ORDIN nr. 1.668 din 15 noiembrie 2012privind organizarea intervenţiei împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 5 decembrie 2012    Având în vedere condiţiile hidrometeorologice specifice sezonului rece şi formarea sloiurilor şi podurilor de gheaţă, pentru menţinerea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pe Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea,în temeiul prevederilor art. 4 şi 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Pentru asigurarea unor acţiuni eficiente de intervenţie împotriva gheţii în sezonul rece, pe sectorul Dunării cuprins între Baziaş şi Sulina, se constituie şi va funcţiona Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, cu grupe operative de lucru, în porturile: Drobeta-Turnu Severin, Giurgiu, Călăraşi, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina. (2) Structura Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre şi a grupelor operative de lucru este prezentată în anexele nr. 1 şi 2. (3) Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre şi grupele operative de lucru vor acţiona în conformitate cu atribuţiile prevăzute în anexa nr. 3. (4) În funcţie de condiţiile hidrometeorologice, Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va stabili data începerii şi încetării activităţii Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre prin dispoziţie scrisă.  +  Articolul 2Activitatea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre este condusă de către directorul general al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, în calitate de şef de comandament.  +  Articolul 3Grupele operative de lucru îşi vor desfăşura activitatea permanentă în conformitate cu dispoziţiile primite din partea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre pe toată perioada activităţii Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre.  +  Articolul 4Pe sectorul Dunării cuprins între barajul Porţile de Fier II (km 863) şi km 1075, Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre va colabora cu Organul comun de coordonare stabilit în baza Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroenergetice şi de navigaţie Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II, semnată la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998, ratificată prin Legea nr. 14/1999 .  +  Articolul 5 (1) Punctele de observare, culegere şi informare a datelor hidrometeorologice şi a situaţiei gheţii se regăsesc în anexa nr. 4. (2) Natura informaţiilor, frecvenţa efectuării şi modalitatea transmiterii acestora se stabilesc de către Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre în funcţie de necesităţi.  +  Articolul 6Şeful Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre va colabora permanent cu căpităniile de port din zonele afectate şi va informa Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii asupra tuturor acţiunilor întreprinse.  +  Articolul 7 (1) Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre va folosi în activitatea de intervenţie împotriva gheţii navele aparţinând Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, instituţiilor publice sau companiilor naţionale aflate sub autoritatea ori în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi alte nave ale companiilor de navigaţie româneşti, în condiţiile legii. (2) Navele care participă la activitatea de intervenţie împotriva gheţii trebuie să fie pregătite pentru acest tip de intervenţii, pregătire confirmată de proprietarii/operatorii parcurilor de nave. (3) Pe timpul acţiunilor de intervenţie împotriva gheţii, navele care participă la această acţiune vor fi scutite de plată tarifelor de cheiaj, acvatoriu şi a taxelor percepute de căpităniile de port.  +  Articolul 8Pentru asigurarea transmiterii datelor necesare între grupele operative către Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre şi către Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi pentru transmiterea dispoziţiilor pentru intervenţii împotriva gheţii pe Dunăre se vor folosi radiotelefoane, telefoane fixe şi mobile, faxuri şi mijloacele de transmitere electronică ce aparţin Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu şi căpităniilor de port.  +  Articolul 9Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi prin secţiile/agenţiile de căi navigabile, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, precum şi operatorii economici care lucrează în porturi sau au atribuţii în legătură cu navigaţia au obligaţia de a pune la dispoziţia căpităniilor de port datele hidrometeorologice necesare şi să asigure tot sprijinul necesar la solicitarea căpităniilor de port, în condiţiile legii.  +  Articolul 10 (1) Pentru asigurarea unor acţiuni eficiente de intervenţie împotriva gheţii pe sectorul Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, se constituie şi va funcţionaComandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, cu grupe operative de lucru în porturile Medgidia, Murfatlar, Ovidiu, Luminiţa şi la ecluzele Cernavodă, Agigea, Ovidiu, Năvodari. (2) Structura Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi a grupelor operative de lucru este prezentată în anexele nr. 5 şi 6. (3) Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi grupele operative de lucru vor acţiona în conformitate cu atribuţiile prevăzute în anexa nr. 7.  +  Articolul 11Activitatea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari este condusă de către directorul general al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, în calitate de şef de comandament.  +  Articolul 12Grupele operative de lucru îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu dispoziţiile primite din partea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari.  +  Articolul 13 (1) Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari va folosi în activitatea de intervenţii la gheaţă navele aparţinând Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, instituţiilor publice, regiilor autonome sau companiilor naţionale aflate sub autoritatea ori în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi alte nave ale companiilor de navigaţie româneşti, în condiţiile legii. (2) Navele care participă la activitatea de intervenţii la gheaţă trebuie să fie pregătite pentru acest tip de intervenţii, pregătire confirmată de proprietarii/operatorii parcurilor de nave. (3) Pe timpul acţiunilor de intervenţie împotriva gheţii, navele care participă la această acţiune vor fi scutite de plată tarifelor de tranzitare, de cheiaj, acvatoriu şi a taxelor percepute de căpităniile de port.  +  Articolul 14Pe toată perioada acţiunilor de intervenţie împotriva efectelor negative ale gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea, operatorii economici proprietari/operatori de nave care pot acţiona la intervenţia împotriva gheţii vor pregăti navele pentru intervenţii operative, în condiţiile legii.  +  Articolul 15În caz de necesitate, la cererea Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, căpităniile de port vor solicita proprietarilor/operatorilor de nave să participe cu nave proprii la acţiunile de intervenţie împotriva gheţurilor.  +  Articolul 16Activitatea de intervenţie împotriva gheţii pe Dunăre, pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi în porturile de pe acestea va fi urmărită şi coordonată de către Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transportului şi Infrastructurii.  +  Articolul 17Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transportului şi Infrastructurii împreună cu Autoritatea Navală Română, Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa, Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi şi Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1/1997*) îşi încetează aplicabilitatea.___________ Notă *) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1/1997 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Răducu Valentin Preda,secretar de statBucureşti, 15 noiembrie 2012.Nr. 1.668.  +  Anexa 1 STRUCTURAcomandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre1. Directorul general al Regiei Autonome - "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi - şef comandament2. Directorul căi navigabile al Regiei Autonome - "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi - şef comandament adjunct3. Directorul Departamentului căpitănii Dunăre maritimă - Autoritatea Navală Română - şef comandament adjunct4. Directorul Departamentului căpitănii Dunăre fluvială - Autoritatea Navală Română - membru5. Şeful Serviciului hidrotehnic, căi navigabile - Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi - membru6. Şeful Serviciului de pilotaj, siguranţa navigaţiei - Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi - membru7. Şeful Serviciului întreţinere şi exploatare nave - Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi - membru8. Şeful Biroului hidrologie - Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi - membru9. Şeful Biroului exploatare flotă - Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi - secretar  +  Anexa 2 STRUCTURAgrupelor operative de lucru împotriva gheţii pe DunăreRegia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi1. Portul Sulina- Şef secţie- Şef birou flotă Secţia căi navigabile- Căpitan şef port Sulina2. Portul Tulcea- Pilot coordonator- Căpitan şef port Tulcea3. Portul Galaţi- Serviciul hidrotehnic, căi navigabile şi Dispecerat- Căpitan şef port Galaţi4. Portul Brăila- Şef agenţie- Căpitan şef port Brăila5. Portul Călăraşi- Şef agenţie- Căpitan şef port Călăraşi6. Portul Giurgiu- Şef secţie- Căpitan şef port Giurgiu7. Portul Drobeta-Turnu Severin- Şef agenţie- Căpitan şef port Drobeta-Turnu Severin  +  Anexa 3 ATRIBUŢIILEComandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăreşi ale grupelor operative de lucruA. Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, cu sediul în Galaţi, Str. Portului nr. 32, la Regia Autonomă "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, are următoarele atribuţii:1. analizează rapoartele cu date hidrometeorologice şi situaţiile privind gheaţa pe Dunăre;2. hotărăşte cu privire la organizarea acţiunilor de intervenţie împotriva gheţii pe Dunăre cu navele şi, în colaborare cu căpităniile de port, coordonează navigaţia;3. dirijează activitatea de spargere a gheţii în sectoarele prioritare şi, în colaborare cu căpităniile de port, dirijează navigaţia pe Dunărea maritimă, plecările navelor maritime din porturile Sulina, Tulcea, Galaţi, Brăila şi din punctele unde acestea s-au oprit din diferite motive;4. asigură condiţiile optime de funcţionare a navelor Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi angrenate la spargerea gheţii şi la antrenarea în scurgere a sloiurilor prin: asigurarea unui personal navigant corespunzător, aprovizionarea cu combustibil şi lubrifianţi, asigurarea operativă a reparaţiilor necesare la aceste nave;5. ţine legătura cu navele şi conlucrează cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cu comandamentele operative constituite în porturile ucrainene, bulgăreşti şi sârbeşti;6. coordonează şi avizează agenţii economici deţinători de nave pentru intervenţii la gheaţă;7. informează Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii despre situaţiile deosebite şi se consultă cu aceasta pentru măsurile şi acţiunile ce urmează să le întreprindă în astfel de situaţii;8. asigură legătura cu Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea transmiterii operative a tuturor datelor hidrometeorologice, a situaţiei gheţii, pentru ca toate aceste informaţii să fie comunicate Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi postului de radio "Antena Satelor" pentru informarea navigatorilor şi a altor unităţi şi organisme interesate;9. asigură legătura cu navele angrenate la intervenţii împotriva gheţii, urmăreşte în permanenţă activitatea Grupelor operative de lucru;10. solicită operatorilor economici proprietari/operatori de nave lista navelor care sunt pregătite şi pot participa la acţiunea de intervenţie împotriva gheţii pe Dunăre.B. Grupele operative de lucru au următoarele atribuţii:1. analizează informaţiile cu privire la gheaţă, precum şi datele hidrometeorologice de la punctele de observaţie din zonă şi le transmit sintetic Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre;2. fac propuneri la Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre pentru acţiunea de spargere a gheţii;3. informează asupra evenimentelor deosebite pe care le comunică Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre;4. dirijează activitatea de spargere a gheţii în zona de activitate, conform dispoziţiilor Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre;5. conlucrează cu grupele operative de lucru învecinate;6. colaborează cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă;7. desemnează un reprezentant care va participa la şedinţele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.  +  Anexa 4 PUNCTELEde observare, culegere şi informare a datelorhidrometeorologice şi a situaţiei gheţii    A. DUNĂREA MARITIMĂ    1. Sulina DM - Canalul Sulina Mm 0    2. Crişan DM - Canalul Sulina Mm 12    3. Gorgova DM - Canalul Sulina Mm 21    4. Ceatal Sfântu Gheorghe DM - Canalul Sulina Mm 34 şi                                    Braţul Sfântu Gheorghe Km 109    5. Portul Mahmudia Braţul Sfântul Gheorghe Km 88    6. Portul Sfântu Gheorghe Braţul Sfântu Gheorghe Km 4    7. Tulcea DM - Braţul Tulcea Mm 38,5    8. Ceatal Ismail DM - Braţul Tulcea Mm 43,3 şi                                    Braţul Chilia Km 116    9. Portul Chilia Braţul Chilia Km 45    10. Isaccea DM - Mm 56    11. Galaţi DM - Mm 81    12. Brăila DM - Km 170    B. DUNĂREA FLUVIALĂ    13. Vadu Oii DF - Km 237,8    14. Hârşova DF - Km 253    15. Cernavodă DF - Km 299    16. Izvoarele DF - Km 348 şi Braţul Bala Km 10    17. Feteşti Braţul Borcea Km 37    18. Unirea Braţul Borcea Km 68 şi Braţul Bala Km 0    19. Călăraşi DF - Km 370,5    20. Olteniţa DF - Km 430    21. Giurgiu DF - Km 493    22. Zimnicea DF - Km 554    23. Turnu Măgurele DF - Km 593    24. Corabia DF - Km 630    25. Bechet DF - Km 679    26. Rast DF - Km 738    27. Calafat DF - Km 795    28. Cetate DF - Km 811    29. Gruia DF - Km 831    30. Porţile de Fier II DF - Km 863    31. Drobeta Turnu Severin DF - Km 931    32. Porţile de Fier I DF - Km 943    33. Orşova DF - Km 954    34. Drencova DF - Km 1.016    35. Moldova Veche DF - Km 1.048    36. Baziaş DF - Km 1.072,5    C. CANALELE NAVIGABILE    Canalul Dunăre-Marea Neagră    37. Ecluzele Cernavodă şi Agigea    38. Portul Medgidia    39. Portul Murfatlar    Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari    40. Ecluzele Ovidiu şi NăvodariNOTĂ:Culegerea datelor hidrometeorologice şi observarea situaţiei gheţurilor se fac de 3 ori pe zi. Din dispoziţia Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Dunăre, numărul observaţiilor se poate mări sau reduce.  +  Anexa 5 STRUCTURAComandamentului de acţiune împotriva gheţii pe CanalulDunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari     1. Directorul general al Companiei Naţionale       "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.       Constanţa - şef comandament    2. Directorul exploatare al Companiei Naţionale       "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.       Constanţa - şef comandament adjunct    3. Directorul Departamentului căpitănii maritime - şef comandament adjunct    4. Directorul tehnic al Companiei Naţionale       "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.       Constanţa - membru    5. Şeful Secţiei flotă - Compania Naţională       "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.       Constanţa - membru    6. Şeful Serviciului exploatare porturi -       Compania Naţională "Administraţia Canalelor       Navigabile" - S.A. Constanţa - membru    7. Şeful Serviciului gospodărire ape şi       protecţia mediului - Compania Naţională       "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A.       Constanţa - membru    8. Directorul exploatare al Companiei       Naţionale "Administraţia Porturilor       Maritime - S.A. Constanţa - membru    9. Şeful Serviciului informaţional de trafic -       Compania Naţională "Administraţia Canalelor       Navigabile" - S.A. Constanţa - secretar  +  Anexa 6 STRUCTURAgrupelor operative de lucru împotriva gheţii pe CanalulDunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari     1. Nodul hidrotehnic Cernavodă    - Şef nod hidrotehnic Cernavodă    - Căpitan şef port Cernavodă    2. Portul Medgidia    - Administrator port Medgidia    - Căpitan şef port Medgidia    3. Portul Murfatlar    - Administrator port Murfatlar    - Şef oficiu de căpitănie Murfatlar    4. Nodul hidrotehnic Agigea şi sediul Companiei Naţionale      "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa    - Şef nod hidrotehnic Agigea    - Şef serviciu administrativ arhivă    - Şef depozit central Agigea    - Şef serviciu exploatare Compania Naţională      "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa    5. Nodul hidrotehnic Poarta Albă-Midia Năvodari    - Şef nod hidrotehnic Poarta Albă-Midia Năvodari    - Şef ecluză Năvodari    - Căpitan şef port Midia    - Şef serviciu siguranţă porturi Compania Naţională      "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa    6. Porturile Ovidiu şi Luminiţa    - Şef compartiment porturi Poarta Albă-Midia Năvodari    - Şef oficiu de căpitănie Ovidiu  +  Anexa 7 ATRIBUŢIILEComandamentului de acţiune împotriva gheţii pe CanalulDunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari şi alegrupelor operative de lucruA. Comandamentul de acţiune împotriva gheţurilor pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, cu sediul în Agigea, Str. Ecluzei nr. 1, judeţul Constanţa, la Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., are următoarele atribuţii:1. analizează rapoartele cu date hidrometeorologice şi situaţiile privind gheţurile pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;2. hotărăşte cu privire la organizarea acţiunilor de intervenţie împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari cu navele şi, în colaborare cu căpităniile de port, coordonează navigaţia;3. dirijează activitatea de spargere a gheţii în sectoarele prioritare şi, în colaborare cu căpităniile de port, dirijează navigaţia pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, plecările navelor maritime din porturile Medgidia, Murfatlar, Ovidiu, Luminiţa, intrările navelor pe canalele navigabile din rada Cernavodă, Constanţa, Midia şi din punctele unde acestea s-au oprit din diferite motive;4. angajează, în funcţie de resursele financiare disponibile, nave pentru spargerea gheţii şi antrenarea în scurgere a sloiurilor, urmărind ca acestea să fie asigurate cu personal navigant corespunzător şi aprovizionate cu combustibil şi lubrifianţi;5. ţine legătura şi conlucrează cu Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Autoritatea Navală Română, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa şi cu grupele operative din primăriile ce răspund de teritoriul administrativ corespunzător porturilor de pe canalele navigabile;6. coordonează şi avizează operatorii economici deţinători de nave pentru intervenţii pe gheaţă;7. informează Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii despre situaţiile deosebite şi se consultă cu aceasta pentru măsurile şi acţiunile pe care urmează să le întreprindă în astfel de situaţii;8. asigură legătura cu Direcţia generală transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea transmiterii operative a tuturor datelor hidrometeorologice, a situaţiei gheţurilor, spre a putea fi comunicate Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă şi postului de radio "Antena Satelor" pentru informarea navigatorilor şi a altor unităţi şi organisme interesate;9. asigură legătura cu navele angrenate la intervenţii împotriva gheţurilor, urmăreşte în permanenţă activitatea grupelor operative de lucru;10. Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari solicită operatorilor economici proprietari/operatori de nave, lista navelor care sunt pregătite şi pot participa la acţiunea de intervenţie împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;11. desemnează un reprezentant care va participa la şedinţele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.B. Grupele operative de lucru au următoarele atribuţii:1. analizează informaţiile despre gheaţă şi datele hidrometeorologice de la punctele de observaţie din zonă şi le transmit sintetic Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;2. fac propuneri la Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari pentru acţiunea de spargere a gheţii;3. informează Comandamentul de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari asupra evenimentelor deosebite;4. dirijează activitatea de spargere a gheţii în zona de activitate, conform dispoziţiilor Comandamentului de acţiune împotriva gheţii pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari;5. conlucrează cu grupele operative de lucru învecinate;6. colaborează cu grupele operative din cadrul primăriilor ce răspund de teritoriul administrativ corespunzător porturilor respective.___________