LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 (*actualizată*)pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2013*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008; LEGEA nr. 323 din 20 octombrie 2009; DECIZIA nr. 503 din 20 aprilie 2010; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 septembrie 2012; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 6 noiembrie 2012; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 20 noiembrie 2012; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I Alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul titlu stabileşte cadrul juridic general pentru organizarea şi desfăşurarea alegerii Camerei Deputaţilor şi a Senatului.  +  Articolul 2În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:1. afiş electoral - apel, declaraţie, fotografie şi alt material sub formă tipărită, utilizat în campania electorală de competitorii electorali în scop de informare şi propagandă electorală;-----------Pct. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.2. alegător - orice cetăţean al României cu drept de vot şi care a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv;-----------Pct. 3 al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.4. alegeri parlamentare - alegeri pentru desemnarea membrilor Camerei Deputaţilor şi Senatului ale Parlamentului României;5. alegeri generale - orice tip de alegeri care au loc într-o singură zi, pe întreg teritoriul ţării;6. alegeri anticipate - alegeri organizate în cazul dizolvării Parlamentului;-----------Pct. 6 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.6^1. partide politice parlamentare - partide politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ce au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului;-----------Pct. 6^1 al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.7. alianţă electorală - asociere la nivel naţional între partide politice şi/sau alianţe politice şi/sau organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în scopul participării la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, înregistrată la Biroul Electoral Central;-----------Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.8. alianţă politică - asociere între partide politice pe baza unui protocol de asociere înregistrat la Tribunalul Bucureşti, potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu completările ulterioare;9. circumscripţie electorală - unitate administrativ-teritorială - judeţ sau municipiul Bucureşti - ori circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în care se organizează alegeri şi la nivelul căreia se atribuie mandate, în funcţie de rezultatele alegerilor;-----------Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.10. colegiu uninominal - subunitate a unei circumscripţii electorale, în care este atribuit un singur mandat;11. birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor la nivel naţional, la nivel de circumscripţie electorală şi la nivel de secţie de votare;12. oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, fără a avea atribuţia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel, însă având rolul de a contribui la buna organizare şi desfăşurare a alegerilor din Circumscripţia Electorală Bucureşti, inclusiv prin totalizarea rezultatului alegerilor la nivel de sector;13. campanie electorală - perioadă în care competitorii electorali desfăşoară activităţi de propagandă cu scopul de a-i determina pe alegători să îşi exprime voturile în favoarea lor;14. candidat - persoană care participă la alegeri în urma propunerilor înaintate de competitori electorali sau în nume propriu pentru a obţine un mandat de deputat sau de senator, în condiţiile în care candidatura sa este declarată definitivă de către organismul electoral corespunzător, potrivit prezentului titlu;15. candidat independent - persoană care participă la alegeri pentru a obţine un mandat de deputat sau de senator şi care se autopropune pentru aceasta, fiind susţinută de un anumit număr de alegători, în condiţiile în care candidatura sa este declarată definitivă de către organismul electoral corespunzător, potrivit prezentului titlu;16. competitori electorali - partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale, care înaintează propuneri de candidatură, precum şi candidaţii independenţi;17. contestaţie - cale de atac prin care orice parte interesată - cetăţeni, candidaţi, competitori electorali - solicită birourilor electorale abilitate sau instanţelor judecătoreşti competente respectarea prevederilor menţionate ca atare în prezentul titlu;18. desemnarea candidaţilor - procedură de adoptare de către partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale a deciziilor cu privire la propunerile de candidaturi;19. domiciliu - adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa principală şi care este înscrisă în actul de identitate;20. reşedinţă - adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu şi care este menţionată în actul de identitate;21. listă electorală - listă ce cuprinde toţi alegătorii care îşi exercită dreptul de vot în cadrul unei secţii de votare;22. listă de susţinători - listă cuprinzând unele date personale şi semnăturile alegătorilor care susţin o anumită propunere de candidatură pentru înscrierea acesteia în alegeri;23. observator intern - reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale legal constituite, care are ca obiect principal de activitate apărarea democraţiei şi a drepturilor omului, acreditat pentru a observa procesul electoral de către autoritatea competentă, potrivit prezentului titlu. Respectivul reprezentant nu poate fi membru al unui partid politic;24. observator internaţional - reprezentant al unei organizaţii sau instituţii străine acreditat pentru a observa procesul electoral de către Autoritatea Electorală Permanentă;25. perioadă electorală - intervalul de timp care începe la data aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi se încheie odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I;-----------Pct. 25 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.26. propunere de candidatură - act de înscriere în competiţia electorală a persoanei care doreşte să concureze în alegeri pentru câştigarea unui mandat, în condiţiile în care este propusă şi susţinută de un competitor electoral sau se autopropune şi este susţinută de un anumit număr de alegători, în conformitate cu prevederile prezentului titlu;-----------Pct. 26 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.27. prag electoral - procentajul minim din voturile valabil exprimate separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat sau numărul minim de colegii uninominale în care se situează pe primul loc în ordinea numărului de voturi valabil exprimate, pentru un partid politic, o alianţă politică sau electorală, necesar pentru a intră în procesul de distribuire a mandatelor;28. ineligibilitate - situaţie, prevăzută în Constituţia României, republicată, în care o persoană nu poate fi deputat sau senator;-----------Pct. 28 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.29. minoritate naţională - acea etnie care este reprezentată în Consiliul Minorităţilor Naţionale;30. fraudă electorală - orice acţiune ilegală care are loc înaintea, în timpul sau după încheierea votării ori în timpul numărării voturilor şi încheierii proceselor-verbale şi care are ca rezultat denaturarea voinţei alegătorilor şi crearea de avantaje concretizate prin mandate în plus pentru un competitor electoral;-----------Pct. 30 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.31. registrul electoral - o bază de date centralizată în care sunt înscrişi toţi cetăţenii români, inclusiv cei cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au împlinit vârsta de 18 ani, cu drept de vot;-----------Pct. 31 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.32. act de identitate - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate; în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, paşaportul simplu cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate, în cazul cetăţenilor cu reşedinţa în străinătate, paşaportul simplu sau, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, şi cartea de identitate, însoţite de orice alt document emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate; în cazul membrilor reprezentanţelor diplomatice, paşaportul diplomatic sau de serviciu; în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar;-----------Pct. 32 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.33. întâmpinare - cale de atac prin care orice parte interesată - cetăţeni, candidaţi, competitori electorali - solicită unei autorităţi publice sau unui birou electoral care a emis actul atacat respectarea prevederilor prezentului titlu;34. alegeri parţiale - alegeri organizate în cazul încetării unui mandat de deputat sau de senator.-----------Pct. 34 al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 20 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008, cu pct. 1^1.  +  Articolul 3 (1) Alegerile parlamentare în România se desfăşoară cu respectarea caracterului universal, egal, direct, secret şi liber exprimat al votului, în condiţiile prezentului titlu. (2) Cetăţenii români au dreptul de vot şi de a fi aleşi, indiferent de rasă, sex, naţionalitate, origine etnică, limbă vorbită, religie, opinie politică, avere sau de origine socială, în condiţiile prezentului titlu. (3) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate îşi exercită dreptul de vot în condiţiile prevăzute de prezentul titlu.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Cetăţenii români au dreptul de vot de la vârsta de 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv. (5) Nu au dreptul de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.  +  Articolul 4 (1) Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi la un singur vot pentru alegerea Senatului. (2) Fiecare alegător îşi exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui alegător este interzisă. (3) Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. Orice control asupra modului în care votează un alegător este interzis. (4) Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului consimţământ al acestora. Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l determina pe acesta să participe sau să nu participe la alegeri.  +  Articolul 5 (1) Deputaţii şi senatorii se aleg în colegii uninominale constituite potrivit prevederilor art. 11, prin scrutin uninominal, potrivit principiului reprezentării proporţionale. (2) Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaţilor este de un deputat la 70.000 de locuitori. (3) Norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator la 160.000 de locuitori. (4) Numărul locuitorilor care se ia în calcul este cel rezultat în urma ultimului recensământ al populaţiei, publicat de Institutul Naţional de Statistică, repartizat pe localităţi, corespunzător structurii teritorial-administrative în vigoare.-----------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 6Alegerile se desfăşoară într-o singură zi care poate fi numai duminica.  +  Articolul 7 (1) Aducerea la cunoştinţă publică a datei alegerilor se face cu cel puţin 90 de zile înainte de ziua votării prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind data alegerilor. (2) Campania electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua votării şi se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării. (3) În cazul organizării de alegeri parţiale, data desfăşurării acestora se stabileşte cu cel puţin 45 de zile înaintea zilei votării. În acest caz, termenele prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor de 24 de ore, se reduc la jumătate. Dacă din operaţiunea de reducere la jumătate a termenelor rezultă fracţiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac în plus; fracţiunile mai mici de 12 ore nu se iau în calcul.-----------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 8 (1) Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au domiciliul, potrivit delimitării făcute conform art. 18. (2) Cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, îşi exercită dreptul de vot la una dintre secţiile de votare din acea ţară în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile prezentului titlu. (3) Personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare îşi exercită dreptul de vot la secţia de votare constituită pe lângă misiunea diplomatică sau oficiul consular la care îşi desfăşoară activitatea. Acesta va fi înscris în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi va putea vota pe baza paşaportului diplomatic sau a paşaportului de serviciu.(3^1) Militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate îşi exercită dreptul de vot la orice secţie de votare constituită în ţara în care îşi desfăşoară misiunea. Aceştia vor fi înscrişi în lista electorală suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi vor vota în baza paşaportului de serviciu.-----------Alin. (3^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 20 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012. (4) Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii votează la secţia la care îşi desfăşoară activitatea, după înscrierea lor în lista electorală suplimentară, dacă este cazul, doar dacă domiciliază pe raza acelui colegiu uninominal în care se află secţia de votare respectivă şi sunt arondaţi, conform domiciliului, în altă secţie de votare a aceluiaşi colegiu uninominal, iar candidaţii pot vota la oricare dintre secţiile de votare din cadrul colegiului uninominal în care candidează. (5) Alegătorii care au fost înscrişi în registrul electoral cu adresa de reşedinţă votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea unde îşi au reşedinţa, potrivit delimitării făcute conform art. 18, şi unde sunt înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 9 (1) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale definite potrivit art. 2 pct. 29, legal constituite, care nu au obţinut în alegeri cel puţin un mandat de deputat sau de senator au dreptul, potrivit art. 62 alin. (2) din Constituţia României, republicată, la un mandat de deputat, dacă au obţinut, pe întreaga ţară, un număr de voturi egal cu cel puţin 10% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat. (2) Pot depune candidaturi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament. (3) Pot depune candidaturi şi alte organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale definite potrivit art. 2 pct. 29, legal constituite, care sunt de utilitate publică şi care prezintă Biroului Electoral Central, în termen de 30 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor, o listă de membri cuprinzând un număr de cel puţin 15% din numărul total al cetăţenilor care, la ultimul recensământ, s-au declarat ca aparţinând minorităţii respective.-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Dacă numărul membrilor necesari pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (3) este mai mare de 20.000 de persoane, lista membrilor trebuie să cuprindă cel puţin 20.000 de persoane domiciliate în cel puţin 15 din judeţele ţării şi în municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi pentru municipiul Bucureşti. (5) Lista membrilor se întocmeşte pe localităţi şi pe judeţe şi trebuie să cuprindă: denumirea organizaţiei, numele şi prenumele membrilor, codul numeric personal, data naşterii, domiciliul, denumirea, seria şi numărul actului de identitate, semnăturile acestora, precum şi numele şi prenumele persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să depună şi o declaraţie pe propria răspundere, prin care să ateste veridicitatea semnăturii membrilor, precum şi faptul că lista a fost întocmită în vederea participării la alegerile parlamentare din anul respectiv. (6) În sensul prezentului titlu, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prevăzute la alin. (1)-(3), le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice în procesul electoral. (7) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au participat la alegeri propunând candidaţi comuni cu două sau mai multe organizaţii; în acest caz, dacă niciun candidat comun nu a fost ales, se atribuie pentru toate organizaţiile care au propus candidaţi în comun un mandat de deputat, cu respectarea prevederilor alin. (1), candidatului care a obţinut cel mai mare număr de voturi. (8) Prevederile alin. (1) nu se aplică organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a participat la alegeri într-o alianţă electorală. (9) Mandatul de deputat atribuit potrivit alin. (1) se acordă peste numărul total de deputaţi rezultat din norma de reprezentare. (10) Organizaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) pot participa la alegeri şi pot depune candidaturi numai sub denumirea şi cu semnul electoral ale respectivei organizaţii. (11) Prin excepţie de la prevederile art. 29 alin. (2), organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot depune aceeaşi candidatură pentru Camera Deputaţilor în mai multe colegii uninominale. O organizaţie a unei minorităţi naţionale poate propune acelaşi candidat pentru mai multe colegii uninominale aparţinând diferitelor circumscripţii electorale, numai în condiţiile în care propune un singur candidat la nivel naţional şi doar pentru alegerea Camerei Deputaţilor.  +  Articolul 9^1 (1) Partidele politice, alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se pot asocia între ele numai la nivel naţional, pe bază de protocol, constituind o alianţă electorală, în scopul participării la alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Un partid politic, o alianţă politică sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale nu poate face parte decât dintr-o singură alianţă electorală. Alianţa electorală care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate păstra numai dacă nu şi-a schimbat componenţa iniţială. De asemenea, denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianţă. (2) Protocolul de constituire a alianţei electorale se depune la Biroul Electoral Central în termen de 48 de ore de la înfiinţarea acestuia. (3) Biroul Electoral Central se pronunţă în şedinţă publică asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a alianţei electorale, în termen de 24 de ore de la depunerea acestuia. (4) Decizia Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a alianţei electorale poate fi contestată de orice persoană fizică sau juridică interesată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 24 de ore de la pronunţare. (5) Decizia Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale poate fi contestată de semnatarii protocolului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 24 de ore de la pronunţare. (6) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă asupra contestaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, prin hotărâre definitivă.----------Alin. (6) al art. 9^1 a fost modificat de pct. 1 al art. 68, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. (7) Celelalte prevederi ale prezentei legi referitoare la alianţele politice se aplică în mod corespunzător şi alianţelor electorale.-----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Capitolul II Circumscripţiile electorale, colegiile uninominale şi organismele electorale  +  Articolul 10Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 de judeţe, o circumscripţie în municipiul Bucureşti şi o circumscripţie separată pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. Numărul total al circumscripţiilor electorale este de 43. Denumirea şi numerotarea circumscripţiilor electorale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul titlu.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 11 (1) În cadrul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripţii electorale se constituie colegii uninominale pe baza normei de reprezentare, după cum urmează: a) numărul colegiilor uninominale pentru Camera Deputaţilor, respectiv pentru Senat se determină prin raportarea numărului de locuitori al fiecărei circumscripţii electorale la normele de reprezentare prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3), la care se adaugă un colegiu de deputat, respectiv de senator pentru ceea ce depăşeşte jumătatea normei de reprezentare, fără ca numărul colegiilor de deputat dintr-o circumscripţie electorală să fie mai mic de 4, iar cel de senator, mai mic de 2; b) numărul de locuitori avut în vedere la calculul numărului de colegii uninominale care se delimitează în cadrul fiecărui judeţ este cel prevăzut la art. 5 alin. (4). (2) Delimitarea colegiilor uninominale se face ţinând cont de următoarele reguli: a) o circumscripţie electorală poate fi compusă numai din colegii uninominale întregi; b) teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie să se afle pe teritoriul unuia şi aceluiaşi judeţ sau al municipiului Bucureşti; c) pe teritoriul unei localităţi pot fi delimitate, de regulă, doar colegii uninominale întregi; d) un colegiu uninominal poate cuprinde, de regulă, una sau mai multe localităţi întregi; e) în municipiul Bucureşti, colegiile uninominale nu trebuie să depăşească limitele administrativ-teritoriale dintre cele 6 sectoare. În fiecare dintre sectoare se vor delimita colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi pentru alegerea Senatului cu aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a), prevederile lit. g) urmând să fie aplicate pentru colegiile uninominale delimitate în interiorul fiecărui sector în parte;-------------Lit. e) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008. f) în circumscripţia electorală specială pentru cetăţenii români cu domiciliu în afara graniţelor României se vor forma 4 colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi două colegii uninominale pentru alegerea Senatului. Arondarea geografică a celor 4 colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor şi a celor două colegii uninominale pentru Senat va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului, conform hotărârii unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proporţionalităţii reprezentării parlamentare, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu; g) în cadrul unei circumscripţii electorale, delimitarea colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi pentru alegerea Senatului se face astfel încât mărimea acestora, calculată în număr de locuitori, să fie de aşa natură încât cel mai mare colegiu uninominal să fie, de regulă, cu cel mult 30% mai mare decât cel mai mic colegiu uninominal, în condiţiile în care sunt respectate prevederile lit. a)-e).-------------Lit. g) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008. h) întotdeauna un colegiu uninominal pentru alegerea Senatului este format dintr-un număr întreg de colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor, întregi şi alăturate, din cadrul aceleiaşi circumscripţii electorale.  +  Articolul 12 (1) Prima delimitare şi numerotare a colegiilor uninominale va fi efectuată prin hotărâre a Guvernului, conform hotărârii unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proporţionalităţii reprezentării parlamentare, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu.-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Delimitarea şi numerotarea colegiilor uninominale se actualizează de către Autoritatea Electorală Permanentă. Operaţiunea de delimitare se actualizează anual în cazul în care au apărut modificări în structura, denumirea sau rangul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi după fiecare recensământ al populaţiei, cu cel puţin 12 luni înainte de alegerile parlamentare la termen, prin emiterea unei hotărâri a Autorităţii Electorale Permanente, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Modificarea colegiilor uninominale nu poate fi făcută decât dacă faţă de delimitarea anterioară a apărut o variaţie pozitivă sau negativă de minimum 10% din populaţia respectivului colegiu uninominal.  +  Articolul 13 (1) Pentru organizarea procesului electoral funcţionează în mod permanent Autoritatea Electorală Permanentă, care emite hotărâri, decizii şi instrucţiuni. În perioada organizării alegerilor se formează Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie la nivel judeţean, al municipiului Bucureşti, oficii electorale de sector, în cazul municipiului Bucureşti, şi un birou electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare.-----------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot. Candidaţii în alegeri, soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale. (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 13^1 (1) Birourile şi oficiile electorale lucrează în prezenţa majorităţii membrilor lor şi iau decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Biroul Electoral Central lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă decizii şi hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. (2) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.-----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 13^2 (1) Reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de prezenta lege. (2) Reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în birourile şi oficiile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua alegerilor. (3) Membrii birourilor şi oficiilor electorale care nu reprezintă partide politice, alianţe politice, alianţe electorale sau, după caz, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot fi înlocuiţi, în caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, de către cei care i-au desemnat, cu respectarea, după caz, a condiţiilor prevăzute de art. 13, 14, 16, 17 şi 19.-----------Art. 13^2 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 13^3Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta lege. Constatarea cazului încetării de drept a calităţii de membru al unui birou sau oficiu electoral se face, în termen de 48 de ore de la intervenirea cazului, de către preşedintele biroului electoral ierarhic superior, iar în cazul Biroului Electoral Central, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile art. 13^2 se aplică în mod corespunzător.-----------Art. 13^3 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 14 (1) La nivel naţional se constituie un Birou Electoral Central, format din 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 12 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care participă la alegeri, conform legii, precum şi un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.-----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Desemnarea celor 5 judecători se face de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în şedinţă publică, în cea de a treia zi de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Data, ora şi locul şedinţei publice de tragere la sorţi se anunţă în scris, de către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu o zi înainte de ziua desfăşurării, partidelor politice parlamentare şi se aduce la cunoştinţă publică prin presa scrisă şi audiovizuală. La organizarea şi desfăşurarea tragerii la sorţi are dreptul să participe câte un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi de prim-magistratul-asistent ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Procesul-verbal constituie actul de învestire.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnaţi aleg din rândul lor, prin vot secret, preşedintele Biroului Electoral Central şi locţiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, precum şi cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, comunicaţi în scris de către acestea. Completarea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestire. În această organizare Biroul Electoral Central îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentului titlu. (4) În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora care participă la alegeri comunică, în scris, Biroului Electoral Central, numele şi prenumele reprezentanţilor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. (5) Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale dintre acestea în Biroul Electoral Central se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi rămase definitive din colegiile uninominale. (6) În cazul în care la desemnarea reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice sau alianţelor electorale dintre acestea ultimul loc de distribuit revine unor partide sau alianţe care au depus acelaşi număr de candidaturi, desemnarea reprezentanţilor acestora se face, prin tragere la sorţi, de preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale în cauză. (7) Completarea Biroului Electoral Central cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, alianţelor politice şi alianţelor electorale se face, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), de preşedintele Biroului Electoral Central, în prezenţa membrilor biroului şi a persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au comunicat reprezentanţii. Procesul-verbal întocmit de preşedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentanţilor constituie actul de atestare a calităţii acestora de membri în Biroul Electoral Central. (8) Competitorii electorali care desemnează reprezentanţi în Biroul Electoral Central potrivit prevederilor alin. (3) şi (4) pot desemna şi câte un locţiitor al acestora. Locţiitorul poate înlocui, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii, titularul respectiv numai când acesta nu poate participa la şedinţele Biroului Electoral Central. (9) În componenţa prevăzută la alin. (1) Biroul Electoral Central adoptă, în termen de două zile de la constituire, un regulament de organizare şi funcţionare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi este obligatoriu pentru toate birourile electorale. (10) Aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central este asigurat de Autoritatea Electorală Permanentă împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, iar statisticienii necesari, de către Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 15 (1) Biroul Electoral Central are următoarele atribuţii principale: a) urmăreşte aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privitoare la alegeri şi asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora;-----------Litera a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea şi semnele electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale legal constituite, care au dreptul să participe la alegeri, şi comunică lista tuturor birourilor electorale de circumscripţie, imediat după constituirea acestora; c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la activitatea birourilor electorale de circumscripţie; contestaţiile se soluţionează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, sub sancţiunile prevăzute de prezentul titlu;-----------Litera c) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. d) face publicaţiile şi afişările prevăzute de prezentul titlu cu privire la candidaturi; e) centralizează, pe baza comunicărilor primite de la birourile electorale de circumscripţie, numărul de candidaturi definitive din colegiile uninominale depuse de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; comunică situaţia centralizată, în termen de 24 de ore de la întocmire, comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum şi Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune; f) stabileşte, pe baza proceselor-verbale transmise de birourile electorale de circumscripţie, lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi a organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au întrunit pragul electoral, precum şi lista celor care nu au întrunit pragul electoral şi comunică birourilor electorale de circumscripţie şi dă publicităţii, în termen de 24 de ore de la constatare, aceste liste;-----------Litera f) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. g) anulează alegerile dintr-o secţie de votare în cazul în care constată că votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraudă electorală; h) poate dispune renumărarea voturilor într-o secţie de votare sau refacerea centralizării voturilor şi rezultatului alegerilor dintr-un colegiu uninominal în situaţia în care constată, pe baza probelor administrate, că au fost comise erori sau au fost înregistrate neconcordanţe între datele înregistrate în procesele-verbale; i) totalizează rezultatul naţional, pe baza proceselor-verbale primite de la birourile electorale constituite la nivele inferioare; j) transmite Autorităţii Electorale Permanente, după publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactării Cărţii Albe a Alegerilor; k) stabileşte, la nivel naţional, numărul de mandate ce revin în fiecare circumscripţie electorală fiecărui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, candidat independent care participă în alegeri în condiţiile prezentului titlu; l) atestă atribuirea unui mandat de deputat organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care a întrunit condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi eliberează certificatul doveditor deputatului desemnat pe această bază; m) trimite spre publicare rezultatele finale ale alegerilor către Regia Autonomă "Monitorul Oficial"; n) organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de informare periodică a opiniei publice privind prezenţa populaţiei la vot, în baza unui eşantion reprezentativ la nivel judeţean şi naţional; o) îndeplineşte orice alte atribuţii ce le revin potrivit prezentului titlu. (2) În cazul în care pentru soluţionarea unei contestaţii sunt necesare verificări de fapt, acestea se efectuează în prezenţa unui judecător din Biroul Electoral Central. Asemenea verificări nu se pot face în ziua alegerilor. (3) Cererea de anulare a alegerilor dintr-un colegiu uninominal pentru fraudă electorală se poate face numai de către competitorii electorali care au participat la alegeri în colegiul respectiv. Cererea se depune la Biroul Electoral Central în termen de cel mult 24 de ore de la încheierea votării, sub sancţiunea decăderii. Cererea trebuie temeinic motivată şi însoţită de dovezile pe care se întemeiază. Lipsa probelor atrage respingerea cererii. Cererea poate fi admisă numai dacă cel care a sesizat nu este implicat în producerea fraudei şi numai dacă se stabileşte că aceasta a fost de natură să modifice atribuirea mandatelor. Soluţionarea cererii de anulare a alegerilor de către Biroul Electoral Central se poate face numai până la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. În termen de cel mult 10 zile de la data admiterii cererii de anulare a alegerilor se organizează un nou scrutin în secţiile de votare unde s-a constatat frauda electorală. Biroul de circumscripţie electorală împreună cu autorităţile publice locale vor asigura buna desfăşurare a noului scrutin, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentului titlu. Până la obţinerea noilor rezultate se suspendă operaţiunile electorale privind numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor. (4) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentului titlu, Biroul Electoral Central adoptă decizii şi hotărâri. Hotărârile Biroului Electoral Central se dau pentru interpretarea unitară a legii şi sunt general obligatorii. Deciziile Biroului Electoral Central se dau în aplicarea prevederilor prezentei legi, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor pe care este competent să le soluţioneze. Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, precum şi pentru toate organismele cu atribuţii în materie electorală, de la data aducerii la cunoştinţă în şedinţă publică. Deciziile se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică şi prin orice mijloc de publicitate, iar hotărârile se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.-----------Alin. (5) al art. 15 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (6) Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea după 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor prezentului titlu.  +  Articolul 16 (1) La nivelul fiecăreia dintre cele 43 de circumscripţii electorale se constituie un birou electoral de circumscripţie, format din 3 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 9 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, conform prezentului titlu, în circumscripţia electorală respectivă. Biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării are sediul în municipiul Bucureşti.-----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Desemnarea celor 3 judecători se face în şedinţă publică, în termen de 21 de zile de la începerea perioadei electorale, de către preşedintele tribunalului, prin tragere la sorţi dintre judecătorii în exerciţiu ai tribunalului judeţean, respectiv ai Tribunalului Bucureşti pentru Circumscripţia Electorală Bucureşti şi pentru circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. Data şedinţei se aduce la cunoştinţă publică, prin presă, de preşedintele tribunalului, cu cel puţin 48 de ore înainte. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedinte, ce constituie actul de învestire. În termen de 24 de ore de la desemnare, judecătorii, prin vot secret, aleg preşedintele biroului electoral de circumscripţie şi locţiitorul acestuia. Din acel moment biroul astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin potrivit prezentului titlu, urmând a fi completat cu reprezentantul Autorităţii Electorale Permanente, reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, conform prezentului titlu.-----------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) În termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu vor comunică, în scris, respectivului birou electoral de circumscripţie, numele şi prenumele reprezentanţilor lor în biroul electoral. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare. (4) Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente vor fi desemnaţi de către aceasta prin hotărâre, în 24 de ore de la desemnarea judecătorilor. (5) În termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), biroul electoral de circumscripţie se completează cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare sau al alianţelor politice/electorale dintre partidele parlamentare, care participă la alegeri în respectiva circumscripţie. În termen de 24 de ore de la completarea biroului cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare, biroul electoral de circumscripţie se completează şi cu reprezentanţii partidelor politice neparlamentare, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi ai alianţelor politice sau electorale dintre acestea, care participă la alegeri în respectiva circumscripţie, în limita numărului de reprezentanţi prevăzuţi la alin. (1). Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice neparlamentare, ai alianţelor politice şi ai alianţelor electorale dintre acestea se face în ordinea descrescătoare a numărului de candidaturi rămase definitive din colegiile uninominale din circumscripţie, iar în caz de egalitate, prin tragere la sorţi.-----------Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (6) Oficiile electorale se organizează la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi din cel mult 7 membri, reprezentanţi ai partidelor politice, ai alianţelor politice, ai alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în municipiul Bucureşti. Desemnarea acestor reprezentanţi se face prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (5).-----------Alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (7) Preşedintele şi locţiitorul acestuia sunt magistraţi desemnaţi de preşedintele Tribunalului Bucureşti cu 20 de zile înainte de data alegerilor, prin tragere la sorţi pe funcţii, dintre judecătorii în exerciţiu ai judecătoriei sectorului.-----------Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (8) În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri vor comunică în scris numele reprezentanţilor lor în oficiul electoral. (9) În 24 de ore de la desemnarea magistraţilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică numele reprezentanţilor ei, desemnaţi prin hotărâre, în fiecare oficiu electoral. (10) Oficiile electorale se vor completa prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (5), în 24, respectiv 48 de ore de la comunicările realizate de competitorii electorali.-----------Alin. (10) al art. 16 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (11) În circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri parţiale se constituie birouri electorale de circumscripţie formate din 2 judecători, un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente şi câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare. Prevederile alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.-----------Alin. (11) al art. 16 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (12) Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale se constituie Biroul Electoral Central format din preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente. Biroul Electoral Central astfel constituit îndeplineşte toate atribuţiile care îi revin potrivit prezentului titlu. Aparatul tehnic auxiliar este asigurat de personalul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente.-----------Alin. (12) al art. 16 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 17 (1) Birourile electorale de circumscripţie au următoarele atribuţii: a) veghează la organizarea din timp a secţiilor de votare, urmăresc şi asigură aplicarea unitară şi respectarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri de către toate autorităţile, instituţiile şi organismele cu responsabilităţi în materie electorală din cadrul circumscripţiei; b) înregistrează candidaturile depuse la nivelul circumscripţiei şi constată rămânerea definitivă a acestora; c) comunică, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, Biroului Electoral Central, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu reprezentare în Parlament prin grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, celelalte partide politice, alianţe politice şi organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au depus candidaţi la nivelul colegiilor uninominale de pe raza circumscripţiei, cât şi numărul de candidaturi depuse de acestea; d) fac publicaţiile şi afişările prevăzute de prezentul titlu cu privire la candidaturi; e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare sau, după caz, oficiilor electorale din cadrul circumscripţiei electorale în care funcţionează; contestaţiile se soluţionează prin decizii care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum şi pentru autorităţile şi instituţiile publice la care se referă, sub sancţiunile prevăzute de prezentul titlu;-----------Litera e) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. f) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare, prin intermediul primarilor, pe bază de proces-verbal de predare-primire, buletinele de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale, precum şi celelalte materiale necesare procesului electoral. Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti distribuie aceste materiale oficiilor electorale;-----------Litera f) a alin. (1) al art. 17 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. g) stabilesc mandatele ce revin, la nivelul circumscripţiei, fiecărui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, candidat independent care participă în alegeri în condiţiile prezentului titlu, în conformitate cu prevederile art. 48; h) eliberează candidaţilor declaraţi aleşi certificatul doveditor al alegerii; i) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor din colegiile uninominale ce compun circumscripţia electorală în care funcţionează şi rezultatul alegerilor la nivelul circumscripţiei electorale în care funcţionează, precum şi întâmpinările, contestaţiile şi proceseleverbale primite de la birourile electorale judeţene; j) îndeplinesc orice alte atribuţii ce le revin potrivit prezentului titlu; k) aduc la cunoştinţă publică, în termen de 48 de ore de la constituire, numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente ale fiecărui colegiu uninominal. (2) Deciziile biroului electoral de circumscripţie se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică.-----------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Oficiile electorale de sector au următoarele atribuţii: a) urmăresc aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la alegeri în sectoarele la nivelul cărora funcţionează şi veghează la organizarea din timp a secţiilor de votare; b) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare de pe teritoriul sectorului la nivelul căruia funcţionează; c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare, prin intermediul primarilor, buletinele de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale, precum şi celelalte materiale necesare procesului electoral;-----------Litera c) a alin. (3) al art. 17 a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. d) totalizează rezultatul alegerilor, conform proceselor-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare din subordine pentru fiecare colegiu uninominal pentru alegerea deputaţilor şi pentru fiecare colegiu uninominal pentru alegerea senatorilor de pe teritoriul sectorului la nivelul căruia funcţionează şi transmit rezultatele către Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Bucureşti căruia i se subordonează; e) înaintează biroului electoral de circumscripţie căruia i se subordonează procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, de pe raza sectorului respectiv, precum şi întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare;-----------Litera f) a alin. (3) al art. 17 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Deciziile oficiului electoral de sector se aduc la cunoştinţă în şedinţă publică.-----------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Capitolul III Secţiile de votare şi birourile electorale ale secţiilor de votare  +  Articolul 18 (1) Pentru organizarea alegerii Camerei Deputaţilor şi a Senatului se înfiinţează Registrul secţiilor de votare, administrat de către Autoritatea Electorală Permanentă, cuprinzând delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de pe teritoriul României. (2) Delimitarea secţiilor de votare se stabileşte în termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor componente, împreună cu prefecţii şi cu structurile teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, fără ca acestea să depăşească limitele colegiilor uninominale pentru Camera Deputaţilor.-----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Numerotarea secţiilor de votare se stabileşte de către prefect, în termenul prevăzut la alin. (2), la nivelul fiecărei circumscripţii electorale, începând cu localitatea reşedinţă de judeţ şi continuând cu cele din municipii, oraşe şi comune, în ordinea alfabetică a acestora; în municipiile cu subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotarea se face cu respectarea ordinii acestor subdiviziuni, prevăzută de lege. Numerotarea secţiilor de votare din străinătate se stabileşte de către ministrul afacerilor externe, prin ordin, în termenul prevăzut la alin. (2).-----------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Prefecţii comunică Autorităţii Electorale Permanente, pentru înregistrarea în Registrul secţiilor de votare, delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de la nivelul circumscripţiei electorale. (5) Secţiile de votare rămân fixe, cu excepţia modificărilor ce necesită actualizarea. Modificările de orice natură, inclusiv cele intervenite în structura unităţilor administrativ-teritoriale sau în planul urbanistic al localităţilor, se comunică de prefecţi de îndată Autorităţii Electorale Permanente.-----------Alin. (5) al art. 18 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (6) Secţiile de votare se organizează după cum urmează: a) în localităţile cu o populaţie de peste 1.500 de locuitori, câte o secţie de votare la 1.000-2.000 de locuitori; b) în localităţile cu o populaţie sub 1.500 locuitori, o singură secţie de votare; c) se pot organiza secţii de votare şi în satele sau grupele de sate cu o populaţie de până la 1.000 de locuitori, situate la o distanţă mai mare de 3 km faţă de sediul secţiei de votare din reşedinţa comunei, oraşului sau municipiului.-----------Alin. (6) al art. 18 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (7) Primarii şi secretarii comunelor, oraşelor sau municipiilor, precum şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor vor asigura toate datele, informaţiile şi sprijinul necesar pentru îndeplinirea de către prefecţi a obligaţiilor prevăzute la alin. (5). (8) Pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, Ministerul Afacerilor Externe organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care au domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. În afara acestor secţii de votare pot fi organizate, cu acordul guvernului din ţara respectivă, secţii de votare şi în alte localităţi decât cele în care îşi au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare. Alegătorii care au domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat decât România îşi exercită dreptul de vot la una dintre secţiile de votare din acea ţară în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, constituite în condiţiile prezentului titlu. Reşedinţa în străinătate se dovedeste cu orice document eliberat de autorităţile străine.-----------Alin. (8) al art. 18 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (9) Localităţile în care se organizează secţii de votare în străinătate se stabilesc pe baza evidenţelor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.-----------Alin. (9) al art. 18 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (10) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa într-un stat în care nu există misiuni diplomatice sau oficii consulare ale României şi nu este posibilă organizarea unei secţii de votare îşi pot exprima dreptul la vot în oricare dintre secţiile de votare organizate în statele care fac parte din acelaşi colegiu uninominal.-----------Alin. (10) al art. 18 a fost introdus de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 19 (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt alcătuite dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, care sunt, de regulă, magistraţi sau jurişti, precum şi din 7 membri. Birourile electorale ale secţiilor de votare nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri.-----------Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora se face cu 15 zile înainte de ziua votării, de către preşedintele tribunalului, în şedinţă publică anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi, pe funcţii, dintre magistraţi sau alţi jurişti existenţi în judeţ sau în municipiul Bucureşti. Listele magistraţilor care vor participa la tragerea la sorţi se întocmesc de către preşedintele tribunalului, iar cele ale altor jurişti, de către prefect, împreună cu preşedintele tribunalului. Listele vor cuprinde un număr de persoane mai mare cu cel puţin 10% decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui tribunalului, pentru înlocuirea, în cazuri deosebite, a titularilor. Gruparea în liste în vederea tragerii la sorţi se va face avându-se în vedere necesitatea ca locuinţele persoanelor în cauză să fie în localitatea în care îşi are sediul biroul electoral al secţiei de votare sau cât mai aproape de aceasta.-----------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) În lista prevăzută la alin. (2) vor fi trecuţi numai jurişti care nu fac parte din niciun partid politic şi din nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu sunt rude până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţi. (4) În cazul în care numărul juriştilor este insuficient, lista va fi completată, la propunerea prefectului cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, cu alte persoane cu o reputaţie bună în localitate, care nu fac parte din niciun partid politic şi din nicio organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi care nu sunt rude până la gradul al patrulea cu niciunul dintre candidaţi. (5) Lista propusă de prefect va cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar, acestea fiind rezervă la dispoziţia preşedintelui tribunalului. Lista va conţine: numele, prenumele, adresele, telefoanele şi semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse. Lista va fi însoţită de declaraţii pe propria răspundere ale persoanelor propuse, privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4). (6) Gruparea în listă a persoanelor, în vederea tragerii la sorţi, se va face avându-se în vedere necesitatea ca locuinţele acestor persoane să fie situate în apropierea sediului biroului electoral al secţiei de votare. Rezultatul tragerii la sorţi se consemnează într-un proces-verbal semnat de preşedintele tribunalului judeţean. Procesul-verbal constituie actul de învestitură. Atât lista întocmită de preşedintele tribunalului, cât şi lista întocmită de prefect vor fi avizate de către Autoritatea Electorală Permanentă pe baza analizei experienţei anterioare ca preşedinţi şi locţiitori de preşedinţi de birou electoral de secţie de votare reieşită din analiza proceselor-verbale semnate şi predate de aceştia birourilor electorale de circumscripţie sau oficiilor electorale, după caz. (7) În cel mult 48 de ore de la tragerea la sorţi, preşedintele tribunalului transmite biroului electoral de circumscripţie lista persoanelor desemnate ca preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitori ai acestora.-----------Alin. (7) al art. 19 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (8) În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sunt obligate să comunice biroului electoral de circumscripţie, respectiv oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti, lista reprezentanţilor lor în birourile electorale ale secţiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secţiei de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa şi modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. Un partid politic, o alianţă politică, o alianţă electorală sau o organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri nu poate avea într-un birou electoral al unei secţii de votare mai mult de 3 reprezentanţi.-----------Alin. (8) al art. 19 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (9) Desemnarea reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu care se face completarea birourilor electorale ale secţiilor de votare se face de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, respectiv de preşedintele oficiului electoral, în cazul municipiului Bucureşti, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice în biroul electoral de circumscripţie sau în oficiul electoral respectiv, în 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (8), cu respectarea ordinii de completare prevăzute la art. 16 alin. (5). Operaţiunile de desemnare a membrilor cu care se completează biroul electoral al secţiei de votare se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestitură. Birourile electorale ale secţiilor de votare se consideră constituite la data completării acestora cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.-----------Alin. (9) al art. 19 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (10) La solicitarea scrisă a delegaţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au desemnat reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare, preşedintele biroului electoral de circumscripţie sau, după caz, al oficiului electoral pune la dispoziţia acestora copii certificate ale proceselor-verbale de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare.-----------Alin. (10) al art. 19 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (11) În două zile de la expirarea termenului de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare, preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunică primarilor, prin intermediul instituţiilor prefectului, componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare aflate în raza teritorială a localităţilor acestora.-----------Alin. (11) al art. 19 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 19^1Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate se constituie dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice, şi cel mult 7 membri stabiliţi de preşedintele biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin tragere la sorţi, dintr-o listă întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, la propunerea partidelor politice parlamentare. În cazul în care numărul persoanelor propuse de partidele politice parlamentare este insuficient, lista este completată de către Ministerul Afacerilor Externe cu alte persoane cu o bună reputaţie şi fără apartenenţă politică.-----------Art. 19^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 20Birourile electorale ale secţiilor de votare au următoarele atribuţii: a) primesc de la structurile teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin intermediul primarilor, pe bază de proces-verbal, cu 3 zile înainte de data alegerilor, două copii de pe listele electorale permanente care cuprind alegătorii din secţia de votare. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare şi un exemplar este utilizat în ziua alegerilor;-----------Litera a) a art. 20 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. b) primesc, pe bază de proces-verbal, de la primari buletinele de vot, ştampila de control şi ştampilele cu menţiunea "VOTAT", formularele pentru încheierea proceselor-verbale şi alte materiale necesare desfăşurării procesului electoral, precum şi două buletine de vot anulate, câte unul pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pe care le vor afişa într-un loc vizibil, în ziua premergătoare alegerilor; birourile electorale ale secţiilor de votare de pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare primesc aceste materiale prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;-----------Litera b) a art. 20 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. c) conduc operaţiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul secţiei de votare şi în jurul acestuia; d) numără voturile şi consemnează rezultatele votării; e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate; f) înaintează birourilor electorale de circumscripţie sau oficiului electoral de sector procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule şi cele contestate, împreună cu contestaţiile depuse şi materialele la care acestea se referă, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secţiilor de votare de pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare predau aceste materiale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul în afara ţării;-----------Litera f) a art. 20 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. g) predau, cu proces-verbal, judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi au sediul buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate, precum şi cele anulate, ştampilele şi celelalte materiale utilizate în desfăşurarea votării; birourile electorale ale secţiilor de votare de pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare predau aceste materiale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, Tribunalului Bucureşti;-----------Litera g) a art. 20 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. h) eliberează fiecărui reprezentant al partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din componenţa biroului câte o copie după fiecare proces-verbal, certificată de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare; i) eliberează, la cererea observatorilor organizaţiilor neguvernamentale, cât şi a reprezentanţilor presei acreditaţi pe lângă respectivele secţii de votare, prin preşedintele secţiei de votare, câte o copie a fiecărui proces-verbal care consemnează rezultatul alegerilor în secţia respectivă; j) furnizează, în ziua alegerilor, date privind prezenţa populaţiei la vot, conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central.-----------Litera j) a art. 20 a fost modificată de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 21 (1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu, precum şi candidaţii independenţi pot contesta modul de formare şi componenţa birourilor electorale, în cel mult 48 de ore de la expirarea termenului de constituire sau, după caz, de completare a acestor birouri. (2) Contestaţiile se depun la şi se soluţionează de către organismul electoral constituit la nivelul imediat superior celui la care funcţionează biroul la care se referă contestaţia sau de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul în care contestaţia se referă la Biroul Electoral Central, în termen de cel mult două zile de la înregistrare. Decizia organismului electoral sau, după caz, hotărârea dată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este definitivă.----------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. 68, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.  +  Capitolul IV Registrul electoral, listele electorale şi cărţile de alegător  +  Secţiunea 1 Registrul electoral  +  Articolul 22 (1) Registrul electoral reprezintă o bază de date centralizată în care sunt înscrişi toţi cetăţenii români, inclusiv cei cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au împlinit vârsta de 18 ani, cu drept de vot. Înregistrarea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate se va face pe baza evidenţei existente la Direcţia generală de paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, utilizată la eliberarea paşapoartelor cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate, precum şi a datelor deţinute de Ministerul Afacerilor Externe.-----------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Registrul electoral pentru cetăţenii români cu domiciliul în România este structurat pe judeţe, municipii, oraşe, comune, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate, pe ţări şi localităţi. (3) Autoritatea Electorală Permanentă întocmeşte, păstrează şi actualizează în permanenţă, până la data de 31 martie a fiecărui an, Registrul electoral. La nivelul fiecărui judeţ şi sector al municipiului Bucureşti, Registrul electoral care cuprinde alegătorii cu domiciliul sau reşedinţa pe teritoriului unităţii administrativ-teritoriale este păstrat şi actualizat de către biroul teritorial al Autorităţii Electorale Permanente. (4) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, precum şi Direcţia generală de paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pun la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării Registrului electoral. (5) Datele care se înscriu în Registrul electoral pentru fiecare alegător sunt următoarele: a) data naşterii; b) codul numeric personal; c) ţara în care îşi are domiciliul sau reşedinţa; d) adresa de domiciliu; e) adresa de reşedinţă; f) seria şi numărul cărţii de alegător; g) seria şi numărul actului de identitate. (6) Odată înscris în Registrul electoral cu adresa de domiciliu, alegătorul poate să adreseze Autorităţii Electorale Permanente o cerere pentru înscrierea sa cu adresa de reşedinţă. (7) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, precum şi cetăţenii români cu domiciliul în ţară aflaţi temporar în străinătate, la cererea lor, se înscriu în Registrul electoral cu datele corespunzătoare ultimei adrese de domiciliu sau de reşedinţă.  +  Articolul 23 (1) Persoanele decedate se radiază din Registrul electoral, la sesizarea serviciului public comunitar de evidenţă a populaţiei, în termen de 24 de ore. (2) Persoanele care şi-au pierdut cetăţenia română se radiază din Registrul electoral, pe baza comunicării Ministerului Justiţiei, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia. (3) Persoanele care au pierdut drepturile electorale se radiază din Registrul electoral, la sesizarea serviciului public comunitar de evidenţă a populaţiei, în termen de 24 de ore.  +  Articolul 24 (1) Datele şi informaţiile conţinute în Registrul electoral sunt destinate exclusiv proceselor electorale. (2) Orice persoană înscrisă în Registrul electoral poate solicita informaţii numai cu privire la datele personale care sunt conţinute în acesta. (3) Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din Registrul electoral se fac la biroul teritorial judeţean al Autorităţii Electorale Permanente competent, acesta fiind obligat să se pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la înregistrare. (4) Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date se soluţionează, în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul.  +  Secţiunea a 2-a Listele electorale  +  Articolul 25Listele electorale cuprind cetăţenii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral. Ele sunt permanente sau suplimentare.  +  Articolul 26 (1) Listele electorale permanente pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale de pe teritoriul naţional se întocmesc de către primarul comunei, oraşului sau municipiului ori al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în Registrul electoral şi comunicate primarului de către biroul teritorial al Autorităţii Electorale Permanente care funcţionează la nivelul judeţului pe teritoriul căruia se află localitatea.-----------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Listele electorale permanente se întocmesc pe localităţi şi cuprind pe toţi cetăţenii cu drept de vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite. (3) Listele electorale permanente se întocmesc la comune, pe sate şi, după caz, străzi, iar la oraşe, municipii şi subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor, pe străzi şi, după caz, blocuri. (4) Listele electorale permanente vor cuprinde, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele şi prenumele, domiciliul acestora, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, seria şi numărul cărţii de alegător, numărul circumscripţiei electorale pentru fiecare tip de scrutin, sau, după caz, al colegiului uninominal şi numărul secţiei de votare. (5) Listele electorale permanente se întocmesc în 3 exemplare oficiale, se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi se păstrează în 3 registre speciale cu file detaşabile, din care unul de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, unul de judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care au fost întocmite şi unul de Autoritatea Electorală Permanentă. (6) Listele electorale se întocmesc şi se pun la dispoziţia alegătorilor spre consultare până cel târziu cu 45 de zile înaintea zilei alegerilor.-----------Alin. (6) al art. 26 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (7) Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, a înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste se fac la primarul localităţii, acesta fiind obligat să se pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la înregistrare.-----------Alin. (7) al art. 26 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (8) Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date se depun în termen de 5 zile de la comunicare şi se soluţionează, în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul.-----------Alin. (8) al art. 26 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (9) Primarul este obligat să comunice judecătoriei şi Autorităţii Electorale Permanente orice modificare în listele electorale.-----------Alin. (9) al art. 26 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.-----------Alin. (10) al art. 26 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (11) Modificările intervenite după trimiterea copiilor de pe listele electorale permanente se comunică judecătoriei şi biroului electoral al secţiei de votare în termen de 24 de ore.  +  Articolul 26^1 (1) Structurile teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor comunică birourilor electorale de circumscripţie din raza lor teritorială, în cel mult 48 de ore de la constituirea acestora, numărul minim de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal. (2) Direcţia generală de paşapoarte din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative comunică biroului electoral de circumscripţie pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, în cel mult 48 de ore de la constituirea acestuia, numărul minim de semnături necesar pentru susţinerea candidaturilor independente în fiecare colegiu uninominal din afara ţării.-----------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 27 (1) Listele electorale suplimentare se întocmesc în cazurile prevăzute de prezentul titlu şi vor cuprinde elementele prevăzute la art. 26 alin. (4). Listele se semnează de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare unde au fost întocmite. (2) În listele electorale suplimentare utilizate în secţiile de votare din ţară vor fi trecute, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că domiciliază pe raza secţiei de votare respective, însă au fost omise din copia de pe lista electorală permanentă, precum şi persoanele care votează potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (4). Persoanele respective pot vota numai în baza actului de identitate şi a cărţii de alegător.-----------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 20 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012.(2^1) În listele electorale suplimentare utilizate în secţiile de votare din străinătate vor fi trecuţi, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cetăţenii români din străinătate care fac dovada cu paşaportul cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate că domiciliază pe teritoriul statului în care funcţionează secţia de votare sau, după caz, într-o ţară din colegiul uninominal respectiv, cetăţenii români care arată că au reşedinţa pe teritoriul statului în care funcţionează secţia de votare sau, după caz, într-o ţară din colegiul uninominal respectiv, prin prezentarea paşaportului simplu sau, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, şi a cărţii de identitate, însoţite de documentul emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate, persoanele care votează potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (3) şi (3^1), precum şi persoanele care votează potrivit dispoziţiilor art. 8 alin. (4), în baza actului de identitate şi a cărţii de alegător.-----------Alin. (2^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 20 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 23 noiembrie 2012. (3) Întâmpinările formulate cu privire la listele suplimentare se soluţionează de către biroul electoral al secţiei de votare, prin decizie.-----------Alin. (3) al art. 27 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Secţiunea a 3-a Cărţile de alegător  +  Articolul 28 (1) Exercitarea dreptului de vot în alegeri se face numai pe baza actului de identitate şi a cărţii de alegător, eliberată în condiţiile prezentului titlu. Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot vota şi fără carte de alegător. (2) Modelul cărţii de alegător va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu. (3) Cartea de alegător se întocmeşte de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor. (4) Eliberarea cărţii de alegător se face pe baza actului de identitate, numai către titular şi sub semnătura acestuia, de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor. (5) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor vor îndeplini obligaţiile ce le revin conform alin. (3) şi (4), în colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă, şi pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. (6) Eliberarea cărţii de alegător neridicate poate fi efectuată numai către titular şi sub semnătura acestuia şi de către biroul electoral al secţiei de votare, în ziua votării, alegătorilor care, până în acea zi, nu şi-au ridicat cartea de alegător de la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, pe baza actului de identitate. (7) Domiciliul se dovedeşte numai cu actul de identitate. (8) Un alegător nu poate primi decât o singură carte de alegător. (9) Întâmpinările şi contestaţiile privind întocmirea sau eliberarea cărţilor de alegător se fac către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor care le va soluţiona în termen de 3 zile. (10) Cărţile de alegător sunt permanente şi valabile pentru toate tipurile de alegeri, potrivit numărului de scrutine prevăzut în cuprinsul lor, şi se eliberează alegătorilor înscrişi în Registrul electoral. (11) Cartea de alegător se păstrează şi se foloseşte numai de către titular. (12) În cazul pierderii sau distrugerii cărţii de alegător, indiferent de motiv, se poate elibera un duplicat de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. (13) Eliberarea duplicatului se face la cererea titularului şi pe răspunderea acestuia. Originalul declarat pierdut sau distrus este nul de drept. (14) Cartea de alegător a persoanei care este radiată din Registrul electoral este nulă de drept. Autoritatea Electorală Permanentă va asigura informarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a primarilor, a misiunilor diplomatice şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare asupra numelor cetăţenilor ale căror cărţi de alegător devin nule de drept.  +  Capitolul V Candidaturile  +  Articolul 29 (1) În fiecare colegiu uninominal, fiecare competitor electoral poate avea doar o singură propunere de candidatură. (2) Un candidat poate reprezenta un singur competitor electoral într-un singur colegiu uninominal. (3) Propunerile de candidaţi se depun la birourile electorale de circumscripţie care funcţionează la nivelul la care sunt aleşi candidaţii respectivi, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor. (4) Propunerea de candidatură făcută de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în condiţiile art. 9 alin. (11) se depune la Biroul Electoral Central. (5) La depunerea candidaturilor, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidat independent trebuie să facă dovada constituirii unui depozit, în contul Autorităţii Electorale Permanente, cu valoare de 5 salarii minime brute pe ţară pentru fiecare candidat. (6) Autoritatea Electorală Permanentă deschide conturi pentru constituirea depozitelor candidaţilor la funcţia de deputat sau de senator.-----------Alin. (6) al art. 29 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (7) Depozitul se restituie în termen de 14 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor alegerilor organizate în circumscripţia electorală, numai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, care obţin un număr de voturi egal cu cel puţin 2% din voturile valabil exprimate la nivel naţional. Depozitul se restituie şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care ating pragul electoral, care obţin un mandat de deputat din partea acestor organizaţii în condiţiile prezentului titlu. Depozitul se restituie şi candidaţilor independenţi care obţin cel puţin 20% din voturile valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat. Sumele care nu se restituie se fac venit la bugetul de stat.(7^1) În cel mult 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte, prin hotărâre, norme privind constituirea şi restituirea depozitelor.-----------Alin. (7^1) al art. 29 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (8) Propunerile de candidaţi se fac în scris, în 4 exemplare, de către partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu, sub semnătura conducerii acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în cazul candidaţilor independenţi, pe baza listei susţinătorilor. (9) În cazul alianţelor politice şi al alianţelor electorale, propunerile de candidaţi vor fi semnate de conducerile fiecărui partid din alianţă. (10) Propunerile de candidatură trebuie să cuprindă circumscripţia electorală şi colegiul uninominal în care candidează, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, locul şi data naşterii, ocupaţia, profesia, iar în cazul alianţelor politice sau electorale, partidul care i-a propus. Nu sunt permise candidaturi independente pentru partide politice, alianţe politice sau electorale.-----------Alin. (10) al art. 29 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (11) Propunerile de candidaţi vor fi însoţite de declaraţiile de acceptare a candidaturii, semnate şi datate de candidaţi, precum şi de declaraţia de avere şi declaraţia de interese ale fiecărui candidat. (12) Declaraţia de acceptare a candidaturii va cuprinde circumscripţia electorală şi colegiul uninominal în care candidează, numele, prenumele, codul numeric personal, partidul politic sau alianţa care l-a propus, profesia, ocupaţia şi apartenenţa politică a candidatului, consimţământul expres al acestuia de a candida pentru funcţia respectivă, precum şi precizarea că întruneşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. (13) Toţi candidaţii născuţi înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declaraţie pe propria răspundere, potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenţa la securitate ca poliţie politică. (14) O persoană nu poate accepta candidatura decât pentru o singură circumscripţie electorală, iar în cadrul acesteia, pentru un singur colegiu uninominal. Excepţie fac persoanele care candidează fiind propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în conformitate art. 9 alin. (11). (15) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 37 din Constituţia României, republicată, pentru a fi alese. (16) Înalţii funcţionari publici pot candida la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat numai dacă la data depunerii candidaturii le-au încetat raporturile de serviciu, în condiţiile legii.-----------Alin. (16) al art. 29 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 20 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009, care modifică pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 29^1În vederea înregistrării candidaturilor, fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale depune la biroul electoral de circumscripţie 4 dosare, fiecare cuprinzând următoarele: a) lista candidaţilor pentru respectiva circumscripţie cuprinzând datele prevăzute la art. 29 alin. (8), (9) şi (10), cu indicarea colegiului uninominal şi a funcţiei pentru care se candidează; b) copiile actelor de identitate ale candidaţilor; c) dovezile constituirii depozitelor, prevăzute la art. 29 alin. (5), pentru fiecare candidat; d) declaraţiile de acceptare a candidaturii, prevăzute la art. 29 alin. (11); e) declaraţiile de avere şi de interese ale candidaţilor, conform modelelor prevăzute în anexa la Legea nr. 115/1996pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; f) declaraţiile candidaţilor născuţi înainte de 1 ianuarie 1976 de apartenenţă sau neapartenenţă la securitate ca poliţie politică, ce se vor redacta conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.-----------Art. 29^1 a fost introdus de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 30 (1) Candidaţii independenţi trebuie să fie susţinuţi de minimum 4% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente din colegiul uninominal în care candidează, dar nu mai puţin de 2.000 de alegători pentru Camera Deputaţilor şi 4.000 de alegători pentru Senat.(1^1) Candidaţii independenţi pentru circumscripţia electorală a cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării trebuie să fie susţinuţi de minimum 4% din alegătorii cu domiciliul stabilit în unul dintre statele ce fac parte din colegiul uninominal pentru care candidează, dar nu mai puţin de 2.000 de alegători pentru Camera Deputaţilor şi 4.000 de alegători pentru Senat.-----------Alin. (1^1) al art. 30 a fost introdus de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Lista susţinătorilor trebuie să cuprindă data alegerilor, numele şi prenumele candidatului, colegiul uninominal în care candidează, numele şi prenumele susţinătorului, codul numeric personal, data naşterii susţinătorului, adresa susţinătorului, denumirea, seria şi numărul actului de identitate al susţinătorului, precum şi semnătura acestuia. În listă se vor menţiona, de asemenea, numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei care a întocmit-o. Persoana care a întocmit lista este obligată să depună o declaraţie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor susţinătorilor. (3) Lista susţinătorilor constituie un act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege. (4) Susţinătorii pot fi numai cetăţeni cu drept de vot şi domiciliul în colegiul uninominal unde candidatul independent doreşte să candideze. Un susţinător poate sprijini câte un singur candidat pentru fiecare dintre funcţiile pentru care se organizează alegeri.-----------Alin. (4) al art. 30 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (5) Adeziunile susţinătorilor se dau pe propria răspundere a acestora.-----------Alin. (6) al art. 30 a fost abrogat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 30^1În vederea înregistrării propunerii de candidatură, fiecare candidat independent depune personal la biroul electoral de circumscripţie 4 dosare, fiecare cuprinzând următoarele: a) cerere de înregistrare a candidaturii sub semnătură proprie, cuprinzând datele prevăzute de art. 29 alin. (10), cu indicarea funcţiei pentru care candidează; b) documentele prevăzute la art. 29^1 lit. b)-f); c) un exemplar original al listei susţinătorilor.-----------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 31 (1) Biroul electoral de circumscripţie examinează respectarea condiţiilor legale pentru ca o persoană să poată candida, respectarea condiţiilor de fond şi de formă ale listei susţinătorilor, înregistrând candidaturile care îndeplinesc aceste condiţii sau respingând înregistrarea celor care nu îndeplinesc condiţiile legale. (2) Două exemplare ale propunerii de candidatură se păstrează la biroul electoral de circumscripţie, iar celelalte două, certificate de biroul electoral de circumscripţie prin semnătura preşedintelui acestuia, cu menţionarea datei şi orei, a numărului de înregistrare şi prin aplicarea ştampilei, se restituie depunătorului; unul dintre exemplarele restituite depunătorului se înregistrează de către acesta, în termen de 48 de ore de la restituire, la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală. Pentru circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării înregistrarea se face la Tribunalul Bucureşti.-----------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) În termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatură se afişează de către biroul electoral de circumscripţie la sediul acestuia într-un loc vizibil. (4) Candidaţii pot renunţa la candidatură, până la data rămânerii definitive a candidaturilor. În acest scop, persoana în cauză va da o declaraţie pe propria răspundere, pe care o va depune la biroul electoral de circumscripţie.-----------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (5) Competitorii electorali pot retrage propunerea de candidaturi şi pot depune o altă astfel de propunere până la data-limită de depunere a candidaturilor. Retragerea candidaturilor se face printr-o cerere semnată de aceleaşi persoane care semnează propunerea de candidatură.-----------Alin. (5) al art. 31 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (6) În cazul unei renunţări la candidatură după data-limită de depunere a candidaturilor, competitorii electorali nu vor avea posibilitatea înlocuirii candidatului. În cazul decesului unui candidat după data-limită de depunere a candidaturilor, competitorii electorali nu vor avea posibilitatea înlocuirii acestuia.-----------Alin. (6) al art. 31 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (7) Dacă decesul s-a produs înainte de data tipăririi buletinelor de vot, respectivul candidat nu va mai fi înscris pe buletinul de vot. În cazul în care decesul s-a produs după data tipăririi buletinelor de vot, votarea se va face pe buletinele de vot astfel tipărite, urmând ca, în cazul în care candidatului decedat i s-a atribuit mandat, să se organizeze alegeri parţiale.-----------Alin. (7) al art. 31 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 32 (1) Acceptarea de către biroul electoral de circumscripţie a unei candidaturi se face, în termen de 24 de ore de la depunere, prin decizie şi poate fi contestată de către cetăţenii cu drept de vot, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea deciziei de acceptare.-----------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Respingerea de către biroul electoral de circumscripţie a unei candidaturi se face, în termen de 24 de ore de la depunere, prin decizie şi poate fi contestată de către candidat sau de către competitorii electorali care au propus candidatura respectivă, în termen de 48 de ore de la afişarea deciziei de respingere.-----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(2^1) Birourile electorale de circumscripţie întocmesc procese-verbale din care rezultă data şi ora afişării deciziei de admitere sau, după caz, de respingere a candidaturii.-----------Alin. (2^1) al art. 32 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(2^2) Candidaturile în mai multe colegii uninominale sau atât pentru funcţia de deputat, cât şi pentru cea de senator, cu excepţia celor prevăzute la art. 9 alin. (11), sunt nule de drept. Nulitatea se constată prin decizie a Biroului Electoral Central.-----------Alin. (2^2) al art. 32 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Contestaţiile vor cuprinde numele şi prenumele, adresa şi calitatea contestatarului, numele şi prenumele persoanei a cărei candidatură a fost admisă sau respinsă, expunerea temeiurilor contestaţiei, data şi semnătura contestatarului şi indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate să-l reprezinte. (4) Contestaţia şi cererea de apel se depun la instanţa competentă, sub sancţiunea nulităţii.----------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. 68, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. (5) Contestaţiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor se soluţionează în termen de 48 de ore de la înregistrare, de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală. Contestaţiile înregistrate la candidaturile pentru circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul în afara României se soluţionează de către Tribunalul Bucureşti. Hotărârea dată se afişează, în mod vizibil, la sediul instanţei care a emis-o. (6) Împotriva hotărârii date în contestaţie se poate face apel în termen de 24 de ore de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul se soluţionează în termen de 24 de ore de la înregistrare.----------Alin. (6) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. 68, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. (7) Hotărârea pronunţată în apel este definitivă.----------Alin. (7) al art. 32 a fost modificat de pct. 3 al art. 68, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.  +  Articolul 33După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă termenele prevăzute la art. 32 alin. (1), (2), (5) şi (6), birourile electorale de circumscripţie încheie un proces-verbal prin care constată rămânerea definitivă a candidaturilor, dispun imprimarea buletinelor de vot, afişează la sediul lor, precum şi la sediul secţiilor de votare, după constituirea birourilor electorale ale acestora, candidaturile definitive, cu precizarea numelui şi prenumelui, domiciliului, apartenenţei politice, profesiei şi ocupaţiei candidatului. Candidaturile definitive pot fi făcute publice prin presă şi prin orice mijloace de informare în masă, cheltuielile fiind suportate de cei interesaţi.  +  Capitolul VI Buletinele de vot şi ştampilele de vot  +  Articolul 34 (1) Modelul, dimensiunile şi condiţiile de tipărire ale buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.-----------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Ordinea în care se tipăresc numele candidaţilor pe buletinul de vot se stabileşte de biroul electoral de circumscripţie, prin trageri succesive la sorţi: întâi pentru partidele politice parlamentare şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului şi alianţele politice sau electorale ce cuprind cel puţin un partid politic parlamentar, apoi pentru partidele politice neparlamentare şi alianţele politice sau electorale dintre acestea, apoi pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Candidaţii independenţi se vor înscrie pe buletinul de vot, în partea finală a acestuia, în ordinea înregistrării candidaturilor. (3) Tragerea la sorţi se face de către preşedintele biroului electoral de circumscripţie, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, în prezenţa câte unui reprezentant al tuturor competitorilor electorali din respectiva circumscripţie. Data, locul şi ora tragerii la sorţi vor fi afişate la sediul biroului electoral de circumscripţie, cu 24 de ore înainte. Absenţa unui reprezentant al unui competitor electoral nu determină nulitatea tragerii la sorţi. Contestaţiile privind rezultatul tragerii la sorţi pentru stabilirea ordinii pe buletinele de vot se formulează şi se depun pe loc şi se soluţionează de îndată de către biroul electoral de circumscripţie. Decizia este definitivă.-----------Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Pe paginile buletinului de vot se vor imprima patrulatere, în număr suficient pentru a cuprinde toate candidaturile, în afară de ultima pagină, pe care se aplică ştampila de control. Paginile se numerotează. (5) În unghiul din partea stângă sus a patrulaterului se va imprima denumirea integrală a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, sintagma "candidat independent", iar în unghiul din partea dreaptă sus se tipăreşte, după caz, semnul electoral. Numele candidatului va fi tipărit în mijlocul patrulaterului. (6) Buletinele de vot se capsează.  +  Articolul 35 (1) Semnele electorale se stabilesc de către fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în condiţiile prezentului titlu, cu cel puţin 60 de zile înainte de ziua alegerilor. (2) Semnele electorale trebuie comunicate Biroului Electoral Central în vederea înregistrării şi trebuie să se deosebească clar de cele anterior înregistrate, fiind interzisă utilizarea aceloraşi simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în care sunt încadrate. Partidele şi alianţele politice pot întrebuinţa, ca semn electoral, semnul permanent cu care s-au înscris la Tribunalul Bucureşti. (3) Semnele electorale nu pot reproduce sau combina simbolurile naţionale ale statului român, ale altor state, ale organismelor internaţionale ori ale cultelor religioase. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internaţionale, acestea putând utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau într-o combinaţie specifică. (4) Semnul electoral folosit de un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale, înregistrate legal începând din anul 1990, îi aparţine de drept dacă l-a folosit primul, respectiv prima, şi nu poate fi însuşit sau utilizat de alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale înregistrată ulterior, decât cu consimţământul celor cărora le-a aparţinut, respectiv al partidelor care au alcătuit alianţa politică sau alianţa electorală iniţială. (5) În cazul în care acelaşi semn electoral este solicitat de mai multe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri în condiţiile prezentului titlu, atribuirea se va face în beneficiul partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale care a înregistrat primul, respectiv prima, respectivul semn. (6) Contestaţiile privind înregistrarea semnelor electorale se depun în termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi se soluţionează de către Tribunalul Bucureşti în cel mult două zile de la înregistrarea contestaţiei. Hotărârea Tribunalului Bucureşti este definitivă şi se comunică în cel mult 24 de ore părţilor şi Biroului Electoral Central.----------Alin. (6) al art. 35 a fost modificat de pct. 4 al art. 68, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. (7) Semnele electorale nu pot fi contrare ordinii de drept. (8) Biroul Electoral Central asigură aducerea la cunoştinţă publică a semnelor electorale a doua zi după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) sau, după caz, a termenului prevăzut la alin. (6) teza finală, prin publicarea pe pagina proprie de internet şi în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (8) al art. 35 a fost modificat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(8^1) Până la data rămânerii definitive a candidaturilor, Biroul Electoral Central va comunică prefecţilor semnele electorale, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot.-----------Alin. (8^1) al art. 35 a fost introdus de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (9) Candidaţii independenţi nu pot folosi semne electorale. (10) Alianţa politică sau alianţa electorală care a participat la alegerile anterioare sub o denumire o poate păstra numai dacă nu şi-a schimbat componenţa iniţială sau dacă niciunul dintre partidele politice care au părăsit alianţa nu înaintează Biroului Electoral Central o adresă în care precizează că nu este de acord ca denumirea respectivă să fie păstrată de către alianţa respectivă în noua sa formă. De asemenea, denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianţă politică sau alianţă electorală.  +  Articolul 36 (1) Pentru fiecare colegiu uninominal, buletinele de vot se vor imprima cu litere de aceeaşi mărime şi aceleaşi caractere şi cu aceeaşi cerneală în atâtea exemplare câţi alegători sunt înscrişi în listele electorale permanente, cu un supliment de 10%. (2) Pe ştampilele de vot se va inscripţiona cuvântul "VOTAT", scris cu majuscule. (3) Imprimarea buletinelor de vot se asigură de birourile electorale de circumscripţie, prin intermediul prefecţilor. Imprimarea buletinelor de vot pentru secţiile de votare din străinătate se realizează prin intermediul prefectului municipiului Bucureşti. Prefecţii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor. Confecţionarea ştampilelor birourilor electorale se realizează prin grija prefecţilor, iar ştampila Biroului Electoral Central şi ştampilele cu menţiunea "VOTAT" se confecţionează de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative. Ştampilele cu menţiunea "VOTAT" se distribuie birourilor electorale prin intermediul prefecţilor, respectiv al Ministerului Afacerilor Externe pentru secţiile de votare din străinătate. Ştampilele cu menţiunea "VOTAT" se confecţionează cu cel puţin 10 zile înainte de data alegerilor.-----------Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(3^1) Cu cel puţin 15 zile înaintea alegerilor, prefecţii prezintă macheta pentru fiecare tip de buletin de vot, din fiecare colegiu uninominal, membrilor biroului electoral de circumscripţie. Dacă numele candidaţilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a alianţelor politice ori a alianţelor electorale sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile, biroul electoral de circumscripţie trebuie să solicite prefectului modificarea machetei şi tipărirea corectă a buletinelor de vot.-----------Alin. (3^1) al art. 36 a fost introdus de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(3^2) Preşedintele biroului electoral de circumscripţie afişează copia machetei fiecărui tip de buletin de vot la sediul biroului electoral de circumscripţie pentru consultare, timp de 48 de ore. După acest termen, nicio contestaţie nu va mai fi admisă.-----------Alin. (3^2) al art. 36 a fost introdus de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Buletinele de vot se predau preşedintelui biroului electoral de circumscripţie, care le va distribui, prin intermediul primarilor, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor. Predarea şi distribuirea buletinelor se fac, în pachete sigilate de câte 100 de bucăţi sau multiplu de 100 de bucăţi, pe bază de proces-verbal.-----------Alin. (4) al art. 36 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (5) Câte două exemplare din buletinele de vot, vizate şi anulate de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, se vor afişa, cu o zi înainte de alegeri, la sediul judecătoriilor, precum şi la sediul fiecărei secţii de votare. (6) La cererea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu sau a candidaţilor independenţi, biroul electoral de circumscripţie va elibera, pentru fiecare, câte două buletine de vot, vizate şi anulate.  +  Capitolul VII Campania electorală  +  Articolul 37 (1) În campania electorală, candidaţii, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, cât şi cetăţenii cu drept de vot au dreptul să-şi exprime opiniile în mod liber şi fără nicio discriminare, prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei scrise, a mijloacelor electronice şi a celorlalte mijloace de informare în masă. (2) Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contraveni ordinii de drept. (3) Este interzisă organizarea acţiunilor de campanie electorală în unităţile militare.  +  Articolul 38 (1) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu şi candidaţii independenţi au acces gratuit la serviciile publice de radio şi televiziune proporţional cu numărul de candidaturi propuse şi rămase definitive. Fiecare societate publică de radio şi televiziune va lua în considerare numărul de candidaturi propuse de fiecare competitor electoral în aria geografică acoperită de postul respectiv de radio sau televiziune. (2) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu, precum şi candidaţii independenţi sunt obligaţi să solicite, în termen de 48 de ore de la data stabilirii zilei votării, conducerii serviciilor publice de radio şi televiziune, acordarea timpilor de antenă. Solicitările peste acest termen nu se iau în considerare. (3) Posturile private de radio şi televiziune vor practica acelaşi tarif pe emisiune şi pe unitate de timp pentru toţi competitorii electorali care participă în alegeri, conform prezentului titlu, iar timpii de antenă oferiţi competitorilor electorali trebuie să fie proporţionali cu cei practicaţi de posturile publice. (4) Este interzisă introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decât cele electorale.  +  Articolul 38^1 (1) În perioada electorală, în cazul prezentării de sondaje de opinie cu conţinut electoral, acestea trebuie însoţite de următoarele informaţii: a) denumirea instituţiei care a realizat sondajul; b) data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi metodologia utilizată; c) dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare; d) cine a solicitat şi cine a plătit efectuarea sondajului. (2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic. (3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă.-----------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 38^2 (1) Pot efectua sondaje de opinie la ieşirea de la urne institutele de sondare a opiniei publice sau societăţile comerciale ori organizaţiile neguvernamentale care au în obiectul de activitate realizarea de sondaje de opinie şi care sunt acreditate de Biroul Electoral Central, prin decizie, în acest sens. Operatorii de sondaj ai acestora au acces, în baza acreditării instituţiei pentru care lucrează, în zona de protecţie a secţiei de votare prevăzută la art. 41 alin. (10), fără a avea acces în interiorul secţiei de votare. (2) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieşirea de la urne, înainte de închiderea votării.-----------Art. 38^2 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 39 (1) Primarii sunt obligaţi ca după expirarea termenului de depunere a candidaturilor, dar până la începerea campaniei electorale să stabilească şi să asigure prin dispoziţie locuri speciale pentru afişajul electoral, ţinând seama de numărul competitorilor electorali care participă la alegeri. Dispoziţia primarului se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.-----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, astfel încât competitorii electorali să le poată folosi fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.-----------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Utilizarea locurilor speciale pentru afişaj electoral este permisă numai pentru partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, candidaţii independenţi care participă la alegeri în condiţiile prezentului titlu. (4) Este interzisă utilizarea de către partidul politic, alianţa politică, alianţa electorală, organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu ori candidatul independent a locurilor speciale pentru afişaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri ori alt candidat independent. (5) În alte locuri decât cele stabilite potrivit alin. (2), afişajul electoral este permis numai cu acordul proprietarilor sau, după caz, al deţinătorilor. (6) Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu ori candidat independent poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură. (7) Sunt interzise afişele electorale care combină culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.-----------Alin. (7) al art. 39 a fost modificat de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (8) Poliţia, inclusiv poliţia comunitară, este obligată să asigure integritatea panourilor şi a afişelor electorale.  +  Articolul 40 (1) Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia electorală în care funcţionează, soluţionând plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale sau unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu ori a unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de prezentul titlu şi cu respectarea deontologiei electorale. (2) Dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente. (3) Împotriva deciziei biroului electoral de circumscripţie se poate face contestaţie la Biroul Electoral Central, în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea acesteia. Decizia dată asupra contestaţiei este definitivă.-----------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Soluţionarea plângerilor şi a contestaţiilor se face în termen de 3 zile de la înregistrarea lor, iar hotărârile date se afişează, în mod vizibil, la sediul biroului electoral care le-a emis.  +  Capitolul VIII Votarea  +  Articolul 41 (1) Fiecare secţie de votare trebuie să posede un număr suficient de urne etichetate corespunzător pentru alegerea Camerei Deputaţilor, respectiv a Senatului, urnă specială, cabine, ştampile cu menţiunea "VOTAT", având în vedere numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente şi respectarea duratei votării prevăzute în lege. Buletinul de vot introdus în cealaltă urnă decât cea corespunzătoare tipului de alegere este luat în calcul dacă votul este valabil exprimat.-----------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află biroul preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. Cabinele, urnele, ştampilele şi celelalte materiale necesare biroului electoral al secţiei de votare se asigură de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, împreună cu prefecţii.-----------Alin. (3) al art. 41 a fost abrogat de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Materialele necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare se predau, pe bază de proces-verbal, de primari, preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare cu cel puţin două zile înainte de data alegerilor. După preluarea buletinelor de vot şi a ştampilelor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură păstrarea acestora în deplină siguranţă. (5) Formularele şi celelalte imprimate necesare votării se predau biroului electoral al secţiei de votare pe bază de borderou de predare-primire, cuprinzând felul şi numărul de exemplare din fiecare imprimat. (6) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu membrii acestuia, trebuie să fie prezenţi la sediul secţiei de votare, în ajunul zilei alegerilor, la ora 18,00, fiind obligat să dispună măsurile necesare pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. (7) Preşedintele va dispune fixarea posturilor de pază în jurul localului de vot. (8) În ziua alegerilor, activitatea biroului electoral al secţiei de votare începe la ora 6,00. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri şi, după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, listele electorale, buletinele de vot şi ştampilele, consemnând, în procesul-verbal prevăzut la art. 45, numărul persoanelor înscrise în copiile listelor electorale permanente, numărul buletinelor de vot separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi numărul ştampilelor cu menţiunea "VOTAT". După încheierea acestei operaţii închide şi sigilează urnele, aplicând ştampila de control a secţiei de votare.-----------Alin. (8) al art. 41 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (9) Preşedintele este obligat să asigure aplicarea ştampilei de control şi pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot. (10) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. Atribuţiile acestuia, în această privinţă, se întind şi în afara localului de votare, în curtea acestuia, în intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice până la o distanţă de 500 m. (11) Pentru menţinerea ordinii, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de primar şi de prefect, împreună cu reprezentanţii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (12) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare, de candidaţi şi de delegaţii şi observatorii acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare. (13) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale şi persoanelor acreditate să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.  +  Articolul 42 (1) Votarea începe la ora 7,00 şi are loc până la ora 21,00, când secţia de votare se închide. Pe uşa secţiei de votare se vor afişa orele între care se desfăşoară procesul de votare. (2) În situaţia în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate semna în lista electorală, se va face menţiunea în listă, cu confirmarea, pe bază de semnătură, a unui membru al biroului electoral. (3) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare alegător prezintă cartea de alegător şi actul de identitate biroului electoral al secţiei de votare. Biroul electoral al secţiei de votare verifică dacă alegătorul este înscris în copia de pe lista electorală permanentă, după care alegătorul semnează în listă la poziţia destinată acestuia. În baza semnăturii în copia de pe lista electorală permanentă, preşedintele sau un membru al biroului electoral al secţiei de votare îi încredinţează alegătorului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "VOTAT" pe care acesta o va aplica pe buletinul de vot. Dacă un alegător se prezintă cu duplicatul cărţii de alegător, biroul electoral al secţiei de votare face o menţiune privind acest fapt în copia de pe lista electorală permanentă.-----------Alin. (3) al art. 42 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Alegătorii care ridică cartea de alegător de la secţia de votare vor semna de primire în procesul-verbal întocmit la predarea de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor a cărţilor de alegător neridicate. (5) Alegătorii care fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în zona arondată secţiei de votare respective şi au fost omişi din copia de pe lista electorală permanentă pot vota la acea secţie de votare doar pe baza cărţii de alegător şi a actului de identitate, fiind înscrişi în lista electorală suplimentară.-----------Alin. (5) al art. 42 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (6) Alegătorii vor vota separat în cabine închise, aplicând ştampila care poartă menţiunea "VOTAT" înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele şi prenumele candidatului pe care îl votează. (7) Ştampila cu menţiunea "VOTAT" trebuie astfel dimensionată încât să fie mai mică decât patrulaterul. (8) După ce au votat, alegătorii vor îndoi buletinele, astfel ca pagina netipărită care poartă ştampila de control să rămână în afară, şi le vor introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. (9) Îndoirea greşită a buletinului nu atrage nulitatea acestuia. (10) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greşit ştampila cu menţiunea "VOTAT", dar nu a introdus buletinul în urnă, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reţinând şi anulând buletinul de vot iniţial şi făcând menţiunea corespunzătoare în procesul-verbal al operaţiunilor de votare. (11) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta, după care preşedintele sau acel membru o va aplica pe cartea de alegător în locul corespunzător numărului de scrutin. (12) Preşedintele poate lua măsuri ca staţionarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.-----------Alin. (13) al art. 42 a fost abrogat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (14) Candidaţii şi oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabileşte de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare prin orice mijloace legale. (15) În cazul în care contestaţia este întemeiată, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal şi va sesiza această situaţie autorităţilor competente. (16) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. (17) Durata totală a suspendărilor nu poate depăşi o oră. Suspendarea este anunţată prin afişare la uşa localului secţiei de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanşat suspendarea.-----------Alin. (17) al art. 42 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (18) În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi celelalte documente şi materiale ale biroului electoral al secţiei de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu pot părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secţiei de votare în acelaşi timp. (19) Candidaţii şi persoanele acreditate care asistă la votare în condiţiile prezentului titlu nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp. (20) Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. (21) Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor sau membrilor biroului electoral al secţiei de votare. (22) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare sau, în lipsa acestuia, locţiitorul este obligat să primească şi să înregistreze orice sesizare scrisă cu privire la nereguli produse în timpul procesului de votare, înaintată de membri ai biroului electoral al secţiei de votare, candidaţi, observatori acreditaţi, reprezentanţi acreditaţi ai presei scrise, radioului şi televiziunii, români şi străini, sau alegători prezenţi în secţia de votare pentru exercitarea dreptului de vot. În cazul în care i se înaintează sesizarea în dublu exemplar, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, respectiv locţiitorul acestuia va menţiona pe copia care rămâne la persoana care înaintează sesizarea faptul că a luat cunoştinţă de sesizarea respectivă şi numărul sub care aceasta este înregistrată.-----------Alin. (22) al art. 42 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(22^1) Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării ştampilă cu menţiunea "VOTAT" şi buletine de vot - la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare.-----------Alin. (22^1) al art. 42 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(22^2) În cazurile prevăzute la alin. (22^1) votarea se face numai pe baza unui extras, întocmit personal de preşedintele biroului electoral, de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară existentă la secţia respectivă, semnat şi ştampilat cu ştampila de control a secţiei de votare de către preşedinte. Persoanele cuprinse în aceste extrase trebuie să fie radiate din celelalte liste existente la secţie.-----------Alin. (22^2) al art. 42 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(22^3) În modalitatea prevăzută la alin. (22^1) şi (22^2) pot vota numai persoanele care domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective şi numai dacă se asigură secretul votului.-----------Alin. (22^3) al art. 42 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (23) La ora 21,00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi dispune închiderea secţiei de votare. (24) Persoanelor care la ora 21,00 se află în sala unde se votează li se permite să îşi exercite dreptul de vot.-----------Alin. (24) al art. 42 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (25) În situaţia prevăzută la alin. (24), preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are obligaţia de a informa biroul sau oficiul electoral care funcţionează la nivelul imediat superior cu privire la decizia de prelungire a duratei votării, de îndată ce adoptă o astfel de decizie, precum şi cu privire la închiderea secţiei atunci când perioada de prelungire se încheie, de îndată ce acest lucru se produce. (26) Birourile şi oficiile electorale care primesc informări în conformitate cu prevederile alin. (25) au obligaţia de a transmite informările respective organismelor electorale care funcţionează la nivelele imediat superioare până când toate informările se centralizează la Biroul Electoral Central.  +  Articolul 42^1Pentru secţiile de votare din străinătate, dispoziţiile prezentului capitol se aplică, după caz, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice privind organizarea secţiilor de votare în străinătate.-----------Art. 42^1 a fost introdus de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Capitolul IX Observarea alegerilor  +  Articolul 43 (1) În afara membrilor birourilor electorale şi a candidaţilor, la toate operaţiunile din secţiile de votare, cât şi la toate operaţiunile efectuate de birourile electorale la toate nivelele pot asista: a) observatori interni acreditaţi; b) reprezentanţi acreditaţi ai unor organizaţii străine; c) reprezentanţi acreditaţi ai presei scrise, radioului şi televiziunii, români şi străini. (2) Pot fi acreditaţi, ca observatori interni, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect principal de activitate apărarea democraţiei şi a drepturilor omului, care sunt legal constituite cu cel puţin 6 luni înainte de data desfăşurării alegerilor şi în ale căror organe de conducere nu se află niciun membru al vreunui partid politic sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale. Persoanele desemnate de aceste organizaţii ca observatori nu pot fi membri ai vreunui partid politic sau ai vreunei organizaţii a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă în alegeri conform prezentului titlu. (3) Acreditarea reprezentanţilor presei scrise, radioului şi televiziunilor din România se face de către Autoritatea Electorală Permanentă. Contestaţia privind acreditarea sau respingerea solicitării de acreditare se soluţionează de Curtea de Apel Bucureşti în termen de două zile de la înregistrare. Hotărârea dată este definitivă.----------Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 5 al art. 68, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012. (4) Pot fi acreditate, ca observatori interni, doar persoanele propuse de către acele organizaţii neguvernamentale în privinţa cărora Autoritatea Electorală Permanentă stabileşte că îndeplinesc prevederile alin. (2). Acreditarea observatorilor interni se face de către birourile electorale de circumscripţie. (5) Acreditarea reprezentanţilor presei, radioului şi posturilor de televiziune străine, precum şi a reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale cu activitate în domeniul democraţiei şi al drepturilor omului care solicită acest lucru se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe. (6) Încălcarea condiţiilor de acreditare atrage, de drept, încetarea acreditării. (7) Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu ori candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.  +  Capitolul X Numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor  +  Articolul 44La toate operaţiunile ce ţin de numărarea voturilor participă membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi pot asista candidaţii şi persoanele acreditate în condiţiile prezentului titlu.  +  Articolul 45 (1) După încheierea votării, preşedintele, în prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare, anulează buletinele de vot rămase neîntrebuinţate. (2) Se consemnează distinct, în procesele-verbale pentru fiecare tip de alegere, numărul buletinelor de vot anulate. (3) Se numără toţi alegătorii din listele electorale permanente şi suplimentare care au participat la vot şi se consemnează numărul lor în rubricile corespunzătoare din procesele-verbale. Se îndosariază listele electorale suplimentare în ordinea întocmirii lor. (4) Pentru fiecare tip de alegere se adună buletinele de vot utilizate aşa cum rezultă din listele de alegător cu buletinele de vot neutilizate şi anulate. Suma acestora, care trebuie să corespundă cu numărul de buletine primite în cadrul secţiei de votare, se consemnează în procesul-verbal. În cazul în care suma lor este alta decât numărul de buletine de vot primite, se precizează în procesul-verbal motivul pentru care apare eroarea, luându-se în considerare şi întâmpinările şi contestaţiile adresate biroului electoral al secţiei de votare. (5) În cazul în care suma nu se verifică, membrii biroului electoral al secţiei de votare pot avea opinii separate. Acestea se consemnează în procesul-verbal. (6) După aceste operaţiuni, se procedează la deschiderea urnelor. Deschiderea urnelor se face în mod succesiv. Următoarea urnă se deschide numai după ce se efectuează numărătoarea buletinelor de vot şi se consemnează rezultatele în procesul-verbal de la urna anterioară. (7) Preşedintele va citi, cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, numele şi prenumele candidatului votat şi va arăta buletinul de vot celor prezenţi. (8) Pe formularul tipizat elaborat de Autoritatea Electorală Permanentă, unul dintre membrii biroului electoral asistat de cel puţin încă un membru al acestuia consemnează opţiunea ce rezultă prin citirea fiecărui buletin de vot. (9) Fiecare buletin de vot citit şi consemnat în formular este aşezat de către preşedinte, ajutat de ceilalţi membri ai biroului electoral, într-un pachet separat pentru fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidat independent. (10) Pentru buletinele de vot nule, voturi albe, precum şi pentru cele contestate se fac pachete separate. (11) Sunt nule buletinele de vot care nu poartă ştampila de control a biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot având alt model decât cel legal aprobat sau la care ştampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. (12) În cazul în care există buletine de vot pentru care există opinii diferite privind valabilitatea votului, acesta va fi atribuit unui candidat sau va fi considerat nul în funcţie de părerea majorităţii membrilor biroului electoral al secţiei de votare. (13) Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ştampila "VOTAT". Aceste buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. (14) Rezultatul se consemnează în câte un tabel separat şi se încheie în două exemplare originale, câte un proces-verbal. (15) Procesul-verbal cuprinde: a) numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de votare, cu respectarea formulei:    pct. a = pct. a(1) + pct. a(2)a(1) numărul total al alegătorilor potrivit copiei de pe lista electorală permanentă, cu respectarea formulei:    pct. a(1) ≥ pct. b(1);a(2) numărul total al alegătorilor potrivit listei electorale suplimentare, cu respectarea formulei:    pct. a(2) ≥ pct. b(2); b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente în secţia de votare, cu respectarea formulei:    pct. b = pct. b(1) + pct. b(2)b(1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copia de pe lista electorală permanentă;b(2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în lista electorală suplimentară; c) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:    pct. c = pct. d + pct. e + pct. f + pct. g; d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; e) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:    pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)];    pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h; f) numărul voturilor nule; g) numărul voturilor albe; h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat; i) numărul voturilor contestate; j) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor, precum şi a contestaţiilor înaintate biroului electoral de circumscripţie; k) starea sigiliilor de pe urne la încheierea votării.-----------Alin. (15) al art. 45 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (16) Procesele-verbale se semnează de preşedinte, locţiitorul acestuia, precum şi de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi vor purta ştampila de control a acesteia.-----------Alin. (16) al art. 45 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (17) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului electoral al secţiei de votare nu influenţează asupra valabilităţii procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea. (18) Fiecare membru al biroului electoral al secţiei de votare are dreptul de a obţine o copie a procesului-verbal, semnată de către preşedintele secţiei de votare, sau de către locţiitorul acestuia, după caz, şi de către ceilalţi membri ai biroului. (19) În timpul operaţiunilor de votare şi de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări şi contestaţii cu privire la aceste operaţiuni. Acestea se soluţionează pe loc de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. (20) Contestaţiile se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare. Ele se formulează în scris în două exemplare, din care unul, semnat şi ştampilat de preşedinte, rămâne la contestator. (21) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare hotărăşte, de îndată, asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere. (22) Separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat se întocmeşte câte un dosar care cuprinde: procesul-verbal, în două exemplare originale, contestaţiile privitoare la operaţiunile electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, buletinele de vot nule şi cele contestate, formularele tipizate care au fost folosite la calculul rezultatelor, precum şi listele electorale utilizate în cadrul secţiei de votare, îndosariate pe tipuri de liste. Dosarele, sigilate şi ştampilate, însoţite de listele electorale utilizate la secţia de votare respectivă se înaintează biroului electoral de circumscripţie, respectiv oficiului electoral, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, cu pază militară şi însoţit, la cerere, de reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din biroul electoral al secţiei de votare, candidaţii sau persoanele acreditate conform prezentului titlu.-----------Alin. (22) al art. 45 a fost modificat de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (23) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor preda dosarele întocmite conform prevederilor alin. (22) la: a) sediul circumscripţiilor electorale, în cazul secţiilor de votare organizate pe teritoriul judeţelor; b) sediul oficiului electoral de sector pe raza căruia şi-au desfăşurat activitatea, în cazul secţiilor de votare organizate în municipiul Bucureşti; c) sediul misiunilor diplomatice şi al consulatelor României din ţara în care au fost organizate.-----------Alin. (23) al art. 45 a fost introdus de pct. 62 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (24) Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, însoţite de contestaţii, vor fi transmise prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, prin grija misiunilor diplomatice şi a consulatelor, în cel mult 24 de ore de la primirea acestora. Exactitatea datelor din aceste procese-verbale va fi confirmată telefonic de către preşedintele sau locţiitorul biroului electoral de circumscripţie, care va contrasemna şi ştampila documentele primite. Procesele-verbale contrasemnate vor intra în centralizarea rezultatelor votării. Documentele întocmite, conform alin. (22), de birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate vor fi transmise în ţară şi predate, prin grija Ministerului Afacerilor Externe, biroului electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, iar în cazul în care acesta şi-a încetat activitatea, Tribunalului Bucureşti.-----------Alin. (24) al art. 45 a fost introdus de pct. 62 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 46 (1) Biroul electoral de circumscripţie centralizează informaţiile cu privire la voturile exprimate în întreaga circumscripţie electorală, pentru fiecare tip de alegere. (2) Birourile electorale de circumscripţie la nivel judeţean şi biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, respectiv oficiile electorale din municipiul Bucureşti întocmesc, după caz, următoarele procese-verbale pentru fiecare tip de alegere: a) câte un proces-verbal pentru fiecare colegiu uninominal înfiinţat pe raza circumscripţiei electorale, respectiv a oficiului electoral de sector; b) un proces-verbal privind centralizarea voturilor şi constatarea rezultatului alegerilor, pe competitori electorali, la nivelul circumscripţiei electorale, respectiv al oficiului electoral de sector.-----------Alin. (2) al art. 46 a fost modificat de pct. 63 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(2^1) Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti întocmeşte un proces-verbal centralizator, pe competitori electorali, prin însumarea proceselor-verbale întocmite de oficiile electorale de sector.-----------Alin. (2^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 64 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Procesul-verbal întocmit de biroul electoral de circumscripţie, respectiv de oficiul electoral de sector pentru fiecare colegiu uninominal trebuie să cuprindă următoarele date şi informaţii: a) numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din colegiul uninominal, cu respectarea formulei:    pct. a = pct. a(1) + pct. a(2)a(1) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente, cu respectarea formulei:    pct. a(1) ≥ pct. b(1);a(2) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare, cu respectarea formulei:    pct. a(2) ≥ pct. b(2); b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale din colegiul uninominal, cu respectarea formulei:    pct. b = pct. b(1)+ pct. b(2)b(1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente;b(2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare; c) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:    pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g; d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; e) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:    pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)];    pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. i; f) numărul voturilor nule; g) numărul voturilor albe; h) numărul minim necesar (majoritatea) de voturi exprimate pentru primirea unui mandat, cu respectarea formulei:    [(pct. e : 2) + 1]; i) numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat.-----------Alin. (3) al art. 46 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(3^1) Pentru stabilirea pragului electoral, fiecare birou electoral de circumscripţie va întocmi câte un proces-verbal ce va conţine următoarele date şi informaţii: a) numărul total al alegătorilor prevăzuţi în listele electorale din circumscripţia electorală, cu respectarea formulei:    pct. a = pct. a(1) + pct. a(2)a(1) numărul total al alegătorilor potrivit copiilor de pe listele electorale permanente, cu respectarea formulei:    pct. a(1) ≥ pct. b(1);a(2) numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale suplimentare, cu respectarea formulei:    pct. a(2) ≥ pct. b(2); b) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale din circumscripţia electorală, cu respectarea formulei:    pct. b = pct. b(1) + pct. b(2)b(1) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în copiile de pe listele electorale permanente;b(2) numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale suplimentare; c) numărul buletinelor de vot primite, cu respectarea formulei:    pct. c ≥ pct. d + pct. e + pct. f + pct. g; d) numărul buletinelor de vot neîntrebuinţate şi anulate; e) numărul total al voturilor valabil exprimate, cu respectarea formulei:    pct. e ≤ [pct. b - (pct. f + pct. g)];    pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. h; f) numărul voturilor nule; g) numărul voturilor albe; h) numărul voturilor valabil exprimate obţinute de fiecare candidat; i) modul de soluţionare a contestaţiilor şi întâmpinărilor primite.-----------Alin. (3^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 66 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Procesele-verbale se întocmesc în două exemplare în original, se semnează de către preşedinte şi ceilalţi membrii ai biroului electoral de circumscripţie şi vor purta ştampila acestuia. (5) Câte două exemplare ale celor două tipuri de proceseverbale încheiate pe circumscripţie, împreună cu întâmpinările şi contestaţiile, formând câte un dosar, sigilat şi semnat de membrii biroului electoral de circumscripţie, se transmite la Biroul Electoral Central, cu pază militară, în cel mult 48 de ore, în vederea stabilirii pragului electoral.-----------Alin. (5) al art. 46 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (6) O copie de pe procesul-verbal rămas la sediul biroului electoral al circumscripţiei electorale poate fi pusă, la cerere, la dispoziţia persoanelor interesate.-----------Alin. (6) al art. 46 a fost modificat de pct. 65 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Capitolul XI Constatarea rezultatelor alegerilor  +  Articolul 47-----------Alin. (1) al art. 47 a fost abrogat de pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) După primirea proceselor-verbale încheiate de birourile electorale ale circumscripţiilor electorale, potrivit art. 46, Biroul Electoral Central stabileşte partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care îndeplinesc pragul electoral, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat. Pragul electoral reprezintă numărul minim necesar de voturi valabil exprimate pentru reprezentarea parlamentară sau de colegii uninominale în care candidaţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale sau ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, calculat după cum urmează: a) pentru Camera Deputaţilor, 5% din totalul voturilor valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale, pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; b) pentru Senat, 5% din totalul voturilor valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale, pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; c) pentru Camera Deputaţilor şi Senat, prin îndeplinirea cumulativă a condiţiei obţinerii a 6 colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor şi a 3 colegii uninominale pentru Senat, în care candidaţii partidelor politice, alianţelor politice sau electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale se situează pe primul loc, în ordinea numărului de voturi valabil exprimate, chiar dacă acestea nu au îndeplinit condiţiile prevăzute la lit. a) sau b); d) în cazul alianţelor politice şi alianţelor electorale, la pragul de 5% prevăzut la lit. a) şi b) se adaugă, pentru al doilea membru al alianţei, 3% din voturile valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale şi, pentru fiecare membru al alianţei, începând cu al treilea, câte un procent din voturile valabil exprimate în toate circumscripţiile electorale, fără a se putea depăşi 10% din aceste voturi.-----------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care nu au îndeplinit condiţiile prevăzute la alin. (2) şi care au dreptul conform legii la reprezentare în Camera Deputaţilor se stabileşte un coeficient electoral la nivel naţional reprezentând numărul mediu de voturi valabil exprimate necesare pentru alegerea unui deputat, pentru a determina acele organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care pot avea reprezentanţi în Camera Deputaţilor. (4) Coeficientul electoral la nivel naţional se stabileşte prin împărţirea numărului total de voturi valabil exprimate pentru alegerea Camerei Deputaţilor din toate circumscripţiile electorale, obţinute de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale, la numărul total de colegii uninominale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor. Are dreptul la reprezentare organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale care a obţinut cel puţin 10% din coeficientul electoral. Se declară ales acel reprezentant al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale care a obţinut cel mai mare număr de voturi.-----------Alin. (4) al art. 47 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (5) Rezultatul operaţiunilor prevăzute la alin. (2)-(4), calculat ca parte întreagă nerotunjită, se transmite de către Biroul Electoral Central, pe bază de proces-verbal, fiecăruia dintre birourile electorale de circumscripţie.-----------Alin. (5) al art. 47 a fost modificat de pct. 68 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 48 (1) După primirea de la Biroul Electoral Central a constatării cu privire la partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care întrunesc şi care nu întrunesc pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2), birourile electorale de circumscripţie procedează la prima etapă de repartizare pe competitor electoral a mandatelor de deputat, respectiv de senator, la nivel de circumscripţie electorală. (2) La lucrările efectuate de biroul electoral de circumscripţie au dreptul să asiste candidaţii şi persoanele acreditate. (3) Biroul electoral de circumscripţie stabileşte, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, coeficientul electoral al circumscripţiei electorale, determinat ca partea întreagă nerotunjită rezultată prin împărţirea numărului de voturi valabil exprimate pentru toţi competitorii electorali care întrunesc condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2), inclusiv voturile valabil exprimate pentru candidaţii independenţi care au obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal unde au candidat, la numărul de deputaţi, respectiv de senatori ce urmează să fie aleşi în acea circumscripţie electorală.-----------Alin. (3) al art. 48 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (4) Pentru fiecare competitor electoral se împarte numărul total de voturi valabil exprimate obţinut prin însumarea voturilor valabil exprimate în favoarea tuturor candidaţilor săi din colegiile uninominale de pe raza circumscripţiei electorale la coeficientul electoral, reţinându-se partea întreagă, nerotunjită, a câtului. Rezultatul obţinut reprezintă numărul de mandate repartizate de biroul electoral de circumscripţie competitorului electoral la nivelul circumscripţiei electorale în prima etapă de repartizare a mandatelor. Candidaţilor independenţi li se atribuie câte un mandat de către biroul electoral de circumscripţie dacă au obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat. (5) Voturile rămase, adică cele neutilizate sau inferioare coeficientului electoral, obţinute de competitorii electorali ce întrunesc condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2), precum şi mandatele ce nu au putut fi repartizate de biroul electoral de circumscripţie se comunică de acesta Biroului Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat în a doua etapă, la nivel naţional. (6) Biroul Electoral Central însumează, pe întreaga ţară, separat pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat, voturile neutilizate şi pe cele inferioare coeficientului electoral al circumscripţiei electorale din toate circumscripţiile electorale, pentru fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală care întruneşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2); numărul voturilor astfel obţinute de fiecare partid politic, alianţă politică şi alianţă electorală se împarte la 1, 2, 3, 4 etc., făcându-se atâtea operaţii de împărţire câte mandate nu au putut fi repartizate la nivelul circumscripţiilor electorale; câturile rezultate din împărţire, calculate cu 8 zecimale, indiferent de competitorul electoral de la care provin, se clasifică în ordine descrescătoare, până la concurenţa numărului de mandate nerepartizate; cel mai mic dintre aceste câturi constituie coeficientul electoral pe ţară pentru deputaţi şi, separat, pentru senatori; fiecărui competitor electoral care a întrunit condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2) i se repartizează atâtea mandate de deputaţi sau, după caz, de senatori, de câte ori coeficientul electoral pe ţară se cuprinde în numărul total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, rezultat din însumarea pe ţară a voturilor neutilizate şi a celor inferioare coeficientului electoral al circumscripţiei electorale (partea întreagă nerotunjită).-----------Alin. (6) al art. 48 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (7) Desfăşurarea mandatelor repartizate pe circumscripţii electorale se face de Biroul Electoral Central, după cum urmează: a) pentru fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală care întruneşte condiţia prevăzută la art. 47 alin. (2), se împarte numărul voturilor neutilizate şi al celor inferioare coeficientului electoral al circumscripţiei electorale, din fiecare circumscripţie electorală, la numărul total al acestor voturi valabil exprimate pentru acel partid politic, acea alianţă politică sau alianţă electorală, rămase neutilizate la nivel naţional. Rezultatul astfel obţinut pentru fiecare circumscripţie electorală se înmulţeşte cu numărul de mandate cuvenite partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale. Datele obţinute, calculate cu 8 zecimale, se ordonează descrescător la nivelul ţării şi separat descrescător în cadrul fiecărei circumscripţii electorale. La două valori egale departajarea se face şi în funcţie de numărul total de voturi valabil exprimate şi numărul total al voturilor neutilizate sau inferioare coeficientului electoral la nivel de circumscripţie electorală. Pentru fiecare circumscripţie electorală se iau în calcul primele partide politice, alianţe politice sau alianţe electorale, în limita mandatelor ce au rămas de repartizat în circumscripţia electorală respectivă. Ultimul număr din această operaţiune reprezintă repartitorul acelei circumscripţii electorale. În continuare, se procedează la repartizarea mandatelor pe circumscripţii electorale în ordinea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, precum şi a circumscripţiilor electorale din lista ordonată pe ţară, astfel: primul număr din lista ordonată pe ţară se împarte la repartitorul circumscripţiei electorale de la care provine, rezultând numărul de mandate ce îi revin în circumscripţia electorală respectivă. În continuare, se procedează identic cu numerele următoare din lista ordonată pe ţară. În situaţia în care s-a epuizat numărul de mandate cuvenite unui partid politic, unei alianţe politice sau unei alianţe electorale ori dintr-o circumscripţie electorală, operaţiunea se continuă fără acestea. Dacă numărul din lista ordonată pe ţară este mai mic decât repartitorul de circumscripţie electorală, se acordă un mandat; b) în cazul în care nu este posibilă acordarea mandatelor în ordinea ce rezultă din aplicarea prevederilor lit. a), Biroul Electoral Central are în vedere circumscripţia electorală în care partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală are cel mai mare număr de candidaţi, iar dacă şi astfel au rămas mandate nerepartizate pe circumscripţii electorale, circumscripţia electorală în care partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscripţie; c) dacă după aplicarea prevederilor lit. a) şi b) au mai rămas mandate nedesfăşurate pe circumscripţii electorale, Biroul Electoral Central le stabileşte pe baza acordului partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale cărora li se cuvin aceste mandate, potrivit alin. (4), iar în lipsa unui acord, prin tragere la sorţi, în termen de 24 de ore de la încheierea operaţiunilor anterioare.-----------Alin. (7) al art. 48 a fost modificat de pct. 69 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (8) Alocarea pe colegii uninominale şi atribuirea de mandate candidaţilor se fac de către biroul electoral de circumscripţie, avându-se în vedere numai competitorii electorali care au întrunit pragul electoral prevăzut la art. 47 alin. (2), în mod distinct pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat. (9) În fiecare colegiu uninominal pentru Camera Deputaţilor, respectiv Senat, se atribuie un singur mandat de deputat, respectiv de senator. (10) Atribuirea mandatelor de deputat şi de senator se face în două etape, la nivelul colegiilor uninominale şi la nivelul fiecărei circumscripţii electorale. (11) În prima etapă, la nivelul colegiilor uninominale, se atribuie un mandat candidaţilor care aparţin unui competitor electoral ce a întrunit pragul electoral potrivit art. 47 alin. (2) şi care au obţinut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat. (12) În cea de a doua etapă, de alocare pe colegii şi atribuire de mandate competitorilor electorali care au întrunit pragul electoral, biroul electoral de circumscripţie va întocmi, separat pentru Camera Deputaţilor şi Senat, o listă ordonată cu toţi candidaţii cărora nu li s-au atribuit mandate în prima etapă, dispuşi în ordinea descrescătoare a raporturilor dintre voturile valabil exprimate obţinute în colegiile uninominale în care au candidat şi coeficientul electoral al circumscripţiei electorale respective, calculate până la a opta zecimală inclusiv.(12^1) Departajarea între 2 sau mai mulţi candidaţi care au obţinut rezultate identice în urma operaţiunilor efectuate conform alin. (12) se face pe baza voturilor valabil exprimate sau, în caz de egalitate, în funcţie de poziţiile înregistrate la nivelul secţiilor de votare.-----------Alin. (12^1) al art. 48 a fost introdus de pct. 70 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (13) Dacă pentru un competitor electoral numărul de mandate atribuite potrivit prevederilor alin. (11) este mai mare sau egal cu numărul de mandate repartizate competitorului electoral respectiv în acea circumscripţie electorală, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestuia nu i se va mai aloca niciun mandat în etapa a doua prevăzută la alin. (12), acesta reţinând mandatele atribuite potrivit prevederilor alin. (11). (14) Pentru fiecare competitor electoral care a întrunit pragul electoral potrivit prevederilor art. 47 alin. (2), din numărul de mandate repartizat în acea circumscripţie electorală, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), se scade numărul de mandate atribuite la nivelul colegiilor uninominale potrivit alin. (11), rezultatul reprezentând numărul de mandate de atribuit fiecărui competitor electoral la nivelul circumscripţiei electorale în cea de a doua etapă de atribuire şi alocare de mandate. Numărul de mandate rezultat pentru fiecare competitor electoral se alocă pentru candidaţii acestora în ordine descrescătoare în funcţie de clasarea în lista prevăzută la alin. (12). În cazul în care următorul candidat căruia urmează să i se atribuie mandat din lista ordonată prevăzută la alin. (12) aparţine unui competitor electoral care a epuizat numărul de mandate la care are dreptul în acea circumscripţie electorală sau dacă în colegiul uninominal în care acesta a candidat deja s-a atribuit un mandat, se va proceda la trecerea la următorul candidat din lista ordonată, până la atribuirea tuturor mandatelor. (15) În cazul în care, în urma atribuirii de mandate în cele două etape potrivit prevederilor alin. (11)-(14), unuia sau mai multor competitori electorali care au întrunit pragul electoral potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) nu li s-a atribuit numărul de mandate la care au dreptul în acea circumscripţie electorală, calculat potrivit prevederilor alin. (3)-(7), acestora li se vor atribui atâtea mandate până la concurenţa cu acest număr. Mandatele se alocă suplimentar candidaţilor competitorilor electorali respectivi cei mai bine plasaţi în lista ordonată prevăzută la alin. (12) cărora nu li s-a alocat mandat, în colegiul uninominal în care au candidat, prin creşterea corespunzătoare a numărului de mandate din circumscripţia electorală respectivă şi prin excepţie de la prevederile alin. (9). (16) În caz de încetare a mandatului unui deputat sau senator, pentru ocuparea locului vacant se organizează alegeri parţiale la nivelul colegiului uninominal în care a fost ales respectivul deputat sau senator, doar dacă nu ar urma să aibă loc cu mai puţin de 6 luni înainte de termenul stabilit pentru alegerile parlamentare. Alegerile se organizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului titlu, în cel mult 3 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Camerei Deputaţilor sau a Senatului, după caz, prin care se constată încetarea mandatului unui deputat sau senator.-----------Alin. (16) al art. 48 a fost modificat de pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (17) La alegerile parţiale pot participa numai partidele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care la alegerile generale au îndeplinit pragul electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau într-o alianţă politică ori electorală. Alegerile parţiale se desfăşoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat câştigător*).-----------Alin. (17) al art. 48 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 323 din 20 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 21 octombrie 2009, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008, cu pct. 71^1.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin DECIZIA CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 503 din 20 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 28 mai 2010 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale.Conform art. 147 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.În aceste condiţii, dispoziţiile alin. (17) al art. 48 se suspendă începând cu data de 28 mai 2010, urmând să-şi înceteze efectele juridice începând cu data de 13 iulie 2010, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.  +  Capitolul XII Publicarea rezultatelor alegerilor  +  Articolul 49 (1) În fiecare circumscripţie electorală, biroul electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţă publică rezultatele preliminare ale alegerilor cel puţin o dată la 24 de ore, înainte de a obţine procesele-verbale şi rezultatele votării de la toate birourile electorale care funcţionează la nivele inferioare nivelului său. (2) După obţinerea rezultatelor votării de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare, biroul electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţă publică rezultatele alegerilor.-----------Alin. (2) al art. 49 a fost modificat de pct. 72 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(2^1) În termen de 48 de ore de la primirea rezultatelor finale de la toate birourile electorale de circumscripţie, Biroul Electoral Central încheie câte un proces-verbal separat pentru Camera Deputaţilor şi, respectiv, pentru Senat, cuprinzând, pe întreaga ţară:1. numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale;2. numărul alegătorilor care s-au prezentat la urne - total;3. gradul de participare la vot - %;    pct. 3 = (pct. 2 : pct. 1) x 1004. numărul voturilor valabil exprimate - total;5. numărul voturilor nule - total;6. numărul voturilor albe - total;7. numărul mandatelor atribuite - total;8. gruparea mandatelor şi a voturilor valabil exprimate atribuite pe partide politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale, inclusiv candidaţi independenţi;9. repartizarea pe ţară a mandatelor cu desfăşurarea acestora pe circumscripţii electorale şi colegii electorale;10. organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care, deşi au participat la alegeri, nu au obţinut niciun mandat de deputat sau senator, cărora li se cuvine câte un mandat de deputat potrivit art. 9; numele şi prenumele candidatului care a întrunit cel mai mare număr de voturi.-----------Alin. (2^1) al art. 49 a fost introdus de pct. 73 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.(2^2) Procesul-verbal se semnează de către preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de ceilalţi membri ai Biroului Electoral Central în prezenţa cărora s-a întocmit şi se înaintează Camerei Deputaţilor şi Senatului în vederea validării mandatelor, împreună cu dosarele întocmite de birourile electorale de circumscripţie. Lipsa semnăturii unor membri ai biroului nu are influenţă asupra valabilităţii procesului-verbal şi a alegerilor. Preşedintele menţionează motivele care au împiedicat semnarea.-----------Alin. (2^2) al art. 49 a fost introdus de pct. 73 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Biroul Electoral Central publică rezultatele alegerilor în presă şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen util.  +  Capitolul XIII Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 50Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni, următoarele fapte: a) înscrierea, cu bună-ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;a^1) păstrarea registrelor cu listele electorale permanente în condiţii necorespunzătoare;-----------Litera a^1) a art. 50 a fost introdusă de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.a^2) neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente;-----------Litera a^2) a art. 50 a fost introdusă de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.a^3) efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;-----------Litera a^3) a art. 50 a fost introdusă de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.a^4) necomunicarea către judecătorii a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primărie;-----------Litera a^4) a art. 50 a fost introdusă de pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. b) semnarea listei de susţinători cu încălcarea dispoziţiilor legii; c) încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi sau la folosirea semnelor electorale; d) refuzul nejustificat de eliberare, la cererea scrisă a celui interesat, a cărţii de alegător sau neîntocmirea cărţii de alegător în termenele stabilite; e) neluarea, de către organizatori, a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări; f) distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite; g) nerespectarea dispoziţiilor art. 39;-----------Litera g) a art. 50 a fost modificată de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. h) acceptarea de către un cetăţean a candidaturii în mai multe colegii uninominale sau atât pentru Camera Deputaţilor, cât şi pentru Senat, cu excepţia candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;-----------Litera h) a art. 50 a fost modificată de pct. 75 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.h^1) nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale;-----------Litera h^1) a art. 50 a fost introdusă de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.h^2) nerespectarea dispoziţiilor art. 18;-----------Litera h^2) a art. 50 a fost introdusă de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.h^3) nerespectarea dispoziţiilor art. 37 alin. (3) şi ale art. 38 alin. (1), (3) şi (4);-----------Litera h^3) a art. 50 a fost introdusă de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.h^4) nerespectarea dispoziţiilor art. 38^1;-----------Litera h^4) a art. 50 a fost introdusă de pct. 76 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. i) refuzul de a se permite alegătorului, care face dovada faptului că are dreptul, să voteze în secţia de votare la care se prezintă pentru exercitarea dreptului de vot, în condiţiile prezentului titlu; j) refuzul de a permite accesul în secţia de votare al candidaţilor sau al persoanelor acreditate să asiste la desfăşurarea operaţiunilor electorale; k) refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare scrisă înaintată în conformitate cu prevederile prezentului titlu; l) refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi; m) refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot şi ştampila de votare alegătorului care a semnat în lista electorală, înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă cartea de alegător şi actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în lista electorală în care este înscris;m^1) neaplicarea pe cartea de alegător sau, după caz, pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea "VOTAT" sau a timbrului autocolant, precum şi reţinerea cărţii de alegător, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare;-----------Litera m^1) a art. 50 a fost introdusă de pct. 77 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.m^2) reţinerea unei cărţi de alegător de către o persoană neautorizată, precum şi încredinţarea de către titular a cărţii de alegător unei alte persoane în scopul de a vota;-----------Litera m^2) a art. 50 a fost introdusă de pct. 77 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. n) întocmirea, de către birourile electorale ale secţiilor de votare, a proceselor-verbale cu încălcarea dispoziţiilor prezentului titlu; o) continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale sau un candidat independent; p) purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor secţiilor de votare sau de către persoanele acreditate, de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală; q) încălcarea, de către membrii birourilor electorale, a obligaţiei de a participa la activitatea acestor birouri. r) refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi.-----------Litera r) a art. 50 a fost introdusă de pct. 78 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 51 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 50 lit. a^1), a^2), a^3), a^4), c), f), g), h), h^1), h^2), h^3), k), o), q) şi r) se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei, cele de la lit. b), l) şi p), cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, cele de la lit. a), d), e), h^4), i), j), m), m^1), m^2) şi n), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.-----------Alin. (1) al art. 51 a fost modificat de pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 50 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către: a) poliţişti, pentru faptele prevăzute la art. 50 lit. e), f), g), i), j), l), m), m^2) şi o);-----------Litera a) a alin. (2) al art. 51 a fost modificată de pct. 80 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. b) preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pentru faptele prevăzute la art. 50 lit. a), f), h), n), o), p) şi q); c) preşedintele Biroului Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 50 lit. b), c) şi h); d) preşedintele biroului electoral, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către membrii acestuia, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii contravenţiilor de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare sau de către locţiitorii acestora, pentru faptele prevăzute la art. 50 lit. i), k), o), m^1), p), q) şi r);-----------Litera d) a alin. (2) al art. 51 a fost modificată de pct. 80 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. e) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 50 lit. a), a^1), a^2), a^3), a^4), b), d) şi h^2);-----------Litera e) a alin. (2) al art. 51 a fost modificată de pct. 80 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. f) împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, în cazul în care fapta prevăzută la art. 50 lit. h^1) este săvârşită de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale şi în cazul în care fapta prevăzută la art. 50 lit. h^4) este comisă de altcineva decât de radiodifuzori; preşedintele biroului electoral, în cazul în care fapta prevăzută la art. 50 lit. h^1) este săvârşită de către membrii biroului electoral, ori preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul săvârşirii faptei prevăzute la art. 50 lit. h^1) de către preşedinţii birourilor electorale ierarhic inferioare; poliţişti, în cazul în care fapta prevăzută la art. 50 lit. h^1) este săvârşită de alte persoane fizice sau juridice decât cele prevăzute mai sus;-----------Litera f) a alin. (2) al art. 51 a fost introdusă de pct. 81 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. g) Consiliul Naţional al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesaţi pentru fapta prevăzută la art. 50 lit. h^3) sau fapta prevăzută la art. 50 lit. h^4), în cazul în care aceasta este comisă de radiodifuzori.-----------Litera g) a alin. (2) al art. 51 a fost introdusă de pct. 81 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (4) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 52 (1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de vot sau de a fi ales constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 53 (1) Înscrierea, cu bună-ştiinţă, în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu sunt înscrise în lista electorală constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 54 (1) Violarea, prin orice mijloace, a secretului votului de către membrii biroului electoral al secţiei de votare ori de către alte persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 55 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de către alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) În categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) sunt incluse şi alimente, băuturi alcoolice sau nealcoolice, produse din tutun ori mărfuri nealimentare. (4) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la alin. (1) materialele şi obiectele de propagandă electorală, precum: afişe, pliante, cărţi poştale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, chibrituri, insigne, ecusoane, dvd-uri, fanioane, steaguri, căni, pungi, tricouri, şepci, eşarfe, fulare, veste, fesuri, mănuşi, pelerine, jachete, inscripţionate cu însemnele electorale ale formaţiunilor politice sau ale candidaţilor care participă la alegeri. (5) Sunt exceptate, de asemenea, de la prevederile alin. (1) şi alte obiecte de propagandă electorală, inscripţionate cu însemnele electorale ale formaţiunilor politice sau ale candidaţilor care participă la alegeri, a căror valoare nu depăşeşte 10 lei fără TVA pentru fiecare articol, fără ca aceste bunuri să poată fi alimente, băuturi alcoolice sau nealcoolice ori produse din tutun.---------Art. 55 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 6 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 8 noiembrie 2012.  +  Articolul 56 (1) Fapta unei persoane de a vota fără a avea drept de vot ori de a vota de două sau mai multe ori în ziua alegerilor constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 57 (1) Utilizarea unei cărţi de alegător nule sau a unei cărţi de alegător false ori a unui buletin de vot fals, introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine de vot decât cele la care are dreptul un alegător sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 58 (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 59 (1) Deschiderea urnelor înainte de ora stabilită pentru închiderea votării constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 60Introducerea în uz şi folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care alterează înregistrarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare, totalizează cu erori sau duce la repartizarea mandatelor în afara prevederilor prezentului titlu, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.  +  Articolul 61Introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.  +  Capitolul XIV Autoritatea Electorală Permanentă  +  Articolul 62În scopul asigurării condiţiilor logistice necesare aplicării întocmai a dispoziţiilor legale privitoare la exercitarea dreptului de vot, precum şi a condiţiilor corespunzătoare pentru buna desfăşurare a operaţiunilor electorale, funcţionează Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 63 (1) Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală, care asigură aplicarea unitară, în intervalul dintre două perioade electorale, a dispoziţiilor legale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor sau a altor consultări cu caracter naţional sau local. Autoritatea Electorală Permanentă urmăreşte şi sprijină dotarea secţiilor de votare cu logistica necesară, precum şi realizarea operaţiunilor specifice în intervalul dintre două perioade electorale. (2) În înţelesul prezentului titlu, perioada electorală este intervalul de timp care începe la data aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi se încheie odată cu comunicarea oficială a rezultatului scrutinului. Perioada electorală cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi data începerii campaniei electorale, campania electorală, desfăşurarea efectivă a votării, numărarea şi centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votării, atribuirea mandatelor şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un preşedinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat. (4) Preşedintele este numit prin hotărâre adoptată în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalităţile cu pregătire şi experienţă în domeniul juridic sau administrativ. Este numit preşedinte candidatul care întruneşte majoritatea voturilor deputaţilor şi senatorilor. (5) Preşedintele este ajutat de 2 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat, unul numit de Preşedintele României, iar celălalt de primul-ministru. (6) Preşedintele şi vicepreşedinţii nu pot fi membri ai unui partid politic. (7) Mandatul preşedintelui şi mandatele vicepreşedinţilor Autorităţii Electorale Permanente sunt de câte 8 ani şi pot fi reînnoite o singură dată. (8) Mandatul preşedintelui sau vicepreşedinţilor încetează în următoarele situaţii: a) expirarea mandatului; b) demisie; c) revocare; d) deces. (9) Preşedintele şi vicepreşedinţii pot fi revocaţi din funcţie, pentru motive temeinice, de către autorităţile care i-au numit. (10) Autoritatea Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, îşi aprobă proiectul de buget propriu, înaintea dezbaterii bugetului de stat, şi îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se face cu consultarea Guvernului. (11) Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente este ordonator principal de credite. În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele emite ordine. (12) Autoritatea Electorală Permanentă are un secretar general numit de primul-ministru pe bază de concurs, în condiţiile legii. (13) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre vicepreşedinţi stabilit prin ordin.  +  Articolul 64 (1) Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu de specialitate. (2) Organizarea şi funcţionarea aparatului propriu al Autorităţii Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribuţiile acestuia şi structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente. Personalul Autorităţii Electorale Permanente are acelaşi statut cu personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. La organizarea şi funcţionarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Autoritatea Electorală Permanentă poate avea filiale regionale în fiecare dintre regiunile de dezvoltare. Înfiinţarea filialelor regionale, numărul de posturi, atribuţiile şi raporturile acestora cu Autoritatea Electorală Permanentă se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia. (4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autorităţii Electorale Permanente se face la nivelul prevăzut de lege pentru personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului.  +  Articolul 65 (1) Autoritatea Electorală Permanentă exercită următoarele atribuţii principale în intervalul dintre două perioade electorale: a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfăşurării alegerilor, pe care le transmite spre însuşire Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale, şi urmăreşte modul de îndeplinire a propunerilor; b) urmăreşte modul de stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale; c) urmăreşte şi asigură realizarea din timp a dotărilor specifice secţiilor de votare: urne şi cabine tipizate, ştampile, tuşiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot şi altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale; d) urmăreşte modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eşalonate, din timp, a logisticii necesare desfăşurării procesului electoral; e) elaborează sisteme de protecţie a secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente şi materiale specifice perioadei electorale; f) monitorizează şi controlează modul de întocmire şi actualizare a listelor electorale permanente şi de păstrare a registrelor cuprinzând listele electorale permanente, precum şi modul de efectuare a comunicărilor prevăzute de lege şi de operare a acestora, la timp, în listele electorale; g) urmăreşte modul de întocmire şi eliberare a cărţilor de alegător, în concordanţă cu listele electorale permanente; h) urmăreşte şi controlează modul de asigurare a concordanţei dintre conţinutul listelor electorale permanente existente la primării şi exemplarul aflat la judecătorii; i) asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor; j) elaborează studii şi propuneri vizând îmbunătăţirea sistemului electoral, pe care le dă publicităţii şi le prezintă autorităţilor publice, partidelor politice, precum şi organizaţiilor neguvernamentale interesate; k) prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, pentru Preşedintele României şi pentru autorităţile administraţiei publice locale sau a unui referendum naţional, un raport asupra organizării şi desfăşurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfăşurare a acestuia, abaterile şi neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate şi rezultatul consultării. Raportul se dă publicităţii sub forma unei Cărţi Albe; l) elaborează materiale şi programe de informare şi instruire a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc şi asupra respectării deontologiei electorale şi asigură popularizarea acestora; m) elaborează programe specifice de instruire în materie electorală, pentru primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale, organizează desfăşurarea acestor programe, împreună cu Institutul Naţional de Administraţie şi cu filialele regionale; n) elaborează programe şi stabileşte reguli unitare privind exercitarea votului de către persoanele neştiutoare de carte sau cu handicap şi asigură popularizarea acestora; o) elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului de stat; p) întocmeşte lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor şi constatarea rezultatelor alegerilor; q) sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informaţional la nivel naţional, necesar stabilirii rezultatelor alegerilor; r) organizează licitaţii în vederea selecţionării programelor de calculator care urmează a fi utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării; s) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale; ş) elaborează şi supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, proiectele de hotărâri specifice bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor; t) elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre analiză şi exercitare a dreptului de iniţiativă legislativă; ţ) prezintă Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor; hotărârea se aprobă în termen de cel mult 5 zile de la aducerea la cunoştinţă publică a zilei alegerilor; u) certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, programele de calculator selecţionate în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi le pune la dispoziţie partidelor înscrise în competiţia electorală, la cererea acestora; v) ţine evidenţa comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti în care sunt vacante posturile de primar sau în care au fost dizolvate consiliile locale şi face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare şi desfăşurare a noilor alegeri; x) sprijină organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale. (2) Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului anual un raport asupra activităţii sale. (3) Autoritatea Electorală Permanentă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Autoritatea Electorală Permanentă adoptă decizii, hotărâri şi instrucţiuni, care se semnează de preşedinte şi se contrasemnează de vicepreşedinţi. Hotărârile Autorităţii Electorale Permanente se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi sunt obligatorii pentru toate organismele şi autorităţile cu atribuţii electorale.  +  Capitolul XV Dispoziţii tranzitorii şi finale-----------Art. 66 a fost abrogat de pct. 82 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 67 (1) Cheltuielile pentru efectuarea operaţiunilor electorale se suportă de la bugetul de stat. (2) Sediul şi dotarea Biroului Electoral Central şi ale biroului electoral al circumscripţiei electorale pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se asigură de Guvern, ale birourilor electorale de circumscripţie, de către prefecţi şi de preşedinţii consiliilor judeţene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti, iar ale oficiilor electorale, precum şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, de către primar, împreună cu prefecţii.-----------Alin. (2) al art. 67 a fost modificat de pct. 83 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) Actele întocmite în exercitarea drepturilor electorale prevăzute în prezentul titlu sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 68 (1) Guvernul asigură, pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale, statisticienii necesari, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă personalul tehnic auxiliar necesar, iar Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, asigură personalul auxiliar la biroul electoral al circumscripţiei pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. (2) Pe perioada cât funcţionează birourile şi oficiile electorale, membrii acestora, statisticienii şi personalul tehnic auxiliar se consideră detaşaţi şi primesc o indemnizaţie stabilită prin hotărâre a Guvernului. Preşedinţii birourilor electorale, locţiitorii acestora şi membrii primesc indemnizaţia de la data încheierii proceselor-verbale de învestire. (3) Pentru indemnizaţiile prevăzute la alin. (2) se reţine, se datorează şi se virează numai impozitul pe venit, potrivit legii.-----------Art. 68 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 69 (1) În termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabileşte, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, măsurile necesare pentru buna organizare a alegerilor, modelul copiei de pe listele electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau de pe lista electorală suplimentară, al listei susţinătorilor, al listei membrilor organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, al ştampilei birourilor electorale şi al ştampilei cu menţiunea "VOTAT", al listei candidaţilor, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, precum şi al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor. În acelaşi termen, Guvernul aprobă, prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente, a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor, bugetul necesar organizării alegerilor şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acestora. De asemenea, Guvernul stabileşte, cu cel puţin 20 de zile înainte de data alegerilor, la propunerea Institutului Naţional de Statistică, modelul proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatului votării. (2) În termen de 60 de zile de la stabilirea datei alegerilor, Guvernul aprobă, prin hotărâre, durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a celor contestate, precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral. (3) În termen de 30 de zile de la stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă elaborează un set de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locaţiile în care vor fi organizate secţiile de votare, precum şi privind dotarea minimală a acestora.-----------Art. 69 a fost modificat de pct. 85 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 70 (1) Judecarea de către instanţe a întâmpinărilor, a contestaţiilor sau a oricăror alte cereri privind procesul electoral se face potrivit regulilor stabilite de lege pentru ordonanţa preşedinţială, cu participarea obligatorie a procurorului. (2) Împotriva hotărârilor definitive, pronunţate de instanţele judecătoreşti potrivit prezentului titlu, nu există cale de atac. (3) Hotărârile definitive ale instanţelor judecătoreşti, pronunţate ca urmare a întâmpinărilor, a contestaţiilor sau a oricăror altor cereri privind procesul electoral, se comunică de îndată birourilor electorale interesate.----------Alin. (3) al art. 70 a fost modificat de pct. 6 al art. 68, Titlul IV din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.  +  Articolul 71 (1) Termenele pe zile, prevăzute de prezentul titlu, se calculează din ziua când încep să curgă, care este luată în calcul, până inclusiv în ziua când se împlinesc, chiar dacă acestea nu sunt zile lucrătoare, până la ora 24,00 a zilei respective. (2) Pe întreaga perioadă a alegerilor, birourile electorale funcţionează conform programului de lucru stabilit de Biroul Electoral Central, prin decizie. Instanţele judecătoreşti trebuie să asigure permanenţa activităţii în vederea exercitării de către cetăţeni a drepturilor electorale. În ziua alegerilor, instanţele de judecată asigură permanenţa activităţii.-----------Alin. (2) al art. 71 a fost modificat de pct. 87 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 71^1 (1) Persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale nu participă la vot şi nu sunt avute în vedere la stabilirea numărului total al alegătorilor. (2) Pentru persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau pentru persoanele care sunt în executarea unei condamnări, dar nu şi-au pierdut drepturile electorale se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 42 alin. (22^1) privind urna specială, cu condiţia ca persoana privată de libertate să domicilieze în unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află locul de detenţie. Solicitarea de trimitere a urnei speciale se scrie personal de către solicitant şi se depune prin intermediul aparţinătorilor acestuia la secţia de votare unde persoana lipsită de libertate este arondată conform domiciliului.-----------Art. 71^1 a fost introdus de pct. 88 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008.  +  Articolul 72 (1) Prevederile prezentului titlu referitoare la utilizarea cărţilor de alegător se aplică începând cu alegerile parlamentare din anul 2016. (2) La alegerile parlamentare din anul 2012 dreptul de vot se exercită pe baza actului de identitate, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 32, pe care se aplică ştampila cu menţiunea «VOTAT» şi data scrutinului sau, după caz, un timbru autocolant cu menţiunea «VOTAT» şi data scrutinului. Modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia la alegerile parlamentare din anul 2012 se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre, la propunerea Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 7 zile de la stabilirea datei alegerilor.-----------Art. 72 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 5 septembrie 2012.  +  Articolul 73 (1) Prevederile prezentului titlu referitoare la Registrul electoral naţional se aplică începând cu 1 ianuarie 2013.-----------Alin. (1) al art. 73 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 5 septembrie 2012. (2) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative selectează şi prelucrează datele privind cetăţenii cu drept de vot cuprinse în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, tipăreşte şi pune la dispoziţia primarilor listele electorale permanente, în două exemplare. Actualizarea listelor electorale permanente se realizează de către primarul unităţii administrativ-teritoriale împreună cu serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor. Termenul de punere la dispoziţia primarilor a listelor electorale permanente de către Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor este de 45 de zile de la data stabilirii zilei alegerilor.(2^1) Listele electorale permanente trebuie să cuprindă, în ordinea numărului imobilelor în care locuiesc alegătorii, numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor, numărul colegiului uninominal pentru alegerea Senatului, precum şi numărul circumscripţiei electorale.-----------Alin. (2^1) al art. 73 a fost introdus de pct. 91 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (3) În termen de 10 zile de la primirea listelor electorale permanente, potrivit prevederilor alin. (2), primarul este obligat sa pună la dispoziţia partidelor politice, a alianţelor politice şi a alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente. (4) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pune la dispoziţia primarilor, în 3 exemplare, copii de pe listele electorale permanente, care cuprind alegătorii din fiecare secţie de votare. Copiile de pe listele electorale permanente se predau de către primar, în două exemplare, pe bază de proces-verbal, preşedintelui biroului electoral al fiecărei secţii de votare, cu 3 zile înainte de data alegerilor. Un exemplar este pus la dispoziţia alegătorilor pentru consultare şi un exemplar este utilizat în ziua alegerilor. Al treilea exemplar al copiei se păstrează de către primar.(4^1) Copiile întocmite potrivit alin. (4) cuprind: numele şi prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate, numărul circumscripţiei electorale, numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaţilor, numărul colegiului uninominal pentru alegerea Senatului, numărul secţiei de votare, precum şi o rubrică destinată semnăturii alegătorului.-----------Alin. (4^1) al art. 73 a fost introdus de pct. 92 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 27 august 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008. (5) Copiile de pe listele electorale permanente se semnează de primar, de secretarul unităţii administrativ-teritoriale, de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor şi de şeful structurii teritoriale a Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor. (6) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător. Prevederile art. 26 alin. (1), (4) şi (5) se aplică începând cu 1 ianuarie 2013.-----------Alin. (6) al art. 73 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 5 septembrie 2012.  +  Articolul 74Prezentul titlu intră în vigoare la 30 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 75 (1) Guvernul asigură Autorităţii Electorale Permanente sediul şi mijloacele materiale şi financiare necesare bunei funcţionări. În acest sens, va prevedea în proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru activitatea Autorităţii Electorale Permanente. (2) Guvernul aprobă în termen de 5 zile de la stabilirea datei alegerilor bugetul perioadei electorale.  +  Articolul 76Pe data intrării în vigoare a prezentului titlu se abrogă Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Titlul IIModificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 77Legea nr. 67/2004*) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează regimul alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale - consilii locale, consilii judeţene, primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene. (2) Consiliile locale şi consiliile judeţene, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat............................................................ (4) Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal. (5) Vicepreşedinţii consiliilor judeţene, precum şi viceprimarii se aleg prin vot indirect de către consiliile judeţene, respectiv consiliile locale."2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru alegerea consiliului local, a consiliului judeţean, a primarului, precum şi a preşedintelui consiliului judeţean fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot."3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Au dreptul de a fi aleşi consilieri, primari sau preşedinţi ai consiliilor judeţene cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată."4. La articolul 6, alineatele (1), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Candidaturile pentru consiliile locale şi consiliile judeţene, precum şi cele pentru primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene se propun de partidele politice sau de alianţele politice constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003. Se pot depune candidaturi şi de către alianţele electorale constituite în condiţiile prezentei legi, de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale prevăzute la art. 7, precum şi candidaturi independente. Listele de candidaţi pentru alegerea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene trebuie întocmite astfel încât să asigure reprezentarea ambelor sexe................................................................. (5) O persoană poate candida pentru un singur consiliu local şi un singur consiliu judeţean şi numai pentru o singură funcţie de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean. (6) O persoană poate candida în acelaşi timp pentru funcţia de consilier local ori de consilier judeţean, de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean."5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru alegerea consiliilor judeţene, a preşedintelui consiliului judeţean şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fiecare judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, constituie o circumscripţie electorală. Numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a municipiului Bucureşti se face prin hotărâre a Guvernului."6. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) La aceeaşi secţie de votare alegătorii votează pentru consiliul local, consiliul judeţean, pentru primar şi pentru preşedintele consiliului judeţean."7. La articolul 24, alineatul (14) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(14) Completarea birourilor electorale de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale se face, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, de către preşedintele biroului electoral, în prezenţa persoanelor delegate de partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au comunicat reprezentanţi, în ordinea descrescătoare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală pentru consiliul local în cauză, la care se adaugă, dacă este cazul, candidatul la funcţia de primar, precum şi candidatul pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean. În cazul biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se are în vedere numărul tuturor candidaturilor depuse de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală pentru consiliul judeţean sau pentru preşedintele acestuia, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi pentru consiliile locale şi primari, înregistrate în judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti. Dacă numărul total de reprezentanţi comunicat potrivit alin. (13) este mai mic decât cel al membrilor biroului electoral, operaţiunea de desemnare a reprezentanţilor se repetă până la ocuparea tuturor locurilor. La această fază participă numai partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus mai mulţi reprezentanţi pentru acelaşi birou electoral. Un partid politic, o alianţă politică sau o alianţă electorală nu poate avea mai mult de 3 reprezentanţi în biroul electoral al aceleiaşi circumscripţii."8. La articolul 25 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:"j) biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, totalizează voturile exprimate pentru consiliul judeţean, pentru preşedintele consiliului judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, şi stabileşte rezultatul alegerilor; eliberează consilierilor, respectiv preşedintelui consiliului judeţean şi primarului general al municipiului Bucureşti, certificatul doveditor al alegerii, după care transmite consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, procesele-verbale şi celelalte documente privind rezultatul alegerilor pentru consilieri, prevăzute la art. 99 alin. (5), în vederea validării mandatelor;".9. La articolul 29, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:"d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării pentru circumscripţiile electorale pentru care s-a votat la secţia respectivă, în mod distinct pentru consiliul local, pentru primar, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, pentru consiliul judeţean şi pentru preşedintele consiliului judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti;".10. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prevederile art. 24 se aplică şi în cazul în care se organizează alegeri pentru consiliul judeţean şi/sau pentru preşedintele consiliului judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi/sau pentru primarul general al municipiului Bucureşti."11. La articolul 37 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:"g) primeşte procesele-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti, împreună cu procesele-verbale conţinând rezultatul alegerilor, întocmite de birourile electorale de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti; totalizează rezultatele la nivel naţional, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi pe candidaţi independenţi, separat pentru consiliile locale, consiliile judeţene, primari, precum şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene şi asigură publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presă;".12. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Propunerile de candidaţi pentru consilierii locali, consilierii judeţeni, pentru primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene se fac pe circumscripţii electorale şi se depun la birourile electorale de circumscripţie cel mai târziu cu 30 de zile înainte de data alegerilor."13. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale pot propune câte o listă de candidaţi în fiecare circumscripţie electorală pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, un candidat pentru funcţia de primar şi un candidat pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean."14. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru funcţia de primar, candidaţii independenţi trebuie să prezinte o listă de susţinători, care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 200 în cazul comunelor, 300 în cazul oraşelor, 1.000 în cazul municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti şi 5.000 în cazul municipiului Bucureşti. Candidaţii independenţi pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean trebuie să prezinte o listă de susţinători, care să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente din circumscripţia pentru care candidează, dar nu mai puţin de 3.000."15. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Modelele buletinelor de vot se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi sunt diferite pentru consiliile locale, pentru consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi pentru primari, respectiv pentru primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene."16. La articolul 55, alineatele (5), (8), (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(5) Pentru alegerea primarului şi a preşedintelui consiliului judeţean se imprimă în patrulaterele buletinului de vot, în afara elementelor prevăzute la alin. (3), numele şi prenumele candidatului.................................................... (8) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot care cuprind liste de candidaţi sau candidaţi independenţi pentru consilieri, pentru primari, precum şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene se procedează astfel: a) în prima etapă, listele depuse de partidele politice parlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în prezenţa majorităţii membrilor acestuia; b) în etapa a doua, listele depuse de partidele politice neparlamentare, alianţele politice şi alianţele electorale ale acestora se imprimă în următoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată de preşedintele biroului electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi de sector al municipiului Bucureşti, respectiv de preşedintele biroului electoral de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti. (9) Ordinea stabilită potrivit alin. (8) lit. a) este valabilă pentru toate circumscripţiile electorale din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti, inclusiv pentru circumscripţia electorală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. Ordinea stabilită potrivit alin. (8) lit. a) şi b) este valabilă şi în cazul buletinului de vot pentru alegerea primarului şi a preşedintelui consiliului judeţean. (10) Pentru fiecare candidat independent, inclusiv pentru candidaţii independenţi la funcţia de primar şi cea de preşedinte al consiliului judeţean, se imprimă un patrulater distinct în partea finală a buletinului de vot, în care aceştia sunt înscrişi în ordinea înregistrării candidaturilor."17. La articolul 89, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Rezultatul votului se consemnează în tabele separate pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar, respectiv pentru preşedintele consiliului judeţean. Tabelele se întocmesc de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, desemnat de preşedinte. Dacă la consemnarea rezultatelor sunt prezenţi şi candidaţi, aceştia au dreptul să întocmească şi ei un tabel. Pentru municipiul Bucureşti se întocmeşte şi un tabel distinct pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi unul pentru primarul general al municipiului Bucureşti. (5) În tabelele prevăzute la alin. (4) se înscriu numărul total al votanţilor, numărul total al voturilor nule, listele de candidaţi sau, după caz, numele şi prenumele candidaţilor independenţi şi ale celor pentru funcţia de primar, de preşedinte al consiliului judeţean, precum şi numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare."18. La articolul 90, alineatul (1) şi litera f) a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 90. - (1) După numărarea voturilor, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare încheie, separat pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar, precum şi pentru preşedintele consiliului judeţean câte un proces-verbal, în două exemplare..................................................... f) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat la funcţia de primar şi, după caz, la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean;".19. La articolul 92, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 92. - (1) Pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, pentru primar, respectiv pentru preşedintele consiliului judeţean, se întocmeşte câte un dosar care cuprinde: procesul-verbal şi contestaţiile formulate, precum şi buletinele de vot nule şi cele contestate. Dosarele se sigilează, se ştampilează, se transportă cu pază militară şi se predau biroului electoral de circumscripţie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în cel mult 24 de ore de la încheierea votării. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie însoţit de cel puţin 2 membri ai biroului, stabiliţi prin tragere la sorţi de către preşedinte."20. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 95. - Alegerile pentru consilieri, pentru primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene sunt valabile, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot."21. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97^1, cu următorul cuprins:"Art. 97^1 - (1) Pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, centralizarea voturilor se face de biroul electoral de circumscripţie judeţeană. (2) Este declarat ales preşedinte al consiliului judeţean candidatul care a întrunit cel mai mare numărul de voturi valabil exprimate în primul tur de scrutin. (3) În caz de balotaj se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie."22. La articolul 99, alineatul (1), literele f) şi h) ale alineatului (2) şi alineatul (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 99. - (1) Biroul electoral de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală, de sector al municipiului Bucureşti şi de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti încheie separat câte un proces-verbal pentru consiliul local şi pentru primar, respectiv pentru consiliul judeţean şi pentru preşedintele consiliului judeţean, precum şi pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, privind toate operaţiunile electorale, centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor....................................................... f) numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de fiecare candidat pentru funcţia de primar, de preşedinte al consiliului judeţean, respectiv de primar general al municipiului Bucureşti;.................................................... h) numele şi prenumele primarului, preşedintelui consiliului judeţean, respectiv ale primarului general al municipiului Bucureşti ales şi partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală care l-a propus ori menţiunea de candidat independent;................................................... (5) Un exemplar al procesului-verbal pentru consiliul local, pentru consiliul judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu întâmpinările, contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secţiilor de votare, formând câte un dosar, sigilat şi semnat de preşedinte şi de membrii biroului electoral de circumscripţie, se înaintează consiliului local, respectiv consiliului judeţean sau, după caz, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în vederea validării mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată. Pentru primar şi pentru preşedintele consiliului judeţean, dosarul format potrivit prezentului alineat se înaintează, cu pază militară, în cel mult 48 de ore, la judecătoria sau, după caz, la tribunalul în a cărui rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, iar în cazul primarului general al municipiului Bucureşti, la Tribunalul Bucureşti, în vederea validării mandatelor, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată."23. La articolul 100, alineatul (1) şi litera f) a alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 100. - (1) Pe baza proceselor-verbale prevăzute la art. 99 alin. (5) şi (6) şi a propriului proces-verbal, biroul electoral de circumscripţie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti centralizează voturile şi rezultatul alegerilor pe judeţ, pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi candidaţi independenţi şi încheie câte un proces-verbal pentru consilierii locali, pentru consilierii judeţeni şi pentru consilierii municipiului Bucureşti, respectiv pentru primar, pentru preşedintele consiliului judeţean şi pentru primarul general al municipiului Bucureşti.......................................................... f) numărul total al voturilor valabil exprimate, obţinute de candidaţii pentru funcţia de primar şi de cei pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, grupate pe partide politice, alianţe politice, alianţe electorale şi pe candidaţi independenţi;".24. După articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 100^1, cu următorul cuprins:"Art. 100^1. - Candidatul care a fost ales în funcţia de preşedinte al consiliului judeţean face parte din acesta, are drept de vot şi conduce şedinţele consiliului judeţean, conform prevederilor legale."-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:LEGEA nr. 67 din 25 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 17 mai 2007 a fost modificată de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 19 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 21 martie 2008. Modificările aduse de acest act normativ sunt incluse în forma actualizată a LEGII nr. 67 din 25 martie 2004 până la data de 21 martie 2008.  +  Titlul IIIModificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001  +  Articolul 78Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001*), republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat."2. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Aleşii locali sunt primarul, consilierii locali, preşedintele consiliului judeţean şi consilierii judeţeni. În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aceştia îndeplinesc o funcţie de autoritate publică, beneficiind de dispoziţiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat."3. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al preşedintelui consiliului judeţean şi al consilierului judeţean este de 4 ani. Mandatul se exercită în condiţiile legii. (2) Consiliul local sau consiliul judeţean, primarul, precum şi preşedintele consiliului judeţean ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local sau judeţean, respectiv a vacanţei postului de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale. (3) Consiliul local sau consiliul judeţean, precum şi primarul sau preşedintele consiliului judeţean, aleşi în urma organizării unor noi unităţi administrativ-teritoriale sau în urma dizolvării unor consilii, respectiv vacantării unor posturi de primari sau de preşedinţi ai consiliilor judeţene, îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri locale generale."4. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 88. - (1) Numărul membrilor fiecărui consiliu judeţean se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor judeţului, raportat de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile, după cum urmează:───────────────────────────────────────────────       Numărul Numărul    locuitorilor judeţului consilierilor─────────────────────────────────────────────── - până la 350.000 30 - între 350.001-500.000 32 - între 500.001-650.000 34 - peste 650.000 36─────────────────────────────────────────────── (2) Consiliul judeţean ales în conformitate cu prevederile legii se completează cu preşedintele consiliului judeţean, care are drept de vot şi conduce şedinţele acestuia."5. La articolul 91 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, 2 vicepreşedinţi;".6. La articolul 101, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) Consiliul judeţean alege dintre membrii săi 2 vicepreşedinţi. (2) Vicepreşedinţii se aleg cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. (3) Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea a cel puţin unei treimi din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului judeţean."7. La articolul 102, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Preşedintele consiliului judeţean răspunde în faţa alegătorilor de buna funcţionare a administraţiei publice judeţene."8. După articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 102^1, cu următorul cuprins:"Art. 102^1. - Preşedintelui consiliului judeţean i se aplică în mod corespunzător prevederile art. 69, 70, art. 71 alin. (1), (2) şi (3) şi ale art. 72."9. La articolul 108, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 108. - (1) Vicepreşedinţii consiliului judeţean îşi păstrează calitatea de consilier judeţean."10. La articolul 108, alineatul (2) se abrogă.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 66 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 mai 2008 şi de LEGEA nr. 131 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 30 iunie 2008. Modificările aduse de aceste acte normative sunt incluse în forma actualizată a LEGII nr. 215 din 23 aprilie 2001 până la data de 3 iulie 2008.  +  Titlul IVModificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali  +  Articolul 79Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, precum şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în care urmează să-şi exercite mandatul, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată. (3) Viceprimarii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sunt aleşi prin vot secret indirect, potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată."2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Primarul şi preşedintele consiliului judeţean îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle ce le revin pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi."3. La articolul 18, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Vicepreşedinţii consiliului judeţean, precum şi viceprimarii intră în exercitarea mandatului după declararea lor ca legal aleşi, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată........................................................ (3) Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 9 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, pe aceeaşi dată, şi a mandatului de vicepreşedinte al consiliului judeţean. (4) Mandatul de vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv de viceprimar, poate înceta înainte de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie, în condiţiile Legii nr. 215/2001, republicată."  +  Articolul 80Titlurile II, III şi IV din prezenta lege intră în vigoare la data începerii procedurilor prevăzute de lege pentru primele alegeri locale organizate după publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 81La data intrării în vigoare a titlurilor II, III şi IV din prezenta lege orice dispoziţie contrară se abrogă.  +  Articolul 82Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, şi Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 martie 2008.Nr. 35.  +  Anexă-----la titlul I-----------       Denumirea şi numerotarea circumscripţiilor electorale───────────────────────────────────────────────────────────────────────     Numărul circumscripţiei Delimitarea teritorială a         electorale circumscripţiei electorale───────────────────────────────────────────────────────────────────────Circumscripţia electorală nr. 1 judeţul AlbaCircumscripţia electorală nr. 2 judeţul AradCircumscripţia electorală nr. 3 judeţul ArgeşCircumscripţia electorală nr. 4 judeţul BacăuCircumscripţia electorală nr. 5 judeţul BihorCircumscripţia electorală nr. 6 judeţul Bistriţa-NăsăudCircumscripţia electorală nr. 7 judeţul BotoşaniCircumscripţia electorală nr. 8 judeţul BraşovCircumscripţia electorală nr. 9 judeţul BrăilaCircumscripţia electorală nr. 10 judeţul BuzăuCircumscripţia electorală nr. 11 judeţul Caraş-SeverinCircumscripţia electorală nr. 12 judeţul CălăraşiCircumscripţia electorală nr. 13 judeţul ClujCircumscripţia electorală nr. 14 judeţul ConstanţaCircumscripţia electorală nr. 15 judeţul CovasnaCircumscripţia electorală nr. 16 judeţul DâmboviţaCircumscripţia electorală nr. 17 judeţul DoljCircumscripţia electorală nr. 18 judeţul GalaţiCircumscripţia electorală nr. 19 judeţul GiurgiuCircumscripţia electorală nr. 20 judeţul GorjCircumscripţia electorală nr. 21 judeţul HarghitaCircumscripţia electorală nr. 22 judeţul HunedoaraCircumscripţia electorală nr. 23 judeţul IalomiţaCircumscripţia electorală nr. 24 judeţul IaşiCircumscripţia electorală nr. 25 judeţul IlfovCircumscripţia electorală nr. 26 judeţul MaramureşCircumscripţia electorală nr. 27 judeţul MehedinţiCircumscripţia electorală nr. 28 judeţul MureşCircumscripţia electorală nr. 29 judeţul NeamţCircumscripţia electorală nr. 30 judeţul OltCircumscripţia electorală nr. 31 judeţul PrahovaCircumscripţia electorală nr. 32 judeţul Satu MareCircumscripţia electorală nr. 33 judeţul SălajCircumscripţia electorală nr. 34 judeţul SibiuCircumscripţia electorală nr. 35 judeţul SuceavaCircumscripţia electorală nr. 36 judeţul TeleormanCircumscripţia electorală nr. 37 judeţul TimişCircumscripţia electorală nr. 38 judeţul TulceaCircumscripţia electorală nr. 39 judeţul VasluiCircumscripţia electorală nr. 40 judeţul VâlceaCircumscripţia electorală nr. 41 judeţul VranceaCircumscripţia electorală nr. 42 municipiul BucureştiCircumscripţia electorală nr. 43 Circumscripţia electorală                                            pentru românii cu                                            domiciliul în afara ţării───────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------