LEGE Nr. 9 din 29 ianuarie 1991privind înfiinţarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 24 din 30 ianuarie 1991  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se înfiinţează Institutul Roman, pentru Drepturile Omului, ca organism independent, cu sediul în municipiul Bucureşti, avînd personalitate juridică.Institutul Roman pentru Drepturile Omului poate să-şi constituie filiale.  +  Articolul 2Scopul institutului este de a asigura o mai buna cunoaştere de către organismele publice, asociaţiile neguvernamentale şi cetăţenii români a problematicii drepturilor omului, a modului în care drepturile omului sînt garantate în alte tari, îndeosebi în ţările participante la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa.Totodată, scopul institutului este sa informeze opinia publică de peste hotare, organismele internaţionale, în legătură cu modalităţile practice prin care drepturile omului sînt asigurate şi respectate în România.  +  Articolul 3Pentru realizarea acestui scop, institutul va desfăşura în principal următoarele activităţi: a) crearea, menţinerea şi funcţionarea pentru toţi utilizatorii a unui centru de documentare conţinînd texte de convenţii internaţionale, legi, documente, studii şi publicaţii referitoare la drepturile omului, precum şi referinţe bibliografice; b) informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzantelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, inclusiv prin traducerea lor, atunci cînd este necesar; c) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au raspunderi speciale pentru protecţia drepturilor omului sau pentru cunoaşterea problematicii drepturilor omului în rindurile unor largi categorii ale populaţiei; d) furnizarea, la cerere sau periodic, de informaţii privind eforturile guvernamentale şi neguvernamentale din România pentru a promova şi proteja drepturile omului, ca şi eforturile similare din alte tari, precum şi angajamentele internaţionale asumate de România şi modul în care ele sînt îndeplinite; e) furnizarea de documentaţii, la cererea comisiilor Parlamentului, asupra aspectelor care privesc drepturile omului din proiectele de legi şi alte probleme examinate în Parlament; f) efectuarea de cercetări privind diverse aspecte ale promovării şi respectării drepturilor omului în România şi pe plan internaţional; g) publicarea unui buletin privind drepturile omului şi asigurarea unei largi difuzari a acestuia, inclusiv prin traducere în limbi străine; h) organizarea de sondaje de opinie publică pe diferite aspecte, privind protecţia drepturilor omului în România.  +  Articolul 4Serviciile institutului sînt deschise tuturor utilizatorilor. Textele documentelor de baza şi referinţele bibliografice sînt difuzate gratuit sau cu plata numai a costului reproducerii.Institutul va putea efectua cercetări, pe bază de contract, cu instituţii sau organisme ştiinţifice şi va putea elabora avize, la solicitarea unor foruri de specialitate din ţara şi din străinătate. Tarifele pentru astfel de servicii se vor stabili de conducerea institutului.  +  Articolul 5Institutul va fi condus de un consiliu general, cuprinzînd reprezentanţi ai grupurilor parlamentare, membri ai Comisiei pentru drepturile omului şi cetăţeanului a Senatului şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Adunării Deputaţilor, precum şi oameni de ştiinţa şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul drepturilor omului, desemnaţi de birourile permanente ale celor două camere ale Parlamentului şi validati de acestea.Consiliul general va desemna dintre membrii săi un comitet director, format din 7 persoane: parlamentari, oameni de ştiinţa, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi directorul executiv.Comitetul director va asigura conducerea activităţii curente a institutului. Directorul executiv va reprezenta institutul ca persoana juridică, conform reglementărilor în vigoare.Structura de personal a institutului este cea prevăzută în anexa, care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 6Institutul va organiza, periodic, consultări şi alte acţiuni comune cu organizaţiile neguvernamentale din România, institutele de cercetări ale Academiei şi alte organisme care desfăşoară activităţi în domeniul drepturilor omului. El va stabili relaţii de colaborare cu institutele pentru drepturile omului sau organisme similare din alte tari, precum şi cu organizaţii internaţionale şi regionale care desfăşoară activităţi în domeniul drepturilor omului, şi va organiza seminarii, simpozioane şi alte acţiuni cu participare interna şi internationala.  +  Articolul 7Institutul va sprijini, cu specialişti de înaltă calificare, organizarea unor cursuri privind drepturile omului în principalele instituţii de învăţămînt superior din ţara. În cadrul acestor cursuri vor putea fi invitaţi pentru a prezenta expuneri şi personalităţi ale vieţii politice din diferite tari, specialişti cunoscuţi prin preocuparile lor pentru promovarea drepturilor omului pe plan mondial.  +  Articolul 8Institutul se va conduce după regulamentul de funcţionare care va fi aprobat de consiliul general. Rapoartele anuale ale institutului vor fi trimise spre informare Parlamentului.  +  Articolul 9Cheltuielile institutului vor fi acoperite din bugetul Parlamentului.În acest scop, vor fi prevăzute fondurile necesare începînd cu 1 ianuarie 1991.Institutul va putea accepta contribuţii voluntare, donaţii, alte liberalităţi în regim de fundaţie.  +  Articolul 10După doi ani de funcţionare a institutului, organele de conducere vor prezenta Parlamentului un raport privind bilanţul activităţii şi funcţionarii institutului, cu luarea în considerare în special a evaluării celor care au utilizat serviciile sale.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 28 ianuarie 1991.PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind înfiinţarea Institutului Roman pentru Drepturile Omului şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU  +  Anexa INSTITUTUL ROMAN PENTRU DREPTURILE OMULUIDirector executiv (şi şef al sectorului cercetare)Director adjunct (şi şef al sectorului informare şi documentare)Sectorul documentare Sectorul formare Sectorul Sectorul şi informare şi pregătire cercetare administrativa specialiştilor
           
    Sectorul documentare şi informareSectorul formare şi pregătire a specialiştilorSectorul cercetareSectorul administrativ
    - şef sector (directorul adjunct)- şef sector - 4 cercetători- şef sector (directorul- şef sector (şi contabil) - 2 secretar-dactilo
    - redactor şef al buletinului(cu practicăexecutiv)- 1 administrator
    - redactorprofesională)- 5 cercetători- 1 şofer
    - funcţionar pentru relaţii cu publicul     - 1 portar - 1 îngrijitor
    - 2 documentarişti- traducători      
    Total personal: 5 persoane5 persoane5 persoane7 persoane