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice │ ││ │sau juridice │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 6. │Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor │ ││ │prezentate de părţi │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 7. │Înregistrarea cererii pentru verificarea autenticităţii │ ││ │permisului de conducere românesc │ 30 │├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 8. │Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă │ 30 │└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘NOTE:1. Taxa pentru eliberarea unui paşaport sau a oricărui document de călătorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevăzute de lege.2. Taxa pentru înregistrarea certificatelor de stare civilă în registrele de stare civilă româneşti include toate serviciile de autentificare, legalizare sau certificare prevăzute de lege.3. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană şi state terţe, care pot fi diferite de cele prevăzute de prezenta lege.4. Contravaloarea colantelor de viză şi a taxei de urgenţă, dacă este cazul, sunt incluse în taxa percepută potrivit lit. B din tabel sau în situaţiile prevăzute la pct. 3.5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, fără angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxă de 10% din sumele efectiv realizate.6. Sumele în valută reprezentând cheltuielile de deplasare a funcţionarilor consulari legate de realizarea atribuţiilor prevăzute la pct. 5, comunicările telefonice, telex, fax, corespondenţă prin poştă, precum şi orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se încasează separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reîntregesc fondurile în valută alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare unde s-au încasat.7. Taxa stabilită la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, privind prelungirea dreptului de şedere temporară a cetăţenilor străini, inclusiv în cazul prelungirii dreptului de şedere temporară a fiecărei persoane incluse în paşaportul titularului, se percepe în acelaşi cuantum cu cel prevăzut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul în lei, raportat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării plăţii, fără a se percepe nicio altă taxă suplimentară.8. De la data la care România va adera la Spaţiul Schengen, se va aplica integral Codul comunitar de vize, dispoziţiile prevăzute la pct. 2 şi 5 ale lit. B din tabel devenind inaplicabile.----------------Cuantumul taxelor prevăzute la pct. 2 şi 3 de la litera A şi la pct. 4 şi 6 de la litera D din anexă a fost modificat conform art. 1 din ORDINUL nr. 1.410 din 27 august 2010 / ORDINUL nr. 2.182 din 27 august 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010, având conţinutul prevăzut în anexa din acest act normativ.----------